12.11.2001 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Anémie selat z nedostatku železa

Novorozená selata se vyznačují velikou erytropoetickou (krvetvornou) aktivitou. Potřeba železa je vysoká z důvodu intenzivního růstu selat. Selata se však rodí s omezenými zásobami železa, sele při narození má v těle asi 50 mg železa. Pro syntézu kyslík vázajícího barviva červených krvinek – hemoglobinu, svalového barviva – myoglobinu a železo obsahujících enzymů potřebují selata během prvních týdnů 7 až 10 mg železa na den. Příjem železa z mléka prasnice je však mnohem menší, tj. asi 1 mg železa denně. Koncentraci železa v mléce prasnice ovšem nelze zvýšit suplementací krmiva prasnice železem během březosti nebo laktace.

V extenzivních chovech mohou selata získat železo rytím v zemině, v současné době se však drtivá většina selat odchovává intenzivním způsobem na různých typech podlah. Z tohoto důvodu je nutno podávat železo sajícím selatům vždy formou přípravků obsahujících železo.
Obsah hemoglobinu u selat po narození je 90 až 100 g/l. U selat, kterým nebylo aplikováno železo, koncentrace hemoglobinu klesají. Důležitým faktorem při anémii selat je rychlost růstu selat. Během prvních čtyř týdnů se tělesná hmotnost selat zvětšuje až pětkrát. U selat může také docházet k přímým ztrátám krve při krvácení z pupečního pahýlu, při štípání roubků, kupírování ocásků a při kastraci.
Při nedostatku železa jsou nejprve využívány zásobní formy železa ferritin a hemosiderin (prelatentní stadium), poté je využívána transportní forma železa transferin (latentní stadium) a nakonec dochází k uvolňování železa z hemoglobinu. Nedostatečné zásobení tkání kyslíkem (hypoxie) má za následek metabolickou acidózu, anaerobní glykolýzu a tvorbu kyseliny mléčné. V kostní dřeni dochází ke zvýšení počtu vývojových stadií erytrocytů (erytroblastů). Klinické příznaky anémie jsou u selat patrné 14 dní po narození.
Selata s deficitem železa jsou také náchylnější k průjmům než selata, kterým bylo železo aplikováno. U selat s nedostatkem železa dochází ke snížení sekrece HCl v žaludku. Dochází také k atrofii klků tenkého střeva a ke změnám mikroflóry trávicího traktu. Tyto změny mohou také přispívat ke zvýšené náchylnosti k průjmům. Při anemických stavech v důsledku nedostatku železa u selat dochází také k imunosupresi postižených selat.
V souvislosti s anémií z nedostatku železa dochází u postižených selat ke snížení intenzity růstu. Ionty železa ovlivňují bezpočet základních reakcí nezbytných pro život (například přeměna ADP na ATP, syntéza DNA atd.). Metabolizmus železa uvnitř buněk je ovlivňován především množstvím železa vázaného na transportní (transferin) a zásobní (ferritin) proteiny, které udržují netoxickou hladinu železa v buňkách. V důsledku nedostatečného přívodu železa klesá tvorba ferritinu i transferinu. Následně se snižuje i počet receptorů pro transferin na povrchu buněčných membrán. Pokles pronikání transferinu do buněk tkání a orgánů je považován za hlavní příčinu zpomalení až zástavy růstu při deficienci železa.

Klinické příznaky
Klinicky je anémie patrná ve 14 dnech věku. Začínající anémie je rozpoznatelná podle bledosti sliznic, a to hlavně spojivky. V dalším stadiu je patrná bledost a průsvitnost ušních boltců. Při klinickém vyšetřování je důležité dobré osvětlení ve stáji. V pokročilém stadiu anémie dochází k vyblednutí kůže na celém povrchu těla, je patrná těžká dyspnoe (dušnost), letargie, na hlavě a předních končetinách se může nacházet edém. Selata jsou vyhublá, štětiny jsou přerostlé (hypertrichóza). Může docházet až k hynutí selat následkem hypoxie (nedostatek kyslíku v organismu) a selhání oběhového systému.
Postiženo může být pouze jedno sele ve vrhu nebo i celý vrh. U anemických selat dochází ke snížení intenzity růstu. Mírně anemická selata mohou být v dobrém výživném stavu a v dobré kondici, ale intenzita růstu těchto selat je značně nižší než u selat zdravých. Anemická selata často podléhají infekcím, zvláště Eschericia coli. Častou komplikací jsou průjmy.
Patoanatomický nález
Charakteristická je bledost tkání a orgánů, krev je řídká, dochází k mírnému generalizovanému hromadění tekutiny v řídkém pojivu, například v podkoží. Srdce je dilatované, srdeční svalovina je hypertrofovaná. Játra jsou zvětšená, šedě žlutě zbarvená tukovou infiltrací.

Diagnostika
Diagnostika je založena na klinických příznacích a hematologickém vyšetření. Latentní forma anémie z nedostatku železa je prokazatelná jen na základě hematologického vyšetření.
Selata s koncentrací hemoglobinu méně než 80 g/l jsou považována za anemická. Při koncentraci hemoglobinu větší než 90 g/l nejsou selata anemická, ale nevyužívají zcela svůj růstový potenciál. Počty červených krvinek (erytrocytů) u anemických selat se pohybují mezi 3 až 4 T/l (normální hodnoty:  5 T/l). Hematokrit u anemických selat klesá pod 0,3 (normální hodnoty:  0,3).

