13.02.2009 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jednodušší krmivářská legislativa

Ing. Josef Svoboda, CSc.
odbor krmiv, ÚKZÚZ Praha
Brzy se bude projednávat nový návrh právního předpisu k označování a uvádění krmiv na trh. Evropská komise se tím snaží o zjednodušení a zprůhlednění krmivářské legislativy, nové nařízení by mělo nahradit několik stávajících právních předpisů.

Evropská komise učinila první krok ke splnění svého závazku na zjednodušení a zprůhlednění legislativy v oblasti ochrany zdraví spotřebitele. Vypracovala nový návrh na označování a uvádění krmiv do oběhu, a předložila jej k projednání Evropskému parlamentu a Radě. Návrh bude schválen a zveřejněn v průběhu českého předsednictví EU.
Jde o právní předpis, který si klade za cíl zajištění vysoké úrovně bezpečnosti krmiv a potravin ve společenství. Obecným cílem je konsolidace, revize a modernizace směrnic o oběhu a označení krmných surovin a krmných směsí, dosažení právní jasnosti, harmonizovaného provedení a usnadnění hladkého fungování vnitřního trhu. Zjednodušením technických požadavků, které nesmí ohrozit vysokou úroveň ochrany zdraví zvířat, se odstraní zbytečná administrativní zátěž a zvýší konkurenceschopnost krmivářského a zemědělského odvětví EU.

Předpisy pozbývající platnost
Tento právní předpis vychází z několika v současnosti existujících právních předpisů, jejich osvědčené principy přejímá a obohacuje je o některé další, které se v průběhu jejich uplatňování ukázaly jako potřebné. Jde zejména o:
• směrnici Rady č. 79/373/EHS, kterou se stanoví pravidla pro oběh krmných směsí;
• Směrnici Rady č. 93/74/EHS, kterou se stanoví zásady pro krmiva určená ke zvláštním účelům výživy („dietní krmiva“);
• Směrnici Rady č. 96/25/ES, která obsahuje obecná pravidla pro oběh a užití krmných surovin;
• Směrnici Rady č. 82/471/EHS, kterou se stanoví podmínky pro uvádění na trh takzvaných bioproteinů (určitých produktů používaných ve výživě zvířat) patřících do kategorie krmných surovin.
Tyto směrnice zároveň pozbývají platnost.
Nový návrh se vztahuje na krmiva pro zvířata produkující potraviny, krmiva pro zvířata neprodukující potraviny a divoká zvířata. Vymezuje jasnou hranici pro rozlišení mezi doplňkovými krmivy a premixy obsahujícími doplňkové látky s maximálním limitem obsahu, která je stonásobkem tohoto maximálního obsahu a v případě kokcidiostatik a histomonostatik pětinásobkem. Krmiva určená k přímému zkrmování obsahující vyšší koncentrace se považují za krmiva pro zvláštní nutriční účely.

Označení účinků krmiv
Tvrzení vztahující se k vlastnostem a účinkům krmiv musí být vědecky podložena a dozorové orgány mají právo na konečné posouzení takových vědeckých podkladů. Označení a obchodní úprava krmiva může upozornit na přítomnost nebo nepřítomnost určité látky v krmivu, specifickou nutriční charakteristiku nebo proces nebo specifickou funkci související s výše uvedeným, pokud je objektivní, ověřitelné příslušnými orgány a srozumitelné pro uživatele krmiva a osoba odpovědná za označení poskytne na žádost příslušného orgánu vědecké odůvodnění pravdivosti tvrzení buď na základě veřejně dostupných vědeckých důkazů nebo prostřednictvím doloženého podnikového výzkumu.
Spotřebitel má právo, pokud má pochybnosti o určité proklamaci, obrátit se na dozorový orgán a požádat jej o prověření vědeckého zdůvodnění takového tvrzení. Pokud není tvrzení dostatečně vědecky podloženo, považuje se za klamání spotřebitele.
Označení nebo obchodní úprava krmiva nesmí obsahovat tvrzení, že krmivo zabraňuje určitému onemocnění, zmírňuje ho nebo odstraňuje, nebo že má krmivo zvláštní účely výživy a charakteristiky jiné než ty, které jsou stanoveny v příloze směrnice č. 2008/38. Tvrzení týkající se optimalizace výživy a podpory nebo ochrany fyziologických podmínek jsou povolena.

Informace o složení krmiva
Uvádění krmných surovin obsažených v krmných směsích v sestupném pořadí podle hmotnosti představuje dostatečnou informaci o složení krmiva. Tím není zpochybněno právo dozorového orgánu na informaci o přesném složení krmiva. Pokud je přítomnost krmné suroviny uvedena nebo zdůrazněna v označení slovy, obrázky nebo graficky uvede se název a hmotnostní procento krmné suroviny. Pokud nejsou hmotnostní procenta pro krmné suroviny zapracované do krmné směsi pro zvířata určená k produkci potravin uvedena na etiketě, poskytne výrobce na požádání informace o kvantitativním složení podle receptury krmiva v rozpětí plus mínus 15 % hodnot.
Dozorový orgán může na základě naléhavosti vztahující se ke zdraví zvířat a lidí nebo k životnímu prostředí po zvážení oprávněnosti zájmů výrobců a spotřebitelů poskytnout informace o složení krmiva spotřebiteli, který je v takovém případě povinen podepsat klauzuli důvěrnosti.

Kontaminovaná krmiva
Novou kategorií krmiv jsou krmiva, která neodpovídají zákonným požadavkům Evropské unie, jako jsou například kontaminovaná krmiva. Kontaminovaná krmiva musí být označena jako: „produkty ke krmení s nadměrným množstvím ... (určení nežádoucí látky v souladu s přílohou I směrnice č. 2002/32/ES), použitelné jako krmivo pouze po detoxifikaci ve schválených provozech“. Schvalování takových provozů musí být založeno na článku 10, odst. 2 nebo 3 nařízení (ES) č. 183/2005. V případě, že má být kontaminace snížena nebo odstraněna čištěním, musí být krmivo opatřeno dodatečným označením „produkty ke krmení s nadměrným množstvím ... (určení nežádoucí látky v souladu s přílohou I směrnice č. 2002/32/ES), použitelné jako krmivo pouze po náležitém vyčištění“.

Katalog krmných surovin
Novinkou ve starém hávu je také katalog krmných surovin, zejména však způsob jeho tvorby vedení a aktualizace. Tvůrcem a správcem katalogu se stávají zástupci výrobní i spotřebitelské sféry, tedy ti, kdo jej budou používat. První verzi takového katalogu představuje příloha směrnice č. 96/25/ES a sloupce 2-4 přílohy směrnice č. 82/471/EHS. Katalog bude schvalován komisí na základě nezávazného doporučení zástupců členských států ve stálém výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat. Bude používán provozovateli krmivářských podniků na dobrovolné bázi s výjimkou použitého názvu krmné suroviny. U každé do něho zařazené krmné suroviny se uvede:
a) název;
b) identifikační číslo;
c) popis krmné suroviny, včetně případných informací o výrobním procesu;
d) zvláštní údaje týkající se nutričního složení;
e) glosář s definicemi různých postupů a zmíněných technických výrazů.
Návrhy změn katalogu krmných surovin musí být vypracovány všemi příslušnými zástupci sektorů evropských provozovatelů krmivářských podniků po konzultaci s jinými dotčenými stranami, jako jsou uživatelé krmiv, ve spolupráci s příslušnými orgány členských států a popřípadě s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, s přihlédnutím k příslušným zkušenostem ze stanovisek vydaných úřadem a k vývoji v oblasti vědeckých nebo technických poznatků.
Osoba, která poprvé uvádí na trh krmnou surovinu, které není uvedena v katalogu, musí neprodleně oznámit její použití zástupcům sektorů evropských provozovatelů krmivářských podniků, kteří zveřejní registr těchto oznámení na Internetu a pravidelně jej aktualizují.

Kodexy správného označování
Další novou záležitostí jsou kodexy správného označování. Stejně jako v případě katalogu krmných surovin budou kodexy správného označování vypracovány zástupci výrobní a spotřebitelské sféry a jejich použití bude dobrovolné s výjimkou toho, pokud je kodex zmíněn na etiketě. Půjde o dva kodexy – jeden pro krmiva určená hospodářským zvířatům a druhý pro krmiva určená domácím zvířatům. Kodexy by měly stanovit taková ustanovení, která by umožnila kupujícímu dospět k informovanému výběru. Měly by také poskytnout osobě odpovědné za označování důležité vodítko k různých prvkům označování. Komise kodexy schvaluje způsobem stejným jako v případě katalogu krmných surovin.
Návrhy kodexů a jejich změny musí být vypracovány všemi příslušnými zástupci sektorů evropských provozovatelů krmivářských podniků po konzultaci s jinými dotčenými stranami, jako jsou uživatelé krmiv, ve spolupráci s příslušnými orgány členských států a popřípadě s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, s přihlédnutím k příslušným zkušenostem ze stanovisek vydaných úřadem a k vývoji v oblasti vědeckých nebo technických poznatků.

Označení premixů
Protože se ukázalo, že pravidla vztahující se k označování premixů daná nařízením č. 1831/2003 způsobují praktické problémy průmyslu a dozorovým orgánům při jejich uplatňování, došlo ke změně článku 16 tohoto nařízení, která by měla tyto problémy odstranit.
V odstavci 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:
„d) popřípadě schvalovací číslo provozu, který doplňkovou látku nebo premix vyrábí nebo uvádí na trh, podle článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005*;
----------------------------------------
* Úř. věst. L 35, 8. 2. 2005, s. 1.“;
Vkládá se nový pododstavec, který zní:
„V případě premixů se písmena b), d), e) a g) nevztahují na zapracované doplňkové látky.“
Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3. Kromě informací uvedených v odstavci 1 musí obal nebo nádoba s doplňkovou látkou patřící do funkční skupiny uvedené v příloze III nebo s premixem obsahujícím doplňkovou látku patřící do funkční skupiny uvedené v příloze III obsahovat viditelné, jasně čitelné a nesmazatelné informace stanovené v uvedené příloze.“
Odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. V případě premixů musí být na etiketě velkými písmeny uvedeno slovo „premix“ a v případě krmných surovin musí být deklarovány nosiče, v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… [o uvádění na trh a používání krmiv]*.
----------------------------------------
* Úř. věst. L … . “.

Doplňkové látky
Požadavky na označování krmiv jsou rozděleny na obecné povinné požadavky na označování platné pro všechny druhy krmiv a na specifické povinné požadavky na označování platné pro specifické druhy krmiv, jakými jsou krmné suroviny a krmné směsi a na dodatečné povinné požadavky na označování platné pro krmiva určená ke zvláštním účelům výživy a pro krmiva určená pro domácí zvířata. Tyto požadavky se proti předchozí praxi v zásadě nemění. Nově je specifikováno označování krmné suroviny obsahující doplňkové látky. Možnost použití doplňkových látek v prvovýrobě byla rozšířena také o konzervanty za předpokladu, že budou krmné suroviny obsahující takové doplňkové látky použity pro vlastní spotřebu nebo dodány spotřebitelům na úrovni prvovýroby pro jejich vlastní spotřebu. Pojem označování se vztahuje na všechna média, včetně reklamních účelů.
Protože se jedná o nařízení, není možné jeho ustanovení transponovat do vnitrostátních předpisů a je tedy přímo uplatnitelné ve všech členských zemích. Vstupuje v platnost dvacátým dnem po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU a uplatnitelné je po uplynutí dvanácti měsíců od data zveřejnění. Pro krmiva uváděná na trh podle výše uvedených směrnic platí výjimka z ustanovení tohoto nařízení do doby spotřebování existujících zásob.
Ing. Josef Svoboda, CSc.
odbor krmiv, ÚKZÚZ Praha

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down