18.02.2001 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

ECONOR premix ad us. vet.

'- progresívní veterinární antibiotikum proti respiratorním a enterálním chorobám prasat.

Jeden z příkladů, kam se v posledních desetiletích zaměřil výzkum sníženého účinku některých veterinárních antibiotik, je doplnění a změny jejich chemické struktury. Řada výzkumných pracovišť se zaměřila na vývoj nových struktur a strukturálních změn antibiotik, které mohou navodit znovu zesílenou antimikrobiální účinnost.
Vzhledem k tomu, že se očekával postupný pokles účinnosti různých antibiotik při léčbě infekčních chorob hospodářských zvířat, byl rovněž výzkum a vývoj u antibiotik vycházející z pleuromutilinu zaměřen na změnu chemické struktury. Tak vznikl Valnemulin hydrochlorid, nový patentovaný přípravek s názvem ECONOR.

O antibakteriální aktivitě Valnemulin hydrochloridu
Antibakteriální aktivita valnemulinu byla prokázána proti celé řadě mikrobiálních druhů. Nejefektivnější aktivita je proti Mycoplasma spp., způsobujícím afekty dýchacího aparátu prasat a proti spirochétám, jako například Brachyspira hyodysenteriae nebo Brachyspira pilosicoli, či Lawsonia intracellularis způsobujícím enterální choroby prasat. V porovnání s dalšími antibiotiky byla u valnemulinu prokázána podstatně nižší minimální inhibiční koncentrace (MIC50). Za jeden z mnoha lze uvést příklad antimikrobiální aktivity v MIC50 proti kmenům Brachyspira hyodysenteriae (viz tabulka 1).

Dále bylo prokázáno, že kombinací přípravku ECONOR s jinými antibiotiky, například s chlortetracyklinem, se s rozšířením antimikrobiálního spektra potencuje rovněž antibakteriální účinnost obou antibiotik. Použití kombinace antibiotik tak rozšiřuje rovněž indikaci pro další infekční choroby, jako například na pleuropneumonii prasat (Actinobacillus pleuropneumoniae) nebo pro jiné enterální infekce, jako například na infekce patogenními kmeny E. coli aj.

Stručně k farmakologickým údajům Valnemulin hydrochloridu
Přípravek ECONOR premix ad us. vet. obsahuje Valnemulin hydrochlorid, antibiotikum z řady pleuromutilinu, navozující inhibici syntéze proteinů na úrovni bakteriálních ribosomů
(blokáda iniciálního stadia tvorby peptidových řetězců v 70s ribosomech při stavbě bakteriálních buněk).
Farmakokinetickými studiemi bylo prokázáno, že po perorální aplikaci přípravku ECONOR (premix v krmné dávce) dochází k velmi rychlé absorpci aplikované dávky z tenkého střeva (90 % a více) a během 2 až 4 hodin jsou dosahovány maximální hladiny v krevní plazmě.
Vyšší koncentrace než v krevní plazmě jsou dosahovány v cílových orgánech (tabulka 2), například v plicích jsou docilovány hodnoty kolem 0,23 μg/ml, což je významně nad MIC50 pro M. hyopneumoniae.

V játrech se antibiotikum valnemulin rychle metabolizuje a je vylučováno žlučí, takže ochranné lhůty jsou kratší než 24 hodin. Přibližně 2 až 5 % aktivní substance prochází střevním traktem a je vylučováno výkaly, kde se konečná koncentrace pohybuje kolem 1,38 μg/ml, což je nadlimitní MIC50 pro spirochétu Brachyspira hyodysenteriae.

Kontraindikace přípravku ECONOR premix ad us. vet.
Jako ostatní antibiotika ze skupiny pleuromutilinu není rovněž Valnemulin hydrochlorid kompatibilní s ionofory monensin, narasin a salinomycin. Je proto nutné vyvarovat se jejich vzájemné kombinace. V porovnání s tiamulinem byla sice u valnemulinu prokázána vyšší tolerance k salinomycinu při použití nižších dávek přípravků, avšak společnou aplikaci nelze pro praxi doporučit a je proto kontraindikována.

Indikace a dávkování přípravku ECONOR premix ad us. vet. u prasat
Infekční choroby prasat – jak respiratorní, tak enterální – způsobují na celém světě značné ekonomické ztráty. Jde jak o přímé ztráty úhynem, tak o vícenáklady na léčbu a prevenci a o průkazně nižší hmotnostní přírůstky nemocných prasat.
Často bývají infekční choroby komplikovány dalšími mikroby, virovými nebo bakteriálními patogenními nebo podmíněně patogenními kmeny, mnohdy inaparentně přítomnými.

Z respiratorních infekcí jde především o enzootickou bronchopneumonii prasat, jejíž původcem je Mycoplasma hyopneumoniae. Dále jde o pleuropneumonii prasat, kterou vyvolává Actinobacillus pleuropneumoniae.
Z komplexu enterálních infekčních chorob prasat je to zejména dyzentérie prasat, kterou vyvolává Brachyspira hyodysenteriae (dříve Serpulina či Treponema), dále je to proliferativní enteropatie, také známa jako ileitis prasat, jejíž původcem je Lawsonia intracellularis. Rovněž jde dále o intestinální spirochetózu prasat, kterou způsobuje Brachyspira pilosicoli.

Přípravek ECONOR premix ad us. vet. byl již v posledních letech v řadě zemí s úspěchem uplatněn jak v terapii, tak v prevenci uvedených infekčních chorob – a to především v chovech, kde byla tradičně uplatňovaná jiná antibiotika (například Tylosin, Lincospectin, také Tiamulin, aj.), ale která již nevykazovala očekávaný klinický efekt. Také v našich chovech byl přípravek ECONOR premix ad us. vet., po jeho registraci, uplatněn v širokém měřítku a lze říci, že dnes představuje při prevenci a léčbě respiratorních nebo enterálních chorob prasat antibiotikum první volby.
Přípravek ECONOR premix ad us. vet. je expedován ve třech formách: jako 1% premix, 10% premix a jako 50% mikrogranulát a podává se prasatům v krmné dávce. Dávkování je uvedeno v tabulce 3.

Praktický návod k uplatnění přípravku v jednotlivých indikacích
Léčba dyzentérie a střevní spirochetózy prasat
Léčebná dávka přípravku je 3,0 až 4,0 mg/kg ž.hm. Obvykle se připravuje zamícháním přípravku ECONOR 1% premix ad us. vet. do konečného krmiva v množství 7,5 kg/tunu krmiva nebo přípravku ECONOR 10% premix ad us. vet v množství 750 g/tunu krmiva, čímž se získá aktuální koncentrace 75 ppm. Takto medikované krmivo by se mělo zkrmovat denně jako jediné až do vymizení příznaků onemocnění. Při dyzentérii prasat je důležité nasadit medikované krmivo jak nejdříve je to možné. Pro prasata, která přijímají menší množství krmiva, je zapotřebí zamíchat zvýšené množství přípravu, aby se docílila požadovaná koncentrace pro léčebnou medikaci. V případě, že se v průběhu 5 dnů nedostaví výsledek léčby, je nutno přehodnotit diagnostiku.
Po léčebné medikaci by mělo následovat denní podávání krmiva s dávkou přípravku v koncentraci pro preventivní medikaci, aby se zabránilo reinfekcím nebo návratu onemocnění.

Prevence dyzentérie a střevní spirochetózy prasat
Preventivní dávka přípravku je 1,0 až 1,5 mg/kg ž.hm. Obvykle se připravuje zamícháním přípravku ECONOR 1% premix ad us. vet. do konečného krmiva v množství 2,5 kg/tunu krmiva nebo přípravku ECONOR 10% premix ad us. vet. v množství 250 g/tunu krmiva, čímž se získá v obou případech aktuální koncentrace 25 ppm. Takto medikované krmivo by se mělo zkrmovat denně jako jediné po dobu nebezpečí onemocnění.

Léčba a prevence proliferativní enteropatie prasat (PPE, ileitis)
Léčebná dávka přípravku je 3,0 až 4,0 mg / kg ž.hm. Obvykle se připravuje zamícháním přípravku ECONOR 1% premix ad us. vet. do konečného krmiva v množství 7,5 kg/tunu krmiva nebo přípravku ECONOR 10% premix ad us. vet. v množství 750 g/tunu krmiva, čímž se získá aktuální koncentrace 75 ppm.
Takto medikované krmivo by se mělo zkrmovat denně jako jediné, až do vymizení příznaků onemocnění. Po léčebné medikaci by mělo následovat denní podávání krmiva s dávkou přípravku 1,5 až 2,0 mg/kg ž.hm. po období nebezpečí reinfekcí nebo návratu onemocnění.
Obvykle se připravuje tato preventivní medikace zamícháním přípravku Econor 1% Premix do konečného krmiva v množství 3,75 kg/tunu krmiva nebo přípravku Econor 10% Premix v množství 375 g/tunu krmiva, čímž se získá aktuální koncentrace 37,5 ppm.

