06.02.2002 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak označovat a evidovat prasata

Již 1. dubna 2002 vstoupí v platnost nová vyhláška MZe ČR, a to č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu. Nejvíce dotazů se týká označování a evidence prasat, proto uvádíme shrnutí základních požadavků pro chov prasat.

Každé prase (včetně prasat plemenných) musí být označeno nejpozději před opuštěním hospodářství, a to registračním číslem hospodářství, ve kterém se narodilo. Registrační číslo hospodářství je osmimístné číslo, přidělené chovateli osobou pověřenou vedením ústřední evidence (ČMSCH, a. s. - Českomoravská společnost chovatelů, a. s.). Pro praktické používání při označování prasat je osmimístné číslo nepoužitelné. Proto bude toto číslo převedeno a bude mít podobu čtyřmístného alfanumerického znaku (složeného z písmen a číslic). Tímto přiděleným znakem budou označována prasata, a to buď ušní známkou, anebo tetováním do levého ucha, případně plošným tetováním na kůži na levou polovinu těla.
Podle vyhlášky musí být takto označena prasata narozená po 31. 3. 2002, prasatům narozeným do této doby se ponechá označení původní.

Evidence začíná od hospodářství
Každý chovatel je povinen přihlásit se u ČMSCH a. s., pracoviště Hradištko pod Medníkem, registračním lístkem, jehož vzor je přílohou vyhlášky. Na základě této registrace přidělí osoba pověřená vedením ústřední evidence chovateli identifikační číslo hospodářství, jakož i čtyřmístný alfanumerický kód. Rovněž zašle chovateli tiskopisy, na nichž chovatel povede registr prasat v hospodářství a kde budou uvedeny údaje: registrační číslo hospodářství, adresa hospodářství, údaje o chovateli - jméno a příjmení (název), datum narození (IČO), trvalý pobyt (sídlo). Dále budou v registru prasat v hospodářství vedeny tyto údaje: počet prasat na hospodářství k poslednímu dni v měsíci, každá změna v počtu prasat držených na hospodářství (narození, úhyn, ztráta, přemístění), přičemž se eviduje počet prasat, jichž se změna týká, datum, kdy ke změně došlo, v případě přemístění též registrační číslo hospodářství, obchodníka, jatek či asanačního ústavu. Do registru hospodářství se rovněž zaznamenávají výsledky kontrol.
Každý chovatel zasílá na ČMSCH, a. s., Hradištko p. M.., a to nejpozději do desátého dne následujícího měsíce, hlášení, tj. údaje za celý uplynulý měsíc (bez datumů jednotlivých událostí), což znamená počty zvířat ve sledovaném měsíci, jichž se určitá změna stavu týká. V případě přemístění se rovněž hlásí registrační číslo nabyvatele. Hlášení se zasílá na tiskopise poskytovaném ČMSCH, a. s. Nedošlo-li ve sledovaném měsíci ke změnám, žádné hlášení se nezasílá.
U prasat se celá evidence odvíjí od hospodářství – provozní jednotky jednoho chovatele s nejméně jednou stájí, s jednou nebo více kategoriemi prasat. Kolem 10. února 2002 obdrží evidovaní chovatelé registrační lístky, které vyplní a zašlou zpět na ČMSCH, a. s. Hradištko pod Medníkem. Pokud některý chovatel neobdrží tento registrační lístek, musí si ho vyžádat přímo u ČMSCH, a. s., nebo u kontaktních osob a po vyplnění ho zaslat na ČMSCH. Formulář registračního lístku je rovněž možné zkopírovat přímo z vyhlášky. Do 14 dnů po zaslání podkladů pro registraci hospodářství obdrží chovatel od ČMSCH jedno osmimístné registrační číslo a čtyřmístný alfanumerický kód, kterým bude označovat jednotlivá prasata na hospodářství ve kterém se narodila, a to nejpozději do jejich přesunu. Registrovaní chovatelé, tj. ti co zaslali registrační lístek ČMSCH, a. s., obdrží po 15. 3. 2002 další pokyny a potřebné tiskopisy.
Úhradu nákladů, které chovatelům prasat vzniknou v souvislosti s identifikací zvířat pro potřeby ústřední evidence, bude provádět ze zákona osoba pověřená jejím vedením. V současné době probíhají na MZe společně se „Svazem chovatelů prasat v Čechách a na Moravě“ jednání o výši této náhrady. Náhrada bude zřejmě poskytována paušálně za každé prase označené v souladu s vyhláškou, tedy bez ohledu na způsob označení.

Kam se obracet s dotazy
Pro praktickou potřebu chovatelů prasat uvádíme následující kontaktní adresy a telefony.
Adresa osoby pověřené vedením ústřední evidence, na niž jsou chovatelé prasat povinni zaslat registrační lístek a dále do každého desátého dne v měsíci hlášení změn za minulý měsíc: ČMSCH a. s.
Ústřední evidence prasat
252 09 Hradištko pod Medníkem
Pro chovatele, kteří mohou používat nejlevnější, tj. elektronickou poštu, uvádíme e-mail: prasata@cmsch.cz
Bližší informace o evidenci poskytuje rovněž stálá informační služba na telefonním čísle 02/9941 619, fax: 02/9941 491, mobil: 0723/ 980 462.
Za úsek označování prasat zodpovídají v ČMSCH, a. s. Mgr. Jan Valoušek a Klímová (tel.: 02/9941 610 - 614), linka 341 a 205.
Plastové ušní známky a aplikační kleště určené pro chovatele prasat v tuzemsku vyrábějí:
Hema Malšice - (0361/317 427); Dita Tábor – (0361/281 075); Europack Domaslavice (048/514 7200) a M.A.V.E. Bořetice (0626/430 467).
Tetovací kleště a sady čísel, respektive písmen, případně pro větší chovatelé určené tetovací pistole, lze objednat na stejném čísle u Hemy Malšice. Případní zájemci o koupi tetovacího automatu se mohou obrátit na jeho dodavatele, kterým je Alfa–agrartechnik Sedlnice (Sedlnice 444, PSČ 742 56).
Styk s chovateli zajišťují i kontaktní osoby, což jsou smluvně zajištění pracovníci místně příslušných plemenářských firem (okresní střediska). Členové Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě obdrží základní informace prostřednictvím únorového svazového zpravodaje – informačního servisu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down