Jak správně označovat krmné směsi?

Spolek pro komodity a krmiva uspořádal 2. března v prostorách Ministerstva zemědělství seminář určený obchodníkům s komoditami, výkupcům krmných surovin, prvovýrobcům, výživářům, výrobcům krmiv a inspektorům dozorového orgánu k implementaci Kodexu správné praxe při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin.

Seminář zahájil výkonný ředitel Spolku pro komodity a krmiva (SKK) Ing. Josef Svoboda a úvodního slova se za Ministerstvo zemědělství ujal Ing. Jiří Hojer, ředitel odboru živočišných komodit.

Blok přednášek načal Ing. Miroslav Vyskočil (oddělení krmiv Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Praha – ÚKZÚZ) a prezentoval stanovisko ÚKZÚZ ke kodexu správné praxe při označování krmných směsí. Řekl mimo jiné, že kodex je zaměřen na výklad ustanovení nařízení EP a Rady 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv ve vztahu ke krmným směsím pro potravinová zvířata. Ustanovení kodexu musí respektovat i ostatní evropské předpisy, jež se dotýkají krmivářské oblasti, a nepoužije se na krmné suroviny, krmné směsi pro zvířata v zájmovém chovu a kožešinová zvířata a pro doplňkové látky a premixy. Přitom jeho používání je dobrovolné.

O postupu tvorby a specifickém zaměření Kodexu správné praxe při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin přednášeli střídavě jeho autoři Arnaud Bouxin (FEFAC, Brusel) a Javier Valle ( COPA-COGECA, Brusel). Proces vzniku a odsouhlasení kodexu byl velmi dlouhý. Začalo se v roce 2009 a v září téhož roku bylo publikováno pravidlo 767/2009. První kodex byl předložen DG Sante v červnu 2010 a po připomínkování zejména v tématu „tvrzení“ došlo k jeho novelizaci  a nová verze byla diskutována po listopadu 2010, a to až do roku 2014, kdy byly připomínky zapracovány a kodex byl v EU přijat a publikován ve věstníku v květnu 2016. Originální verze je v angličtině a záleží na národních autoritách, aby byly vytvořeny odpovídající překlady. Přednášející popsali jednotlivé kapitoly a uvedli příklady značení směsí.

Závěrečnou přednášku si připravila Ing. Jana Kalinová, inspektorka z oddělení krmiv ÚKZÚZ Brno a shrnula požadavky legislativy na označování krmných surovin. Krmnými surovinami jsou produkty rostlinného nebo živočišného původu, jejichž hlavním účelem je uspokojit nutriční potřeby zvířat, v přírodním stavu, čerstvé nebo konzervované a výrobky získané jejich průmyslovým zpracováním, jakož i organické nebo anorganické látky obsahující doplňkové látky či nikoliv, které jsou určeny pro krmení zvířat po zpracování, pro přípravu krmných směsí nebo jako nosiče do premixů. Přednášející se rovněž zmínila o nařízení komise (EU) 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny, jehož užívaní je dobrovolné, ale jak řekla Ing. Kalinová, velmi žádoucí.*

Podrobněji v týdeníku Zemědělec a časopisu Krmivářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *