20.06.2001 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kafilerní (asanační) zpracování extruzí

Od tradičních jatek k moderní zpracovatelské technologii, všechna zpracování znamenají produkci vedlejších výrobků. Tyto vedlejší výrobky -odpady z líhní, jatečné odpady, krev, kosti, peří apod- představují vysoce hodnotné zdroje živin, zvláště bílkovin, tuků a minerálů.
Bez správné manipulace a zpracování mohou představovat riziko onemocnění jako přenos
né spongiformní encefalopatie (TSE včetně BSE nebo nemoci šílených krav) a infekce salmonelly a jiných patogenních druhů bakterií.

Nicméně, pokud tyto materiály nejsou zpracovány v asanačních zařízeních-recyklovány ja-
ko krmné příměsi nebo komponenty jiných výrobků- stává se jejich využití nesmírným pro
blémem. Výběr vhodných způsobů řešení odpadů je limitován a je nákladný - spalo-
vání, zakopávání do země na tzv.zahrabovištích, vhazování do moře nebo kompostování.
Bez kafilerního (asanačního) zpracování a recyklace jsou odpady z líhní, drůbeží a mas
né odpady možnými zdroji znečištění (infekce).

Kafilerní (asanační) zpracování může optimalizovat výživnou hodnotu živočišných mouček
a ostatních produktů , ale nemůže být vždy ekonomicky odůvodněné. Např. mnoho zpra-
covatelů drůbeže nemůže odůvodnit kapitálové náklady na provoz vlastních asanačních za-
řízení a pak nabízet svůj vedlejší výrobek specializovaným "kafilerním" společnostem.
Nicméně tyto společnosti mohou být vybrány podle vhodnosti surovin, v závislosti na pod-
mínkách trhu s kafilerními výrobky, mohou účtovat poplatek za odstranění (likvidaci). Sou-
časně jsou pod velkým tlakem neustále zvyšovat kvalitu svých výrobků, proto je trend ke
"značkovým bílkovinám". Současně jsou podrobení velmi přísným podmínkám a předpisům
na trhu v souvislosti s možností přenosu BSE bílkovinnými komponenty živočišného původu
v Evropské unii.

Největší americká společnost, zabývající se chovem nosnic - Hy-Line International of Iowa-
byla postavena na počátku 90. let před dilema kafilerním způsobem odstraňovat odpady a
začít vývoj systému uzavřené smyčky (closed-loop) v zájmu zachování vysoké výživné hod
noty vedlejších výrobků.

Výše uvedená společnost, využívající zařízení Insta-Pro International, vyvinula a instalovala
plně kontrolované zařízení, umožňující manipulaci s vedlejšími výrobky a extruzi, které zača
lo pracovat v roce 1995 a produkovat nový značkový bílkovinný komponent -Hy-Pro Meal -
v množství 1 tunu za hodinu. Grant státní kontroly prostředí hradí asi 40 % nákladů závodu
ze 750 000 US S, který je umístěn v centrální části státu Iowa u líhní Hy-Line.

Hy-Pro Meal obsahuje 43 % hrubých bílkovin ( 64 % nedegradabilních nebo by-pass bílkovin předžaludku a 98 % stravitelných bílkovin), 3,5 % tuku a 25 % vlákniny. Produkt je využíván jako krmný komponent v obchodních krmivech pro nosnice, v doplňcích krmiv pro skot a na farmě v míchaných krmných dávkách s vitamínovými premixy, loupanou kukuřicí a kukuřičnou siláží. Výrobek je chutný pro skot a umožňuje srovnání s granulovanými doplňky.
Společně se společností Insta-Pro International byl vyvinut hygienicky uzavřený extruzní
asanační (nebo kafilerní-pozn.překl.) systém. Je požadavek, aby zařízení zaručovalo bioochranu k prevenci křížové kontaminace a produkci mikrobiologicky nezávadných krm-
ných produktů. Systém sestává z vakuového souboru a podzemní přeravy z líhní k extruznímu zařízení, kde vlhké drůbeží odpady vstupují do homogenizéru.

Nosný komponent - sójová mouka pro Hy-Pro Meal - je vyprázdněna z objemného sila
a v určitém poměru s homogenizovaným vlhkým materiálem zamíchána. Z míchačky je
vedlejší produkt s nosičem přesunut na pohyblivé dno tanku, ze kterého je plněn Insta-Pro
2500 "suchý" extrudér (bez parního kondicionéru). Extrudovaný výrobek je přepraven do
zahřívané sušičky (thermal dryer), chladícího zařízení a sila hotových výrobků (obr.1).

