16.12.2001 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Klasifikace jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí

Klasifikace jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí se provádí způsobem stanoveným vyhláškou na všech jatkách, s výjimkou jatek, která porážejí jatečný skot a jatečné ovce z vlastního výkrmu a která jatečně upravená těla neuvádějí do oběhu. Klasifikace se dále neprovádí u jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí získaných nutnou porážkou.

Požadavky na jatečný skot a jatečné ovce

(1) Při převzetí na jatkách se jatečný skot a jatečné ovce označí podle zvláštních právních předpisů, aby byla zjistitelná jejich identita a tato zajištěna až do ukončení porážky, veterinární prohlídky, klasifikace a zařazení do třídy jakosti.
(2) Před dodáním na jatka musí být zvířata alespoň 12 hodin nekrmená.
(3) Zvířata musí být dodána na jatka čistá a musí odpovídat požadavkům podle zvláštního právního předpisu.
Základní pojmy

Pro účely vyhlášky se rozumí:

a) klasifikátorem osoba splňující podmínky pro provádění klasifikace stanovené zákonem a touto vyhláškou, která provádí klasifikaci jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí do třídy jakosti a označování jatečně upravených těl podle § 6 a 10,
b) jatečným skotem
1. telata,
2. mladý skot,
3. mladí býci,
4. býci,
5. volci,
6. krávy,
7. jalovice;
c) jatečnými ovcemi
1. jehňata ve věku do 12 měsíců včetně a s hmotností do 13 kg včetně,
2. jehňata ve věku do 12 měsíců včetně a s hmotností nad 13 kg,
3. ostatní ovce určené k jatečným účelům včetně beranů, skopců a bahnic;
d) přejímací hmotností hmotnost jatečně upraveného těla jatečného skotu a jatečných ovcí zjištěná vážením v teplém stavu po ukončení porážky a veterinární prohlídky, a to nejpozději do 60 minut po provedení vykrvovacího vpichu; přejímací hmotnost se u skotu zaokrouhluje na celé kg, ke hmotnosti do 0,5 kg se nepřihlíží, u ovcí se zaokrouhluje na 0,5 kg. Při vážení elektronickými vahami se hmotnost uvádí v desetinách kg,
e) jatečně upraveným tělem telete tělo s ledvinou, bez kůže, bez hlavy oddělené od trupu před prvním krčním obratlem, bez nohou oddělených v dolním kloubu zápěstním a zánártním, bez orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní, bez společné krkavice i s přirostlým lojem,
f) jatečně upraveným tělem mladého skotu, mladých býků, býků, volků, krav a jalovic dvě půlky nebo čtyři čtvrti téhož zvířete bez kůže, bez hlavy oddělené od trupu před prvním krčním obratlem, bez nohou oddělených v dolním kloubu zápěstním a zánártním, bez míchy, bez orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní vyňatých i s přirostlým lojem, bez podkožního loje nad vrchním šálem, bez ledvin, pánevního ledvinového loje, u mladých býků, býků a volků bez šourkového loje, u jalovic bez vemenního loje, u krav bez vemene a přirostlého vemenního loje, bez blanité části bránice, bez oháňky oddělené mezi posledním obratlem křížovým a prvním obratlem ocasním, bez společné krkavice s přirostlým lojem a bez konfiskátů zaviněných prodávajícím,
g) jatečně upraveným tělem jatečných ovcí tělo bez kůže, bez hlavy oddělené od trupu před prvním krčním obratlem, bez nohou oddělených v dolním kloubu zápěstním a zánártním, bez orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní vyňatých s pánevním lojem, bez ocasu odděleného mezi šestým a sedmým ocasním obratlem, bez pohlavních orgánů a bez vemena, bez míchy u ovcí starších 12 měsíců, ledviny s ledvinovým lojem zůstávají u těla,
h) kategorií těl jatečného skotu skupinové rozdělení těl jatečného skotu podle věku, přejímací hmotnosti a pohlaví,
i) kategorií těl jatečných ovcí skupinové rozdělení těl jatečných ovcí podle věku a přejímací hmotnosti,
j) třídou zmasilosti
1. u jatečného skotu hodnocení vývinu svalové tkáně kýty, hřbetu a plece v poměru k ostatním partiím v teplém stavu,
2. u jatečných ovcí třída zařazení jatečně upravených těl jatečných ovcí v teplém stavu podle celkového vývinu svalové tkáně v poměru k ostatním tkáním jatečně upraveného těla jatečných ovcí;
k) třídou protučnělosti hodnocení vývinu tukové tkáně, tukového krytí a množství deponovaného tuku jatečně upraveného těla,
l) třídou jakosti výsledná třída hodnocení
1. u jatečného skotu získaná kombinací kategorie těla jatečného skotu, třídy zmasilosti a třídy protučnělosti,
2. u jatečných ovcí získaná kombinací kategorie těla jatečných ovcí třídy zmasilosti a třídy protučnělosti nebo podle § 9 odst. 1.

