19.04.2002 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dotace Evropské unie na hovězí maso

Na semináři pořádaném ČSCHMS vystoupil v rámci programu Babrock Franz-Josef Schockemöhle, který pracuje v Agrární komoře v Porýní. Je státním poradcem a specializuje se na optimalizaci podpor na farmách. V Seči přednášel na téma systému finančních dotací EU pro oblast hovězí maso a chov krav bez tržní produkce mléka.

Výklad čerpal z nařízení Rady č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999. V úvodu zaznělo novodobé přísloví v němčině, „Wer schreibt, der bleibt“ (Kdo píše, zůstává). Je to míněno ve vztahu k byrokracii podávání žádostí o podporu, kdo tento každoroční rituál nezvládne, tak skončí, míní Schockemöhle.
Vysvětlení pojmů
Pro potřeby nařízení je třeba definovat používané pojmy: Jalovice je minimálně osm měsíců před otelením a krávou bez tržní produkce mléka se rozumí kráva masného plemene, nebo kříženka s masným plemenem chovaná ve specializovaném podniku, který produkuje telata pro výkrm.
Co je však masné plemeno podle definice unie? Každé plemeno je podle EU definováno kódem. Plemena, která nemohou být uznána jako masná v rámci nároku na prémie, uvádí tabulka 1. Pokud jde o plemeno fleckvieh, používá unie dva rozdílné kódy: 11 pro mléčnou produkci a 66 pro masné fleckvieh.
Způsob získání kvóty
Právo na prémii má každý výrobce, jehož podnik má sídlo v regionu EU. Každý žadatel musí být držitelem kvóty na krávy BTPM. Tyto kvóty byly zavedeny v roce 1992 a jejich výše vycházela ze skutečného stavu. Další možností, jak získat kvótu, je dodatečné přidělení ze státní rezervy nebo přenosem z jednoho farmáře na druhého. Celková kvóta pro všechny země patnáctky představuje 10 824 184 kusů. Nejvyšší hranice pro jednotlivé země unie uvádí tabulka 2.
Prémie na krávu BTPM
V roce 2002 představuje prémie obnos 200 eur na zvíře (v roce 2000 byl tento obnos 163 a v roce 2001 182 eur.), s možností zvýšení v jednotlivých členských zemích o 50 eur v rámci tzv. národní prémie.
Aby však chovatel mohl prémii získat, musí splnit následující požadavky:
- Podat žádost, a to vždy v termínu od 1. dubna do 15. května. V případě, že žádost pošle chovatel po uplynutí stanoveného termínu, krátí se prémie o jedno procento za každý pracovní den prodlení, je-li lhůta překročena o více než 25 kalendářních dnů, je žádost zamítnuta.
- Mít nárok, tzn. kvótu. Je možné sice chovat více zvířat, ale dotace dostane jen na tolik zvířat, na kolik má nárok.
- Musí být chovatelem krav bez tržní produkce mléka, které odpovídají definici.
- Musí je chovat ve svém vlastním podniku. Celkový počet zvířat, na který jsou prémie požadovány, je tvořen nejméně ze 60 % kravami a nejvýše 40 % jalovicemi (při žádostech na 14 a více zvířat musí být podíl jalovic nejméně 15 %).
- Zvířata musí chovat v podniku nejméně šest měsíců od podání žádosti.
- Chovatel musí chovat nejméně tři krávy bez tržní produkce mléka, i kdyby výše kvóty byla nižší. (Kvóta může být i necelý počet, např. 2,5 krávy)
- Všechny kusy musí být správně, v souladu s předpisy EU, označeny. Tím je dvojitá ušní známka (levé, pravé ucho), identifikační číslo země, regionu, podniku a průběžné číslo zvířete. Průběžně musí vést chovatel registr zvířat. Zápisy jsou pravidelně i nepravidelně kontrolovány, při zjištění nedostatků může dojít až k odebrání prémie.
- Podmínkou pro přiznání prémie je skutečnost, že chovatel musí zároveň podat žádost o prémii na plochu, s výjimkou malých chovatelů do 15 VDJ.
- Veškeré údaje musí chovatel nahlásit do národní databanky (v Německu je to HIT se sídlem v Mnichově). Prémie mohou být vyplaceny pouze za zvířata v systému registrovaná.
Velká dobytčí jednotka je zvíře nad 24 měsíců, ve věku 6 až 24 měsíců jde o 0,6 VDJ, ovce a kozy mají 0,15.
Prémie na plochu
Jde o podmínku pro podniky s nárokem na prémii na chov krav BTPM. Unie udává maximální osazení plochy na 2 VDJ/ha s tím, že je v národní pravomoci tuto hranici změnit. V Německu platí pro roky 2002 1,9 a 2003 1,8 VDJ/ha. Jako plocha krmných plodin se označuje výměra, která je po celý rok k dispozici pro zvířata. Prokazuje se na základě seznamu ploch uvedeného v systému IACS (Integrovaný administrativní a kontrolní systém).
Při uplatňování nároku na dodatkové extenzifikační prémie musí být výměra krmných plodin, ze které se při výpočtu vychází, tvořena z 50 % pastvinami (trvalými travními porosty). Prémie nelze žádat na plochu, na kterou jsou vyžadovány další dotace (např. na obilí apod.). Tak zvanou extenzifikační prémii ve výši 100 eur na hektar získá chovatel, pokud dojde k podstatně nižší hustotě osazení než 2,0 VDJ na ha. Ta, vypočtená z celkových početních stavů skotu, popř. i bahnic v období od 1. ledna do 31. prosince, nesmí přesáhnout 1,4 VDJ/ha.