Dr.Said poznamenává, že suchá extruze využívá tření jako jediného zdroje tepla k zahří-
vání, sterilizaci a dehydrataci materiálů. Při zpracování vzniká vysoká teplota a tlak (asi
40 atmosfér) v krátkém časovém úseku (30 sekund). Rostlinné a živočišné buňky praska-
jí, když produkt opouští extrudér, který také zastaví páru zadrženou jako vlhkost v buňkách
a produkt je připravený k sušení.

Pokud se týká drůbežích vedlejších výrobků (poultry co-products), poznamenává Dr.Said, nemohou být pro svoji vysokou vlhkost efektivně sušeny nebo dehydratovány bez nepříz-
nivého ovlivnění jejich výživné hodnoty. Aby to bylo překonámo, extruzní asanační systém
míchá homogenizovaný vedlejší produkt s příměsemi, které mají absorpční schopnosti jako
sójová mouka, kukuřice, podřadná pšenice apod., dříve než dojde k extruzi. Při suché ex-
truzi může být dosaženo úplného rozvaření, sterilizace a částečné dehydratace na vlhkost
50-60 % drůbežích vedlejších výrobků.

Při různé úpravě může tento typ systému zpracovávat širokou řadu vedlejších produktů
jako peří brojlerů a jatečné a rybí odpady. Dr.Said však připomíná, že tento druh suché ex-
truze nemůže nahradit tradiční kafilerní nebo asanační způsob (conventional rendering), ale
spíše ho doplňuje konzistentní výrobou vysoké kvality, krmných příměsí prostých mikrobiel ní kontaminace.

Jednou z atrakcí extruzního kafilerního (asanačního) způsobu je jeho flexibilita a adaptabilita
na prostý rozsah operací. Méně atraktivní vlastnosti zahrnují srovnatelně vysoké energetic ké náklady na tunu a opotřebení strojů. Avšak není pravděpodobně vhodné srovnávat suchý
extruzní asanační (kafilerní) způsob s velkými komerčními asanačními zařízeními nebo do-
konce s parními kondicionéry nebo se super kondicionovanou výrobou krmiv. Případné ana lýzy úspory nákladů při použití suchého extruzního asanačního systému by měly vzít v úva-
hu spíše náklady, spojené se zachováním recyklovaných živin nežli s jejich používáním.
Pravděpodobně se zdá, že úspory nákladů mohou pouze zvýšit práci přes čas.

Pozn.překl.: výraz rendering lze přeložit jako kafilérní nebo asanační, případně širším opisem.Jiný český termín pro tenro termín neexistuje.

Obr.1.

C.Bill : Rendering by extrusion.Feed Int.,2,2001,s.24-26

(sl)

Vitamíny v krmivu . Prevence deficience
--------------------
Vitamíny jsou organické sloučeniny, nezbytné pro život, mnohé z nich musejí lidé a zvířata
získávat z prostředí, pokud nemohou produkovat potřebné množsví endogenním způso bem. Objev a vysvětlení úlohy vitamínů v prevenci onemocnění, vyvolaných klasickou deficiencí živin, patří k mnoha úspěchům minulého století. My nyní víme, že vitamíny jsou nezbytné pro růst, zdraví, reprodukci a přežití.

Jsou zahrnuty ve více než 30 metabolických reakcích na úrovni buňky a jsou důležité k ú-
činnosti Krebsova cyklu kyseliny citronové (nebo citrátového cyklu). Je typické, že vitamí-
ny představují méně než 3 % nákladů na kompletní krmivo, avšak ovlivňují 100 % metabolických funkcí. Vitamíny jsou obsaženy v nejběžnějších krmivech v nepatrném množ
ství a protože jsou nezbytné v normálním metabolizmu, způsobují specifická onemocnění
z deficience, jestliže chybí v krmivu. Zatímco nejsou kladeny otázky o potřebě doplňovat
vitamíny do krmiv, existuje mnoho dotazů, týkajících se doplňování nezbytných specifických
hladin, umožňujících dosažení optimální ekonomické úrovně v provozních podmínkách.

Obecně platí, že optimální ekonomická úroveň doplňování je ta, při které se dosahuje nej-
lepší růst, využití krmiva, zdraví a zajišťuje odpovídající tělesné rezervy.

Feed Int.,2,2001,s.16

BSE aktivita
--------------
Podle informací, získaných v Ústavu krmiv pro domácí miláčky, byla významně zvýšena
aktivita, týkající se použití masokostních mouček od všech druhů zvířat, protože v Evropě
se zvyšují případy BSE.

Evropskou unií zavedený 6-měsíční zákaz použití všech druhů masokostních mouček (včet-
ně drůbežích) ke krmení hospodářských zvířat, je platný od 1.1.2001. Rybí moučky jsou
nyní ještě povoleny v krmivech pro zvířata s vyjímkou přežvýkavců (other than those for ru-
minants). Krmiva pro domácí miláčky nejsou v současnosti zahrnuty do zákazu.Použití pro
3. země nebylo dosud vymezeno. Jakýkoli materiál zakázaný používat v EU je také zakázaný exportovat.

Ve Francii nyní existuje zákaz použití některých příměsí, které obsahují krmiva pro domácí
miláčky ," nezískaných z živočišných zdrojů , vhodných pro lidský konzum". Ten zahrnuje všechna jídla včetně masa, drůbeže a ryb.

V článku jsou uvedeny podmínky, za kterých je možný export z EU do US.

Kontaktní osoby, které pracují v importu jsou Dr.Donna Malloy a Dr.Tracye Buttler na
- 1.301.734.3277

PETFOOD INDUSTRY,1,2001, s.33

(sl)

zatížení je rovnoměrné, konečný produkt je zpravidla stálý a konzistentní. Kondicionovaná směs, která je stále
zvlhčována a částečně vařena, se stává pokud jde o viskozitu,velmi tvárnou a konzistentní
To je odrazem měkké náplně .

Bez předkondicionování bude směs nestejnoměrně zvlhčena a může obsahovat suchá ložis-
ka při průchodu extruderem. Tato nestejnorodá směs nebude procházet extruderem rovno
měrně. Zatížení v extruderu bude kolísat. Obecně je možno říci, že suché částice je obtíž
nější úplně rozvařit nežli ty, které jsou rovnoměrně zvlhčené.

Při vhodném předkondicionování je směs podrobena optimálnímu vaření a extruder bude pracovat hladce, jak je jen možné. Finální produkt bude konzistentní a stejný.
Snižování nákladů na 1 tunu může být dosaženo omezením energetické potřeby, snížením
opotřebení kontaktních částí, prodloužením operačního časového intervalu a snížením pro-
vozních nákladů.

Důležitá je pasterizace finálního výrobku. Té je dosaženo parním ohřevem ingediencí smě-
si do 98o C po dobu 3 minut v kondicionéru. Extrudér dále pasterizuje krmnou směs za
kondicionerem. Při použití parního kondicionéru odpady jako uhynulá kuřata mohou být
bezpečně zpracována. To znamená, že i další krmné odpadní produkty mohou být zpraco vány na hodnotné pasterizované krmné příměsi.

Premixy příměsí. Kondicionér má velmi účinnou míchací hřídel s hroty (picks).
Toho může být využito k zamíchíní tekutých příměsí jako jsou oleje a melasa do směsi
před extruzí. Suché příměsi mohou být přidány volumetricky do šnekového plniče , pou-
žívaného k plnění kondicionéru suchou směsí. Hodnotné suché příměsi jako barviva, vita-
míny, léčiva apod.mohou být někdy přidány i tímto způsobem. Kondicionér tyto produkty
míchá do směsi před extruzí.

Pro finální produkty jako jsou krmiva pro psy, kočky, ryby, prasata apod., by regulátor vpouštění páry do kondicionéru měl být schopný pracovat v rozsahu 1,03-2,06 barů. Vyšší
tlak není efektivní.Obsah (objem) páry bude mít příznivější vliv než tlak. Energie páry před-
kondicionéru vyžaduje asi polovinu nákladů na příkon energie v extruzním systému (obr.1)

Voda může být přidána tak přesně jak je možné do vstupu kondicionéru. Směs bude
maximálně možnou dobu absorbovat vodu před zpracováním.

Pozn. překl. : výraz preconditioning je do češtiny překládán jako předkondicionování nebo
prekondicionování.

