15.01.2002 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kasejovice – hodnocení šlechtitelského chovu dopadlo na výbornou

O smyslu a poslání šlechtitelských chovů (ŠCH) českého strakatého plemene byla na stránkách Zemědělce zmínka v nedávno publikovaném článku o nově uznaném šlechtitelském chovu v Kolovči.

Šlechtitelské chovy jsou v populaci plemene považovány za významnou kvalitativní a funkční špičku, která má v důsledku dlouhodobé a systematické tvorby požadovaného genofondu, rozhodující podíl na výběru matek býků a produkci býčků do odchoven. Vedle této hlavní funkce plní šlechtitelské chovy i osvětové a propagační poslání v otázkách řízení, reprodukce, výživy a systematické selekční práce se stádem.
Úlohu ŠCH v procesu šlechtění kodifikuje i nový plemenářský zákon č. 154/2000 Sb. Podle ustanovení § 13 zákona je kompetentní osobou pro uznání MZe ČR, které rozhoduje na základě doporučení svazu, stanoviska veterinární služby a vlastního posouzení. Uznání má, podle zákona, trvalý charakter a statut může být chovu odebrán pouze pro neplnění podmínek a kritérií, která jsou uznaným chovatelským sdružením – Svazem chovatelů českého strakatého skotu (SCHČSS) pravidelně hodnocena.
Dalším z předních chovů, který již statut šlechtitelského chovu drží a v němž v letošním roce proběhlo pravidelné hodnocení chovu, je akciová společnost Agrochov Kasejovice – Smolivec v Plzeňském kraji.
Hodnocení v tomto špičkovém zemědělském podniku se uskutečnilo 26. října 2001. Posouzení a hodnocení chovu provedla pracovní komise SCHČSS ve spolupráci se zástupci chovatele a oprávněné osoby Holding ČMPU, k s.
Agrochov Kasejovice – Smolivec, a. s., hospodaří na 3100 ha zemědělské půdy, z toho je 1000 ha luk a pastvin a 2100 ha orné půdy. Živočišná výroba je zaměřena na produkci mléka a hovězího masa, okrajově na výrobu selat. Výroba mléka je nosným programem a této komoditě je podřízen celý chov skotu. V podniku se chová asi 1200 kusů dojnic, z toho dvě třetiny plemeno české strakaté a jedna třetina plemeno holštýnské. Obrat stáda je uzavřený, telata – býčci plemene holštýnského jsou ve hmotnosti 50 až 80 kg prodávána příležitostným zájemcům.
Podnik za uplynulých šest roků investoval velké finanční prostředky do rekonstrukcí stájí pro skot. Změnami technologie prošly stáje pro 2000 kusů skotu a v nejbližším období budou zrekonstruovány další dva objekty pro odchov telat, čímž se proces technologických úprav stájí pro skot uzavře. Skot je v Agrochovu celoročně krmen konzervovanými objemnými krmivy, jadrná krmiva jsou zpracovávána ve vlastní míchárně krmiv, bílkovinné koncentráty jsou nakupovány.
Podnik je, jak je patrné z krátkého úvodu, vysoce specializovaný na živočišnou výrobu a především na chov skotu. Současné ceny výrobků z chovu skotu ať již jde o mléko, které je v ceně pod úrovní roku 1999, ale především výrazné poklesy cen jatečného skotu proti roku 2000 stahují toto nosné odvětví pod úroveň rentability, která se negativně promítá do celé ekonomiky podniku.
Pracovní komise se, po zahájení celého dne předsedou představenstva a. s. Agrochov Kasejovice – Smolivec Ing. Františkem Sedlákem, odebrala na prohlídku všech provozů chovu skotu. K rychlé orientaci v systému chovu přispěla dobře zpracovaná analýza stáda, na níž se podíleli, spolu s chovatelem, i pracovníci plemenářské služby.
Vzhledem k tomu, že a.s. Agrochov nechová pouze české strakaté plemeno, svádí to k porovnání rozhodujících produkčních ukazatelů ve stejných výrobních podmínkách. Vedení podniku si dalo za cíl dosáhnout mléčné užitkovosti přes 7000 kg mléka, a v kontrolním roce 2000/2001 byla dosažena mléčná užitkovost celého podniku (při 935 uzávěrkách) na úrovni 7295 kg mléka při tučnosti 3,93 %, 3,40 % bílkovin a 409 dnech mezidobí. Populace českého strakatého plemene dosáhla při počtu 642 uzávěrek užitkovosti 6715 kg o tučnosti 4,07 %, 3,45 % bílkovin a mezidobí 406 dnů. Holštýnské plemenice dosáhly při 291 uzávěrce užitkovosti 8582 kg mléka při tučnosti 3,67 %, obsahu bílkovin 3,32 % a mezidobí 417 dnů. Při porovnání obou populací početně odlišně zastoupených je rozdíl v mléčné užitkovosti u holštýnského plemene o 1867 kg vyšší, při nižší tučnosti (o 0,26 %), nižším obsahu bílkovin (o 0,13 %) a mezidobí delším o 11 dnů. I přes uvedené rozdíly v produkci, jak uvedl předseda představenstva Ing. Sedlák, nemíní podnik ve svém podnikatelském záměru na struktuře chovaných populací nic měnit. Zdůraznil však, že musí dojít v co nejkratší době k zásadnímu obratu v ekonomickém zhodnocení kvalitních výrobků z populace českého strakatého skotu. Je zdůvodněné lépe ohodnotit vyšší produkci kvalitních mléčných bílkovin a produkci kvalitního hovězího masa, jež by měla být od I. čtvrtletí roku 2002 hodnocena prostřednictvím systému SEUROP.
Hodnocený chov dosahuje velmi dobré úrovně výsledků v kategorii telat, mladého skotu a výkrmu býků. Podrobně se však diskutovala dosahovaná úroveň reprodukčních ukazatelů, která bohužel kopíruje nepříznivou situaci v celé České republice. Oproti tomu zabřezávání u jalovic na úrovni 70 % bylo hodnoceno pozitivně. Komise ocenila, že management zemědělského podniku si je situace na úseku reprodukce krav plně vědom a intenzivně se uvedenou problematikou zabývá. V nově rekonstruované stáji ve Starém Smolivci jsou pro sledování říjí využívány pedometry, které v součinnosti s moderní výpočetní technikou mohou velmi napomoci ke zlepšení kvalitativních ukazatelů reprodukce. Vedení Agrochovu je přesvědčeno, že vložené investice přinesou zlepšení ekonomických parametrů v chovu dojnic a věří v účelnost a návratnost vložených prostředků.
Akciová společnost Agrochov Kasejovice – Smolivec je mezi chovateli českého strakatého skotu známa jako významný producent samčího plemenného materiálu. Prověření býci pocházející z tohoto chovu významně ovlivnili populaci plemene. Z těch nejvýznamnějších je třeba připomenout plemeníky státních registrů REN 239, BJR 074, RDA 053, REZ 151, KV 136, RAD 013, HG 109 a SAL 060. V současnosti je z tohoto chovu 24 býků rozprověřeno a 15 býků je testováno na vlastní užitkovost v odchovně plemenných býků. Stavy matek býků, jejich úroveň a zejména mladá nastupující generace dávají záruku, že chov bude i nadále hrát významnou roli ve šlechtění českého strakatého plemene. Z celkového počtu 42 matek býků a čekatelek je 12, které mají relativní plemennou hodnotu (RPH) pro kg bílkovin na úrovni vyšší než 120.
Vysokou chovatelskou úroveň je v tomto zemědělském podniku možné dokladovat také počtem nejvýkonnějších krav ve stádě. Celkem 20 dojnic dosáhlo produkci bílkovin v maximální laktaci nad 330 kg, 7 krav má celoživotní užitkovost nad 50 000 kg mléka a dvě nad 70 000.
O tom, že chovatelé z Kasejovic a Smolivce své práci rozumí vypovídá i výběr plemeníků pro připařování. Na stádo jsou používáni býci s vysokými plemennými hodnotami pro mléčnou produkci a se solidní úrovní masné užitkovosti. Je patrné, že management živočišné výroby velmi dobře spolupracuje s plemenářskou službou a využívá v rámci plemene to nejlepší, co šlechtitelský program českého strakatého skotu nabízí.
Poté, co pracovní komise vedená šlechtitelem svazu Ing. Antonín Krejčířem ukončila své jednání a doporučila ministerstvu zemědělství ponechat zemědělskému podniku Agrochov Kasejovice – Smolivec, a. s., statut uznaného šlechtitelského chovu pro celé stádo českého strakatého plemene, s tím, že po pěti letech bude provedena další analýza chovu, proběhla v areálu farmy Mladý Smolivec veřejná přehlídka nejlepších plemenic chovu. Po přehlídce se mnozí hosté sešli ještě k chovatelské besedě.
Kasejovičtí a Smolivečtí chovatelé přesvědčili všechny zúčastněné o svém umu a fandovství, bez kterého není možné v chovu skotu dosahovat špičkových výsledků a vyzdvihli i úlohu těch, kteří se na jejich současných úspěších podíleli. Průběhu celého dne byli totiž přítomni jako hosté mnozí pamětníci z řad pracovníků podniku i plemenářů, kteří se zasloužili o úspěchy tohoto, dnes významného, šlechtitelského chovu českého strakatého plemene.

Petr Pytloun, Antonín Krejčíř,
Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Praha
Foto L. Šereda

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down