03.02.2006 | 07:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Diskuse nad ozdravováním od IBR

Ozdravování stád skotu od IBR – infekční bovinní rinotracheitidy – je letos od prvního ledna v České republice povinné. Ministerstvo zemědělství ČR chystá pro tento účel dotační titul v národních podporách na rok 2006. Během sedmi let by měly celkové náklady na ozdravení překročit miliardu korun.

Chovatelé skotu budou muset povinně začít ozdravovat stáda od IBR. Nařizuje jim to Metodika kontroly zdraví a povinné vakcinace pro rok 2006 Státní veterinární správy ČR (SVS). Infekční rinotracheitida skotu - (IBR) je nebezpečná nákaza, která se klinicky manifestuje na respiratorním nebo na genitálním aparátu skotu. Původcem je bovinní herpes virus typ 1 (BHV-1), není přenosná na lidi a nemá žádný vliv na poživatelnost mléka a masa. V České republice podle prohlášení komory je přibližně 37 % chovů skotu prostých této nákazy, zbývající jsou různým stupněm promořeny nebo dosud nebyly vyšetřeny. Jak vypadá nákazová situace v chovech vypovídá připojená tabulka.
K ozdravování stád podle národního ozdravovacího programu vedou tři metody.
 Metoda eliminační bez vakcinace, při které budou vyřazeny kusy, které byly laboratorně zjištěny jako IBR pozitivní.
 Metoda eliminační s očkováním značenou (markerovou vakcínou). Dlouhodobou plošnou vakcinací všech zvířat ve stádu se dosáhne dostatečné hladiny protilátek. To zabrání propuknutí IBR i pomnožení infekčního viru ve stádě.
 Metoda radikální, která se uplatní výjimečně. Spočívá v likvidaci celého stáda vyřazením na jatky nebo přemístěním zvířat (prodejem) do jiného IBR pozitivního stáda.

Plošné řešení u nás poprvé
„Národní ozdravovací program od IBR skotu je prvním velkým plošným ozdravovacím programem v České republice od roku 1989,“ zahájil MVDr. Jiří Suchopár diskusi na tiskové konferenci, kterou pořádala Komora veterinárních lékařů ČR. Rozhodnutí padlo v létě roku 2004. Metodika a zásady byly odborné veterinární veřejnosti podle MVDr. Suchopára však předloženy až na podzim loňského roku. Připomínky z konce minulého roku z řad soukromých veterinářů a pracovníků krajských veterinárních správ směřovaly k tomu, aby se podmínky rovnaly pro všechny tři metody. „Protože vše směřovalo k tomu, že se za stěžejní zvolí metoda eliminační s vakcinací,“ kritizoval Suchopár. „Upozorňovali jsme na to, že pokud se tato metoda rozjede ve velkém, tak je na velmi dlouhé období. Metoda eliminační bez vakcinace předpokládá, že se budou vyřazovat pouze pozitivní reagenti, zbytek stáda zůstane neočkován. Sedmileté období by mělo stačit k tomu, aby byly chovy prosté.“
MVDr. Suchopár přiznal, že většina připomínek ze strany komory byla nakonec akceptována a do metodiky zapravena. „Na všech úrovních je nutné si počínat manažerským způsobem,“ pokračoval. V čem bude spočívat? Že se zemědělci budou moci rozhodnout, jakou ze tří uvedených metod eradikace si vyberou. Metody budou navrhovat veterinární lékaři a schvalovat a potvrzovat krajské veterinární správy. „Současnou metodiku bych charakterizoval jako moderní pružný nástroj, kterým půjde chovatelům doporučit volbu metody,“ prohlásil. Chovatele upozornil na to, aby si provedli řádné kalkulace všech postupů.
„Do určité míry nám vadí i to, že dotační program, který byl pro tento účel připraven, je vysloveně směrován pro metodu vakcinační – podpora je nejvýraznější, zatímco pro metodu eliminační je dost skromný a zbývá na vyšetřování krevních vzorků a nikoli na to, co bychom očekávali: na příspěvek na nákup chovného materiálu, který by umožnil sedlákům pozitivní zvířata ze stáda vyřadit. Každý brakovaný kus se prodává se ztrátou.“ V tiskové zprávě veterináři doporučují pro příští dotační období rozšířit podpory chovatelům o dotaci na každý pozitivní vyřazený kus.

