V Přerově byl oceněn přípravek Bio-Mos

Na výstavě Přerov 2001 získal v oblasti výživy zvířat cenu od BVV Brno přípravek Bio-Mos - „náhrada za antibiotické stimulátory růstu,“ jak je uvedeno ve zdůvodnění tohoto ocenění. Produkt představuje přírodní doplněk obsahující fosforylované glukomannany a zařazuje se do krmných směsí pro prasata a drůbež za účelem stimulace jejich užitkovosti.

Přípravek Bio-Mos, opatřený ochrannou známkou, byl vyvinut ve Spojených státech amerických firmou Alltech a na jeho vývoji a ověřování se podílela renomovaná výzkumná pracoviště po celém světě. O přiblížení přípravku požádal týdeník Zemědělec Ing. Vladimíra Šiškeho, CSc., zástupce americké firmy na našem trhu.

Jaký důvod vedl k vývoji tohoto typu přípravku?
Nepochybně jím byl jeden z nejpalčivějších světových problémů, který představuje alarmující zvyšování rezistence vůči antibiotikům v lidské populaci. V zemědělské praxi problém rezistence patogenních bakterií znamená sníženou účinnost používaných terapeutických antibiotik a sníženou účinnost antibiotických stimulátorů růstu. Právě ty jsou považovány za hlavní viníky vzniku rezistence. Ze strany zákonodárců tak přirozeně sílí tlak na postupné stahování antibiotických stimulátorů růstu z krmných směsí pro hospodářská zvířata. Tento tlak vede k předkládání návrhů různých možností náhrady krmných antibiotik, od použití organických kyselin až po bakteriální přípravky. Nic z toho však zatím neposkytlo konzistentní výsledky.
Teprve použití fosforylovaných glukomannanů se na základě vyhodnocených studií jejich účinnosti ukázalo být reálnou možností náhrady antibiotických stimulátorů růstu. Tyto komplexní mannany jsou odvozeny z buněčných stěn určitých kmenů kvasinek a svými vlastnostmi předčí ochranné a stimulační účinky růstových stimulátorů. Ve velkém počtu pokusů byla prokázána účinnost Bio-Mosu v 92 % případů, což je účinnost lepší než u antibiotik (72 %). Výhodou tohoto přípravku je jeho extrémní stabilita, neboť snáší teploty vyšší než 140 °C.

Jaké má Bio-Mos využití v praxi?
V současné době prakticky už v chovech na celém světě. Vzhledem k aktuální situaci, která vznikla v důsledku omezení používání antibiotických stimulátorů růstu ve státech Evropské unie, představuje každoroční nárůst prodeje tohoto přípravku až 100 %. Velmi oblíbeným způsobem jeho používání se jeví i tzv. rotace, tj. střídavé používání dosud povoleného krmného antibiotika a Bio-Mosu. V chovu brojlerů jde o střídavé použití Bio-Mosu a antibiotika po turnusech, nebo po jednotlivých fázích výkrmu. Tento způsob podstatně snižuje vytváření rezistencí. Zajímavé výsledky byly zjištěny při používání Bio-Mosu u kojících prasnic. Zde bylo zjištěno průkazné zvýšení množství imunoglobulinů v kolostru prasnic, což následně vedlo k výraznému zvýšení hmotnosti selat (ve 21 dnech až o 1 kg oproti kontrole!). Je překvapivé, že i v ostatních státech světa, včetně USA, kde nemají tak přísná opatření na používání krmných antibiotik, je používání tohoto přípravku co do každoročního nárůstu prodeje téměř stejné jako v Evropě.
Jak velký zájem je o přípravek mezi českými zemědělci?
U nás jsme ověřovali Bio-Mos na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně a ve VÚVZ v Pohořelicích, a to na brojlerech a selatech. Ve všech pokusech prokázal průkazný stimulační efekt v užitkovosti srovnatelný s antibiotickými stimulátory růstu. V provozním pokusu provedeném v ZEAS Lysice na selatech bylo dosaženo ve dvou měsících věku selat o 1,1 kg vyšší průměrné hmotnosti jednoho selete oproti kontrolní skupině. Pokud se týče vlastního prodeje, i v České republice vidíme prudký nárůst poptávky. A to i přesto, že je možné naši republiku v porovnání s některými jinými evropskými zeměmi hodnotit z pohledu používání antibiotik jako poněkud konzervativnější. Pokud jde o ekonomiku, návratnost investice vložené do Bio-Mosu je u drůbeže i u selat minimálně dvojnásobná. A protože jde o přírodní produkt, jeho zkrmování je naprosto bez následných rizik.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *