18.12.2001 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chovatelé strakatého skotu jednali v Rumunsku

Ve dnech 10. až 14.10. 2001 se konal v rumunském Brašově 24. kongres Evropského sdružení chovatelů strakatého skotu (ESCHSS) za účasti zástupců členských zemí – Dánska, Německa, Velké Británie, Irska, Itálie, Francie, Polska, Slovenska, Jugoslávie, Chorvatska – nový člen od roku 2001, Rakouska, Rumunska, Švédska, Švýcarska, Španělska, České republiky a Maďarska.

Tato mezinárodní chovatelská organizace byla založena v roce 1962 a Česká republika, která přistoupila v roce 1967 ještě jako ČSSR, se zúčastňuje všech jednání výboru, plenárních zasedání i jednání odborných komisí. Některá ze zasedání se konala i v naší republice.
Jednání v Brašově řídil prezident Evropského sdružení strakatého skotu E. German ze Švýcarska a přítomni byli také prezident Světového sdružení strakatého skotu Dr. Häckel z Německa, víceprezident ESCHSS Dr. Valentin z Itálie, prezident ICARu Dr. Crettenand ze Švýcarska a další zástupci chovatelských svazů, inseminačních svazů a stanic, ale i přední odborníci z univerzit, výzkumných ústavů a četní chovatelé.
Vedle procedurálních jednání o činnosti, rozpočtu a programu práce na příští rok byly projednávány závažné otázky a dopady výskytu BSE. Zasedání konstatovalo, že kontrola výskytu BSE v mimoevropských zemích, které se významně podílí na exportu hovězího masa, není adekvátní kontrolám v Evropě. Většina těchto zemí testaci na BSE nezavedla a nejsou vedeny ani základní údaje o věku, plemeni, chovateli, místě porážky a podobně. Bylo doporučeno zpracovat strategii dalšího sledování, jednat v orgánech EU o sjednocení opatření a nápravě situace, která poškozuje evropské zemědělce, tzn. zavést pro všechny producenty hovězího masa z celého světa stejné podmínky pro hodnocení výskytu BSE a jeho likvidaci. Opatření v evropských zemích, podpořená masivní mediální kampaní, negativně ovlivnila poptávku a způsobila snížení ceny hovězího masa, která se nepříznivě promítla do ekonomiky produkce hovězího masa a zástavových zvířat také u chovatelů strakatého skotu.
Další jednání kongresu se zaměřilo na zpracování a vyhlášení jednotného chovného cíle a standardu strakatých plemen v rámci Evropy i celého světa. Bylo rozhodnuto stanovit pracovní komisi, která zpracuje návrh, jenž by měl být schválen na plenárním zasedání asi v roce 2003.
Kladně byla zhodnocena společná práce na jednotné metodice lineárního popisu a hodnocení exteriéru strakatého skotu, kdy od roku 1997 bylo na pěti setkáních bonitérů z jednotlivých zemí dosaženo sjednocení počtu hodnocených znaků, měření a bodového hodnocení. Malé odchylky u dvou ukazatelů jsou stále u strakatého plemene montbeliard z Francie, které je chováno i v ČR. Velmi kladně byla hodnocena také společná mezinárodní testace plemenných býků. Česká republika se do této testace aktivně zapojila a přes ztížené podmínky účasti na tomto programu, v důsledku velkého počtu privátních inseminačních stanic býků oproti vlastníkům z jiných zemí, kteří pracují ve formě sdružení a družstev společně s chovateli krav, jsou nadále vytvářeny podmínky pro pokračování ve společném testování od roku 2002.
V průběhu zasedání zazněly také připomínky k prezidentovi Interbullu týkající se nesprávného hodnocení kontroly dědičnosti býků, publikace výsledků býků s vysokým podílem plemen red holštýn, montbeliard a strakatých plemen (fleckvieh, simental). Není rovné prostředí k hodnocení TOP pořadí nejlepších býků, které ovlivňuje prodej spermatu býků.
Z dalších odborných vystoupení vědeckých pracovníků z Německa a Rakouska se zabývala chovným cílem a konstrukcí i použitím celkové plemenné hodnoty, zejména ekonomickou váhou mléka, obsahu tuku, bílkovin, masné užitkovosti a fitness. Do fitness je zahrnuto hodnocení počtu somatických buněk dcer testovaných býků, plodnosti býků, plodnosti dcer, exteriér, obtížnost porodů, frekvence velkých plodů, vyrovnanost stáda, dlouhověkost, které významně ovlivňují ekonomiku chovu strakatého skotu.
V diskusi k uvedeným otázkám byla podpořena potřeba zpracování ekonomických indexů v jednotlivých zemích, rozšíření společné mezinárodní testace a rozšíření spolupráce na všech úsecích šlechtění a obchodu se skotem a jeho produkty.
V rámci procedurálních otázek byl jednomyslně schválen rozpočet a zvoleni na čtyřleté období prezident E. German a víceprezidenti Ing. R. Pichler (Rakousko) a Ing. F. Hřeben (Česká republika). Pro ČR je tato skutečnost velkým oceněním dlouholeté systematické práce ve šlechtění strakatého skotu, evropské spolupráce na sjednocení pokynů, směrnic a řádů v rámci evropských zemí.
V další části jednání přednesli Dr. Liciu a zástupci rumunského ministerstva zprávu o zemědělství a chovu simentalského skotu v Rumunsku, na kterou navázaly exkurze u čtyř chovatelů strakatého skotu, jejichž přibližně padesátihlavá stáda krav dosahovala průměrné mléčné užitkovosti kolem 5000 kg mléka. Průměrná užitkovost celé strakaté populace je na úrovni 3300 až 3500 kg mléka s porovnatelným obsahem mléčných složek. Zemědělství v Rumunsku, i při velmi dobrých klimatických a půdních podmínkách, zaostává, má málo mechanizačních i technologických prostředků, stájových a zpracovatelských kapacit, moderních technologií a odborníků. Proto jednání evropského sdružení chovatelů strakatého skotu vedle procedurálních a odborných otázek splnilo i funkci poradenskou a pomocnou.
V roce 2002 proběhne jednání výboru ESCHSS ve Slovinsku a jednání 25. kongresu Evropského sdružení chovatelů strakatého skotu se v roce 2003 uskuteční v Jugoslávii.
Zprávy o stavu a výsledcích strakatého skotu v jednotlivých zemích potvrdily jeho významné postavení a ekonomickou funkci v produkci mléka i hovězího masa od Velké Británie až po země střední a východní Evropy. Kladem je ve většině zemí tendence ke zvyšování stavů krav tohoto plemene na úkor plemen holštýn, braunvieh a gelbvieh.
Dlouholeté členství a spolupráce v rámci Evropského sdružení s většinou jejich členů dává chovatelům českého strakatého skotu záruky existence a ekonomické prosperity i po vstupu do EU.

Ing. Jaroslav Vetýška, CSc.
Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down