Výsledky úředních kontrol

Na semináři pořádaném sekcí úřední kontroly ÚKZÚZ se rozsahem a zaměřením kontrol za rok 2013 a zjištěnými nedostatky zabýval ve své přednášce Ing. Josef Svoboda, Ph.D., ředitel odboru zemědělské inspekce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Kontroly prvovýrobců se prováděly v rámci předpisů cross compliance  podle nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinářského práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, dále nařízení EP a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií a také nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.

Probíhaly také úřední kontroly výroby krmiv, jejich uvádění do oběhu atd.

U prvovýrobců bylo naplánováno celkem 471 kontrol a do 25. listopadu jich bylo provedeno 451. U výrobců krmných surovin, krmných směsí, doplňkových látek, či premixů, v  mobilních  výrobnách, u dovozců, distributorů i dodavatelů, stejně jako u dopravců bylo za loňský rok provedeno 2019 úředních kontrol a s kontrolami u prvovýrobců jejich počet činí celkem 2460.  Bylo zjištěno 99 porušení, nejvíce v obecných (28) a zvláštních (14) požadavcích na označování krmných surovin a směsí a ve zpracování zavedení a dodržování HACCP (11).

U těchto 99 zjištění (tj. 4 % všech kontrol) byla nařízena zvláštní opatření v 64 případech podány podněty ke správnímu řízení ve 24 případech.*

Podrobněji v časopisu Krmivářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *