20.02.2001 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chov prasat ve světlech paragrafů

Na tomto místě jsme v loňském roce (Náš chov 8/2000) poprvé informovali o novém zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, jehož platnost nastala 1. lednem 2001. Vysvětlili jsme základní ustanovení nové právní úpravy a zároveň slíbili, že se k celé problematice v některém z dalších čísel znovu vrátíme. Nyní svůj slib plníme a podle zaměření tohoto čísla se budeme věnovat především dopadu zákona na šlechtění, plemenitbu a chov prasat v České republice.

Úvodem chceme upozornit na další právní předpis, který také nabyl platnosti od 1. ledna roku. Jde o první prováděcí vyhlášku k plemenářskému zákonu, jejímuž dokončení a schválení bylo věnováno celé druhé pololetí loňského roku. Vyhláška se týká šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat a na jejím zpracování se podíleli odborníci z jednotlivých chovatelských svazů, výzkumných ústavů a vědeckých institucí, kteří předkládali podklady a připomínky ke konečnému znění prováděcího předpisu, které nyní naleznete v částce 135 Sbírky zákonů ČR ze dne 29. 12. 2000. Upozorňujeme, že vyhláška je doprovázena obsáhlým souborem příloh, vydaných ve stejné částce, ale odděleně. Je proto nutné opatřit si oba tisky.
Vyhláška je koncipována převážně tak, že obsahuje obecná ustanovení platná pro všechny zákonem vyjmenované subjekty a všechny druhy hospodářských zvířat (kromě oddílu 4, který pojednává o šlechtitelské činnosti). Do příloh jsou potom zapracovány podrobné postupy testování, posuzování a hodnocení zvířat, způsoby vedení plemenných knih, vydávání potvrzení o původu, ověřování původu, vedení státního registru plemeníků a ustanovení týkající se plemenitby. Jde o soubor pravidel, která byla dosud obsahem technických norem, metodických pokynů a dalších obecně nezávazných dokumentů jednotlivých uznaných chovatelských sdružení. Tím, že byla tato pravidla zapracována do prováděcí vyhlášky, upravena podle znění zákona, zpřehledněna a doplněna, stala se závaznými pro všechny zúčastněné osoby. Všechny přílohy jsou již zpracovány podle jednotlivých druhů hospodářských zvířat.

Základní ustanovení pro šlechtitelskou činnost a šlechtitelská opatření v chovu prasat naleznete v § 14 vyhlášky:
 výčet vlastností, které se sledují ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech prasat,
 způsoby testování reprodukčních vlastností, výkrmových vlastností a masné užitkovosti metodou unifikovaného testu vlastní užitkovosti ve šlechtitelských chovech a metodou jatečného rozboru ve stanicích výkrmnosti a jatečné hodnoty prasat,
 metodu stanovování plemenné hodnoty jednotlivých znaků užitkovosti,
 způsob evidence zjištěných údajů.
Podrobné zásady testování jednotlivých vlastností a předávání zjištěných a evidovaných údajů jsou rozvedeny ve 2. příloze, části IV.

Pro větší přehlednost naleznete ve 3. příloze přehled údajů, které zjišťují a evidují sami chovatelé nebo oprávněné osoby pro účely:
 evidence plemenných prasat a jejich zařazení do kontroly užitkovosti,
 kontroly reprodukčních vlastností,
 evidence potomstva,
 testování výkrmových vlastností a masné užitkovosti ve šlechtitelských, případně i v rozmnožovacích chovech.

Vyhláška také rozvádí ustanovení zákona, týkající se formy a členění plemenných knih, stanovuje požadavky na obsah řádů plemenných knih a na obsah potvrzení o původu, v souladu s požadavky, formulovanými v příslušných směrnicích Evropské unie. Plemennou knihu jednotlivých plemen prasat povede i nadále Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Obsah Řádu plemenné knihy prasat a některá pravidla z něj vyplývající naleznete na jiném místě této specializované přílohy.

Součástí šlechtitelských opatření je ověřování původu plemenných prasat a stanovování genetického typu všech kanců, působících ve šlechtitelské sféře. Ve vyhlášce naleznete náležitosti osvědčení, které vydá chovatelům, oprávněným osobám nebo uznaným chovatelským sdružením příslušná laboratoř imunogenetiky. Jenom připomínáme, že provozovatel laboratoře také musí ke své činnosti získat souhlas ministerstva, bez kterého je vydané osvědčení neplatné.

Pro všechny chovatele je důležitá především oblast týkající se plemenitby prasat. Předně je třeba upozornit, že každý kanec, zařazený do plemenitby, musí být registrován ve státním registru plemeníků. Ten je veden podle zásad stanovených v § 34 vyhlášky a rozvedených v příloze č. 4. Jinak řečeno plemeník, který:
 nebude vybrán hodnotící komisí případně hodnotitelem uznaného chovatelského sdružení nebo chovatelského podniku,
 nebude zapsán do plemenné knihy, případně do chovného registru,
 nebude mít vystavené potvrzení nebo doklad o původu,
 nebude mít ověřený původ (toto platí pro sféru šlechtění),
nemůže být zapsán do státního registru. Připouštěním takového plemeníka se chovatel vystavuje sankci podle § 26, nebo mu může být uloženo zvláštní opatření podle § 25 zákona.

