14.02.2001 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Co přinese rok 2001 chovatelům ovcí a koz v ČR

Chov ovcí a koz v ČR v roce 2000 sice nezaznamenal nárůst početních stavů obou druhů zvířat, ale zcela prokazatelně se zvýšil zájem dalších chovatelů o tato odvětví. Důvodem byly beze sporu podpory do chovu ovcí a koz, které doufáme se již v naši agrární politice stabilizovaly. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR se snaží pomáhat všem zájemcům a jeho úsilí vyústilo v letošním roce v založení dvou specializovaných odbytových organizací, které by měly výrazně ovlivnit celé chovatelské dění.

Svaz v závěru roku společně s chovateli absolvoval řadu chovatelských akcí - nákupní trhy na plemenné berany a kozly, výstavy v Radešínské Svratce, Litomyšli, Lysé nad Labem a v Letňanech a mezinárodní konferenci v Seči. Svaz pracuje na principu chovatelských klubů, kterých bylo založeno již třináct. Jako zatím poslední vznikly dva chovatelské kluby:

Klub chovatelů ovcí plemene zwartbles
Sídlo klubu: Ing. Karel Krátký, Zbyslav 48, 339 01 Klatovy
Telefon: 0186/694189
Klub byl založen 3.11.2000 na mezinárodní konferenci v Seči

Klub chovatelů ovcí plemene bergschaf
Sídlo klubu: Milan Krupička, Mladé Buky 330, 542 23
Telefon: 0439/773178
Klub byl založen 3.11.2000 na mezinárodní konferenci v Seči

Založení odbytové organizace OVEKO a. s.
Předsednictvo Svazu na svém jednání 18. 5. 2000 schválilo založení odbytové organizace s většinovým majetkovým podílem Svazu. Po nezbytné přípravě, která znamenala i svolání členského shromáždění svazu na 16. 6.2000 z důvodu rozšíření činnosti Svazu na zemědělskou výrobu a schválení vstupu Svazu do této organizace, byla 20. 6. 2000 založena společnost OVEKO a. s., která by měla především řešit odbyt produktů z chovu ovcí a koz. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR měl v době založení 97 % základního jmění. Společnost začala pracovat na principech odbytové organizace daných MZe ČR a své obchody musí z 90 % uskutečňovat pro své členy (akcionáře), drobné chovatele bude zastupovat Svaz a výkupy jehňat a dalších produktů se budou uskutečňovat jeho prostřednictvím. V současné době nabízí Svaz prodej svých akcií dalším chovatelům (do výše 51 % základního jmění). Prodej akcií je vázán na uzavření kupní smlouvy na odbyt produktů mezi chovatelem a OVEKEM. Akcie mají hodnotu 5000 Kč, chovatelé, kteří nabídnou více než 100 jehňat nebo kůzlat mohou nakoupit dvě akcie, ostatní jednu. Dne 28. 7. 2000 se konal první prodej akcií chovatelům, nyní je ve společnosti 27 akcionářů včetně zakladatelů s tím, že další zájemci mají možnost vstupu.
Z podnikatelského záměru obchodní společnosti OVEKO a. s.:
Obchodní společnost OVEKO a. s. (dále jen společnost) je právnickou osobou, která byla založena jednorázově chovateli ovcí a koz v ČR sdruženými ve SCHOK v ČR, na základě zakladatelské smlouvy ze dne 20. 06. 2000 osvědčením o rozhodnutí zakladatele ve smyslu § 172 odst. 3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., učiněným ve formě notářského zápisu v Brně.
Účelem založení společnosti byla všestranná podpora efektivního rozvoje chovu ovcí a koz v chovech svých společníků a v chovech členů Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, v souladu s populačními rozvojovými programy a celospolečenskými ekonomickými podmínkami.
Obchodní jméno společnosti je OVEKO a.s., se sídlem :
Brno, areál Veterinární a farmaceutické university
Palackého 1-3, 612 42, IČO 26217678
Kancelář společnosti: Praha, Stallichova 3
140 00 Praha 4, tel.02/69 29 696, fax 02/69 29 695, 0602/37 62 62
Na úseku realizace ovčí vlny má pro chovatele plnit významnou úlohu Odbytové družstvo ROMNEY se sídlem v Podhradí 127, 675 71 Náměšť n.Oslavou, vedoucí odbytového družstva: Ing. Květuše Hejátková, tel. 0602/710437
Podpora chovu ovcí a koz v roce 2000 a 2001
V roce 2000 byly podpory do těchto odvětví vyplaceny velmi pozdě, ale chovatelům přinesly solidní finanční pomoc. V dotačním titulu „na pastvu“ se vyplácelo na ovce a kozy nad 1 rok více než 400 Kč, u jehňat a kůzlat něco přes 200 Kč, v dotačním titulu na chov ovcí v podhorských a horských podmínkách se na bahnici a berana vyplácelo 1000 Kč. Podpory na šlechtitelskou a plemenářskou práci byly vyplaceny v plném rozsahu. Výjimku tvořily podpory na udržení genofondu našich plemen, se kterými jsou největší problémy při uvolňování prostředků. V roce 2000 bylo vyplaceno u šumavské ovce 530 Kč na bahnici a berana, u valašské ovce 1300 Kč na bahnici a 2000 Kč na berana, u bílé kozy 500 Kč na kozu bez třídy, 1000 Kč na kozu s třídou u hnědé kozy 500 Kč na kozu bez třídy, 1500 Kč na kozu s třídou.
Na rok 2001 jsou schválené podpory na údržbu trvalých travních porostů v rámci nařízení vlády, pravidla vyšla tiskem, uzávěrka žádostí je do konce února na Územních odborech MZe ČR.
Z přímých podpor vypadly kozy a ovce chované mimo LFA, podpora chovu ovcí v LFA (podhorské a horské oblasti) bude na bahnici a plemenného berana ve stavu k 31. 7. 2001 ve výši 2000 Kč v oblasti H1 a H2 a 1500 Kč v ostatních LFA oblastech. Uzávěrka žádostí je do konce srpna na Územních odborech MZe ČR.
Podpory na šlechtění a plemenitbu zůstávají beze změny, podpory na genofond šumavské a valašské ovce, bílé a hnědé kozy doznají zřejmě změn ve zpřísnění kritérií přidělování podpor u šumavek a bílých koz. Tato podpory budou rozdělovat Svazy chovatelů, žádosti se podávají prostřednictvím oprávněných organizací, uzávěrka žádostí je 30. 9. 2001.

Nový plemenářský zákon a označování ovcí a koz
Od 1. 1. 2001 vstoupil v planost nový plemenářský zákon, který nahradil zákon č. 240/91 Sb., tj. zákon o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat.
Zákon č. 154/2000 Sb., doplňují 3 vyhlášky: prováděcí vyhláška o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat, označování a evidenci a o odborné způsobilosti.
Nové termíny a změny nového plemenářského zákona, které se dotýkají chovatelů ovcí a koz.
Uznané chovatelské sdružení (UCHS)
Ministerstvo zemědělství uzná chovatelské sdružení, splní-li podmínky, uvedené v § 5 zákona. (Předložit ministerstvu ke schválení šlechtitelský program a chovný cíl, řád plemenné knihy, doložit odbornou způsobilost osob podle § 30 zákona apod. ).
Pouze Uznané chovatelské sdružení vede Plemennou knihu (§ 9 odst. l až 4 zákona), kdy v rámci jednoho plemene může být pouze jedna PK.
Pouze Uznané chovatelské sdružení vydává POP plemenných zvířat (§ 11 odst.3 zákona) na žádost chovatele.
Pro vystavení POP na jehně či kůzle je nutné, aby otec byl registrován ve státním registru, plemenná jehňata a kůzlata musí mít oba rodiče zapsané v PK.
Uznané chovatelské sdružení zajišťuje výběry plemeníků pro plemenitbu a o výsledku výběru vydává doklad.
Uznané chovatelské sdružení se vyjadřuje k uznávání ŠCH, rozhoduje ministerstvo (§ 13).
Oprávněné osoby (§ 3)
Oprávnění uděluje ministerstvo osobám na základě žádosti a splnění podmínek těm osobám, které chtějí vykonávat následující odbornou činnost:
1. KU, testování, posuzování (§ 7)
2. Ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu(§ 12)
3. Provozování inseminačních stanic a odběrových míst ( § 16)
4. Provádění inseminace( §17)
5. Přenosy embryí (§ 18)
Podle § 17 zákona mohou chovatelé provádět inseminaci vlastních plemenic bez uděleného oprávnění ministerstvem, ale splní-li § 17 zákona i § 39, 40.a 41 vyhlášky o šlechtění a plemenitbě. Podmínky pro zřízení odběrových míst upravuje § 16 zákona, požadavky na technické vybavení IS a odběrového místa jsou stanoveny ve vyhlášce § 37.
Státní registr ( § 15)
Od 1.1. 2000 mohou být k plemenitbě používáni pouze plemenní berani a kozli (nebo jejich sperma) registrováni ve státním registru plemeníků, který vede osoba pověřená vedením Ústřední evidence (ÚE).
Podmínky pro zápis plemeníka do státního registru jak z tuzemského chovu, tak i u dovezených plemeníků či ID ze zahraničí jsou uvedeny v § 15 odst. 2 zákona.
Ověřováni a osvědčováni původu a stanovení genetického typu
Nově se vyžaduje, aby u beranů a kozlů zařazených do inseminace byl stanoven genetický typ .Označování ovcí a koz.(§ 22)
Povinnost chovatele individuelně označit ovce a kozy (chov nad 3 kusy) je stanovena § 22, povinnost vést záznamy je stanovena § 23 zákona.
Podrobné pokyny k označování a evidenci jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce.