Diferenciální diagnóza
a) Přímé ztráty krve v důsledku kastrace, kupírování ocásků a krvácení z pupečního pahýlu.
b) Anémie způsobená infekcí Eperythrozoon suis. V tomto případě dochází ke zvýšení tělesné teploty a může být pozorován mírný ikterus (žluté zabarvení tkání žlučovým barvivem).
c) Zřídka může být příčinou anémie trombopenická purpura (krvácivost při nedostatku krevních destiček), charakterizovaná podkožními krváceninami.
Selata mohou být během vývoje v děloze infikována leptospirózou od matky. U těchto selat je pozorován ikterus a anémie.

Léčba a prevence
V současné době spočívá řešení anémií u selat v důsledku karence železa v injekčním nebo perorálním (podávaný ústy) podávání železa.
Injekční aplikace železa se provádí obvykle do svaloviny 3. den po narození. Aplikace se provádí do krční nebo gluteální (hýžďové) svaloviny. Před aplikací je nutné posunout kůži na místě vpichu na stranu, aby se zabránilo ztrátě aplikované dávky. Možná je i podkožní aplikace do předkolenní řasy. Nejčastěji se používají přípravky, kde je železo vázáno na dextran. Opakovaná aplikace zajišťuje vyšší koncentrace hemoglobinu, ale ukázalo se, že nezvyšuje přírůstky. Druhá aplikace ve věku 2 až 3 týdnů nemusí být tedy již ekonomická.
Přípravky pro perorální aplikaci jsou k dispozici ve formě past nebo emulzí. Tyto přípravky jsou každému seleti aplikovány individuálně a výhodou je, že aplikaci může provádět sám chovatel. V přípravcích pro perorální aplikaci se používá železo ve formě Fe2+, protože je z tenkého střeva podstatně lépe vstřebatelné a využitelné než Fe3+.
Jako příklad pasty lze uvést přípravek Lactiferm Fe pasta, který je zároveň i probiotikem. V přípravcích na bázi emulze je železo vázáno na makromolekuly. Tyto přípravky se podávají jednorázově, co nejdříve po narození, v prvních hodinách života. To zajistí rychlé a úplné vstřebání (resorpci) obsaženého železa. Novorozená selata mohou v prvních hodinách života resorbovat velké molekuly organických sloučenin. Tato resorpce není selektivní a umožňuje tedy i resorpci železa vázaného na makromolekuly.
Snahy o prevenci anémie selat podáváním železa prasnicím během březosti a laktace byly zatím neúspěšné. Například zkrmováním aminokyselinových chelátů prasnicím (300 a 650 mg železa během posledních tří týdnů březosti) se u selat mírně zvýšily hodnoty koncentrace hemoglobinu a počtu erytrocytů, ale z praktického hlediska toto zjištění nemá význam..

Použití přípravku Lactiferm Fe pasta
Lactiferm Fe pasta je přípravek určený pro perorální aplikaci železa, který je zároveň probiotikem. Složení: Enterococcus faecium 80 x 10 9 CFU, Retinoli acetas 80 tis. IU, Colecalciferolum 8 tis. IU, Tocoferoli alfa acetas 400 mg, Ferossi fumaras 13,2g ve 40g. Železo (Fe2+) je v tomto preparátu vázáno na fumarát. Použití fumarátu železa pro perorální aplikaci železa je známo z humánní medicíny, kde se používá například při nedostatku železa u dětí, u geriatrických pacientů atd. Výhodou fumarátu železa je dobrá vstřebatelnost a využitelnost železa z trávicího traktu, která je větší ve srovnání s přípravky kde je železo vázáno na polysacharidy.
Účinnost přípravku Lactiferm Fe pasta byla porovnávána se skupinou selat, u které byl injekčně aplikován dextran železa. Skupinu, které byl aplikován Lactiferm Fe pasta tvořilo 20 selat. Skupina s aplikací dextranu železa čítala také 20 selat. Dextran Fe byl aplikován do svaloviny v dávce 2 ml (tj. 200 mg Fe) 3. den věku selat. Lactiferm Fe pasta byl aplikován perorálně pomocí automatu. První dávka byla podána 5. den po narození a činila 200 mg železa. Druhá dávka byla aplikována za 5 dní po dávce první a činila také 200 mg železa. Selatům z obou skupin byly od 7. do 35. dne věku předkládány odstavové pelety (124 mg Fe/kg) ad libitum. Selata byla odstavena ve 28 dnech věku. Selatům byla 14., 21., 28. a 35. den věku odebírána krev na hematologické vyšetření. Ve stejných intervalech byla selata i vážena.
V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty hematologických ukazatelů a tělesných hmotností selat zjištěných během našeho sledování. Hodnoty hematologických parametrů dosažených u obou skupin selat se pohybují ve fyziologických rozmezích. Z výsledků je patrný srovnatelný účinek fumarátu železa na vývoj hematologických parametrů a intenzitu růstu selat v porovnání s injekční aplikací dextranu železa.

MVDr. Martin Svoboda, Doc. MVDr. Josef Drábek, CSc.
Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down