31.08.2005 | 01:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak označovat a evidovat běžce

Chovatelé zvířat, pštrosů nevyjímaje, jsou povinni zajistit jejich označování identifikačními prostředky. V poslední době se chov pštrosů u nás značně rozšířil, proto následující text seznamuje chovatele s tím, jak je správné označovat běžce a jak je evidovat.

Označování a evidenci běžců upravuje vyhláška č. 136/2004 Sb., ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Tato vyhláška je v souladu s právem Evropských společenství (směrnice Rady č. 92/102/EHS ze dne 27. listopadu 1992, o identifikaci a registraci zvířat; směrnice Komise č. 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002, o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady č. 1999/74/ES; směrnice Rady č. 93/53/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství ke zdolávání některých nákaz ryb).
Identifikační prostředky
Identifikačními prostředky pro označování běžců jsou známky. Známka musí být z materiálu, který je odolný proti opotřebení, biologicky inertní, nedráždivý a zdravotně nezávadný. Samotná známka musí být svým tvarem a konstrukcí uzpůsobena k zavěšení do křídla, musí minimalizovat bolest a možnost poranění zvířete, zajišťovat trvalé připevnění na zvířeti a neumožňovat opakované použití. Známky musí být neměnitelné, nezaměnitelné, čitelné po celou dobu života zvířete a označeny alfanumerickými znaky, které nelze odstranit. Označení ručně psanými alfanumerickými znaky je nepřípustné. K zavěšování známek pro označování běžců se používají aplikační kleště. Před zavěšením známek bychom měli dezinfikovat části aplikačních kleští, které přicházejí do styku s tkání zvířete, známky pro označování běžců, které mají být zavěšeny, a místo jejich zavěšení.
Běžci se označují jednou plastovou známkou o výšce nejméně 50 mm, šířce 40 mm a velikost znaků musí být nejméně pět milimetrů. Známka musí obsahovat identifikační číslo zvířete a kód příslušného úřadu. Každé kuře musí být označeno před opuštěním hospodářství, v němž se narodilo, nejpozději do šesti týdnů po vylíhnutí, a to u pštrosa dvouprstého a nandu pampového známkou vpíchnutou do pravé křídelní řasy, u emu hnědého známkou do kůže šíje v dolní části krku.
Běžci přemístěni z jiných členských států nebo dovezeni ze třetích zemí se označují výše uvedeným způsobem do 72 hodin ode dne příchodu do místa určení, s výjimkou běžců dovezených k účasti na svodu zvířat. Pokud dojde k dalšímu přemístění běžců dovezených k účasti na svodu zvířat na jiné hospodářství, označují se tito běžci způsobem uvedeným výše do 72 hodin ode dne příchodu do místa určení nebo ode dne pohraniční veterinární kontroly.

Ztráta a sejmutí známky
Pokud se známka ztratí nebo poškodí a znemožní se tak identifikace označovaného zvířete, anebo se údaje stanou nečitelnými, je chovatel povinen zabezpečit do dvou pracovních dnů označení zvířete náhradním způsobem tak, aby jej bylo možné znovu identifikovat. Dále je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit pověřené osobě a současně si od ní vyžádat duplikát identifikačního prostředku.
Sejmout známku ze zvířete (běžce), lze pouze v případě jejího poškození a pokud má zvíře zdravotní komplikace (po tuto dobu chovatel zabezpečí totožnost zvířete). Po odeznění zdravotních komplikací se zvíře označí duplikátem sejmuté známky pro označování běžců. Odstranit známku lze dále také, jestliže není zvíře označeno v souladu se zákonem, v případě přemístění zvířete z jiného členského státu Evropské unie nebo dovozu ze třetí země, které není označeno v souladu se zákonem, touto vyhláškou a které zůstává na území České republiky. Po sejmutí musí být známka dezinfikována a znehodnocena, což zamezuje opakovanému použití.

Stájový registr
Pro každou stáj vede chovatel běžců stájový registr, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba, nebo formou počítačové databáze. Ve stájovém registru se pro každý kus běžce drženého ve stáji eviduje identifikační číslo běžce, druh, datum vylíhnutí, pohlaví, pokud je známo; přemístění, přesun běžce mezi stájemi, úhyn, ztráta nebo utracení běžce, přičemž se eviduje datum, kdy k této události došlo, a registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byl běžec přemístěn, popřípadě kód země, jestliže jde o běžce dovezeného nebo vyvezeného. V případě přesunu zvířete mezi stájemi se zaznamená stáj, odkud nebo kam byl běžec přesunut.
Každý chovatel předá pověřené osobě údaje o vylíhnutí běžce, a to identifikační číslo běžce, datum vylíhnutí, identifikační číslo matky.

Ústřední evidence
Pověřená osoba vede registr hospodářství, registr zvířat a státní registr plemeníků.
Podkladem pro vedení ústřední evidence běžců je označování zvířat, stájové registry, hlášení o vylíhnutí zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění.
Do informačního systému ústřední evidence jsou údaje zapisovány do patnácti pracovních dnů od data doručení. Pověřená osoba poskytuje evidovaným osobám formuláře registračních lístků do pěti pracovních dnů ode dne doručení jejich žádosti.
Ing. Lukáš Zita
Ing. Jan Šimáně
Ing. Martin Hubený
ČZU v Praze

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down