Ziggers D.: Good preconditioning is half of the extruding. FEED TECH..v.4,č.10,2000,
s.20-21.

Optimální vitamínová výživa : Aktualizace základní koncepce
---------------------------------------------------------------------
Požadavky na vitamíny jsou u zvířat dynamické. Mění se s novými genotypy, s vyšší užit-
kovostí, s vyvíjejícími se produkčními systémy a s tím, jak lépe poznáváme funkce vitamínů.
To znamená, že doporučení, týkající se směrnic o vitamínech a vitamínových doplňcích,
vyžadují aktualizaci velmi často (on a frequent basis). Nyní jsou dostupné nové pokyny, aktualizovaná doporučení, založená na dlouhodobé koncepci "optimální vtamínové výživy",
která pomáhá výživářům zajistit, aby cíle zdravé užitkovosti zvířat nebyly ohroženy doplňová-
ním vitamínů.

Optimální výživa přichází v úvahu jen když zvířata efektivně využívají živiny, obsažené v krmivu k zajištění růstu, zdraví, reprodukce a přežití. Jestliže všechny živiny- včetně bílko-
vin, tuků, uhlohydrátů, vitamínů, minerálů a vody- jsou nezbytné pro životní funkce, vitamíny
mají dimenzi přídavku. Jsou potřebné v odpovídající hladině k umožnění efektivního využití
všech ostatních živin v krmivu zvířat. Vedle ostatních živin hrají vitamíny významnou roli
v imunitní odezvě zvířat.

Produktivita faremního chovu zvířat se postupně zvyšuje prostřednictvím chovu nebo genetiky.
Intenzívní faremní systémy pokračují v zatěžování zvířat vyššími metabolickými stressy a stressy z onemocnění, způsobujících zvýšenou citlivost na nedostatek vitamínů a suboptimální užitkovost. To zvyšuje požadavky na vitamíny. Kromě toho výzkumníci a výživáři nyní zpravidla souhlasí s tím, že minimální hladina vitamínů v krmivu, která zabraňuje klinické deficienci,nemůže zajistit množství vitamínů, potřebné k dosažení optimálního zdraví a užitkovosti.Také optimáílní hladina vitamínů může kolísat od jednoho produkčního místa k jinému .

Náklady na doplňování krmiv esenciálními vitamíny by mohly být vyváženy rizikem ztrát,
vzniklých deficiencí příznaků a suboptimální užitkovosti.
Dnes existuje mnoho doporučení, která je možné získat od chovatelských společností,
výzkumných institucí a dodavatelů vitamínů.
Jsou zásadní rozdíly v tom, jak se k těmto doporučením dospělo. Provozní výživáři již zahr-
nují stress a ostatní ekonomicky významné změny do složení (receptur)krmiva. Srovnání mezi doporučeními NRC a průmyslových dodavatelů je velice rozdílné. Největší rozdíly se
ukazují u vitamínů A, D3, B12, riboflavinu a kyseliny listové a nejmenší u vitamínu K3, ky-
seliny pantotenové, niacinu a vitamínu B6.
Koncepce optimální viamínové výživy zahrnuje podle obchodních podmínek deficitní a marginální příjem, příjem suboptimální nebo podle NRC, optimální a nadměrný příjem.
Poslední výzkumy zahrnují práce těchto autorů :
- Stahly aj.(1999) o rozdílných dávkách vitamínu skupiny B u rostoucích a vykrmovaných
prasat
- Bird a Boren (1999) o vitamínu E, užitkovosti brojlerů a kvalitě masa.
- Swendsen (2000) o vlivu biotinu na užitkovost dojnic a zdravotní stav paznehtů.

Koncepce optimální vitamínové výživy bere vždy v úvahu náklady, spojené s doplňováním vitamínů do krmiv s rizikem ztrát, vzniklých deficiencí vitamínů a suboptimální užitkovostí.
Pokud se výživáři řídí doporučeními o doplňování vitamínů, založenými na koncepci opti-
mální vitamínové výživy, jsou ujištěni, že vitamíny nejsou limitujícími faktory u zvířat, která
dosahují svého genetického potenciálu.

Ole Lund Swensen : Optimum vitamin nutrition : Updating a basic concept. Feed Int, 2,
2001,s.16-19.

(sl)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down