Zásady označování hospodářských zvířat - ovce, kozy
Označování zvířat
Identifikace a evidence zvířat je nařízena chovatelům zákonem o veterinární péči č.166 z roku 1999 a dále pak zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.
Označování zvířat je povinnosti chovatelů. Ušní známky, včetně potisku jednotnou číselnou radou, zabezpečují chovatelské svazy prostřednictvím ČMSCH, a. s. Jejich cena je částečně hrazena z dotačních prostředků MZe ČR. Údaje o jednotlivých zvířatech jsou zpracovávány ústřední evidenci, jejímž vedením je MZe ČR pověřena Českomoravská společnost chovatelů, a. s.
I. Identifikace zvířat
1. Obecné ustanovení
a) Každé zvíře je označeno dvěma identickými plastovými ušními známkami, které jsou uzpůsobeny k zavěšení do ušního boltce zvířete, odděleně v každém uchu,.
b) Plastové známky musí splňovat tyto podmínky:
- jsou zhotoveny z pružného plastového materiálu - jsou neměnitelné a čitelné po dobu života zvířete,
- nelze je znovu použít,
- nesmi škodit zvířeti,
- známka je označena neodstranitelným popisem.
2. Znaky uvedené na známkách - vnitřní strana známky:
a) Logo organizace zabezpečující evidenci zvířat.
b) Dvoupísmenný kód označující státní útvar, kde bylo zvíře poprvé identifikováno – CZ.
c) Třímístný číselný znak územní správní jednotky podle původu (místa narození) zvířete.
jehničky: číselný znak územní správní jednotky - např. Mělník 106
beránci: číselný znak povýšený o 20 - např. Mělník 126
kozičky: číselný znak povýšený o 60 - např. Mělník 166
kozlíci: číselný znak povýšený o 80 - např. Mělník 186
- vnější strana známky:
Číslo označuje evidenční číslo zvířete. Je tvořeno pětimístným pořadovým číslem od 00001 - 99999.
3. Barva plastových ušních známek
Používá se taková barva plastových ušních známek, kde je označení nejvíc čitelné.
jehničky - zelená kozičky - růžová (světle fialová)
beránci - červená (oranžová) kozlíci - světle modrá
4. Zavěšování ušních známek
Ušní známky se zavěšují do obou uší ke kořeni ušního boltce (mezi kožní rasy boltce) evidenčním číslem zvířete dopředu.
5. Společná ustanovení
a) Zvířata musí být dočasně označena ihned po narození, trvale ušními známkami 72 hodin po narození. Číslo územní správní jednotky (kodex) musí odpovídat místu narozeni zvířete.
b) Ve stáji se označují zvířata známkami tak, aby jejich pořadová čísla tvořila podle narození ucelenou číselnou řadu.
c) V případě ztráty ušní známky musí být zajištěna její náhrada plnohodnotným duplikátem se stejným identifikačním číslem. Čísla nesmí být doplňována ručním popisem.
d) Zvířata dovezená ze zahraničí se označí novými ušními známkami s čísly zapadajícími do jednotné číselné řady v ČR. Do jejich dokladů o původu se vyznačí číslo známky .
e) Zvířata přesunutá do jiné územní jednotky v rámci ČR se eviduji pod stejným číslem. Známky se ponechávají zvířatům při jakémkoliv přesunu. Číselný znak se uvádí ve všech dokladech o zvířeti.
II. Zajišťování ušních známek
1. Chovatelé si objednávají ušní známky prostřednictvím zástupců chovatelských svazů působících v příslušné územní správní jednotce.
2. Vedením ústřední evidence ovcí a koz je MZe ČR pověřena Českomoravská společnost chovatelů, a. s., která sleduje a doplňuje přehled o jednotné celorepublikové číselné radě.
3. Po udělení číselné rady zašlou pověření pracovnici jednotlivé požadavky (objednávky) ČMSCH, a. s. pracoviště Hradištko. Je to nezbytné pro kontrolu správnosti a doplňováni jednotné číselné rady v rámci ČR. Tato organizace předá objednávky výrobcům.
4. V případě ztráty nebo reklamace známek je třeba nárokovat ztrátu identického duplikátu. Známky nelze dopisovat ručním popisem.
5. Postup při nárokování ušních známek
a) Objednávky na zhotovení ušních známek včetně duplikátů předají pověření pracovníci chovatelských svazů ČMSCH průběžně podle požadavků chovatelů. Po kontrole a zaevidováni číselné řady ČMSCH tyto předá výrobcům. Objednávka musí obsahovat:
- kodifikaci známek s uvedením rozsahu číselné řady
- barvy známek (jehničky, beránci, kozičky, kozlíci)
- termín a místo dodáni

Na základě smlouvy s Českomoravskou společností chovatelů bude zajišťovat Svaz distribuci ušních známek pro ovce. Střediska na rozdělování ušních známek jsou:
Ing. Milan Dvořák, Skršín 56, 434 01 Most autopošta tel 035/6300319 – střední, severní a západní Čechy
Ing. Anna Sýkorová, Dobrovodská 53, 370 06 České Budějovice, tel 038/7410647 – jižní Čechy
Ing. Vladimír Bařina, Lidická 78, 550 01 Broumov, tel 0603/444519 – východní Čechy (okres Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Semily a Turnov).
Petr Jihlavec, Dvořiště 16, 539 44 Proseč u Skutče, tel 0454/325217 – východní Čechy (okres Havlíčkův Brod, Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí) a Jižní Morava (okres Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou).
Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, Palackého 1-3, 612 42 Brno, tel. 05/41243481- jižní Morava (všechny okresy mimo Vysočiny)
Daniela Dziková, Boční 232, 735 14 Orlová - Lutyně, tel. 069/6513077, 6511749 – severní Morava.
Distribuci ušních známek pro kozy bude zajišťovat: Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel 02/688 00 19.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down