Chovatelé masného skotu k dotační politice

Jednou z priorit, často zdůrazňovanou při vyjednávání pozice našeho zemědělství pro vstup do EU, je chov krav bez tržní produkce mléka (dále jen krávy BTPM). Hlavně se jedná o národní kvótu a výši přímých plateb. Tato podpora je zároveň deklarovaná politiky a to napříč všemi politickými stranami. V současné době jsou připravovány návrhy dotačních titulů a výše dotací pro rok 2003.

V rozporu s těmito prohlášeními je v návrhu pro dotační titul 1. L – Chov krav bez tržní produkce mléka, chov ovcí a koz navrhována celková částka 485 mil. Kč. Pro letošní rok činila navrhovaná částka 550 mil. Kč. Podle předložených žádostí na dotace pro letošní rok se však ukazuje, že tato částka nebude dostatečná. Potřeba na telata při výplatě dotací v navrhované výši činí 560 mil. Kč. Další prostředky jsou třeba pro ovce a kozy. Pokud se podíváme na vývoj dotačního titulu pro krávy bez tržní produkce mléka od roku 1999, vidíme jaké jsou při výplatě dotací na telata meziroční rozdíly: v roce 1999 bylo dotováno 70 861 telat, v roce 2000 to bylo 69 574 podle nařízení vlády z 27. 9. 2000, 2001 – 63 286 a v roce 2002 jde o počet 81 000 kusů..
Do roku 2001 klesal počet dotovaných telat. Tento vývoj nebyl způsoben poklesem počtu narozených telat, ale změnou dotačních pravidel v letech 1999 až 2001. Za rok 2000 je proveden odhad, protože v tomto roce byla změněna dotační pravidla na titul 1. L – Chov skotu, ovcí, koz a koní na trvalých trávních porostech. Na krávy bez tržní produkce mléka pak byla vyplacena dotace ve výši 2642 Kč na krávu, které se narodilo tele po býku masného plemene v období od 1. 9. 1999 do 15. 10. 2000 podle vládního nařízení z 27. 9. 2000.

Tab. 1: Období určené pro výplatu dotace

Rok Období narození telete
od do
1999 1. 9. 1998 31. 8. 1999
2000 1. 9. 1999 15. 10. 2000
2001 16. 10. 2000 30. 6. 2001
2002 1. 7. 2001 30. 6. 2002

Teprve od roku 2001 zůstává v pravidlech datum 30. 6. jako spodní hranice. Protože však celková částka na dotaci titulu 1. L nebyla úměrně zvyšována podle rostoucího počtu krav, dochází k poklesu průměrné vyplacené částky na kus (viz tab. 2).

Tab. 2: Průměrná dotace na kus

Rok Tele Podle nařízení EU 1254/99
1999 6008 5577
2000 5000 x 3976 x
2001 5942 3547
2002 5592 3485
2003 4058 xx 2771 xx
x, xx – odhady
V ČR je systém krav BTPM dotován odlišným způsobem než v zemích EU. V nich platí nařízení Rady EU číslo 1254/1999. Podle tohoto nařízení jsou dotovány krávy BTPM a jalovice určené pro obměnu stáda krav. Limitní je podíl jalovic v maximální výši do 40 % ze stavu krav a jejich věk. Pokud by tento systém byl v minulosti uplatňován i u nás, je tento propad v průměrné vyplácené dotaci na kus ještě výraznější (pro tuto kalkulaci je uvažován podíl jalovic 30 % ze stavu krav). Výpočet pro rok 2002 je v tabulce počítán z celkové výše dotace pro tento rok, tj. 550 mil. Kč. Pro rok 2003 jsme provedli odhad podle současných stavů a předpokládaného vývoje. Průměrná dotace na kus by v roce 2003 představovala na kus zhruba 40 % dotace vyplácené v EU.
Podle shora uvedených skutečností se domníváme, že chov krav BTPM není již v současné době podporován tak, jak proklamují media. Za poslední tři roky poklesla cena prodávaných telat o 10 až 15 %. Návrh dotací na rok 2003 by přinesl další propad v příjmech v tomto systému chovu. Protože budou postiženi především zemědělci, kteří hospodaří v podhorských a horských oblastech, zvýší se opět rozdíl v příjmech mezi produkčními a marginálními oblastmi. Podpora zemědělství v marginálních oblastech tak zůstane pouze na papíře.

Karel Šeba
ředitel ČSCHMS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *