18.06.2001 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chov a ošetřování pohlavně aktivních kanců

Z praktického hlediska je hlavním účelem chovu kanců produkce přiměřeného počtu vitálních spermií, které jsou schopné oplodnit prasnicemi ovulovaná vajíčka. Neplodní kanci mají nepříznivý vliv na reprodukční užitkovost stáda prasnic a prasniček, jelikož kanci činí velmi malý podíl z dospělých plemenných zvířat (pokud se používá přirozená plemenitba je to 4 až 8 %, v případě inseminace dokonce pouhých 0,08 až 2 %). Z uvedeného vyplývá, že správné ošetřování a zacházení s plemennými kanci je jedním z prvořadých faktorů působících na optimální plodnost celého stáda. Kromě toho postupy používané při manipulaci a výcviku kanců spoluutvářejí nejen jejich libido, ale mají i přímý vliv na dlouhověkost kanců. Tento článek by chtěl upozornit na některé důležité praktiky a faktory při chovu kanců pro účely produkce spermatu.

U kanců je pářící akt naučená reakce za spoluúčasti pohlavních hormonů a tato reakce je individuálně odlišná, proto by tedy přístup ke kancům a celý výcvikový program měl tuto skutečnost respektovat. Obecně platí, že připouštění by se mělo odehrávat v prostředí, které je nápomocné ke zvýšení pářícího výkonu. Nejkritičtější bývá několik prvních páření a z tohoto důvodu je upřednostňováno kontrolované připouštění z ruky před volným připouštěním v kotci. Jestliže se používá speciální samostatný připouštěcí kotec, měl by mít mladý kanec pravidelný přístup do kotce před prvním pářením a také by se měl obeznámit s ošetřovatelem, aby se v případě pomoci při kopulaci ošetřovatele nebál. Chovný kotec by měl mít zdrsněnou podlahu. Pokud možno, měl by se mladý kanec pářit s prasnicí, která je po prvním vrhu a která projeví pevný reflex stání. Mladí kanci mohou být frustrovaní opakovaným nezdarem při páření s mnohem vyššími prasnicemi. Prasnici by nemělo být umožněno bojovat s kancem. Během výcvikového období se hodnotí namlouvací rituál kance a způsobilost správného vzeskoku a kopulace. Zvláštní pozornost by měla být soustředěna na to, zda kanec nekopuluje do análního otvoru, jelikož tento zlozvyk se pak nesnadno odstraňuje. Kanci by neměli být nikdy týráni nebo trápeni, mělo by se s nimi zacházet jemně, ale rozhodně a nikdy by neměli být k pohlavnímu aktu nuceni.
Hodnocení plemenných kanců z hlediska reprodukční způsobilosti
Cílem hodnocení reprodukční způsobilosti kanců je odhadnout úroveň pohlavního chování a schopnost pářit se, posoudit fyzickou kondici, reprodukční trakt a schopnost produkovat a ejakulovat normální sperma.
V chovu prasat neexistuje v podstatě jednotná objektivní norma nebo standardní postup pro hodnocení pohlavního chování plemenných kanců. Proto tedy jsou následující zásady chápány jako nezávazná doporučení:
Velikost pokusného kotce. Pro vlastní pozorování kance je výhodné používat spíše malý kotec (asi 3,7 x 3,7 m), který poskytne výborné pevné místo a měl by být postaven a umístněn tak, aby kanec nebyl příliš rozptylován ostatními zvířaty nebo obecenstvem během hodnocení.
Obeznámení se s okolím před testem. Mladý, nezkušený kanec by se měl obeznámit s okolím vyhodnocovacího kotce před vstupem říjící se prasnice, doporučují se minimálně dvě minuty.
Velikost prasnice. Když se hodnotí mladí, nezkušení kanci, je vhodné používat říjící se prasnice zhruba stejné velikosti jako je kanec, neboť mladí kanci obtížně kopulují s příliš velkými prasnicemi.
Počet prasnic v testovacím kotci. I když skupinové připařování (dvě až čtyři prasnice) může poskytnout dobré prostředí pro hodnocení kančí dychtivosti a ochoty k vzeskoku a kopulaci, rozptylování ostatními prasnicemi může zabránit správnému posouzení připouštěcí obratnosti kance. Proto je lépe hodnotit pohlavní chování a připouštěcí obratnost pouze v přítomnosti jedné vnímavé prasnice.
Délka hodnocení. Při přístupu k říjící se prasnici by mělo být mladému kanci umožněno asi 15 minut vyjádřit pohlavní chování. Odhaduje se, že 96 % úspěšných kopulací proběhne do 10 minut.
Počet hodnocení. Použití bodovací metody pohlavního chování ukázalo, že kanci by měli být hodnoceni alespoň čtyřikrát. Kanci by měli být hodnoceni dvakrát týdně v po sobě jdoucích dnech po dobu dvou týdnů.
Věk hodnoceného kance. Optimální věk kanců pro hodnocení je 7 až 8 měsíců. U později dospívajících kanců lze toto hodnocení provádět v 8 až 9 měsíci jejich věku.
Znaky chování. Při posuzování pohlavního chování kanců by se měly hodnotit minimálně dva znaky, kterými jsou: schopnost vzeskoku a pářicí obratnost, přičemž pářicí obratnost je prioritní. Někteří kanci jsou totiž velmi ochotní a horliví vyskočit a pokusit se o zasunutí pyje, ale mají nízkou míru úspěšné kopulace. Pečlivou pozornost je též nutné věnovat nesprávnému pohlavnímu chování, jelikož jak ukázala studie vedená v USA, 9 z 12 kanců provedlo alespoň jednu rektální ejakulaci.
Sexuální stimulace. Jestliže mladý kanec neprojevuje pohlavní zájem o samici, doporučuje se kontakt (přes ohradu) s dospělým, pohlavně agresivním kancem. Toto opatření je vhodné provést bezprostředně před vpuštěním připouštěného kance do vyhodnocovacího kotce. Při tom je nutné dbát na opatrnost a bezpečnost ošetřovatelů a přehánět sexuálně stimulovaného kance pomocí ručních zábran. Testosteronové injekce mohou zvýšit libido u některých kanců, ale plošně nejsou doporučovány, jelikož testosteron snižuje vylučování gonadotropních hormonů z hypofýzy, které jsou nezbytné pro tvorbu spermií a tak se mohou testosteronem ošetřovaní kanci stát méně plodní či dokonce neplodní kvůli sníženému počtu spermií.
Tělesná zkouška. Tělesná zkouška zahrnuje počet bodů za tělesnou stavbu, způsobilost nohou a kýty, počet struků, příznaky chorob a nákaz a přítomnost zevních a vnitřních cizopasníků.
Zkouška reprodukčního traktu. Při vnějším hodnocení reprodukčního traktu by se měl prohlédnout pyj, zda není zraněn například kousnutím, zda se na něm nevyskytují hlízy či vyrážky, dále se posuzuje ohebnost pyje, předkožka, zda neobsahuje cizorodé látky, jako například podestýlku, provádí se palpace varlat a nadvarlat, zda jsou elastická a pevná, posuzuje se jejich velikost a souměrnost. Při vyšetření šourku se zkoumají zranění, například omrznutím nebo kousnutím.
Hodnocení spermatu. Sperma pro hodnocení by mělo být odebíráno manuální metodou s použitím vinylových rukavic bez pudru. Kanec by měl mít před odběrem ostříhány dlouhé chlupy na předkožce, jelikož tyto chlupy mohou při odběru způsobit bakteriální kontaminaci spermatu. Během odběru by mělo být kanci umožněno vzeskočit a provést pár pánevních přírazů, po kterých zpravidla přichází ejakulace semenné plasmy a želatinové látky. Odběratelovy ruce by neměly být „studené“ před uchopením pyje (ruce mohou být zahřáty rychlým tření o sebe nebo vložením do vědra s teplou vodou), a částečně prodloužený penis by měl být pevně uchopen ošetřovatelovými prsty. Tlak prstů musí být pevný, působící na první a druhý vrchol spirálové části penisu. Sevření by v průběhu ejakulace nemělo ochabovat, jelikož snížení tlaku na penis vede k přerušení ejakulace a obnovení kančích přírazů. Pro hodnocení se odebírá všechen ejakulát (kromě rosolovité tekutiny ejakulované na počátku) a shromažďuje se v předehřáté termosce (asi 37,8 C). Sperma by mělo být hodnoceno co nejdříve po odběru, aby byla zachována jeho původní kvalita, a to zejména pohyblivost spermií, i když výzkumné studie naznačují, že při pohyblivosti spermií větší než 60 % neexistuje vztah mezi pohyblivostí spermií a plodností kance, nicméně, výsledky plodnosti po spermatu s menší než 60% pohyblivostí spermií jsou nižší než po spermatu s pohyblivostí větší než 60 % (viz. tabulka 1). Detailní postupy a metody hodnocení kančího spermatu byly popsány v předchozích číslech tohoto časopisu (Náš chov, 12/2000, 1/2001 a 2/2001).
Faktory ovlivňující ukazatele plodnosti plemenných kanců
Variabilita v produkci spermatu u kanců bývá zapříčiněna nejčastěji těmito faktory: věkem kance, frekvencí ejakulace (neboli délkou pohlavní pauzy), velikostí varlat, sezónní fotoperiodou, okolní teplotou, genetickým založením, výživou a sociálním prostředím.
Věk kance
I když šesti- až sedmiměsíční kanci mohou vypadat jako tělesně dospělí, jejich schopnost produkovat spermie se ještě vyvíjí. Bezprostředně po pubertě (kolem 6 měsíců) je u kanců produkce spermií nízká, ale pak se zvyšuje až do věku 3 až 4 let, po té začíná postupně klesat (graf 1). Vliv věku kance na úroveň prasení a velikost vrhu nebyl zatím prokázán.
Frekvence ejakulace
Často opakovaná ejakulace způsobuje zpočátku prudké snížení celkové produkce spermií. Dokládají to výsledky pokusu, ve kterém po pěti dnech pohlavního odpočinku a použití intervalu odběru 24 hodin obsahovalo druhé sperma o 47 % méně spermií, třetí o 52 % méně, čtvrté o 56 % méně, páté o 68 % méně a šesté o 80 % méně spermií než první sperma. Produkce spermií se stabilizovala po šesti ejakulacích. Tuto situaci znázorňuje graf 2, na kterém jsou uvedeny počty vyrobených inseminačních dávek z jednoho odběru. Obecně platí, že pohlavní přetěžování kanců, například při volném připouštění, vede ke snížení sexuálního libida, avšak mohou se vyskytnout i případy, kdy kanci sice libido neztrácejí, pokračují v páření, ale jejich spermiová zásoba je již značně vyčerpaná, kanci sice kopulují, ale neoplodní prasnici. Proto je doporučováno schéma, kdy se kanec páří první den čtyřikrát a potom jednou za 24 hodin.
Graf 3 je zajímavý zejména pro chovatele kanců na inseminačních stanicích, neboť znázorňuje vztah mezi délkou pohlavní pauzy a celoroční produkcí možných inseminačních dávek (asi 2 miliardy všech spermií v dávce). Jak je vidět na tomto grafu, s prodlužující se pauzou mezi jednotlivými odběry se sice zvyšuje celková produkce spermií na odběr, ale úměrně s tím klesá celoroční produkce inseminačních dávek, což je logické, neboť bude-li kancům poskytnuta delší pohlavní pauza, budou v průběhu roku méněkrát odebíráni. Na druhou stranu však není možné si myslet, že je vhodné odebírat kance každý den po celý rok, což by z hlediska celoroční produkce bylo ideální, ale kvalita spermatu by od takto přetěžovaných kanců velmi rychle klesla pod žádanou úroveň. Proto záleží na chovatelově strategii a individualitě kance, jaké odběrové schéma zvolit, aby bylo dosaženo maximální možné produkce inseminačních dávek a při tom se nesnižovala kvalita odebíraného spermatu.
Důležité jsou informace o vztahu mezi frekvencí ejakulace kanců a úrovní prasení, či velikostí vrhu. V pokusu, kde byli dospělí kanci připařováni po dobu 25 týdnů buď dvakrát nebo šestkrát týdně, nebyl prokázán vliv intenzity pohlavního využívání kanců na úroveň prasení a velikost vrhu. Avšak problémem, který se vyskytl, bylo snížení pohlavního chování, bylo-li kancům umožněno pářit se šest až sedmkrát týdně. V číslech to znamenalo, že v průměru se ve 3 % případů kanci odmítli pářit, bylo-li jim to umožněno dvakrát týdně a ve 12 % případů, pokud jim bylo páření umožněno šestkrát týdně.
Velikost varlat
Dlouhodobé genetické studie prokázaly, že selekce kanců ve 150 dnech věku na velikost varlat měla za následek větší varlata a vyšší produkci spermií v následných generacích. Například v jednom pokusu po 10 generacích selekce produkovali kanci s většími varlaty více spermií v ejakulátu, bez ohledu na to, zda odběry byly prováděny denně po dobu tří týdnyů nebo třikrát týdně rovněž po dobu tří týdnů.
Fotoperioda
Výzkum prokázal, že reprodukční funkce u kanců jsou stimulovány klesajícím denním světlem a potlačovány stoupajícím denním světlem. Když byl realizován světelný program simulující postupně šestiměsíční posun přírodní fotoperiody ve zcela uzavřené budově (nejdelšího světelného dne (16,3 hodiny) bylo dosaženo 21. prosince. a nejkratšího dne (7,8 hodiny) 21. června), produkce steroidů, spermií a reakční čas výskoku na fantóm prasnice byly vyšší v období krátkého světelného dne, tzn. v období, kdy v přírodě tomu bylo naopak. Graf 4 zachycuje změny v produkci spermií právě v podmínkách přirozené fotoperiody našeho zeměpisného pásma.
Okolní teplota
Tepelný stres u vnímavých kanců způsobuje vyšší výskyt abnormálních spermií, sníženou pohyblivost spermií, nižší objem spermatu, snižuje hladinu pohlavních hormonů v krvi a zvyšuje intenzitu dýchání a rektální teplotu.
Škodlivé projevy teplotního stresu se obvykle začínají objevovat po 7 až 14 dnech a kvalita spermatu se vrací do normálu za 5 až 8 týdnů. Je tomu tak dlouho proto, že tvorba spermií ve varlatech trvá 35 dnů a jejich průchod nadvarlaty trvá průměrně dalších 10 dnů. Tedy 45 dnů musí uplynout do obnovení ejakulace normálních spermií.
Většina kanců poskytuje normální produkci spermií, jestliže teplota okolí nepřesáhne 29C. Nicméně, někteří kanci mají sníženou pohyblivost spermií již při 27C. Při pokusu postupně zvyšovat teplotu okolí o 1C denně, po dobu 20 dnů v rozmezí 20 až 40C, se pohyblivost spermií snížila, jakmile teplota vzduchu dosáhla 30C.
Významným indikátorem tepelného šoku je intenzita dýchání, kdy normální míra je 15 až 20 dechů za minutu a jestliže kanci dýchají na úrovni 40 až 50 dechů za minutu, teplotní stres začíná.
Genetické predispozice
Kanadská studie, která porovnávala v průběhu devíti let pět rozdílných plemen (yorkshire, hampshire, duroc, landrase a lacombe) podle vlastností spermatu, konstatovala, že žádné plemeno nevynikalo ve všech vlastnostech. Kanci hampshire měli největší objem bohatý na sperma, kanci duroc měli nejlepší koncentraci spermií a kanci yorkshire měli nejvyšší pohyblivost spermií. Výsledky naší obdobné sedmileté studie zachycuje graf 5, na němž je možné vidět, že nejlepší produkci spermatu, vyjádřenou počtem inseminačních dávek z jednoho odběru, dosáhli kanci plemen švédská landrase, dále následovali kanci plemen large white, přeštické černostrakaté, landrase, bílé ušlechtilé, pietrain, české masné, hampshire, belgická landrace a poslední místo zaujali kanci plemene duroc. Opakovatelnost spermatologických znaků kanců je relativně nízká (rop = 0,2 až 0,3), proto tedy, spolehlivé hodnocení kančí způsobilosti k produkci spermatu vyžaduje řadu opakovaných pozorování. Hybridní kanci mladší než 8 měsíců mají obvykle vyšší pohlavní agresivitu, objem spermatu, pohyblivost spermií, počet normálních spermií a míru prasení, avšak rozdíly mezi kříženci a čistokrevnými kanci se v dospělosti stírají.
Výživa
Hlavní faktor působící na míru vyřazování kanců je nadměrná tělesná hmotnost. Uvádí se, že kanci s nadváhou mají problémy s končetinami a libidem. Ke zvýšení dlouhověkosti a zlepšení libida by měl být růst kanců omezován, ale je nutné dbát na to, aby snížení příjmu živin nemělo za následek snížení libida a produkce spermií dospělých plemenných kanců.
Taktéž kanci, zažívající stres chladem, mohou vyžadovat další krmivo. Je odhadnuto, že na každý stupeň pod 20C, potřebuje kanec o hmotnosti 160 kg mezi 99 až 198 g doplňkového krmiva na den, tělesná kondice kance by měla být vodítkem. Doporučené živiny pro plemenné kance jsou uváděny v příslušných normách.
V případě, že chovatelé nemají k dispozici váhy pro vážení kanců, lze odhadnout hmotnost měřením obvodu hrudníku pásmovým metrem přímo za předními končetinami. V literatuře je uváděna následující rovnice lineární regrese mezi obvodem hrudníku a živou hmotností kance:
tělesná hmotnost (kg) = - 225,58 + (3,256 x obvod hrudníku (cm))
Sociální prostředí
Sociální vlivy a faktory okolního prostředí mohou ovlivňovat produkci spermií stejně jako pohlavní chování kanců.
Kanci ustájeni skupinově budou mít nižší ukazatele plodnosti, jestliže se u nich vyskytuje neobvyklé množství homosexuální aktivity. Ustájená skupina kanců by měla být pohlavně odpočinutá od zrakových, zvukových a čichových vjemů říjící se prasnice.
Jestliže kanci jsou vystavení říjícím se prasnicím pouze jednou týdně nebo jednou za dva týdny, měli by být ustájeni poblíž prasnic (říjících se nebo neříjících), aby se snížila časová reakce do vzeskoku. Jelikož výzkumy uvádějí, že kanci ustájeni odděleně od prasnic měli dobu do prvního vzeskoku o 2 až 6 minut delší.
Kanci mohou být též sexuálně stimulováni umožněním nepravého vzeskoku a potom zdržováním kance asi 2 minuty v přiléhajícím kotci nebo umožněním sledovat jiné kance ejakulující na fantómu prasnice.
Ing. Jaroslav Smital, Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha - Uhříněves

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down