Léčba a prevence enzootické pneumonie prasat
Léčebná dávka přípravku je 10,0 až 12,0 mg/kg ž.hm. Obvykle se připravuje zamícháním přípravku ECONOR 10% premix ad us. vet. do konečného krmiva v množství 2,0 kg/tunu krmiva (aktuální koncentrace 200 ppm), vždy v závislosti na množství přijímaného krmiva.
Takto medikované krmivo by se mělo zkrmovat denně jako jediné po dobu 4 týdnů nebo do vymizení příznaků onemocnění.

Příklad účinnosti přípravku ECONOR premix ad us. vet.
Jako příklad účinnosti lze uvést výsledky jednoho z mnoha ověřovacích pokusů:
Dyzentérie prasat - terénní studie (kombinovaná studie ze čtyř pokusů ve Velké Britanii).
Byly provedeny čtyři terénní pokusy na dvou farmách s chovy prasat při léčbě dyzentérie prasat a to po dobu 7 dní aplikací přípravku Econor premix ad us. vet. v krmivu v dávce
75 ppm. Výsledky prokázaly výrazné zlepšení zdravotního stavu prasat jak klinicky, tak rovněž v mikrobiologických nálezech (tab. 4) .

Ochranné lhůty přípravku ECONOR premix ad us. vet.
Vzhledem k výše uvedeným farmakologickým vlastnostem byly po prověření stanoveny následující ochranné lhůty pro přípravek ECONOR premix ad us. vet.: Dávky do 4 mg valnemulinu/kg ž.hm. jsou bez ochranné lhůty, dávky do 12 mg valnemulinu/kg ž.hm. mají ochrannou lhůtu 12 hodin. Pro praxi jde proto i z tohoto hlediska o vysoce výhodné antibiotikum, nehledě k význačné přednosti, že antibiotikum je používáno výhradně jen ve veterinární medicíně.

Poznámka k neškodnosti přípravku ECONOR premix ad us. vet.
Nové antibiotikum Valnemulin hydrochlorid byl testován na neškodnost pro cílová zvířata a každá šarže přípravku ECONOR premix ad us. vet. je kontrolována. Přesto se v říjnu loňského roku, zatím bez zevrubně vysvětlených okolností, objevily v severských zemích (Dánsko, Švédsko, Finsko) u prasat po aplikaci nežádoucí účinky. Ve spojení s používáním přípravku bylo v uvedených zemích zaznamenány nežádoucí účinky ve formě letargie, deprese, erytemu, otoků, zvýšené tělesné teploty, ataxie, nechutenství, bolestivosti, anorexie. EMEA – Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků proto pozastavila registraci přípravku.
V České republice je přípravek ECONOR premix ad us. vet. registrován od roku 1999 a byl dosud použit u více než 2 miliónů prasat všech kategorií bez jakéhokoli hlášení nežádoucích účinků. Podle požadavku ÚSKVBL Brno bude proto zjištění výskytu příp. nežádoucích reakcí v souvislosti s používání přípravku ECONOR premix ad us. vet. sledováno v širším měřítku i ve spolupráci s VFU v Brně. Jde především o stanovení příp. přítomnosti mykotoxinů a vyloučení kontaminace jinými léčivými látkami (krmné aditivy, příp. současná medikace zinkem), aby bylo možno získané výsledky využít k rozhodnutí o dalším postupu v této záležitosti.

Lze říci, že přednost přípravku ECONOR premix ad us. vet., nového antibiotika ve veterinární medicíně, je v mnohem vyšší aktivitě proti různým kmenům mykoplazmat a spirochét, než vykazují porovnatelná antibiotika. Rovněž minimální inhibiční koncentrace (MIC) přípravku jsou prokazatelně nižší, než u porovnatelných antibiotik. Vzhledem k účinnosti přípravku v případech, kdy jiná antibiotika již ztrácí uplatnění, a vzhledem k rychlé absorpci přípravku z gastrointestinálního traktu a výborné penetraci do cílových tkání, stává se dnes přípravek ECONOR premix ad us. vet. vyhledávaným antibiotikem veterinární lékaři. Byla prokázána neškodnost přípravku, ojedinělá problematika nežádoucích reakcí přípravku v severských zemích nebyla dosud v České republice pozorována, ale bude komplexně sledována. V chovech prasat má přípravek v indikovaných případech nejenom spolehlivý léčebný a preventivní účinek, ale navozuje současně vyšší konverzi živin a vyšší hmotnostní přírůstky prasat.

MVDr. Katarina JIŘÍKOVSKÁ, Novartis Animal Health, Praha,
MVDr. Jens MEYER PhDr., Novartis Animal Health, Basel, Švýcarsko,
MVDr. Eduard JIRAN DrSc, Litoměřice

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down