Klasifikace jatečně upravených těl jatečného skotu

(1) Jatečný skot se po porážce zařadí do kategorie těla jatečného skotu tabulky 1 s ohledem na údaje uvedené v průvodních dokladech jatečného skotu.
(2) Zařazení do kategorie těla jatečného skotu se provede po úpravě na jatečně upravené tělo a po veterinární prohlídce.
(3) Po zařazení jatečného skotu do kategorie těla jatečného skotu podle odstavce 1 se stanoví třída zmasilosti a třída protučnělosti.
(4) Třída zmasilosti se stanoví smyslovým posouzením znaků uvedených v tabulkách a třída protučnělosti se stanoví smyslovým posouzením znaků rovněž uvedených v tabulkách. (Tabulky pro posuzování i s vyobrazením jsou zařazeny ke článku J. Pulkrábka na str. xxx – pozn. red.)

Zařazení do třídy jakosti

Zařazení do třídy jakosti se provede kombinací kategorie těla jatečného skotu, třídy zmasilosti a třídy protučnělosti, například AU2.

Označení

(1) Po zařazení do třídy jakosti se provede označení jatečně upraveného těla zdravotně nezávadnou, nesmyvatelnou, nerozmazatelnou barvou nebo jiným způsobem schváleným orgány veterinární správy.
(2) Označení podle odstavce 1 se provede na obou předních kližkách, popřípadě na povrchové povázce obou plecí a kýt tak, že se nejdříve označí písmenem kategorie těla jatečného skotu a dále písmenem třídy zmasilosti a číslicí třídy protučnělosti. Písmena a číslice musí být minimálně 20 mm vysoká a zřetelně čitelná.

Protokol o klasifikaci

(1) O provedené klasifikaci vystaví klasifikátor protokol o klasifikaci (dále jen „protokol“). Vzor protokolu je v tabulce 2.
(2) Protokol se zpracovává pro celou skupinu jatečného skotu od jednoho prodávajícího dodanou v jednom dni.
(3) Provozovatel jatek a klasifikátor musí uschovat protokol po dobu nejméně šesti měsíců. Klasifikátor předá protokol:
prodávajícímu jatečného skotu,
a) jatkám, na nichž je prováděna klasifikace,
b) osobě oprávněné vést ústřední evidenci hospodářských zvířat podle zvláštního právního předpisu.

Klasifikace jatečně upravených těl jatečných ovcí

(1) Jatečné ovce se po porážce zařadí do těchto kategorií těl jatečných ovcí:

a) A, B, nebo C - těla jehňat ve věku do 12 měsíců včetně a s přejímací hmotností do 13 kg včetně,
b) L - těla jehňat ve věku do 12 měsíců včetně a s přejímací hmotností nad 13 kg,
c) S - těla ostatních ovcí.
(2) Zařazení do kategorie těl jatečných ovcí se provádí podle přejímací hmotnosti a věku jatečných ovcí s ohledem na údaje uvedené v přejímacích dokladech jatečných ovcí. U jatečných ovcí podle odstavce 1 písm. a) se zařazení do kategorie těl jatečných ovcí provede podle tabulky 3.
(3) Zařazení do kategorie těl jatečných ovcí se provede po veterinární prohlídce.
(4) Po zařazení jatečně upravených těl jatečných ovcí do kategorie těla jatečných ovcí podle odstavce 1 a 2 se stanoví třída zmasilosti a třída protučnělosti.
(5) Třída zmasilosti se stanoví smyslovým posouzením znaků uvedených v tabulce 4.
(6) Třída protučnělosti se stanoví smyslovým posouzením znaků uvedených v tabulce 5.

Zařazení do třídy jakosti

(1) U jehňat ve věku do 12 měsíců včetně a s přejímací hmotností do 13 kg včetně se zařazení do třídy jakosti provede kombinací zjištěné kategorie těl jatečných ovcí a jakosti masa podle tabulky 3, například A2.
(2) U jehňat ve věku do 12 měsíců včetně a s přejímací hmotností nad 13 kg a ostatních ovcí se zařazení do třídy jakosti provede kombinací zjištěné kategorie těla jatečných ovcí, třídy zmasilosti a třídy protučnělosti, například LU3.

Označení

(1) Po zařazení do třídy jakosti podle se provede označení jatečně upraveného těla zdravotně nezávadnou, nesmyvatelnou, nerozmazatelnou barvou nebo jiným způsobem schváleným orgány veterinární správy.
(2) U jehňat ve věku do 12 měsíců včetně a s přejímací hmotností do 13 kg včetně se označení podle odstavce 1 provede na vnitřní straně obou kýt tak, že se označí písmenem kategorie těla jatečných ovcí a číslicí jakosti masa. Písmena a číslice musí být minimálně 15 mm vysoká a zřetelně čitelná.
(3) U jehňat ve věku do 12 měsíců včetně a s přejímací hmotností nad 13 kg a ostatních ovcí se označení podle odstavce 1 provede na vnitřní straně obou kýt tak, že se označí nejdříve písmenem kategorie těla jatečných ovcí a dále písmenem třídy zmasilosti a číslicí třídy protučnělosti. Písmena a číslice musí být minimálně 15 mm vysoká a zřetelně čitelná.

Protokol o klasifikaci

(1) O provedené klasifikaci vystaví klasifikátor protokol. Vzor protokolu je v tabulce 6.
(2) Protokol se zpracovává pro celou skupinu jatečných ovcí od jednoho prodávajícího dodanou v jednom dni.
(3) Provozovatel jatek a klasifikátor musí uschovat protokol po dobu nejméně šesti měsíců. Klasifikátor předá protokol
a) prodávajícímu jatečných ovcí,
b) jatkám, na nichž je prováděna klasifikace,
c) osobě oprávněné vést ústřední evidenci hospodářských zvířat podle zvláštního právního předpisu.

Osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob

(1) Odbornou přípravu fyzických osob pro provádění klasifikace jatečně upravených těl (dále jen „uchazeč“) zajišťuje ministerstvo prostřednictvím Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze - Uhříněves.
(2) Uchazeč podává přihlášku do odborné přípravy na ministerstvo. Vzor přihlášky je uveden v tabulce 7.
(3) Ministerstvo uchazeči písemně oznámí dobu a místo konání odborné přípravy.
(4) Před konáním odborné přípravy uchazeč obdrží okruh témat, která budou předmětem odborné přípravy, včetně seznamu doporučené studijní literatury.
(5) Odborná příprava se skládá z teoretických přednášek a z praktického výcviku. Na závěr odborné přípravy skládá uchazeč odbornou zkoušku (dále jen „zkouška“), která se skládá z teoretické a praktické části.
(6) Po úspěšném absolvování teoretické i praktické části zkoušky obdrží uchazeč v den konání zkoušky písemný doklad o absolvování odborné zkoušky.

Odborná zkouška

(1) Zkouška se skládá před tříčlennou zkušební komisí jmenovanou ministerstvem (dále jen „zkušební komise“), členy zkušební komise jsou odborníci ministerstva nebo Výzkumného ústavu živočišné výroby Praha - Uhříněves, předsedou je vždy zástupce ministerstva.
(2) Předseda zkušební komise řídí její jednání; rozhoduje o sporných otázkách souvisejících se zkouškou.
(3) Zkušební komise je při zkoušce vázána souborem otázek stanovených ministerstvem pro příslušnou zkoušku.
(4) Nesloží-li uchazeč zkoušku, může zkoušku opakovat nejdříve po uplynutí 30 dnů a nejdéle do 6 měsíců ode dne konání neúspěšné zkoušky.
(5) Opravnou zkoušku skládá uchazeč pouze z té části, ve které nevyhověl.
(6) Uchazeči, který se ke zkoušce nebo opravné zkoušce nemohl dostavit ze závažného důvodu, se stanoví náhradní termín.

Podmínky pro vydání osvědčení o odborné způsobilosti

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen „osvědčení“) se vydává osobě, která bude klasifikaci provádět, na základě:
a) písemného dokladu o absolvování odborné zkoušky,
b) dokladu o zdravotní způsobilosti,
c) dokladu o ukončení střední školy,
d) dokladu o dvouleté praxi v oboru chovu hospodářských zvířat nebo zpracování masa.
(2) Součástí osvědčení vydaného ministerstvem je osobní číslo přidělené klasifikátorovi.
(3) Osvědčení je platné po dobu dvou let ode dne vystavení. Ministerstvo může klasifikátorovi odebrat osvědčení pouze v případě, zjistí-li, že klasifikátor provádí klasifikaci způsobem, který neodpovídá postupu stanovenému touto vyhláškou.
(4) Klasifikátor může požádat ministerstvo o prodloužení platnosti osvědčení (dále jen „žádost“).
(5) Žádost může být podána nejdříve 3 měsíce před skončením platnosti osvědčení. K žádosti musí být přiloženy doklady uvedené v odst. 1 písm. b).
(6) Ministerstvo posoudí, zda jsou i nadále splněny podmínky pro vydání osvědčení uvedené v odstavci 1 a v kladném případě prodlouží platnost osvědčení na další dva roky. O žádosti rozhodne ministerstvo do 30 dnů ode dne podání žádosti.
(7) V případě, že v průběhu platnosti osvědčení klasifikátor pozbyl způsobilost k provádění klasifikace, protože již nesplňuje podmínky stanovené v odst. 1 písm. b) nebo sám přerušil výkon činnosti klasifikátora, oznámí tuto skutečnost ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down