19.04.2001 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hodnocení biochemických výsledků ve veterinární medicíně z pohledu jedince a stáda

Souhrn
Hodnocení výsledků biochemických vyšetření u zvířat má svá specifika a to
jednak jejich individualismus - pohled jako na jedince (totožný u lidí), a dále na celou
skupinu zvířat, tj. hodnocenou podle předem zvolených kriterií (např. věku, chovatelského zaměření, užitkovosti, pracovního zatížení atd.). Skupinové hodnocení – metabolický profilový test (MPT) - je využíváno převážně u hospodářských zvířat a je jednou ze součástí diagnostického systému – Aktivní kontrola zdraví, který provádí Veterinární klinika Pardubice. Počet zvolených skupin v tomto systému se pohybuje od jedné do pěti. Počet testovaných zvířat v rámci skupiny je 5 až 10 kusů. Vlastní hodnocení MPT je zabezpečeno prostřednictvím výpočetní techniky. Výstupní sestava zahrnuje výsledky biochemických hodnot u každého zvířete, staticko-matematické zpracování individuálních hodnot zvířat v rámci skupiny a jejich grafické porovnání s fyziologickým rozmezím, včetně stanovení diagnóz dle jednotlivce, skupiny a celého souboru. Kriteria pro vytvoření skupiny jsou volně volitelná a většinou vycházejí s daných problémů, které udává chovatel, či majitel testovaných zvířat.

Laboratorní diagnostika poskytuje vždy objektivní informace o zdravotním stavu jedince i celého stáda. Metabolický profilový test stáda je plně schopen včas zachytit jejich zdravotní problémy, stanovit diagnózu, poskytnout objektivní podklady pro jejich řešení, včetně vyslovení i prognózy o dalším dění v předmětném chovu. Přístup k hodnocení výsledků metabolického profilu zvířete ve veterinární medicíně na rozdíl od humánní je do určité míry jiný. V humánní medicíně je vždy jedinec brán jako samostatné individuum, které plně vychází ze svého specifického způsobu života – životního stylu, typu stravy atd. U zvířat a to zejména zaměřených na jejich hospodářské využití (mléko, maso), je pohled na jedince částečně potlačen a spíše preferován pohled na skupinu zvířat, případně na celé stádo. Tento přístup vychází z relativně značné koncentrace zvířat v jednotlivých chovech žijících přibližně ve stejných podmínkách. Z tohoto důvodů je nutné zvolit i další hodnotící kriteria, která by byla schopna vždy postihnou specifiku chovu, včetně její odlišnosti od běžných standardů (např. welfare, různé kvality krmiv, typů krmných dávek atd.), protože je předpoklad, že odezva organismu na určitý typ výživy – krmné dávky či technologii chovu bude u většiny zvířat v rámci zvolené skupiny zvířat podle sjednocujících předem zvolených kriterií více méně stejná.

Veterinární klinika Pardubice (dříve Statní veterinární ústav – specializované pracoviště pro reprodukci hospodářských zvířat) na základě svých dlouhodobých zkušeností, získaných při řešení různých zdravotních a reprodukčních poruch v zemědělských závodech (farmách) byl vyvinut a ověřen otevřený analytický kontrolní a vyhodnocovací systém - Aktivní kontrola zdraví s využitím výpočetní techniky. Tento systém nám usnadňuje vytipovat tzv. slabá místa v chovu a následně spolu s chovatelem podle jeho praktických možností je i řešit. Systém - Aktivní kontrola zdraví se skládá analytických a vyhodnocovacích programů zahrnujících
- Kontrolu zdravotní nezávadnosti a nutriční hodnoty zkrmovaných krmiv,
- Zpětnou kontrolu výživy, prováděnou za určité období a
- Analýzu reprodukce stáda . Součástí tohoto systému je i zde prezentována analýza vnitřního prostředí (biochemické a hematologické vyšetření u vybraných zvířat ve stádě, podle předem určených kriterií. Volba skupin a počet zvířat ve skupině je vždy závislá na daných problémech v sledovaném chovu).

Popis metody a hodnocení MPT
Vlastní kontrola dynamiky úrovně vnitřního prostředí zvířat je řešena původním programem METAB a na něj navazujícím programem METEOR, který je součástí celého systému zpracování dat v biochemické a hematologické laboratoři a následně i komplexního analytického systému. Do tohoto systému je zahrnuta kontrola zdraví zvířat, kterou uplatňuje veterinární klinika v běžné zemědělské praxi při analýzách poruch zdraví, reprodukce a snížené užitkovosti či výkonu, zejména hospodářských zvířat a kontrola zdravotní nezávadnosti a nutriční hodnoty krmiv, zpětná kontrola úrovně výživy, analýza reprodukce a užitkovosti stáda.
Vstupem do programu METAB jsou zjištěné hodnoty sledovaných biochemických a hematologických ukazatelů přímo z biochemických a hematologických analyzátorů , včetně možnosti manuálního vkládání hodnot, vyjádřené v extinkcích z měřících přístrojů nebo v SI jednotkách. Ve výstupu je proveden výpis hodnot sledovaných ukazatelů u jednotlivých zvířat podle skupin, dále podle jednotlivých sledovaných ukazatelů jsou uvedeny statistické charakteristiky zjištěných výsledků a jejich porovnání s fyziologickým rozpětím. Porovnání výsledků u jednotlivých skupin s
referenčním rozpětím je provedeno graficky, což umožňuje názorné posouzení dynamiky sledovaných ukazatelů. Kapacita programu je limitována počtem pěti skupin. Program METEOR používá shodné vstupní údaje a stejné datové soubory referenčních hodnot i matematicko-statistického zpracování. Vstup dat je i mimo jiné umožněn jak z klávesnice, tak i z diskety, či jiných přenosových mediích. Program je schopen zpracovat až 10 skupin při maximálním počtu 40 zvířat, přičemž počet ve skupině je limitován šíři papíru používaného v tiskárně na 10 zvířat. Má několik volitelných forem výstupů, které je možno kombinovat podle specifických požadavků uživatele. Tyto formy zahrnují:
- výpis jednotlivých hodnot u jednotlivých zvířat podle skupin,

- stanovení počtu zvířat (případně procento zvířat) ve skupině, které mají hodnoty jednotlivých sledovaných ukazatelů v referenčním rozpětí, pod a nad referenčním rozpětím

- základní statistické vyhodnocení výsledků sledovaných ukazatelů v každé skupině v porovnání s referenčním rozpětím buď v procentech ze střední referenční hodnoty, nebo v jednotkách standardizovaného referenčního rozpětí,

- nálezy u jednotlivých zvířat zahrnující taxativní vyjmenování ukazatelů, jejichž hodnoty jsou pod a nad referenčním rozpětím doplněné o diagnosu acidobasické rovnováhy

-
- nálezy podle průměru skupin obdobně jako nálezy u jednotlivých zvířat. Podle požadavku uživatele je možno tyto nálezy přes modem, fax operativně odeslat majiteli nebo veterináři jako rychlou informaci,
- podle volby uživatele uložení dat pro archivaci nebo pro dlouhodobé dynamické sledování stáda, např. při opakovaných biochemických a hematologických vyšetřeních,

- jednostránkový graf.

Takto zpracované výsledky umožňují díky matematicko-statistickému zpracování dat, rozšířit pohled na celou sledovanou skupinu, případně stádo a tím umožnit interpretovi (veterinárnímu lékaři ) posoudit celé stádo. Objektivněji stanovit nejen příčinu narušení metabolické úrovně organismu, ale hlavně, vyslovit prognózu o celém sledovaném stádu a doporučit chovateli následná opatření vedoucí k celkovému zlepšení chovu - k upevnění aktivního zdraví, zvýšení užitkovosti. U zvířat zaměřených na sport (koně, psi) i jejich výkonnost. Jednoduché grafické znázornění zpracovaných hodnot umožňuje na jedné straně interpretovi znázornit dynamiku sledovaných hodnot a na druhé straně chovateli - laikovi vytvořit určitou představu o stavu vnitřního metabolismu a tím vytvořit dobré podmínky pro společné řešení.

Co mužem očekávat od metabolického profilového testu?

I. Odhalení tzv. slabých míst v chovu

1. Objektivní posouzení zdraví a užitkovost chovu
a) na úseku zdraví celého stáda
b) na úseku zdraví jedince
2. Objektivní informaci o technologii chovu.
a) o úrovni výživy – její kvalitě
 zdravotní nezávadnost chovu
 nutriční hodnota krmné dávky
 využitelnost živin
 dodržování doporučených krmných dávek
b) o technologii výživy
c) o zoohygienických podmínkách chovu

II. Prognózu úspěšnosti či neúspěšnosti chovu

III. Kontrolu navržených opatření

Systematické, dlouhodobé sledování stáda prostřednictvím MPT a analýzy technologie chovu (zpětná kontrola výživy,technologie krmení,zdravotní nezávadnost a nutriční hodnota krmiv zařazovaných do KD atd.) s dostatečnou znalostí interpretace výsledků umožní chovateli plně zhodnotit genetický potenciál stáda při zachování dobrého zdraví a reprodukčních ukazatelů.

Závěr
Je zde prezentován program pro zpracování a vyhodnocení biochemických a hematologických hodnot prostřednictvím výpočetní techniky s pohledu jednotlivého zvířete, skupin zvířat a celého souboru, podle předem stanovených kriterií. Tento program je dílčí část komplexu programů - Aktivní kontrola zdraví prováděných v chovech různých druhů zvířat pracovníky Veterinární kliniky Pardubice. Vlastní efektivnost využití metabolických profilových testů pro zlepšení zdraví, zachování užitkovosti či výkonnosti, reprodukční schopnosti zvířat a ekonomické rentability chovu, je podle našich zjištění a zkušenosti, závislá nejen na správných analytických laboratorních postupech při odběrech a zpracovaní biologických matriálů (krev, moč, mléko, bachorová šťáva, atd.), ale též na odborné interpretaci zpracovaných analýz a to z pohledu biologické a produkční zvláštností sledovaného chovu v návaznosti na interakci technologie chovu, odborné způsobilosti chovatele a jeho praktické možnosti případných změn či realizace odborných doporučení.

MVDr. Vladimír Tlučhoř, CSc. ,
Veterinární klinika Pardubice

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down