21.05.2001 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Informace o ústřední evidenci drůbeže

S platností nového plemenářského zákona od 1. 1. 2001 dochází k řadě změn ve vedení ústřední evidence drůbeže. Do současné doby ústřední evidence drůbeže zahrnovala všechny populace používané ve šlechtění a rozmnožování drůbeže a závaznými podklady pro její vedení byly protokoly o uznání šlechtitelského, prarodičovského či rodičovského chovu, evidence o kontrole užitkovosti v uznaných chovech, evidence užitkovosti v testovacích zařízení a hlášení o dovozech chovné drůbeže.

Nový plemenářský zákon a k němu připravovaná vyhláška zahrnující evidenci drůbeže se dotýká všech chovatelů drůbeže nad 100 kusů a provozovatelů líhní s kapacitou nad 1000 kusů.
Chovatelé drůbeže povedou stájový registr drůbeže, kde se eviduje počet chovaných zvířat ve stáji a změny v tomto počtu a jejich důvod, tj. naskladnění, vyskladnění, úhyny přesuny mezi stájemi apod. Stájový registr může chovatel vést buď písemně nebo ve formě počítačové databáze. Obdobně provozovatelé líhní povedou záznam o datu nasazení vajec do líhně, jejich počtu, číselném označení chovu, kde byla vejce vyprodukována, datum líhnutí, počet vylíhnutých mláďat a údaje o odběrateli.
Stájový registr drůbeže, záznamy evidované provozovatelem líhní a osvědčení o původu drůbeže, které nahrazuje dřívější protokol o uznání chovu jsou základními podklady pro vedení ústřední evidence drůbeže. Na základě stájového registru chovatelé v užitkových chovech zpracují hlášení o počtech zastavené drůbeže a toto hlášení předají osobě pověřené vedením ústřední evidence nejméně jednou ročně. Osvědčením o původu drůbeže, které vystavuje v případě tuzemských prarodičovských chovů chovatelský podnik a v případě dovozu Česká plemenářská inspekce, nahlásí chovatelé počty drůbeže zastavených k produkci násadových vajec. Osvědčení odešlou chovatelé do ústřední evidence do 4 týdnů po osvědčení chovu.
Největší změna se týká provozovatelů líhní, kteří na základě evidovaných záznamů zpracují měsíční hlášení o druhu, kategorii a počtu nakoupených či vyprodukovaných a prodaných násadových vajec a mláďat a toto předají do 4 týdnů po skončení kalendářního měsíce na schváleném tiskopise nebo formou datového souboru.
Ústřední evidence drůbeže vede registr hospodářství s registračním číslem a adresou hospodářství, údaji o chovatel, druhu a počtu chované drůbeže. Obdobné údaje jsou vedeny i v registru provozovatelů líhní, tj. registrační číslo a adresa líhně, údaje o provozovateli líhně a údaje o počtech násadových vajec a mláďat podle druhů a kategorie drůbeže.
Nedílnou součástí evidence drůbeže zůstává i evidence dovozů zvířat, kdy chovatel oznamuje pověřené osobě počet dovezených zvířat a jejich původ. Dále ústřední evidence zpracovává výsledky testů kontroly užitkovosti, které společně s dalšími souhrnnými údaji za všechny chovy publikuje v závěrečné zprávě o stavech a užitkovosti drůbeže za daný rok.
Ing. Vlastislav Machander

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down