22.07.2005 | 12:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jatka chybují v úpravách a označení

Systém kontrolní činnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského nad klasifikací jatečně upravených těl zvířat lze již v letošním roce považovat za stabilizovaný a řádně fungující. Uplynul rok po jeho zavedení, první vstupní kontroly se prováděly vloni v červnu. Z výsledků kontrol u skotu a prasat za první pololetí letošního roku vyplynulo, že se vyskytuje vysoký počet chybných jatečných úprav a chybných označení.

Za první pololetí roku 2005 ke dni 15. června provedlo čtrnáct inspektorů 328 kontrol klasifikace jatečně upravených těl skotu a 355 kontrol klasifikace jatečně upravených těl prasat.
Kontroly skotu
U skotu bylo kontrolováno 6649 kusů a překlasifikováno 5959 kusů, což představuje 11 918 zařazení. Nadhodnoceno na zmasilost bylo 284 kusů, podhodnoceno 52 kusů. Nadhodnoceno na protučnělost bylo 284 kusů, podhodnoceno 242 kusů. Chybná jatečná úprava byla u 389 kusů a chybné označení u 364 kusů. Počet kontrolovaných překlasifikovaných kusů v průměru při jedné kontrole byl něco málo přes osmnáct. Toto číslo s ohledem na to, že ze 67 jatek podléhajících kontrole zahrnuje pouze osmnáct nad 75 kusů porážky v průměru týdně, je dost vysoké. Průměrná chybovost je 6,67 % a jatky se na ní podílejí zhruba stejným dílem bez ohledu na velikost kapacity.
Pro orientaci – k již výše zmiňovaným 18 jatkám je 16 jatek s kapacitou 40 až 75 kusů , 20 jatek má kapacitu 20 až 40 kusů a dobrovolně klasifikujících do 20 kusů je 13 jatek. Je možné si povšimnout, že v absolutním čísle se projevuje větší chybovost při určování protučnělosti, když počet nadhodnocení a podhodnocení je vyrovnaný. U zmasilosti je sice menší absolutní počet chyb, ale výrazně ve prospěch nadhodnocení. Na jednu stranu chápeme v letošním roce otázku nedostatku suroviny pro jatecké provozy, je ale i tak nutné dodržovat nastavenou úroveň správné klasifikace. Motivační prvky nákupní ceny je nutné hledat a realizovat jiným způsobem. Co je však stále alarmující, je dost vysoký počet chybných jatečných úprav a chybných označení. Za pozitivní prvek lze považovat skutečnost, že ke konci sledovaného období došlo v tomto směru ke zlepšení.

Kontroly prasat
U prasat se kontrolovalo 54 395 kusů, z toho překlasifikovaných bylo 10 869. Chybovost dosáhla v rámci omezených možností kontroly 10,77 %, týkala se tedy 1171 kusů. Počet kontrolovaných jatek je 87, z toho nad 200 kusů porážených prasat v průměru týdně je 57 a mezi 100 až 200 kusy 30 provozů. Chybovost je o málo vyšší u větších provozů.
Chybná úprava byla ale kontrolou odhalena u 2345 kusů a chybné označení u 418 kusů. Na rozdíl od skotu nedochází v tomto směru k výraznému pokroku. Je zřejmé, že nejasná a nepříliš jednoznačná legislativa stávajícímu stavu neprospívá. Připravovaná novela vyhlášky č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti, pomůže některé nesrovnalosti odstranit. Novela by měla platit od 1. srpna letošního roku.

Klasifikace pokladem pro ocenění
Účinnost kontrolní práce posuzuje každý z různých úhlů pohledu a slibuje si naplnění svých vlastních cílů. Skutečností zůstává, že během necelého roku se podařilo vybudovat fungující systém, který je nutné zdokonalovat tak, aby vytvářel dostatečný tlak na dodržování stanovených pravidel pro podnikání v daném segmentu zemědělsko-potravinářské výroby. Ne náhodou věnuje Evropská unie značnou pozornost unifikaci systému a jeho dodržování jednotlivými členskými státy. Vlastní kontrolní činností vytváří tlak na účinnou implementaci jednotných pravidel i na národních úrovních. Ve vazbě na klasifikaci kontroluje i cenová hlášení jako podklad pro případné intervenční zásahy.
Proto je jednoznačným požadavkem, aby klasifikace byla podkladem pro spravedlivé ocenění a zpeněžení. Ale u řešení tohoto problému, který nás neustále pronásleduje, zejména u zpeněžování skotu, se jistě sejdeme všechny zainteresované strany při diskusi o novele zákona o potravinách.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down