Prohlídka nové stáje v Nebahovech

Akciová společnost Prima Agri PT uspořádala spolu s dalšími firmami setkání chovatelů v Nebahovech. Připravila pro ně odborný seminář o problematice chovu dojnic z hlediska welfare technologií a zdraví krav a po jeho skončení prohlídku nové produkční stáje a dojírny.

Seminář zahájil svou přednáškou o welfare dojnic doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. Tělesná a psychická pohoda zvířat je zásadně ovlivňována technologií ustájení. Hrubé závady a nedostatky v technologiích mohou být také příčinou ohrožení života a zdraví zvířat.

Přednáška MVDr. Jiřího Davídka se soustředila na produkční choroby dojnic. Jako kritické období pro vyřazování krav z chovu uvedl období okoloporodní. Spouštěcím mechanismem onemocnění krav bývá nedodržení požadavků zvířat na jejich přirozené chování, tedy chov krav ve stresujícím prostředí.

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., se zaměřil ve své prezentaci na zdravotní problematiku skotu, na problémy, se kterými se chovatelé setkávají z hlediska vzniku produkčních chorob. Důvodem špatných výsledků reprodukce skotu je nízká koncentrace progesteronu, kterou ovlivňují například NEB, toxiny v krmivu. Z hlediska výskytu produkčních onemocnění je nezbytná prevence.

 

Zemědělská výroba v podniku

Ing. Petr Němec představil firmu Prima Agri PT, a. s., se sídlem v Prachaticích. Podnik hospodaří na 1428 hektarech zemědělské půdy v oblasti LFA (horská, ostatní), část tvoří plochy trvalých travních porostů (786 ha), na orné půdě se pěstují asi na 410 ha obilniny, na 105 ha řepka, 127 ha kukuřice. Asi polovina plochy trvalých travních porostů (340 ha) se využívá pro pastvu masného skotu a jalovic.

Základem živočišné výroby je chov dojnic. Firma se specializuje na výrobu mléka, proto bylo využito převodné křížení českého strakatého skotu na holštýnské plemeno. Současný stav dojnic je 360 kusů, ale předpokládá se zvýšení stavu na 400 kusů. Průměrná užitkovost krav dosahuje asi 8300 kg mléka za normovanou laktaci. Firma spolupracuje s výživářem Jaroslavem Bícou a firmou Glon.

 

Stavby a rekonstrukce stájí

Na středisku  Nebahovy byla v roce 2006 postavena moderní stáj s dřevěnou nosnou konstrukcí a stlanými volnými boxovými loži pro 341 dojnic. Do původní stáje K – 208 byla vestavěna trigonová rybinová dojírna s elektronickým řídicím systémem a stáj byla přestavěna na volné ustájení s kapacitou 92 dojnic. Dodavatelem stavby a rekonstrukce stáje a dojírny byla firma Agromont Vimperk, s. r. o. V dojírně se využívá automatický systém řízení Afifarm. Na základě analýzy dat z dojírny a grafického vyhodnocení zootechnik Bc. František Hodina sleduje průběh laktační křivky, hodnotí zdravotní stav mléčné žlázy na základě elektrické vodivosti mléka. Všechny dojnice ve stáji jsou vybaveny pedometry, v dojírně se odečítá jejich kroková aktivita a podle výstupu na počítači je zootechnik vybírá k inseminaci.

Stavba stáje byla asi jednou třetinou spolufinancována Evropskou unií, evropským zemědělským orientačním a záručním fondem (EAGGF).

Firma plánuje v příštích letech další investice do chovu skotu, a to stavbu nového teletníku pro telata od věku pěti dnů do čtyř měsíců, rekonstrukce starších objektů na farmě Ostrov pro odchov jalovic. Důležitým krokem pro výživu skotu bude stavba nových senážních žlabů v Nebahovech.

 

Prohlídka i diskuse

Odpoledne se účastníci semináře a přednášející oborníci přesunuli k prohlídce stáje, aby diskutovali o průběhu zatím dvouletého provozu, výhodách ustájení a dojení krav, popřípadě vyjádřili připomínky k technologii a jednotlivých technologickým prvkům. V kanceláři zootechnika se zájemci seznámili s automatizovaným systémem řízení stáda, se zaznamenáváním údajů o dojnicích, o jejich užitkovosti, s grafickým vyjádřením údajů z pedometrů, zaznamenávání průběhu laktace a sledováním zdravotního stavu vemene.

Exkurze do nové stáje byla pro účastníky setkání zajímavá, seznámili se s používanou technologií a dosavadními zkušenostmi zootechnika, dojiček a ostatních pracovníků, mohli porovnnat ustájení krav v Nebahovech se zkušenostmi z vlastního chovu, radili se o možných nedostatcích a jejich nápravě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *