18.03.2001 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak řešit ekonomické dopady vyplývajících ze zavádění objektivní klasifikace jatečných prasat

Od 1.dubna 2001 začne i v České republice platit norma pro objektivní klasifikaci vepřových půlek - SEUROP. Zavedení této normy má za úkol kvantitativně rozlišit a finančně ohodnotit finální produkci výkrmců prasat tak, aby bylo možné – bez ohledu na to, ze které členské země EU opracovaná jatečná těla prasat pocházejí – zjistit jejich zmasilost, vyjádřenou podílem libové svaloviny.
Bezpochyby celá naše chovatelská veřejnost je již zevrubně informována o metodách i technickém zabezpečení této normy, avšak ne všichni chovatelé si plně uvědomují ekonomické dopady této problematiky, které budou pro producenty jatečných prasat od dubna letošního roku rozhodující.

Z tohoto důvodu se společnost Tekro rozhodla vyjít vstříc svým zákazníkům a s předstihem je na nové ekonomické prostředí připravit.
Mapování masné užitkovosti ve šlechtitelských a některých rozmnožovacích chovech je v podstatě vyřešeno polními testy masné užitkovosti. Přenos těchto užitkových vlastností na potomstvo však není stoprocentní, z větší či menší míry je ovlivněn i dalšími vlivy v chovech. Nepřesnosti jsou způsobeny technickými možnostmi měřících přístrojů, chybami lidského faktoru i dalšími vlivy a navíc veškeré mapování libového masa končí na úrovni užitkových chovů, ve kterých chovatel jen zřídka skutečně ví, jak zmasilá zvířata dodává na jatky. A právě zde,ve spodní části pomyslné pyramidy šlechtění, dojde po zavedení aparativního zpeněžování k těm nejpodstatnějším změnám, právě zde se bude rozhodovat o efektivnosti produkce jatečných prasat.

Vlivy, působící na zmasilost prasat, můžeme rozdělit následovně:

1) vliv plemene – pro chovatele je velmi důležité znát možnosti použitých kombinací křížení, protože jde o jeden z nejdůležitějších faktorů, podílejících se na masné užitkovosti. Tato skutečnost byla naší chovatelské veřejnosti dobře známa i v minulosti, proto jsme byli v posledních několika letech svědky nejrůznějších pokusů v oblasti hybridizace na užitkových chovech. Tato provozně-experimentální činnost měla, v případě standardního provedení po metodické stránce, velký přínos pro zjištění skutečného stavu masné užitkovosti v daném chovu. V rozborech, které jsme na několika desítkách chovů v minulosti vyhodnotili, jsme zjistili snad ještě vyšší vliv linií v rámci jednoho plemene než u plemen samých. A protože je finální výsledek ve zmasilosti dán v podstatě z poloviny užitkovostí matky i otce (z důvodů nízkého heterózního efektu), musíme klást důraz nejen na výsledky jatečné hodnoty kanců, připařovaných do „C“ pozice, ale i na dostatečnou masnou užitkovost základního stáda prasnic (výsledky vlastní užitkovosti prasniček z rozmnožovacích chovů jsou uvedeny v grafu 1).

2) vliv pohlaví – při zjišťování zmasilosti je nutné dodržet počty sledovaných vepříků a prasniček v poměru 1:1, tak, jak se vyskytují v běžných populacích. Pokud bychom tuto skutečnost nebrali při testech na zřetel, dostali bychom zkreslené výsledky, se kterými lze pracovat až po výpočtové korekci.
Chovatel, posuzující pokusně například skupinu s převahou prasniček, by byl zklamán při zatřídění standardní populace na jatkách, kde by se zmasilost pohybovala o 2 až 3 % libového masa níže.

3) porážková hmotnost – při výkrmu prasat má velký vliv i tento faktor, protože z četných pokusů s různou porážkovou hmotností (v rozmezí 60 až 120 kg) vyplývá, že navýšení o deset kilogramů porážkové váhy sníží libovou svalovinu zhruba o1,3 až 1,5% . Za předpokladu, že bude platit cenová maska pro zpeněžování tak, jak byla navržena pro letošní rok, snížení podílu libového masa o 1 % znamená pro producenty ztrátu asi 50 haléřů za každý kilogram hmotnosti opracovaných jatečných půlek.
Rovněž požadavek masokombinátů na hmotnostní vyrovnanost porážených prasat je pro chovatele velmi srozumitelně vyjádřen 5% srážkou z ceny za třídu zmasilosti při vybočení ze stanovených hmotnostních limitů. V praxi to bude znamenat buď velmi obtížné přebírání porážených turnusů prasat tak, aby byla zachována požadovaná dodávková hmotnost mezi 98,4 až 122,8 kg, nebo selektování základního stáda prasnic na uniformní typ, který bude po připuštění vytypovaným plemenem popř. linií kanců produkovat ve vysokém procentu vyrovnané potomstvo finálního křížení.
Zásadní roli při zjišťování růstové schopnosti a konverze krmiva u jednotlivých typů užitkového křížení hrají metodicky přesné provozní testy, nabízené konzulenty naší společnosti s možností certifikovaného zatřídění do stupnice SEUROP, popřípadě využití smluvní testační stanice prasat, kde lze i na poměrně malé skupině (zpravidla 10 kusů) zjistit mnoho důležitých údajů o výkrmnosti a jatečné hodnotě.V jednoduché stupnici stanovíme pořadí u každé sledované užitkové vlastnosti a je pak už pouze na chovateli, aby se rozhodl, jaký typ prasete bude produkovat. Tuto možnost ocení zejména chovatelé, kteří zamýšlejí vytvořit vlastní rozmnožovací skupiny prasnic (základní selekci mohou provést podle vlastní užitkovosti, stanovené oprávněnou plemenářskou organizací, doporučení požadovaného užitkového typu na základě přenosu ukazatelů jatečné hodnoty na potomstvo navrhne po otestování společnost Tekro). Tento postup je finančně velmi zajímavý zejména v uzavřených obratech stáda, nebo tam, kde není chovatel zcela rozhodnut mezi několika typy křížení.
Graf 2 vyjadřuje závislost zmasilosti a porážkové hmotnosti. Jako základ je vzata hodnota 53,5 % libové svaloviny (LS) u stokilogramového jatečného prasete.

4) výživa je dalším z velmi důležitých vlivů působících na masnou užitkovost. Za předpokladu, že máme splněny požadavky na moderní plemennou skladbu stáda, musíme tomuto genotypu také umožnit projev vlastností vložených dlouholetou šlechtitelskou prací. I zde platí, že sestavit směs na určité parametry ještě neznamená automatický úspěch i v chovu. Optimální živinová skladba spolu s výběrem ekonomicky i dieteticky vhodných komponentů a odzkoušenými krmnými křivkami jsou zárukou vysoké fenotypové odezvy výkonných finálních hybridů prasat a pro pracovníky naší společnosti jsou při poradenské činnosti samozřejmostí.

5) vlivy prostředí jsou v našem žebříčku uvedeny na posledním místě, z hlediska
výkrmu jsou však nesporně na jednom z předních míst. Co bude platné nakoupit nebo vyšlechtit do chovu sebelepší plemeno a vykrmovat je do optimální porážkové hmotnosti dokonalými krmnými směsmi, jestliže bude ustájené v nevyhovujících podmínkách vlhkých, promořených stájí s množstvím čpavku v ovzduší a s nedostatečnou ošetřovatelskou péčí? Je jasné, že pokus o efektivní výkrm bude v takovémto prostředí odsouzen k neúspěchu. Přestože je otázka welfare velmi složitá a ve svých důsledcích pro chovatele asi finančně nejnáročnější, můžeme i tady nabídnout velmi cenné rady, popřípadě zajistit konzultaci s vysoce erudovanými odborníky .

Aby mohli producenti prasat bez zbytečných rizik vstoupit do nového systému zpeněžování, měli by mít všechny předchozí body ve svých chovech optimalizovány, nebo přinejmenším znát alespoň nejslabší článek, který po vyřešení přinese nejvyšší efekt. Jako v mnoha dalších činnostech, platí i tady zákon minima a naši konzulenti jsou připraveni po detailních rozborech chovů navrhnout optimální řešení, které bude pro chovatele přínosem.

Jak vidíme, vlivů, podílejících se na ekonomicky úspěšném výkrmu prasat je mnoho a někdy je složité vyznat se v jejich vzájemném působení. Spoluprací s českou krmivářskou společností Tekro získají naši chovatelé s kvalitními premixy také zázemí odborného týmu specialistů a zavedení normy SEUROP 1.dubna letošního roku přestane být pro značnou část naší chovatelské veřejnosti krokem do neznáma.

Václav Svoboda, Tekro spol. s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down