Názor veterinární správy
Ing. Josef Duben, tiskový mluvčí Státní veterinární správy ČR (SVS), reagoval na vystoupení prezidenta veterinární komory MVDR. Karla Daniela, který upozorňoval i na další nákazy zvířat, které by se mohly stát bariérami pro obchod: „To se samozřejmě vyloučit nedá, ale SVS vycházela z požadavku chovatelů a zároveň z vlastních zkušeností a s pohledem do zahraničí. Vždycky, když se nákazová situace mění, tedy když nějaká země získá prohlášení, že je něčeho prostá, tak toho využívá jako netarifního obchodního omezování svých případných konkurentů.“ V současné době je IBR prostá Skandinávie, Německo a Rakousko ozdravují, a to by se mohlo stát určitým problémem pro naše zemědělce. „Produkovat mléko, maso – víme, jak je obtížné se uplatnit na komunitárním trhu. Naši chovatelé, kteří mají dobrou úroveň stád, si asi uvědomili, že se lépe obchoduje se zvířaty.“
Přítomný předseda Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR Ing. Karel Horák potvrdil, že k odstartování národního ozdravovacího programu došlo na základě přání větší části chovatelské veřejnosti. Zároveň ocenil vstřícný přístup MZe, který spočívá v podpoře ozdravování.

Obavy veterinářů
Místopředseda Komory veterinárních lékařů ČR MVDr. Jan Bernardy přiznal určité obavy. „Komora veterinárních lékařů byla do programu přizvána až na samém závěru. Soukromí veterináři mají praktický pohled na věc, musí koupit vakcínu, nést provozní náklady, pak zinkasují.“ Prodlení v platbách zemědělců veterinářům bývá podle něho někdy značné. „Pokud náklad ponese sám veterinář, tak to bude vážná chyba. Finanční záležitosti jsou věcí dohody veterináře a chovatele a je na nich, aby si našli model splatnosti, marži těchto věcí, aby se mohl program úspěšně dovést do konce. Komora, pokud jde o finanční záležitosti, věnuje čas tomu, aby svým členům poradila co nejlépe,“ uvedl Bernardy.

Ministerstvo garantuje
Podle našich informací návrh zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2006, vypracovaných MZe ČR obsahuje v dotačním programu osm tři předměty dotace: podporu na částečnou úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů, podporu při ozdravování paratuberkulózy a podporu na národní ozdravovací program od IBR. Celkově je na tento dotační program vyčleněna částka 307milionů.
Sazba u IBR na jedno vyšetření krve činí do 13 Kč a na aplikaci a markerovou vakcínu do 40 Kč. Kolik bude sazba přesně dosahovat, však bude známé až po 16. říjnu 2006, do kdy musí být podány žádosti. Je třeba upozornit, že chovatel dostane dotaci pouze v případě, kdy prokáže skutečně vynaložené náklady, tedy doloží je dokladem o jejich zaplacení.

