05.06.2007 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Holštýnský svaz se sešel ve Větrném Jeníkově

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR funguje již od roku 1992. Jeho členské shromáždění svazu se letos konalo ve Větrném Jeníkově. Svaz má v současnosti 332 řádných členů, kteří chovají kolem devadesáti tisíc krav, a 183 členů mimořádných. V plemenné knize je evidováno 853 členů a ti mají 174 133 plemenic, z toho v hlavním oddíle 115 800 krav, zaznělo na úvod shromáždění členů.

Podle předsedy Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR Ing. Karla Horáka dosahuje celorepublikový průměr velikosti holštýnského stáda 184 dojnic (loni 177 kusů). Průměrná užitkovost prvotelek činí 7757 kilogramů mléka s 3,81 procenty tuku a 3,29 % bílkovin. Na druhé a dalších laktacích nadojily holštýnky průměrně 8558 kg mléka (3,83 % tuku a 3,27 % bílkovin). Mezi stáje s produkcí bílkovin vyšší než 340 kilogramů ročně se zařadilo 33 chovů, v kategorii 305 až 339 kg bílkovin se umístilo 74 chovů a 285 až 304 kilogramů proteinu dosáhlo 98 chovatelů.

Výstavy a exteriér
Nedílnou součástí života holštýnských chovatelů je také účast na výstavách. V loňském roce předvedli na jedenácti výstavách celkem 230 krav a 29 jalovic.
Významnou událostí pro chovatele holštýnského skotu byl loňský mezinárodní šampionát v Oldenburgu, kterého se zúčastnila zvířata z šesti českých chovů. Ve své kategorii dosáhla nejlepšího umístění kráva Lidka po býku Lightning z chovu Meclovská, a. s. Zástupci svazu v této době podle přednášejícího připravují v roce 2008 účast na dalším mezinárodním kolbišti – v Cremoně.
Hodnocení zevnějšku považuje Ing. Horák za nemalý přínos. V loňském roce bylo posuzováno 43 procent všech holštýnských prvotelek s ukončenou laktací (27 374 kusů), z nichž pocházelo 16 665 zvířat z chovů zapojených do plošného hodnocení exteriéru.
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR uhradil chovatelům 100 % fakturované částky za bonitaci.

Šlechtitelský program
Na vystoupení předsedy svazu navázal ředitel Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc, který se věnoval hodnocení plnění šlechtitelského programu za uplynulý rok. Průběh realizace šlechtitelského programu a jeho efektivnost je každoročně vyhodnocována ve šlechtitelské komisi a projednáván Radou Plemenné knihy, která navrhuje výboru svazu případná opatření. Komise také zpřesňuje a doporučuje Radě Plemenné knihy základní selekční kritéria pro výběr otců a matek býků i pro selekci nově prověřených plemeníků k opakovanému nasazení v inseminaci.
„V roce 2006 byla schválena novela zákona č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon). Shodně s původním zněním zákona z roku 2000 tato novela stanoví uznanému chovatelskému sdružení povinnost každoročně vyhodnocovat realizaci svého šlechtitelského programu a zveřejňovat jeho výsledky. Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR jako uznané chovatelské sdružení proto v souladu s touto povinností předkládá rozbor plnění šlechtitelského programu za rok 2006. Vzhledem k dlouhodobé účinnosti programu, jehož základní principy jsou obsaženy již v programu z roku 2000, navazuje roční zpráva na souhrnnou zprávu za období do roku 2005, předloženou v loňském roce a zahrnuje především výsledky, dosažené v hodnoceném roce a opatření k dalšímu zlepšení realizace programu,“ uvedl doc. Motyčka.
Po základních ukazatelích, které jsou uvedeny v tabulkách 1 až 3, se řečník věnoval plemenným hodnotám. „Důležitým ukazatelem postupu realizace šlechtitelského programu jsou průměrné plemenné hodnoty jednotlivých vlastností a znaků a jejich vývoj. Dlouhodobě jsou sledovány především produkční ukazatele. V minulosti byl při zpracování pomocí Animal modelu jejich vývoj, včetně ročního přírůstku, vcelku rovnoměrný. Po přechodu na Test Day Model došlo k určitému rozkolísání vykazovaných hodnot a snížení rozdílů mezi ročníky u plemenných hodnot krav, ale celková pozitivní tendence zůstala zachována,“ konstatoval doc. Motyčka. Příčiny rozkolísání nejsou podle něj jednoznačně určitelné.
U starších ročníků jde o důsledek značného úbytku laktací, u nichž nebyla při zpracování k dispozici data z jednotlivých kontrolních dnů. U mladších ročníků se projevuje vliv více faktorů, je to otevření šlechtitelského programu (zhruba polovina krav jsou dcery zahraničních býků z více zemí, tedy z odlišných programů šlechtění), snižování požadavků na produkční vlastnosti a zvýšení požadavků na úroveň ostatních ekonomicky významných znaků (reprodukce, zevnějšek, obsah somatických buněk v mléce apod.) při výběru býků pro připařování stád, postupný přechod na výběr podle selekčního indexu, jehož složení je v jednotlivých dovozních zemích odlišné, rozdílná úroveň plemenných hodnot produkčních vlastností u býků, jejichž sperma je dováženo a také poměrně značný počet používaných býků v populaci se značnými rozdíly jak mezi jednotlivými roky, tak i mezi rozsahem jejich použití.
„Shodné vlivy většinou působí i u plemenných býků, kde se rozdíly mezi jednotlivými ročníky snížily a plemenné hodnoty základních produkčních ukazatelů kolísají více než dříve,“ podotkl ředitel svazu. U znaků zevnějšku se způsob výpočtu plemenných hodnot neměnil, došlo ale k posunu báze (z ročníku narození 1990 na 1995) a tím i ke změně hodnot jednotlivých ročníků. Plemenné hodnoty plemenných býků pro jejich vlastní plodnost a plodnost jejich dcer byly v roce 2006 stanoveny poprvé podle nově upraveného modelu.
Rozdíly mezi jednotlivými ročníky jsou minimální, bez zřetelných vývojových tendencí. Selekce podle plodnosti v minulosti neprobíhala, respektive její malá intenzita stačila pouze k eliminaci negativních vlivů intenzivního šlechtění na produkční vlastnosti. „Zdánlivý rozpor ve vztahu ke stálému prodlužování mezidobí vyplývá z toho, že mezidobí je komplexní znak, který je plodností býků ovlivňován jen v menší míře,“ konstatoval doc. Motyčka.
Inseminace je důležitým faktorem efektivního uplatnění záměrů a postupů šlechtění. V souvislosti s trvajícím poklesem početních stavů krav se snižuje i její rozsah. V roce 2006 klesl počet prvních inseminací téměř o 19 000 na necelých 542 000. Poměrně vysoký podíl na tom má holštýnský skot. Spermatem býků obou variet bylo provedeno o 14 000 inseminací méně. „I tak je ale podíl holštýnských býků na počtu prvních inseminací 51,5 % a na počtu všech inseminací 55,3 %,“ uvedl přednášející.

Realizace programu
Realizace šlechtitelského programu probíhá podle doc. Motyčky podle předpokladů. V dalším období půjde o posílení konkurenceschopnosti českých chovatelů holštýnského skotu a plemenářských firem s cílem jejich aktivního zapojení do šlechtění holštýnského skotu v Evropě a do mezinárodního obchodu s genetickým materiálem.
V průběhu roku byl doplněn vzorec pro výpočet komplexního selekčního indexu (SIH), do kterého byly zahrnuty plemenné hodnoty podle množství somatických buněk v mléce. Současný vzorec pro výpočet SIH je:
SIH = 0,60 x index produkce + 0,10 x index plodnosti + 0,25 x index zevnějšku + 0,05 x somatické buňky.
V únoru 2007 byl také poprvé stanoven index krávy SIH-K. Na základě několika výpočtů dojde k vyhodnocení a předpokládá se zavedení indexu krávy jako hlavního selekčního kritéria.
V souladu s celosvětovými trendy se uvažuje další rozšiřování sledovaných a vyhodnocovaných znaků. Podle ředitele svazu je nezbytné i nadále rozšiřovat lineární popis a hodnocení zevnějšku prvotelek formou plošného hodnocení zevnějšku do dalších stád, svaz bude usilovat o další rozšiřování sledování počtu somatických buněk v mléce a efektivního sledování průběhu porodu, pokračovat ve vývoji modelů pro odhad plemenných hodnot pro další funkční vlastnosti, zejména dlouhověkost a průběh porodu a na základě ekonomické významnosti těchto znaků je zahrne do selekčního indexu SIH.
Se zvyšujícím se významem a uplatněním genotypování a metod molekulární genetiky ve šlechtění bude podle doc. Motyčky třeba hledat cestu, jak tyto metody aplikovat na domácí populace zaměřené na produkci plemenných zvířat.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down