Zvláštní důraz je kladen na oblast inseminace. Jde především o pravidla stanovená pro:
 technologické a hygienické postupy získávání, posuzování a zpracování spermatu,
 uchovávání, výdej, kvalitu a identifikaci inseminačních dávek,
 evidenci odebraného spermatu a inseminačních dávek,
 technologické a technické vybavení inseminačních stanic.
U inseminačních stanic kanců jsou rozlišeny požadavky na stanice, sloužící k prodeji inseminačních dávek jiným chovatelům, a inseminační stanice podnikového typu, které jsou určeny výhradně k produkci spermatu pro využití ve vlastním chovu. V obou případech je však stanoven požadavek na kvalitu spermatu i ustájení plemeníků, odběr spermatu a přípravu inseminačních dávek.

Zásady vlastní inseminace plemenic se týkají především:
 technologických a hygienických postupů,
 technického vybavení,
 podmínek pro zabezpečení řádného provádění inseminace.
Připomínáme, že chovatel je povinen vést vedle stájové evidence i evidenční kartu plemenice, ve které zaznamenává údaje o inseminaci i o narozených selatech. Důvodem k takto podrobným pravidlům jsou především současně výsledky inseminace a počtů narozených selat, zdravotní stav plemenic, a také situace na některých inseminačních stanicích, které nesplňují všechny požadavky na hygienu odběru a zpracování spermatu.

Podmínkou k získání souhlasu k provozování inseminační stanice kanců a provádění inseminace bude splnění uvedených požadavků. Podrobnosti lze nalézt v § 35 až 42 vyhlášky a především v příloze č. 5, v části III..
Z výše uvedeného důvodu bude také další vyhláškou (v době přípravy tohoto článku, tj. polovina ledna t. r. nebyla dosud v tisku) podrobně stanoven požadavek na odbornou způsobilost zaměstnanců inseminační stanice a inseminačního technika.

Nákup a prodej plemenných prasat a veškerého plemenného materiálu podléhá evidenci, jejíž zásady jsou uvedeny v § 49 až 53 vyhlášky. Zde pouze připomínáme, že dovážené inseminační dávky, embrya a vaječné buňky musí být provázeny průvodním listem, jehož obsah je stanoven v příloze č. 7.

V době přípravy článku vás nemůžeme seznámit ani s vyhláškou o označování a evidenci, která bude zveřejněna v průběhu druhého čtvrtletí tohoto roku. Vyhláška bude vycházet především z ustanovení směrnic Evropské unie i dosud zavedených systémů evidence jednotlivých druhů zvířat u nás.

Jak jistě každý chovatel ví, v plemenné knize jsou nyní evidovány šlechtitelské chovy a v nich chovaná plemenná prasata. Ostatní chovy a kategorie prasat jsou evidovány v ústřední evidenci pouze na základě dobrovolnosti. Základním principem nové právní úpravy je evidence všech prasat, respektive jejich chovatelů, kteří chovají více než jedno prase. Již nyní je však možné říci, že po dlouhých diskusích byla přijata zásada, že prasata (kromě plemenných ve šlechtitelských chovech) budou registrována hromadně podle hospodářství, ve kterých jsou chována, a označována přiděleným číslem hospodářství, nikoliv tedy individuálním pořadovým číslem, jak je používáno v chovu skotu. Způsoby označování a evidence prasat jsou navrhovány s ohledem na využitelnost celého systému pro diagnostiku hromadných nákaz a ochranu proti nim a též na jeho jednoduchost, funkčnost a srozumitelnost pro každého chovatele. Připomínáme, že zákon nabývá účinnosti pro označování a evidenci prasat dnem 1. 4. 2002.
Pravidla pro testaci finálních hybridů prasat a vedení chovných registrů hybridních prasat chovatelských podniků, (jejichž princip jsme uvedli v minulém článku), stanovuje vyhláška v § 6 a rozvádí v příloze č. 1. Při zajišťování plemenitby, nákupu, označování a evidence ovšem platí pro chovatelské podniky stejná pravidla jako pro ostatní chovatele. I tyto podniky tedy musí mít
 plemeníky registrované ve státním registru,
 souhlas k provozování inseminační stanice,
 souhlas k provádění inseminace,
 prasata stanoveným způsobem označená a evidovaná v ústřední evidenci.

Pokusili jsme se zde krátce nastínit nejdůležitější pravidla, která přináší zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat pro chovatele prasat. V průběhu března a dubna spolupracuje Ministerstvo zemědělství a Česká plemenářská inspekce na pořádání odborných seminářů k uvedenému zákonu a zatřiďování jatečných zvířat podle kvality SEUROP. Přihlášky k seminářům jsou uvedeny v čísle 2/2001 Našeho chovu nebo v časopise Zemědělec. Právě na těchto seminářích můžete nalézt odpovědi na otázky, které zde nemohly být blíže rozvedeny.
Ing. Ivan Novák, Česká plemenářská inspekce

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down