Svazy k programu
Prohlášení společné Zdravotní komise Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR společně se Svazem chovatelů českého strakatého skotu a Českým svazem chovatelů masného skotu vydaly k Národnímu ozdravovacímu programu od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v ČR prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách. Doporučuje se v něm, aby chovatelé dodržovali splatnost veterinárnímu lékaři do 30 dní a objednávali a platili celá padesátikusová balení dávek vakcíny tak, aby veterináři nevznikla ztráta. „Při dodržení výše uvedených podmínek ze strany chovatele by mohla být přiměřená marže pro veterinárního lékaře do pěti procent. V tomto případě by se pak mohla pohybovat nákupní cena jedné dávky vakcíny bez DPH kolem 51 Kč.“ Svazy doporučují distributora vakcíny, který podle nich nabídl nejvýhodnější podmínky.
Pokud jde o cenu veterinárního úkonu: „Společná zdravotní komise chovatelů skotu se nepovažuje za kompetentní k prohlášením o přiměřených cenách za veterinární úkony v souvislosti s Národním ozdravovacím programem od IBR. Je zřejmé, že ceny úkonů se mohou mezi chovy významně lišit, zejména podle náročnosti pracovních podmínek (např. volná stáj, vazná stáj, pastvina, počty zvířat). Z tohoto pohledu je stanovení rozsahu práce veterinárního lékaře (odběry, vakcinace, evidence, ozdravovací program) a ceny za provedený úkon pouze věcí dohody chovatele a veterinárního lékaře.“

Roční výkaz o nákazové situaci v IBR, Česká republika k 31. 12. 2004 (zdroj SVS ČR)
Kraj Chovy skotu prosté nákazy Počet klidových ohnisek Chovy skotu nákazově neprošetřené Celkem

počet chovů počet zvířat počet chovů počet zvířat počet chovů počet zvířat počet chovů počet zvířat
Praha hl. m. 1 41 1 524 5 47 7 612
14,29 6,70 14,29 85,62 71,43 7,68 100,00 100,00
Středočeský kraj 120 34 093 470 112 034 304 13 995 894 160 500
13,42 21,24 52,57 69,80 34,00 8,72 100,00 100,00
Jihočeský kraj 573 58 049 619 98 015 701 26 299 1 893 185 069
30,27 31,37 32,70 52,96 37,03 14,21 100,00 100,00
Plzeňský kraj 866 107 424 164 29 324 124 18 551 1 154 155 299
75,04 69,17 14,21 18,88 10,75 11,95 100,00 100,00
Karlovarský kraj 24 3 504 43 15 803 117 9 403 184 28 710
13,04 12,20 23,37 55,04 63,59 32,75 100,00 100,00
Ústecký kraj 25 1 573 23 2 126 89 3 108 137 6 807
18,25 23,11 16,79 31,23 64,96 45,66 100,00 100,00
Liberecký kraj 218 19 024 96 10 583 53 1 354 367 30 961
59,40 61,45 26,16 34,18 14,44 4,37 100,00 100,00
Královehradecký kraj 401 59 879 107 35 663 98 8 973 606 104 515
66,17 57,29 17,66 34,12 16,17 8,59 100,00 100,00
Pardubický kraj 31 12 315 291 75 569 353 25 738 675 113 622
4,59 10,84 43,11 66,51 52,30 22,65 100,00 100,00
Kraj Vysočina 1 090 148 174 66 17 610 310 35 587 1 466 201 371
74,35 73,58 4,50 8,75 21,15 17,67 100,00 100,00
Jihomoravský kraj 17 7 143 174 59 721 87 3 060 278 69 924
6,12 10,22 62,59 85,41 31,29 4,38 100,00 100,00
Olomoucký kraj 18 10 035 129 59 690 243 20 928 390 90 653
4,62 11,07 33,08 65,84 62,31 23,09 100,00 100,00
Moravskoslezský kraj 7 1 900 209 36 794 490 48 067 706 86 761
0,99 2,19 29,60 42,41 69,41 55,40 100,00 100,00
Zlínský kraj 19 3 753 101 33 971 254 15 886 374 53 610
5,08 7,00 27,01 63,37 67,91 29,63 100,00 100,00
Česká republika 3 362 462 035 2 439 570 470 3 081 220 749 8 882 1 256 338
37,85 36,78 27,46 45,41 34,69 17,69 100,00 100,00
Pramen: SVS ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down