Krmivům stále více pozornosti

Zájmy krmivářského průmyslu, především podniků bývalých ZZN, zastupuje Českomoravské sdružení organizací ZZN. K 1. lednu mělo 80 členů, z tohoto počtu je 62 podniků výrobců krmiv a 12 firem podniká ve službách. Tyto společnosti kontrolují v Česku více než dvě třetiny trhu s krmnými směsmi. Každoročně se členové scházejí na konferenci o krmivech a výživě hospodářských zvířat. Nejinak tomu bylo i letos a zástupci krmivářských firem v polovině dubna zamířili do jihomoravských Čejkovic.

OBJEM VÝROBY KRMNÝCH SMĚSÍ V ROCE 2000
Již počtvrté jako jediní členové krmivářské sekce při ČSMO ZZN shromáždili údaje o objemu výroby krmných směsí. V České republice během několika posledních let zůstává na stabilní úrovni. V roce 2000 bylo vyrobeno celkem 3 361 982 tun. Pokud jde o rozdělení výroby trvalý sestupný trend podílu na celkové produkci lze sledovat u členů sdružení (ČMSO ZZN), kteří letos vyrobili 2 309 000 tun, tj. 68,7 %. Na účet ostatních registrovaných výrobců připadá 666 755 tun, tj. 19,8 %, i jejich podíl však klesá. Naopak postupně se zvyšuje produkce u neregistrovaných výrobců, kteří si v roce 2000 připsali na účet 385 409 tun, tj. 11,5 % a jejichž počet byl už v loňském roce téměř 350. (Údaje o objemech výroby podle regionů nebo podle kategorií hospodářských zvířat jsou uvedeny v časopise Krmivářství 2/2001) Jak uvedl předseda krmivářské sekce ing. Jiří Špalek lze získané údaje interpretovat různě. Jak ovlivní trh novela zákona o krmivech platná od 1. Ledna letošního roku se však dozvíme až za rok.

V ČELE SFRUŽENÍ NOVÝ PŘEDSEDA
Na konferenci v Čejkovicích zasedl k předsednickému stolu nově zvolený předseda sdružení Miroslav Zobal, který vystřídal po dvouletém volebním období ing. Miroslavea Jandečku. Oba ředitelé – první táborského a druhý domažlického výkupu však patří do stejné „stáje“ Agropol Group. Nový předseda odpověděl pro týdeník Zemědělec na několik otázek.
Jakým způsobem se vyvíjí situace v zadluženosti výrobců krmiv, o které se hovoří již několik let jako o příliš vysoké?
Markantně se finanční problémy projevují právě teď na jaře, kdy dáváme zemědělcům na úvěr a čekáme na platbu do žní. Pokud mohu hovořit za naši společnost v Táboře, vloni jsme už touto dobou měli mezi zemědělci 65 miliónů korun, letos je to jen 30. Připisuji to skutečnosti, že zemědělství se v loňském roce ocitlo v plusu a i ostatní kolegové potvrzují, že došlo k určité stabilizaci, zlepšila se platební morálka. Z kola vypadli chroničtí neplatiči. Větší problémy vidíme spíše u zpracovatelských podniků.
Jaké se domníváte, že by mělo sdružení vyvíjet aktivity, aktuálně a do budoucna?
Máme zástupce v agrární komoře, potravinářské komoře, je snaha aby vystupovali veřejně, aby byli více „cítit“. Důležitou naší aktivitou je připomínkování zákonů. V loňském roce šlo především o legislativu týkající se skladních listů. Letos by měly být uvedeny v život veřejné sklady. Čeká nás přeregistrace výroben podle novely zákona o krmivech, to bude jeden z největších úkolů. V krmivářské sekci soustřeďujeme už první zkušenosti.
A váš hlavní úkol pro volební období?
Lobbing na všech úrovních a to, aby měla organizace zvuk, který si zaslouží. Stále jsme přesvědčen, že se na výkupy hledí ne vždy tak, jak by si zasluhovaly.
Členové sdružení jsou vlastně obchodními konkurenty, nevadí to v činnosti sdružení?
Konkurence je zdravá. V globále máme však shodné zájmy, například když vypukla krize s BSE, vždyť krmíme 80 % všech zvířat. V tom jsme na jedné lodi.
Jaká je podle vašeho názoru optimální velikost podniku pro výrobu krmných směsí?
Bytostně jsem přesvědčen, že přežijí jen silní. Optimální velikost je kolem 100 000 tun, výroba by měla jet na tři směny. Menší výrobci budou mít problémy s vysokými náklady, s přeregistrací. Výrobce s objemem 20 až 30 000 tun si nebude moci dovolit technologii odpovídající požadavkům v EU. Za nejdůležitější moment považuji transparentnost produkce, tento moment bude hlavní hnací silou selekce mezi výrobci. Tak jako i v jiných oblastech také ve výrobě krmných směsí jsme zažili různé boomy, když se otevřely nové možnosti. Dealeři často přesvědčili zemědělce, vyřídili úvěry, podobně jako malé výrobny vznikaly například také malé zpracovny. Jsou to však vyhozené peníze, tyto provozy nemohou odpovídat předpisům.
Ale počet výrobců pro vlastní potřebu se zvyšuje. Jak je to možné?
K jejich selekci určitě dojde. V rámci dohledatelnosti produkce, u každého prasete bude muset být známé, odkud přišlo, půjde se zpět až k výrobci krmení. Pak budou mít výrobci směsí pro vlastní potřebu problémy. Podobné bude platit pro výrobce mléka. Budou-li chtít u vysokoprodukčních stád dodržet všechny ukazatele, musí zkrmovat vysoce hodnotné krmné směsi a to na malých výrobnách nebudou schopni. Ani legislativa jim neumožní zapracovávat specificky účinné látky. O výkrmu drůbeže ani nemluvě.

