02.05.2000 | 02:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontrola krmiv přísnější

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednal na svém zasedání 27. dubna vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech a doporučil ho schválit s pozměňovacími návrhy ve Sněmovně.

Bylo předloženo celkem 13 pozměňovacích návrhů, z nichž bylo přijato 12. Dosud platný zákon o krmivech, přijatý v roce 1996, byl projednáván v letech 1994 až 1995 a byl přijat Parlamentem České republiky 15. března 1996. V té době byly v míře odpovídající technické vybavenosti a možnostem výrobců krmiv akceptovány požadavky Evropské unie. Změny umožnily především větší liberalizaci výroby a dovozu krmiv, doplňkových látek a premixů určených k uvádění do oběhu, v podmínkách tržního hospodářství. Bez dílčí novelizace zákona o krmivech však nelze zbývající část ustanovení nových směrnic Evropského společenství transformovat. Podle probíhajících jednání na půdě Parlamentu, lze i usuzovat na větší vstřícnost k přijetí právní normy zajišťující již úplnou harmonizaci s předpisy Evropské unie. Zpřísňování požadavků ze strany Evropské unie souvisí s novou koncepcí bezpečných potravin, zahrnující řetězec „od stáje po stůl“. V lednu byla zveřejněna Bílá kniha EU k bezpečným a zdravotně nezávadným potravinám a velká část z těchto opatření souvisí buď přímo či nepřímo s krmivářstvím a výživou zvířat. V souvislosti s projednáváním zákona Parlamentem a možností jeho přijetí proběhly v Čechách a na Moravě semináře k novele zákona o krmivech. Pořadatelem byl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odbor krmiv v Praze, jehož pracovníci krmivářskou legislativu připravovali. Podle informací ředitele odboru krmiv ÚKZÚZ ing. Jiřího Zedníka, Csc. dochází k určité změně v novelizovaném zákoně ve vymezení některých pojmů, které musí být jednoznačně pojmenovány. Z právních předpisů EU byla přijata i nová definice krmiv. Nově se zavádí v právních předpisech kategorie distributorů, kteří jsou povinni se zaregistrovat. Jako zásadní lze označit změny týkající se některých povinností výrobců krmiv pro vlastní potřebu a povinnost registrace, vztahující se na osoby, které provozují výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv. Jak informoval posluchače na semináři ředitel odboru krmiv ÚKZÚZ, připravuje EU zavedení kritických bodů HACCP i pro krmivářství. Rovněž oblast vedení evidence zaznamenává četné změny ve smyslu zpřísnění, výrobce krmných směsí musí vést evidenci o recepturálním složení, „vždy musí být dohledatelné, kde problém vznikl..,“ uvedl Zedník doslova. Podle dalších ustanovení vzniká povinnost provozovatelům mobilních výroben krmiv ohlásit ústavu před zahájením výroby místo a období provozu a časový plán výroby krmiv. Nově musí být označována krmiva, doplňkové látky a premixy vyráběné a uváděné do oběhu upozorněním na přítomnost geneticky modifikovaných organismů, pokud tyto byly při jejich výrobě použity. Také se v zákoně zpřesňuje povinnost ÚKZÚZ provádět odborný dozor na všechny stupně výroby a dodávek i na jeich užití, tedy kontrola až „po žlab“ u zemědělce. Závěrečná ustanovení zákona dávají možnost pracovníkům ústavu rozhodnout, zda zahájí správní řízení a uloží pokutu nebo zda jen uloží způsob a odstranění závady.
Z přijatých pozměňovacích návrhů lze uvést návrh, který upřesňuje znění zákona, a vymezuje povinnost analýzy před uvedením do oběhu, ta se vztahuje jen na výrobce doplňkových látek. Podle dalšího z návrhů byla definována křížová kontaminace. Pod tímto pojmemem se rozumí výskyt dvou nebo více doplňkových látek, které mají vzájemné protichůdné nebo inhibiční účinky a vyskytují se v krmivu v obsahu vyšším, než je mez stanovitelnosti metody pro jejich prokázání. Paragraf 12 byl na základě připomínky poslance Kováčika kompletně přepracován tak, aby bylo zcela jasné, že mohou dostávat odběratelé krmné směsi volné sypké v množství nad 50 kg.
Navrhovaná účinnost zákona bude od 1. 1. 2001. Pro tzv. přechodná ustanovení byla dohodnuta doba pro přeregistraci, původně navrhovaná lhůta 12 měsíců byla změněna na 18 měsíců. To se však netýká subjektů, kterým na základě nově přijatého zákona o krmivech teprve povinnost registrace vznikne. Tito výrobci se musí zaregistrovat ve lhůtě 3 měsíců.
Hana Adamová, Náš chov

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down