Ověření vlivu semen lupiny v krmných směsích brojlerů na kvalitu jejich masa

V Bělorusku je v současné době nedostatek proteinových komponentů pro výživu zvířat, především díky vysokým cenám dovozových surovin jako sója a živočišné moučky. Vlastní produkce soji nemůže být v krajinách střední a východní Evropy uskutečněna v požadované míře. Brání tomu nevhodné klimatické podmínky pro její pěstování. V praxi jsou proto hledány další bílkovinné zdroje pro alespoň částečnou náhradu sóji ve výživě zvířat .

Využití dalších druhů luskovin brání nevyváženost skladby aminokyselin v dusíkatém spektru a hlavně přítomnost alkaloidů, které mají hořkou chuť a působí částečně. Šlechtitelé se věnují výběru druhů a odrůd, které mají nízký obsah těchto látek tak, aby byly použitelné pro výživu zvířat jako částečná náhrada sóji. Mezi nimi zaujímá významné místo sladká lupina, která obsahuje vyšší množství dusíkatých látek a má nízký obsah antinutritivních složek. Literární prameny udávají, že při ověřování různých variet semen lupiny bylo zjištěno, že sladká lupina může tvořit až do 30 % náhrady sóji v krmných směsích pro drůbež bez negativního ovlivnění výsledků růstu (Roth-Maier a Kirchgessner, 1994, Teixeira a Dos, 1995, Schems-Schargh a kol., 1994) a skladby jatečného těla (Gualtieri a Rapaccini, 1990, Perez Alba a kol., 1990). Nutriční hodnota bývá rozdílná podle jednotlivých variet. Významné je snižování obsahu alkaloidů u šlechtěných variant (Hill a Pastuszewska, 1993) což potvrdili (Alloui a kol., 1994). Cílem těchto pokusů byl ověřit jednu z variet šlechtitelského programu firmy BPRI u výkrmu brojlerů.

Materiál a metodika
Z nabídky BPRI byla jako nejvhodnější ke krmným pokusům doporučena odrůda sladké lupiny (cv Metel). Analýzy na výživnou hodnotu a obsah antinutričních látek byly provedeny před zahájením pokusů. Byly vytvořeny čtyři skupiny kuřat s podílem pohlaví 1:1.
Počet jedinců ve skupině byl v Gorki (Bělorusko) 100 kusů, v Českých Budějovicích 50 kusů ve skupině. Ustájení bylo na hluboké podestýlce za řízených klimatických podmínek a vybavení skupin potřebným množstvím krmítek a napáječek. Pokusy v Bělorusku trvaly 48 dnů, v Českých Budějovicích 42 dnů.
Skladbu krmných směsí uvádí tabulka 1. V pokusných směsích byla přidávána semena lupiny v množství 10,15 a 20 % jako náhrada části ostatních komponentů u skupin 2, 3 a 4. Suroviny nebyly zbaveny slupek, ani tepelně ošetřeny. Základ skladby krmných směsí tvořila kukuřice, pšenice a sójové pokrutiny. Kuřata byla individuálně vážena na začátku a na konci pokusů. Byla vypočtena konverze krmiv a sledována mortalita kuřat během pokusů.
Z každé skupiny bylo vybráno po šesti kuřatech pro zjištění základních jatečných ukazatelů a pro chemicko-fyzikální stanovení hodnot v mase. Dvanáct hodin před porážkou byly u skupin vypnuty napáječky, krmení bylo podáváno do vyskladnění. V mase byl sledován obsah sušiny, bílkovin, popelovin, tuku. Z fyzikálních analýz bylo měřeno pH masa, okap masné šťávy a ztráty vařením. Analýzy byly provedeny podle standardních metod v specializovaných laboratořích univerzit v Gorki a Českých Budějovicích.
Všechna data byla statisticky zpracována. Významnost rozdílu veličin byla testována na hladině P=0,05. Závěrem byla vypočtena korelace mezi vlivem podávaného přídavku a chemickou skladbou masa.

Výsledky a diskuse
V pokusných směsích (skupiny 2 až 4) bylo pozorováno snížení ME metabolizovatelné energie a tuku při doplňování semen lupiny. Jak je dále patrné z tabulky 1, zvýšil se obsah N-látek a vlákniny výrazněji u skupin s 15 a 20% doplňkem lupiny. Při chemických analýzách krmných směsí bylo zjištěno, že se v pokusných dietách při zařazení lupiny snížil obsah methioninu a relativně se zvýšila koncentrace lyzinu. Zařazení lupiny snížilo nutriční hodnotu pokusných směsí v energii, ale to bylo kompenzováno vyšším obsahem N-látek.
Z tabulky 2 je patrné, že 10% přídavek semen lupiny poskytlo stejné výsledky jak v hmotnosti jatečného těla, tak i ve spotřebě krmiv na 1 kg přírůstku živé hmotnosti jako u kontrolní skupiny. Kuřata ve 3. a 4. skupině dosáhla v průměru nižší hmotnosti a přírůstků hmotnosti 1815 a1799 g a horší konverzi krmiv 2,4 a 2,42 kg na 1 kg přírůstku živé hmotnosti. Kontrolní skupina dosáhla přírůstku hmotnosti 1823 g a konverze krmiv 2,38 kg na 1 kg přírůstku živé hmotnosti. Zhoršení výsledků ovlivnilo zastoupení a-galaktosidu v semeni lupiny a podle fyziologie je známo, že kuřata nemají ve střevech produkci enzymu a-galaktosidázy. Takto nehydrolyzované sacharidy mohli ovlivnit horší využitelnost živin z pokusných směsí. Dalším vlivem mohla být změna osmotické rovnováhy a přístupnost těchto sacharidů pro intestinální mikroflóru žijící v dalších částech střev (tlusté a slepá střeva). Jedním z dalších vlivů mohlo být zvýšení obsahu vlákniny u neloupaného semene lupiny (Quersi, 1993, Kang a kol., 1989), nebo horší dostupnost škrobu luskovin pro mikroorganismy v porovnání se škrobem obilovin (McNab, 1991). Naše zjištění odpovídají pokusům Frencesche a kol. (1990), kteří podobné rozdíly zjistili při zařazení 6% podílu lupiny ze skladby krmných směsí. Podle Quarantelliho (1993) zařazení od 5 do 10 % lupiny bílé do krmných směsí nosnic neovlivnilo produkci vajec. U lupinové mouky používal až 15 % bez negativního dopadu na kvalitu a množství vaječné hmoty. Centeno a kol. (1990) zjistili, že zařazení až 20 % této moučky u vykrmovaných kuřat nemělo podstatnější vliv na přírůstky. Z dalších literárních údajů dále vyplývá, že při zařazení lupinové mouky do krmných směsí brojlerů v dávkách do 45 % byly zjištěny podobné tendence v růstu avšak významné zhoršení konverze krmiv.
Nebyly zjištěny významné rozdíly ve skladbě masa pokusných kuřat. Pouze ve skupině 4 bylo zjištěno vyšší zastoupení N-látek, jak je patrno z tabulky.3.V kontrolní skupině činil obsah N-látek 21,9 % a ve skupině 4 pak 22,6 %. Naproti tomu Teixeira a Dos (1995) nezjistili významnější rozdíly ve fyzikálních a chemických ukazatelích masa kuřat při zařazení lupiny do krmných směsí.

V. Sytko,
1Zemědělská akademie, Gorki, Bělorusko,
B. Čermák,
Zemědělská fakulta JU, České Budějovice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *