07.02.2001 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

IPPC znamená prevenci a omezování znečištění životního prostředí

Vzhledem k předpokládanému vstupu ČR do EU je nutné do roku 2003 dosáhnout plné slučitelnosti českých a evropských právních norem. Jednou ze závazných evropských norem platných i pro přistupující státy je Směrnice 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Proto Ministerstvo životního prostředí nyní připravuje návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaném registru znečišťování (IPPC a IRZ).

Tento zákon by měl významně přispět ke zjednodušení procedury získávání povolení k provozu některých výrobních celků z hlediska ochrany životního prostředí. Zatímco nyní je zapotřebí získávat zvlášť jednotlivá povolení orgánů činných v ochraně ovzduší, vody, půdy a nakládání s odpady, připravovaný zákon umožní pracovat pouze s jedním, tzv. integrovaným povolením, které nahradí všechna stávající. Cílem této právní úpravy je dosáhnout co nejvyššího využití a úspor surovin a energií a maximálně tak omezit vznik odpadů a znečišťování životního prostředí. Do působnosti zákona o IPPC budou patřit velká průmyslová a zemědělská výrobní zařízení z těchto kategorií: energetika, výroba a zpracování kovů, zpracování nerostů, chemický průmysl, výrobní zařízení pracující s rozpouštědly, výroba uhlíku, nakládání s odpady, papírny, textilní a kožedělný průmysl, jatka a kafilérie, potravinářský průmysl a velkochovy prasat a drůbeže.
Tyto kategorie jsou uvedeny v příloze návrhu zákona, která přesně kopíruje přílohu evropské směrnice. Kromě oboru chemické výroby jsou zahrnovaná zařízení vymezena kapacitou produkce, takže se jedná jen o skutečně velké výrobce a zpracovatele. I v oblasti chemie jsou zahrnuty pouze výroby provozované v průmyslovém měřítku. Ve všech oborech jsou pak z působnosti zákona vyloučena zařízení používaná pro výzkum a vývoj. Pokud ovšem provozovatelé, kteří nejsou uvedeni v příloze, budou mít pocit, že integrovaný přístup k vydávání povolení je pro ně výhodnější než dosavadní procedury, budou mít možnost o vydání integrovaného povolení dobrovolně požádat.
Základní filozofie integrované prevence je vcelku jednoduchá, avšak jedná se o poměrně rozsáhlou problematiku, která se navíc dynamicky vyvíjí. Potřebné informace lze získat na internetové adrese www.ceu.cz/IPPC nebo konzultací s Informačním centrem pro IPPC, na telefonním čísle 02/67122468, kde také zodpoví Vaše případné dotazy na adrese: IPPC@CEU.CZ.
V zásadě lze říci, že strategie prevence vzniku odpadů a znečišťujících látek je dalším stupněm vývoje dosud uplatňované strategie tzv. koncových zařízení, tj. stavby filtrů, čistících stanic a dalších technologií, které odstraňují již vzniklé znečištění „na konci potrubí“. Preventivní přístup zabraňuje znečištění již před jeho vznikem volbou vhodných výrobních postupů, čímž šetří investiční náklady na čistící zařízení, suroviny a energii, které se jinak proměňují na neužitečný odpad a odstraňuje přechod znečišťujících látek z jedné složky životního prostředí do druhé.
Úspěšnost samotného procesu udělování integrovaných povolení je podmíněna velmi dobrou komunikací žadatelů, státní správy, samosprávy a ostatních zainteresovaných subjektů. Každý případ bude nutné individuálně posoudit a vyjednat podmínky, za kterých bude integrované povolení uděleno. Při udělování integrovaného povolení bude nutné dohodnout podmínky, které podniku umožní postupně splnit limity znečišťování vyplývající z takzvaných nejlepších dostupných technik (BAT). Tento pojem označuje technologické postupy a principy, které umožní za přijatelných technických a finančních podmínek dosahovat nejmenšího zatížení životního prostředí. Tyto nejlepší dostupné techniky budou pro jednotlivé obory vybírat technické pracovní skupiny při Evropské kanceláři pro IPPC složené z expertů a praktiků daného oboru, které pro jednotlivé obory vypracují takzvané referenční dokumenty nejlepších dostupných technik (BREF). Postupně jsou pro jednotlivé výrobní obory ustavovány české pracovní skupiny, jejichž úkolem je jednak vybírat české experty do evropských pracovních skupin a jednak odborně podporovat zavádění jednotlivých BAT do ČR. Je velmi žádoucí, aby se samotní manažeři a majitelé podniků a jejich profesní sdružení a svazy v maximální míře zapojili do práce těchto pracovních skupin a pomohli tak vytvořit co nejlepší podmínky pro hladké fungování systému integrovaných povolení a předejít tak chybám, které by v budoucnu mohly způsobit jejich firmám problémy.
Přechod na systém integrovaných povolení se jeví jako dobrá investice do budoucnosti, neboť zvýší efektivitu výroby, uspoří podnikatelům neproduktivní prostředky vynakládané na stavby předimenzovaných koncových technologií (ČOV, filtry, zneškodňování odpadů) a usnadní administrativu spojenou se získáváním povolení potřebných k provozu zařízení. Zároveň zvýší konkurenceschopnost našich výrobců na trzích zemí EU, předejde jejich možnému nařčení z tzv. ekodumpingu a přispěje k integraci ČR mezi vyspělé státy Evropy.
Velmi důležitým podkladem pro vyjednávání s orgány EU, které může podstatnou měrou ovlivnit podobu a fungování zákona o integrované prevenci, je seznam podniků patřících do působnosti tohoto zákona. Informační centrum pro IPPC na tomto úkolu stále intenzívně pracuje a seznam je z podstatné části hotov a zveřejněn na internetových stránkách centra. Nicméně stále nelze říci, že tato databáze obsahuje veškeré dostupné údaje, už proto ne, že jsou průběžně otevírána nová výrobní zařízení. Naši diplomaté by rádi využili předsednictví Švédska v Evropské komisi k uzavření vyjednávací kapitoly životní prostředí. To ovšem předpokládá kompletaci seznamu podniků do konce února. Pokud nám chcete, vážení čtenáři, v tomto náročném, ale pro budoucnost našeho průmyslu a zemědělství důležitém úkolu pomoci, kontaktujte nás, prosím, na výše uvedené adrese či telefonu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down