15.07.2020 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomická efektivita výroby mléka v ČR v roce 2019

Podle předběžných údajů ČSÚ se v ČR v roce 2019 v běžných cenách podílela produkce mléka 51 % na živočišné produkci a 19 % na celkové produkci zemědělského odvětví. Při prodeji téměř 3 mld. litrů mléka činily celkové příjmy 26 mld. Kč, což dokládá významnost tohoto odvětví v českém agrární sektoru. V každém zemědělském podniku je trvalá pozornost zaměřena na ekonomickou efektivitu produkce, která mnohdy rozhoduje o udržení a dalším rozvoji podnikání. Nejinak je tomu i u producentů mléka. Cílem tohoto příspěvku je analýza ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR v roce 2019 a srovnání s výsledky let minulých. Údaje byly dotazníkovou metodou za rok 2019 získány od 108 podniků v ČR. Kalkulovány byly celkové náklady a zisk bez a včetně dotací. Z výsledků vyplynulo, že se v roce 2019 meziročně zvýšily celkové náklady o 3 630 Kč na krávu a rok na 80 105 Kč. Náklady na litr prodaného mléka se zvýšily o 0,40 Kč na litr prodaného mléka a po odpočtu vedlejších výrobků (telata a statková hnojiva) činily 8,96 Kč. Náklady nebylo možno v tomto roce plně uhradit příjmy z prodeje mléka a produkce mléka bez dotací tedy byla v průměru ztrátová. Kladné rentability bylo možné v průměru dosáhnout až při zohlednění všech dotací. Rozdílnost v nákladech mezi skupinami podniků byla prokázána dle chovaného plemena, výrobní oblasti, velikosti stáda i průměrné roční dojivosti.

Na základě makroekonomických ukazatelů lze výsledky české ekonomiky v roce 2019 hodnotit pozitivně. Ekonomický růst dokládá růst HDP, který se meziročně v běžných cenách daného roku zvýšil absolutně i na obyvatele o 6 % (ČSÚ, 2020a). I přes dlouhodobě nízký podíl zemědělské produkce na českém HDP je stále agrární sektor důležitou součástí našeho národního hospodářství. Podle předběžných informací souhrnného zemědělského účtu za rok 2019 (ČSÚ, 2020b) produkce zemědělského odvětví v běžných cenách oproti roku 2018 stoupla o 4,6 mld. na 140 mld. Kč, což je z dlouhodobého pohledu jedna z nejvyšších hodnot. Jak ale dále vyplývá z tiskové zprávy ČSÚ z března letošního roku, rekordních hodnot dosáhly také některé nákladové položky, náhrady zaměstnancům, pachtovné a nájemné. Na roční produkci zemědělského sektoru se podílela významně jak rostlinná (56 %), tak i živočišná (38 %) výroba. A stejně jako v minulých letech byla i v roce 2019 hlavní oblastí živočišné výroby produkce mléka, která se v běžných cenách podílela 51 % na živočišné produkci a 19 % na celkové produkci zemědělského odvětví (ČSÚ, 2020b). Při stavu 364 tis. kusů dojených krav činila v ČR celková roční produkce mléka 3,07 mld. litrů, tj. 8 471 litrů na krávu a rok (ČSÚ, 2020c). Prodalo se celkem 2,98 mld. litrů, což při průměrné výkupní ceně mléka 8,86 Kč/l (MZe, 2020) vytvořilo celkové roční příjmy z prodeje 26,4 mld. Kč. Za posledních 10 let se v ČR zvýšila celková roční produkce mléka i průměrná roční dojivost krav, která je nadprůměrná i mezi státy EU. Příjmy a tím i celou ekonomiku zemědělského podniku zaměřeného na výrobu mléka kromě úrovně produkce zásadně ovlivňují výkupní ceny mléka, které z velké míry závisí na nabídce a poptávce na světových trzích. Chovatel dojeného skotu sice vývoj na světových trzích neovlivní, ale může na podnikové úrovni optimalizovat náklady s cílem zvýšit ekonomickou efektivitu produkce, která je důležitá pro udržení a další rozvoj tohoto významného agrárního odvětví. Cílem tohoto příspěvku je na základě vlastního nákladového šetření u chovatelů dojeného skotu v ČR analyzovat ekonomické ukazatele výroby mléka za rok 2019 a poukázat na některé vývojové trendy v uplynulých letech.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu NAZV QK1910242.

Příspěvek byl odborně recenzován.

Ing. Jan Syrůček, Ph.D. 1;

Ing. Jiří Burdych, MBA 1,2;

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. 1

1Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.;

2VVS Verměřovice, s. r. o.

Celý recenzovaný článek najdete v Našem chovu 7/2020.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down