19.06.2001 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Klíč k organoleptickému hodnocení kvality a úpravy výživné hodnoty objemných krmiv podle DLG 1997 (mod. 1999)

Jednou z hlavních podmínek zlepšení rentabilnosti výroby zvýšení kvality objemných krmiv je hodnocení výživné hodnoty pícnin. Představovaný klíč hodnocení zelených krmiv je zpracován na základě odebírání vzorků z typových stanovišť v různých fázích vývoje jednotlivých druhů rostlin a vegetační fáze. Energie je hodnocena pomocí NEL v MJ při vyhodnocování ME v MJ pro přežvýkavce. Organoleptické stanovení u konzervovaných krmiv zahrnuje smyslové posuzování při posuzování barvy vůně, struktury a znečištění.

Posuzování hodnoty objemných krmiv je nutné provádět u všech druhů krmiv připravených pícnin ve formě zelené píce, siláží a sena.

1. Hlavní základy hodnocení výnosu pícnin
Při posuzování krmiv z trvalých porostů krmiv je nutné dodržovat tento postup:

Zelené trvalé pícniny lze rozdělit na šest typů v závislosti na převaze jednotlivých složek trav, podílu malosemenných luskovin a bylin, jak je uvedeno v tabulce 1.

2. Charakteristika vegetační fáze
 Pro první seč se bere v úvahu podíl a vegetační fáze smetánky lékařské. Pro hodnocení je nutné náhodně vybrat minimálně 30 rostlin a posoudit je.Využívání hodnocení vegetační fáze se provádí pouze u zelených krmiv, netýká se siláží a sena. Je to dáno faktem, že rostliny při zavadání urychlují dozrávání a tak vzniká falešný dojem vyšší vegetační fáze. Jestliže se v silážích vyskytuje květ smetánky lékařské, je možné usuzovat, že jde o první seč.
 Druhým hlavním indikátorem je srha říznačka jako rozhodující pro posuzování vegetační fáze. V případě jejího nedostatku se bere jiný druh trávy jako náhrada tohoto indikátoru skupiny trav.
 Vzhledem k tomu, že trávy v dalších sečích (2. a další) nemají generativní orgány, je důležité brát úvahu dobu sklizně od první seče v týdnech méně než 4, 4 až 6, 7 až 9 a více než 9 týdnů.
 Pokud se v silážích nalézá květenství trav pocházející výlučně od bojínku lučního, signalizuje to 2. seč, protože kvete později, zpravidla v druhé seči.

3. Koncentrace energie v travách na zeleno
Na základě podílu druhů trav s přihlédnutím k užitkovým typům z tabulky 1 a využitím tabulky 2 charakterizující vegetační fázi je možné stanovit průměrné hodnoty trav na zeleno.
V Polsku se při vyjadřování energie krmiv využívají rovněž pro hodnocení energie zelených krmiv s využitím norem INRA z Francie takzvané Jednostki Paszowej Produkcii Mleka zkráceně JPM. Přepočet NEL MJ na JPM pro krávy je uveden v tabulce 3.

Zásady přepočtu:

1,00 JPM =7,1162 MJ- NEL Pozor 0,1 MJ NEL = 0,014 JPM

4. Ohodnocení výsledků konzervace (siláže, seno)
Organoleptické hodnocení sena a siláží se provádí na základě posuzování vůně, barvy a struktury krmiv. Při hodnocení kvality siláží se vychází ze základu pro velmi dobrou kvalitu, další kroky hodnocení snižují její kvalitu podle doporučených kritérií. V další části jsou zpracována kritéria hodnocení podrobně podle jednotlivých skupin krmiv: siláže z luskovin, trav, kukuřice a seno.
Vzorky musí reprezentovat průměrný stav hodnocené partie krmiva. Doporučuje se hodnotit krmiva nejen ze silážních staveb a skladů, ale i vzorkováním ze žlabu při krmení. Organoleptické hodnocení se musí provádět za odpovídajících podmínek denního osvětlení. Zásadně je třeba uvést, že ubírat body je možné za dobře poznané a definované vady, které ovlivní negativní bodové hodnocení jejich odpočtem.

5. Travní siláže
Siláž velmi dobré kvality se vyznačuje těmito charakteristickými vlastnostmi organoleptického hodnocení:
. vůně je příjemná kvasná (aromatická, kořeněná) neobsahuje kyselinu máselnou, nemá zjistitelný pach po kyselině octové, nemá jiné druhy pachů (chlévní , zatuchlý a pod).
. siláže připravované v podzimním období se mohou odlišovat od požadovaného modelu přes to, že obsahují příjemnou kvasnou vůni, vyznačují se slabší stabilitou během uchovávání.To se dá zjistit že se siláže během skladování rychle zahřívají.

5.1. Zásady organoleptického hodnocení siláží z trav
5.1.1 Hodnocení na základě vůně: průběhu fermentace, zahřátí siláží, vývoj kvasinek a plísní.
Zohledňují se údaje, které se podílejí na takzvaných negativních „pokutové body“ (tabulka 4).

5.1.2. Hodnocení na základě barvy
Kritéria hodnocení na základě barvy závisí na ohodnocení klimatických podmínek během zavadání na pokosu, tím může nastat mylný způsob fermentace nebo nárůst plísní.
Je zapotřebí vědět, že siláže čerstvé mají tmavší barvu vlivem vlhkosti v listech než listy zavadlé a suché a rovněž než lodyhy, které vysychají pomaleji.U kvalitních siláží není nutné za tuto barvu ubírat body (tabulka 5). Siláž mívá tmavou barvu rovněž po octovém a máselném kvašení, které se hodnotí podle postupu 5.1.1.

5.1.3. Hodnocení na základě struktury( konzistence)
Hodnocení se provádí podle stupně biologického rozkladu nebo podle stupně výskytu plísní (tabulka 6).

5.1.4. Hodnocení na základě hodnoty pH siláží:
Cílem přidělení pokutových bodů za pH siláží záleží na charakteristice obsahu sušiny v silážích. Je to možné za pomoci takzvané zkoušky vytlačováním
U vlhkých nezavadlých siláží je možné siláže zformovat do podoby koule a následovně tuto siláž stisknout. U siláží zavadlých lze ze siláží se sušinou nad 30 % se ze siláží zhotoví minisnopek a ten se kroutí (tabulka 7).
Při hodnocení pH vodního výluhu siláží lze usuzovat na nedostatečné vytváření kvasných kyselin (špatná konzervace). Například v siláži o sušině 30 % a hodnotě pH vodního výluhu 4,8 obdrží takováto siláž dva pokutové body (tabulka 8).
Ohodnocení jakosti a výživné hodnoty bez zohledňování pH siláží je uvedeno v tabulce 9.

5.1.5 Dodatečné ohodnocení jakosti a výživné hodnoty siláží z trav
Započítání „trestných bodů“ ve shodě s organoleptickým posouzením na základě hodnocení pachu,barvy, struktury a pH vodního výluhu siláží. V některých případech není nutné započítávat pH pro ohodnocení kvality siláží.
Poznámky k tabulce 9: V případě prodloužení času zavadání za dobrých klimatických podmínek může takováto siláž být ohodnocena stupněm jakosti 2 - dobrá siláž. V případě překročení doby zavadání na poli na 3 a více dní může být takováto siláž hodnocena stupněm jakosti 3 – mírná (střední) . Tyto základní doporučení ovlivní správné ohodnocení energie v silážích.

Poslední částí ohodnocení kvality je charakteristika znečištění siláží.

5.2. Dodatečné snížení jakosti z důvodu znečištění
Jestliže je siláž znečištěna jakost siláží se snižuje ve shodě s kriterii uvedenými v tabulce 10.

5.3. Příklad hodnocení siláží podle předchozích kapitol
Zelená hmota oceněná T1 (podle tabulky 1) byla kosena ve vegetační fázi III- počátek metání (tabulka 2) obsahuje 6,7 MJ NEL/kg sušiny. Siláž připravena z této hmoty byla organolepticky ohodnocena podle bodového hodnocení v postupech 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 (bez započtení vlivu pH) získala 5 trestných bodů. Ve shodě s tabulkou 9 je nutné snížit energetickou hodnotu o 0,3 MJ NEL. Hodnocená siláž má konečné vyjádření energetické hodnoty 6,7- 0,3= 6,4 MJ NEL/kg. sušiny. V siláži byl zjištěn lehký stupeň znečištění (tabulka 10). Což je nutné ohodnotit dalším snížením energetické hodnoty o dalších 0,4 MJ NEL. Z tohoto důvodu konečné vyjádření energie odpovídá v této siláži 6,4 - 0,4 = 6,0 MJ NEL v kg sušiny. Tato hodnota upravené energie se započítá pro výpočet krmných dávek. Celkové posouzení je vidět v tabulce 11.

6. Organoleptické hodnocení sena
Základní podmínkou efektivnosti sušení je vyjádření kritérií odpovídající nejlepšímu vyhodnocení kvality sena. Odpočítávají se všechny vlivy a nedostatky, které mohou mít vliv na snížení jakosti krmiva.
Kvalitní seno se vyznačuje těmito znaky:
 Barva je od jasně zelené do tmavě zelené.
 Pach je aromatický (po kumarinu), nevyskytuje se zatuchlý ani pražený pach, bez výskytu ostatních nežádoucích pachů.
 Obsahuje podle původu značnou část listů

6.1. Ohodnocení na základě barvy
Ohodnocení sena s využitím posouzení barvy zahrnuje vliv klimatických podmínek déšť, vysoká teplota, které výrazně ovlivňují jakost sena (tabulka 12).

6.2 Ohodnocení vlivu pachu (tabulka 13)
6.3. Ohodnocení struktury sena (tabulka 14)
6.4 Ohodnocení jakosti sena a vlivu na energetickou hodnotu
Hodnoty uváděné v tabulce 15 odpovídají senu sušenému na zemi. Seno dosoušené má nižší ztráty o 0,2 až 0,3 MJ NEL na kg sušiny.

6.5 Dodatečné snížení kvality a jakosti sena z důvodu znečištění
Základní hodnocení se dělá nad bílou podložkou, na kterou při protřásání padají částečky ulpělé na seně, zvláště se hodnotí zlomky stébel a lístků tmavé až černé barvy a znečištění hlínou a pískem (tabulka 16).

6.6. Společné hodnocení sena (tabulka 17)
7. Organoleptické posuzování kukuřičných siláží.
7.1 Charakteristika fáze zralosti a obsahu sušiny v zelené kukuřici (tabulka 18)
V závislosti na stadiu zralosti a obsahu sušiny doporučuje se započítávat energetickou hodnotu siláží podle tabulky 19

7.3 Organoleptické hodnocení kukuřičných siláží ve vztahu k energii
Dodatečné snížení jakosti při pozorovatelném znečištění odpovídá snížení o 0,3 MJ NEL nebo 0,5 MJ ME v sušině siláží.

Doc. Ing. Bohuslav Čermák, DrSc., Ing. František Lád, CSc., Jihočeská univerzita, České Budějovice,
prof. Dr. hab. Franz Weissbach, FAL Braunschweig

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down