05.08.2010 | 09:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

EDF očekává cenovou stabilizaci

Ve dnech 22. až 26. června 2010 se v italském Saluzzu konal každoročně pořádaný kongres EDF (European Dairy Farmers), jehož se zúčastnilo 300 farmářů, poradců a vědeckých pracovníků ze 17 evropských zemí, Austrálie, Argentiny a USA.

Prezident EDF Jean Francois Verdenal, francouzský farmář, poprvé v historii přivítal členy EDF v Itálii. Uvedl, že mléčná krize přinutila farmáře se ještě více zaměřit na výši svých výrobních nákladů. Předpokládá určitou cenovou stabilizaci, protože zásoby mléčných produktů se v EU snižují a cena na světovém trhu je vysoká. Podtrhl význam výměny zkušeností a nových řešení mezi kolegy z různých zemí. V dobách cenové a politické nestability by se členové EDF měli učit od chovatelů z USA či Austrálie, kteří čelili stejným problémům již před několika lety. Dále zdůraznil významný vliv farmářů na tvorbu krajiny a udržitelný systém hospodaření s půdou. Je hluboce přesvědčen o reálnosti výroby mléka ve středomořských podmínkách. Italští producenti mléka čelí velkým problémům, jako jsou vysoká cena půdy či minimální vliv na podmínky trhu a politické programy. Zaměřují se však na požadavky domácích zákazníků a svou produkci realizují prostřednictvím vyráběných produktů s vyšší přidanou hodnotou. I z těchto důvodů je cena mléka v Itálii jedna z nejvyšších v Evropě. Základy úspěšné produkce mléka vidí v redukci výrobních nákladů, stabilizovaném managementu a lidských zdrojích. Prosperita farmářů samozřejmě též závisí na úspěšnosti mlékáren a kupní síle zákazníků, kteří požadují kvalitní mléčné výrobky.

Italští farmáři musí uhradit pokuty za kvóty
Alberto Menghi, pracovník CRPA (Výzkumný ústav živočišné výroby v Itálii) informoval delegáty kongresu o rozsahu a systému realizace mléčné produkce v Itálii, jejímž nejdůležitějším regionem je Lombardie s asi 40% podílem vyrobeného mléka. V celé Itálii se chovem dojnic (1,8 milionu dojených krav) zabývá přibližně 40 000 farem s produkcí 10,6 milionu tun mléka, které je prodáváno 1650 nákupčím, 758 družstvům a 891 privátním podnikům. Většina z nich jsou regionální mlékárny, jelikož v Itálii operují pouze čtyři nadnárodní mlékařské koncerny a jeden velký tuzemský mlékárenský subjekt. Většina z produkovaného mléka (70 %) se využívá k výrobě sýrů. Ministerstvo zemědělství registruje na 400 druhů různých tradičních sýrů. Téměř třetina mléka se zpracovává na značkově chráněné sýry, jež se vyrábějí pouze v určitém regionu za předem stanovených podmínek a prodávají se pod názvy jako Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Gorgonzola apod. Pouze některé z nich jsou ale z kravského mléka.
Kvótový systém je v Itálii horké téma, jelikož objem mléčné kvóty pokrývá pouze 55 % domácí spotřeby. Výsledkem je skutečnost, že Itálie raději volí vyšší překračování kvóty a od roku 1984 již za to celkem zaplatila 4,5 miliardy eur. Farmáři však tyto pokuty nikdy neplatili. Byly hrazeny italským státem, který dnes požaduje jejich vrácení zpětně za 30 let. Pokud je farmáři neuhradí, nebudou mít nárok na dotace.
V kvótovém období 2009/2010 poprvé v historii Itálie nebyla mléčná kvóta překročena. Bylo to způsobeno jednak jejím dodatečným zvýšením o 5 % a též poklesem produkce mléka o 370 000 tun z důvodu jeho nízké ceny. Jelikož italská výroba mléka nepokrývá poptávku, je Itálie čistým dovozcem mléčných produktů a italští producenti raději dostávají za mléko vyšší cenu.

Termínované obchody a opce?
Richard Doyle, president IDF (International Dairy Federation) se zaměřil na budoucnost obchodní strategii celého mléčného průmyslu. Největším problémem a výzvou bude řešení cenových výkyvů, podpora mléka jako zdravé potraviny a stejně tak zvládnutí ekologických problémů. Farmáři i mlékárny se musí přizpůsobit současnému trendu a aplikovat dosud nepoužívané nástroje, jako termínované obchody a opce. Fixní kontrakty a společně realizovaný marketing může producentům pomoci řešit cenovou volatilitu. Podle jeho názoru je velmi důležité informovat zákazníky o přednostech konsumace mléka a vyhnout se často jednostranným nutriční doporučením, vycházejícím pouze z obsahu mléčného tuku. Další důležitou oblastí je zdůrazňování významu chovu skotu na udržování krajiny.

Mléčná kvóta se nenaplní ze 7 %
Brigitte Misonne, analytička Evropské komise na oblast mléčné produkce, zdůraznila, že současná situace na trhu s mlékem se mírně zklidnila. Předběžné odhady ukazují, že v celé EU nebude mléčná kvóta naplněna ze 7 %. Pouze u Nizozemska se předpokládá mírné překročení o 0,8 %. I když do roku 2014 by mléčná kvóta celé EU měla být na úrovni 108,3 % kvóty roku 2006, B. Misonne očekává, že mléčná produkce se zvýší pouze na 103,5 %. Závěrem uvedla, že mléčná produkce EU zůstane pod svými potenciálními možnostmi.
Expertní skupina pro mléko (High Level Expert Group on Milk) má za úkol nastolit formální smluvní vztahy mezi farmářem a mlékárnou, vybalancovat jejich vyjednávací sílu a v neposlední řadě zvýšit transparentnost evropské organizace (EFPMT) zabývající se cenovým monitoringem potravin. Intervenční systém by měl nadále sloužit k omezení cenové nestability v zemědělství. Mimo to by mělo být podporováno získávání nových trhů, jako prostředek k omezení podnikatelských rizik. Misonne zdůraznila, že výsledky činnosti expertní skupiny budou nyní Evropskou komisí vyhodnoceny. Jednotná zemědělská politika EU po roce 2013 bude výrazně ovlivněna změnami finančních priorit, v souladu se strategií EU do roku 2020.

Cenová analýza EDF
EDF zajišťuje nejen aktivní komunikací mezi svými členy, ale hlavně výměnu analýz jejich aktuálních ekonomických výsledků. Závěrečná roční zpráva o porovnání výrobních nákladů a dosažených cen za rok 2009 je postavena na ekonomických datech od 280 farem z celé Evropy. Data nejsou reprezentativními vzorky jednotlivých zemí, ale umožňují mezinárodní porovnání konkurence schopnosti členů EDF.
Steffi Wille, vědecká pracovnice EDF, uvedla, že celkové průměrné náklady na produkci 1kg standardizovaného mléka byly u zapojených farem kalkulovány na 41,8 eurocentů, zatímco průměrné tržby činily 33,9 eurocentů. Tyto farmy musely tudíž v průměru čelit podnikatelské ztrátě. Hlubší analýza vstupů a výstupů ukázala, že úspěšnější a lépe řízené EDF farmy v tomto srovnání vykazovaly buď nižší náklady nebo vyšší produkci mléka při srovnatelných vstupech.
Výsledky analýzy potvrdily význam výše nákladů na odchov jalovic. Jappie Rujma, ekonomický poradce z Nizozemska uvedl, že tyto náklady činí až 4,5 eur centů na 1kg mléka. Gaid Peton z francouzského analytického týmu konstatovala, že ani outsorsing jalovic není o mnoho levnější. Prodávat všechny jalovice a podle potřeby je zase nakupovat může být lepší v případě, že se soustředíme na omezení pracovních nákladů.

Těší se na rok 2015
EDF ve spolupráci s dalšími mezinárodními mlékařskými organizacemi provádí mezi producenty mléka každoroční průzkum. Poslední dotazník s názvem „Krávy na cestách“ vyplnilo více než 2000 farmářů z celé Evropy v období od prosince 2009 do března 2010. Dvě třetiny účastníků bylo z Německa, Španělska a Švédska. Výsledky průzkumu ukázaly, že ačkoliv trh s mlékem dostal zúčastněné farmy do obtížné ekonomické situace, farmáři se dívají do budoucna s optimismem! Východisko vidí ve větší specializaci výroby více než v její diverzifikaci. Ačkoliv někteří farmáři museli zamýšlené investice odložit, tak dokonce 75 % chovatelů má v úmyslu během následujících 12 měsíců investovat převážně do výroby mléka.
Birte Lassen, koordinátorka EDF uvedla, že téměř všichni farmáři očekávají nárůst podílu obnovitelných zdrojů energie v jejich regionu. Pouze producenti mléka v Irsku, Belgii, Nizozemí a Ukrajině očekávají nárůst mléčné produkce, zatím co většina farmářů střední Evropy počítá spíše se stabilní produkcí nebo mírným omezováním výroby mléka. Naproti tomu farmáři v jižních a severských zemích Evropy předpokládají pokles mléčné produkce ve svých regionech.
Markus Oskarsson (Švédsko) a Claudio Lopez Garrido (Španělsko) objasnili důvody prognózy farmářů z jejich zemí. Podmínky ve Švédsku nahrávají podnikům zaměřeným na jiné zdroje obnovitelné energie (například větrné a solární) a také rostlinná produkce určená k přímému prodeji je ekonomicky zajímavá a tím konkuruje mléčným farmám. Ve Španělsku nejsou farmáři na nízkou cenu mléka zvyklí. Je zde provozován jeden z nejintenzivnějších systémů produkce mléka a španělští farmáři na vysoké ceny mléka v minulosti spoléhali. Nyní se musí učit přizpůsobit se dané situaci.

Podle tiskové zprávy EDF
přeložil Ing. Aleš Bychl

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down