Archiv pro rubriku: EU

Filtr

Bruselské prozření

Vždy jsem byl eurooptimista, neboť jsem přesvědčen, že ekonomická a společenská integrace jako taková má smysl a nám jako malé zemi uprostřed Evropy ani nic jiného nezbývá. Po nedávné návštěvě Bruselu se ze mě stal zároveň také euroskeptik a prohlašuji: „Tento způsob fungování EU zdá se mi poněkud nešťastným…“ ...

Kategorie: EU

Unie čeká na názory veřejnosti

Postavení jednotlivých článků v potravinovém řetězci není rovnocenné. Evropská komise se domnívá, že přidaná hodnota, která v něm vzniká, není odpovídajícím způsobem spravedlivě rozdělena. Důvodem je hlavně rozdíl ve vyjednávací síle účastníků řetězce, na což doplácejí zejména zemědělci a drobné podniky. Cílem komise je proto „spravedlivější potravinový řetězec“. Náměty a...

Kategorie: EU

Mléčný trh unie se stabilizuje

V posledních měsících rychle zdražuje máslo. Na poměrně vysokou úroveň se dostaly i ceny sýrů. Daleko pomaleji se zotavují ceny sušeného odstředěného mléka, kterého je stále hojně v intervenčních i privátních skladech. Zlepšila se cena syrového mléka, jejíž průměrná hodnota se v mnoha zemích Evropské unie dostala nad úroveň, kterou...

Kategorie: EU

Ekonomické ukazatele odchovu jalovic v zahraničí

Významnou položkou nákladů chovu dojených krav jsou náklady na obměnu stáda, resp. na náhradu z chovu vyřazených krav březími jalovicemi nebo prvotelkami. Odchov jalovic se na nákladech na výrobu mléka podílí obvykle 15 až 25 % (Chester-Jones 2015, Kohlman 2014, Schroeder 2010 aj.). Rozdíl mezi náklady (cenou) do stáda zařazených...

Kategorie: Dojený skot, EU

Zjednodušit a méně byrokracie

Zemědělská politika by měla zůstat společná, ale některé její kroky týkající se venkova by se mohly přesunout do kompetence členských států. Mezi hlavní priority by měla i nadále patřit podpora příjmu zemědělců a malých farem, pomoc mladým zemědělcům, produkce kvalitních potravin a ochrana životního prostředí. Tak by se daly shrnout...

Kategorie: EU

Na začátku byla domestikace

Představitelé Evropské unie mluví často o výzkumu, vývoji a inovacích i o zavádění jejich výsledků do praxe. Právě to je i podle dlouhodobých strategií unie jednou z podmínek dosažení konkurenceschopnosti Evropy. Ale výsledky práce biochemiků, biotechnologů a molekulárních genetiků si cestu do zemědělství a potravinářství klestí dost obtížně. Nejde o...

Kategorie: EU

Ekologické zemědělství unie roste

Ekologické zemědělství se v unii zejména v posledních dekádách rozvíjí a zvětšuje se také okruh jeho spotřebitelů. Ekologičtí zemědělci pěstují polní plodiny, ovoce, zeleninu či vinnou révu, chovají skot, prasata, drůbež i další hospodářská zvířata. Největší výměru mají v unii i u nás ekofarmy s trvalými travními porosty. Na rozvoji...

Kategorie: CAP, EU

Důležité jsou názory zemědělců

Máte připomínky k současné společné zemědělské politice, popřípadě i představu, jak by se měla zjednodušit a upravit? Do konce letošního května máte možnost se v češtině zúčastnit veřejné konzultace k tomuto tématu, kterou spustila Evropská komise začátkem února. Je třeba, aby se do Bruselu dostaly zejména názory lidí z praxe...

Kategorie: EU

Evropská komise připravuje změnu pravidel komitologie

Komitologií se nazývají obecné principy mechanismu kontroly členských států nad výkonem prováděcí moci Komise. Návrhy Komise jsou projednávány a schvalovány regulatorními výbory, ve kterých mají členské země své zastoupení a to poměrem hlasů, který je odvozen od počtu obyvatel příslušného členského státu s výraznou degresivitou posilující malé členské země na...

Kategorie: EU

Jak správně označovat krmné směsi?

Spolek pro komodity a krmiva uspořádal 2. března v prostorách Ministerstva zemědělství seminář určený obchodníkům s komoditami, výkupcům krmných surovin, prvovýrobcům, výživářům, výrobcům krmiv a inspektorům dozorového orgánu k implementaci Kodexu správné praxe při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin.

Kategorie: EU, Výživa zvířat