Příklad (Německo), kolik může celkem chovatel masného skotu získat:
EU standard – podpora na krávu BTPM ….200 euro
Plus národní zvýšení ……… ………………..50 eur
Extenzifikační prémie na plochu při osazení méně než 1,4 VDJ/ha …100 eur
Celkem …..350 eur.
Podle přednášejícího jde často o jediný zisk v tomto způsobu chovu.

Povinnost chovat zvířata
Současně s podáním žádosti se chovatel zavazuje chovat zvířata, kterých se žádost týká, ve vlastním podniku nejméně po dobu šesti měsíců. Krávy, které jsou během tohoto období vyřazeny, mohou být nahrazeny jinými nebo jalovicemi (pokud zůstane zachován maximální podíl jalovic ve stádě), nejpozději však do 20 kalendářních dnů, přičemž realizovaná náhrada musí být v průběhu tří kalendářních dnů zaznamenána do registru početních stavů. Během deseti kalendářních dnů je chovatel povinen náhradu vyřazené krávy písemně oznámit příslušnému úřadu. Znamená to, že každé vyřazení a náhrada zvířete s nárokem na prémie v průběhu stanoveného období chovu, musí být nahlášeno jak do národního registru zvířat, tak i příslušné instituci odpovědné za prémie.
Využití kvóty
Chovatel musí čerpat kvótu minimálně na 90 %. Pokud této úrovně nedosáhne, nevyužitá část je odvedena do národní rezervy. V případě chovatelů se stádem pod sedm kusů se přidělená kvóta krátí teprve v případě, že nedostatečné čerpání bylo vykázáno ve dvou po sobě následujících letech. Výjimka existuje ještě pro chovatele, kteří se podílejí na extenzifikačním programu schváleném EU. Za nedostatečné čerpání se rovněž považuje nepodání žádosti na vyplacení prémií na krávy chované BTPM.
Přenos mezi farmami
Pokud chce někdo chov rozšířit, má dvě možnosti. Kvótu koupit nebo si ji propachtovat. Jako pacht se rozumí pronájem na dobu tří let. Pak musí kvótu čerpat po dobu dvou let opět její vlastník. Toho využívají především farmáři, kteří mají obavu, že nesplní stavy a kvóta bude převedena do národní rezervy.
Při prodeji kvóty je odvedeno 15 % ve prospěch státní rezervy, a to bez náhrady. To neplatí při prodeji celé farmy včetně kvóty. Aktuální cena v Německu se v současnosti pohybuje od 200 do 400 eur za jednu krávu BTPM. Pro Německo platí, že kvóty v národní rezervě v roce 2002 a 2003 nebudou žádným způsobem přerozdělovány.
Nárok pro podniky produkující maso i mléko
Obecně platí, že nárok získat podporu na chov krav bez tržní produkce mléka má pouze chovatel, jehož mléčná kvóta není vyšší než 120 000 kg mléka. Členské státy však mohou tuto hranici změnit nebo zrušit. V Německu například od roku 2001 neplatí. Podmínkou však je, že dojná a masná zvířata je nutné chovat odděleně, např. musí být i na různých pastvinách. Zvířata BTPM jsou nahlášena čísly, a to se také kontroluje. Pokud kontrola zjistí, že kráva nahlášená v masném stádě je v dojném, chovatel přijde o všechny prémie.
Porážkové prémie na skot
Chovatel má nárok na prémii na všechna poražená zvířata. Porážková prémie je vyplácena na základě žádosti farmářů, kteří ve svých podnicích chovají skot. Při vyplácení nehrají roli vlastnické vztahy. Dotaci obdrží farmář, který jatečná zvířata v průběhu stanoveného období ve svém podniku choval. Přesto existuje kvóta EU – národní, která většinou není překročena. Pokud by k jejímu překročení přece jen došlo, tak se prémie procenticky krátí. V roce 2002 platí porážková prémie na všechna zvířata starší osmi měsíců 80 eur, k tomu je možná národní doplňková platba 20 eur, kterou například Německo využívá. Na poražená telata ve věku jeden až sedm měsíců o hmotnosti do 160 kg získá chovatel 50 eur. Podmínkou vyplacení je prokázání porážky v členském státě unie nebo prokazatelný vývoz do třetí země. Nárok nemá žádný vztah k výměře hlavních krmných plodin, uvedených v soupisu ploch za podnik.
Dospělý skot a telata je nutné nejméně dva měsíce před porážkou chovat v podniku žadatel. U telat, která mají být poražena před dosažením třetího měsíce věku, se zkracuje toto období na jeden měsíc. Toto období může být u zvířat určených k vývozu do třetí země prodlouženo z důvodů karantény až na dva měsíce.
Speciální prémie na jatečné býky a voly
Zvláštní prémie na býky a voly dosahuje v roce 2002 210 eur na býka a na každou věkovou kategorii volů 150 eur.
Omezujícími faktory je dodržení výměry krmných plodin a stavů maximálně 2,0 (v Německu 1,9) VDJ/ha. Jako další opatření, které má vést ke stabilizaci trhu s hovězím masem, zavedla EU horní hranici počtu zvířat na 90 kusů v jednom podniku s nárokem na dotace. Členské státy unie jsou ovšem oprávněny tuto hranici za určitých podmínek, které musejí zohledňovat aspekty životního prostředí a zaměstnanosti, zrušit.

Příklad (Německo) – prémie na jatečného býka
EU standard … 210 eur
Extenzifikační prémie ………..100 eur
Porážková prémie …80 eur
+ národní doplněk … 20 eur
celkem 410 eur

Žádost o porážkové prémie mohou chovatelé podávat během celého roku, nejpozději však do šesti měsíců po porážce.
Budoucnost chovu
Chov krav bez tržní produkce mléka je podle přednášejícího efektivní pouze v případě, že unie na něj poskytuje dotace. Rovněž doporučuje využívat extenzifikační prémii, to je snížit hustotu pod 1,4 VDJ/ha. Doporučuje také splnit podmínky pro ekologický chov, využívat staré budovy a zbytkové plochy. V Německu je tento chov často rozšířený jako vedlejší zaměstnání.
Hana Adamová
Tab.: 1 – Plemena skotu, která nejsou v EU uznána pro nárok na prémie na krávy BTPM
Kód Zkratka Plemeno
01 SBT Holštýnské černostrakaté
02 RBT Holštýnské červenostrakaté
03 JER Jersey
05 RVA Angler
06 RV Červený skot starého anglerského typu šlechtění
10 DSB Německé černostrakaté starého typu šlechtění
19 AS Ayrshire
68 BLA Blaarkop
88 BIS Bison/wisent
89 YAK Jak
99 XMM Kříženky mléčné plemeno x mléčné plemeno

Tab.: 2 - Národní kvóty v zemích unie s nárokem na prémie chovu krav BTPM
(v kusech)

Belgie 394 253
Dánsko 112 932
Německo 639 535
Francie 3 779 866
Řecko 138 005
Španělsko 1 441 539
Irsko 1 102 620
Itálie 621 611
Nizozemsko 63 536
Rakousko 325 000
Portugalsko 277 539
Finsko 55 000
Švédsko 155 000
Velká Británie1 699 511
Celkem 10 824 184

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down