21.07.2022 | 03:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomické ukazatele vybraných podniků s chovem dojeného skotu v ČR v roce 2021

J. Syrůček,1; J. Burdych,1,2; L. Bartoň, 1

1Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha; 2VVS Verměřovice

Dlouhodobé dosahování přiměřeného zisku z produkce mléka je nutnou podmínkou pro udržení stávajících stavů dojených krav a zabezpečení trvalé soběstačnosti ČR v produkci mléka. Cílem příspěvku je zhodnocení ekonomiky u podniků s výrobou mléka za rok 2021. Údaje pro výpočty byly získány dotazníkovou metodou od 120 podniků. Byla tak doplněna dlouhodobě vytvářená databáze produkčních a ekonomických ukazatelů chovů s produkcí mléka. Počítány byly celkové náklady, náklady po odpočtu, zisk bez dotací a kalkulován byl rovněž bod zvratu a ukazatel příjmů nad náklady na krmiva (IOFC). Z výsledků vyplynulo, že v průměru se u souboru podniků meziročně náklady po odpočtu zvýšily o 5,9 % na krávu a rok a dosáhly úrovně 83 779 Kč, tj. 9,42 Kč na litr prodaného mléka. V průměru byla v roce 2021 bez dotací dosažena ztráta (0,34 Kč na litr). Nemalé rozdíly v průměrných nákladech a tím i v ziskovosti lze spatřovat mezi skupinami podniků mj. dle chovaného plemena a užitkovosti.

Klíčová slova: mléko; náklady; cena mléka; plemeno; dojivost

Za rok 2021 dosáhly u 120 analyzovaných podniků průměrné celkové náklady 87 770 Kč na krávu a rok (tabulka 2). Podobně jako v letech minulých i jak vykazují různé české i zahraniční zdroje, nejvyšší nákladovou položkou byly výdaje na krmiva (42,5 %) a významně se na roční sumě nákladů podílely rovněž mzdové náklady (14,2 %), odpisy (krav a majetku, dohromady 12,6 %) a režie (12,2 %). Po odpočtu vedlejších výrobků se suma nákladů snížila o zhruba 4,5 % na úroveň 83 779 Kč na krávu a rok, což při tržní produkci 8 898 litrů na krávu a rok činí 9,42 Kč na litr prodaného mléka. U 90 % podniků se náklady po odpočtu pohybovaly v rozmezí 60 až 104 tis. Kč na krávu a rok, resp. 7,58 až 11,41 Kč na litr mléka. Náklady po odpočtu  v intervalu mezi 8 až 10 Kč na litr mléka vykázalo 58 % respondentů.

Náklady po odpočtu na krávu a rok vzrostly u souboru podniků v letech 2010 až 2021 o 23,6 tis. Kč, tj. o 39 % (graf 1), což je v průměru zhruba 3,5 % ročně a je to více než činila průměrná inflace v ČR v těchto letech (ČSÚ 2022). Růst nákladů je dán jednak růstem cenové hladiny vstupů a také růstem průměrné dojivosti, která je s vyššími náklady spojena. Dojivost se v průměru u analyzovaných podniků, stejně jako na národní úrovni, zvýšila a v období 2010 až 2021 zhruba o 22 %. To je důvodem, proč náklady po odpočtu na litr prodaného mléka nezaznamenaly oproti nákladům na krávu a rok z dlouhodobého pohledu tak výrazný růst. Mezi roky 2010 až 2021 se zvýšily o 1,16 Kč na litr, tj. o 14 %. Největší zvýšení bylo patrné v posledních čtyřech letech, což potvrzují i četnosti, kdy mezi roky 2018 až 2021 v analyzovaných souborech výrazně ubylo farem s náklady pod 7 Kč na litr a naopak až 10 % podniků za rok 2021 vykázalo náklady po odpočtu vyšší jak 11 Kč na litr.

Oproti výsledkům analýzy za rok 2020, která vycházela z údajů zaslaných celkem 124 podniky, se v roce 2021 meziročně zvýšila většina nákladových položek a náklady po odpočtu celkem vzrostly o 5,9 % na krávu a rok. Náklady na litr mléka se díky růstu dojivosti navýšily jen o 3,8 %. Vysoký nárůst byl zaznamenán zejména v nákladech na krmiva (+6,1 % na krávu a rok) díky zvýšení cen jadrných krmiv o téměř 12 %. Značné bylo navýšení cen u řepkového i sójového extrahovaného šrotu (meziročně v průměru o 17 %). Minimální změny v cenách vlastních objemných krmiv jsou dány použitím vnitropodnikových cen, které jsou v podniku často neměnné po několik let a tudíž nereflektují aktuální tržní situaci a tak vždy nemusí zohledňovat skutečně vynaložené náklady na produkci plodin.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu NAZV QK1910242.

Příspěvek byl odborně recenzován.

 Ing. Jan Syrůček, Ph.D. 1;

Ing. Jiří Burdych, MBA 1,2;

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. 1

1) Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.;

2) VVS Verměřovice, s. r. o.

Celý článek najdete v Našem chovu 8/2022. *

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down