ZKUŠENOSTI Z FEFAC POMÁHAJÍ ROZHODOVAT
ČMSO ZZN je členem evropské asociace výrobců krmiv FEFAC. Zmocněncem sdružení se stal Ing. Vít Prokop, DrSc., který zprostředkovává členům informace z unie. V rámci evropské komise je snaha řešit problémy na odborném základě, naopak v evropském parlamentu vítězí motivace politické, a tak na půdě EU dochází k politickým rozhodnutím, která bývají často označovaná jako škodlivá Co však dr. Prokop považuje za podstatné a co chybí v Česku je lobbing a diskuse na odborná témata. Lobbing FEFAC – to je diskusní setkání s poslanci a dodávání jim argumentů.
Co se domníváte, že přineslo členství ve FEFAC členům ČMSO ZZN?
Důležitá je možnost poskládat si řetěz informací, a tak získat prognózu pro rozhodování. Zvláště výhodné je například získávání informací pro obchodníky s obilím. Každý čtvrtek zasedá Evropská komise pro management, a do 24 hodin máme k dispozici výsledky. Členové tak znají výši kvót v EU, ceny, subvence.
Většina problémů, které se objevují v oblasti krmivářství se týká doplňkových látek.. Z informací získaných prostřednictvím FEFAC lze odhadnout vznik problémů. Pokud se začnou například objevovat diskuse kolem některého aditiva, je to už signál, že může být zakázáno. Výrobce premixů pak ví, že je nevhodné dělat objednávky na další rok. Zcela jistě tak ušetří značné finanční prostředky. Přitom ho členství ve FEFAC stojí jen 5000 Kč ročně.
Máte k dispozici stálý tok informací z EU, jak se bude podle vašeho názoru vyvíjet situace se zákazem živočišných mouček do krmiv pro monogastrická zvířata?
Unie se zřejmě rozhodne pro následující řešení:
1. Dnes už je výroba masokostních mouček povolená pouze z nerizikových surovin potravinářské kvality. To je z odpadů zpracování pro lidskou výživu. Půjde vesměs o kosti a méněcenné části. Dále bude platit zákaz zpracovávání veškerých rizikových částí, tj. hlavy a kosterních částí přežvýkavců.
2. Bude vyžadováno, aby došlo k oddělení chovů přežvýkavců a ostatních druhů hospodářských zvířat. Ideální bude specializace některých chovatelů jen na chov skotu a jiných na chov dalších hospodářských zvířat.
3. Požadavek na oddělení výroby krmných směsí pro skot a pro ostatní zvířata.. Nikdo není totiž vybaven tak dokonalou technologií výroby krmných směsí, aby nezůstaly stopy živočišných mouček v dopravních cestách.
4. Rybí moučka, která je v některých zemích rovněž pro výživu zvířat zakázaná, bude jako krmná surovina povolená.
Jak se vyvine situace s používáním živočišných tuků pro výživu zvířat?
Tuk je předmětem rozsáhlých diskusí v rámci EU. Nepodceňují totiž nebezpečí, že by hovězí lůj mohl obsahovat stopy bílkovin, a tak i prionů. Souhlasit s jeho využitím lze pouze za předpokladu, že projde stejným procesem jako masokostní moučky, tj. bude vystaven stejné teplotě a tlaku. S náhradou rostlinných tuků je však problém, protože jde o surovinu, která má sice podobný obsah energie, pro granulaci je však zapotřebí tužších tuků, při použití olejů dochází rovněž ke zhoršení konzistence tukových tkání, je narušen komplex mastných kyselin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *