17.02.2002 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvantitativní a kvalitativní vývoj populací chladnokrevných plemen v ČR v období let 1995 až 2000

Chov koní zaznamenal za posledních 10 let významné kvantitativní a kvalitativní změny. V chovu chladnokrevných plemen koní byla realizována řada chovatelských změn a opatření a to v součinnosti s postupně platnými právními normami (zákony, vyhlášky, do roku 2000 normy) a s interními opatřeními oprávněných organizací, respektive chovatelských svazů.

Chladnokrevní koně byli v souladu s těmito platnými právními normami a opatřeními rozděleni do tří populací a to do populace českomoravských belgických koní (dále jen ČMB), noriků (dále jen N) a slezských noriků (dále jen SN). Pro všechna tato plemena byly vypracovány Řády plemenných knih (dále jen Řády PK) a rámcové selekční programy včetně zkušebního systému - zkoušek výkonnosti.
Nejkvalitnější části populací českomoravských belgických koní a slezských noriků byly na základě zpracovaných projektů zařazeny do ochrany genetických zdrojů vedle populací koní starokladrubských a huculských chovaných v ČR. V souvislosti s výše uvedenými aspekty doznaly i jednotlivé populace chladnokrevných koní významných změn. Tyto nové chovatelské aspekty a s nimi související chovatelské výsledky byly v posledních deseti letech dílčím způsobem prezentovány chovatelskými organizacemi chovatelské veřejnosti a to formou dílčích odborných sdělení v hipologických časopisech a ve svazových materiálech.
Ucelené a souhrnné informace o změnách a vývoji chladnokrevných populací koní v ČR však nebyly publikovány. Tento aspekt, tedy rámcový souhrn základních chovatelských informací o vývoji chladnokrevných populací koní v ČR za posledních pět let (1995 až 2000) je zpracován ve sborníku, který v lednu 2002 vydala Asociace svazů chovatelů koní ČR (ASCHK) a Svaz chovatelů chladnokrevných koní ČR. Sborník je členěn do devíti kapitol pojednávajících o vývoji početních stavů, charakteristice základních tělesných znaků, genové (krevní) skladbě chovaných chladnokrevných populací, příslušnosti hřebců a klisen k liniím, k otcům a k rodinám. V dalších pasážích jsou charakterizovány reprodukční parametry, věková skladba chovaných populací a geografické rozložení chovu jednotlivých plemen v ČR, včetně struktury četností koní chovaných jednotlivými majiteli.
Veškerá data a údaje byla, se souhlasem ASCHK a příslušných chovatelských svazů, čerpána z databáze Ústřední evidence chovu koní v hřebčíně Slatiňany. V následujícím textu přinášíme stručný výtah z jednotlivých pasáží zmíněného sborníku.

Vývoj a charakteristika početních stavů chladnokrevných koní
K roku 2001 bylo v PK ČMB zapsáno 41 hřebců a 900 klisen z toho 260 klisen bylo zapsáno v HPK (hlavní plemenné knize) a 330 klisen v PK (plemenné knize). V PK noriků bylo zapsáno 31 hřebců (12 hřebců s plemennou příslušností norik, 19 hřebců s plemennou příslušností SN) a 800 klisen (220 klisen v HPK a 320 klisen v PK). V PK SN bylo zapsáno 26 hřebců a 450 klisen (300 klisen v HPK a 90 klisen v PK). Do chovu - plemenitby bylo v období let 1995 až 2000 zařazeno celkem 26 hřebců plemene ČMB, 12 hřebců norických a 17 hřebců plemene SN. Do PK ČMB bylo v tomto období zapsáno celkem 650 klisen (průměrně ročně 108 klisen), z toho 170 klisen do HPK a 190 klisen do PK. Zkoušky výkonnosti (dále jen ZK) absolvovalo v tomto období 150 klisen ČMB, tj. 23 % z celkově zařazených. Do PK norických koní bylo v tomto období zapsáno celkem 570 klisen (průměrně ročně 95 klisen) z toho 130 klisen do HPK a 200 klisen do PK. ZK absolvovalo 80 norických klisen, tj. 14 % z celkově zařazených. Do PK SN bylo v tomto období zapsáno celkem 240 klisen (průměrně ročně 40 klisen) z toho 180 klisen do HPK a 50 klisen do PK. ZK absolvovalo 160 klisen SN, tj. 66 % z celkově zařazených. Tlak na zařazování kvalitních klisen do plemenitby a na absolvování zkoušek výkonnosti byl způsoben především u klisen plemene SN a ČMB dotačními podmínkami státu a skutečností, že nejkvalitnější část populace koní plemene SN (od roku 1996) a ČMB (od roku 2000) byla zařazena do genetických zdrojů, jejichž chov je podporován státem.

Charakteristika základních tělesných rozměrů hřebců a klisen podle plemen
Z charakteristik základních tělesných znaků uvedených v tabulce 1 je zřejmé, že mezi hřebci a ani mezi klisnami chovaných populací jednotlivých plemen není podstatných rozdílů.

Charakteristika podílů genů (krve) v jednotlivých populacích plemen chladnokrevných koní v ČR
V aktuální populaci ČMB kolísá podíl genů původních belgických předků v rodokmenech chovných hřebců od 45 do 70 %, u klisen od 30 do 80 % a u dorostu - hřebečků a klisniček od 25 do 70 %. Do genetického zdroje jsou zařazováni hřebci a klisny s nejméně 50% podílem genů původních belgických předků. V populaci norické je podíl genů norických předků v rodokmenech chovných hřebců na úrovni 15 až 85 %, u klisen 10 až 95 % a u dorostu - hřebečků a klisniček 10 až 90 %. U populace slezských noriků je podíl genů původních slezských předků v rodokmenech chovných hřebců v rozmezí 25 až 60 %, u klisen 10 až 75 % a u dorostu - hřebečků a klisniček 15 až 55 %. Do genetického zdroje jsou zařazováni hřebci a klisny s nejméně 25 % podílem genů původních slezských předků.

Příslušnost hřebců a klisen v současných populacích chladnokrevných plemen koní k liniím otců, k otcům a k rodinám
Aktuální populace 41 hřebců a asi 950 klisen ČMB přísluší k devíti původním belgickým liniím, a to 426 Aglaé (24/1196) - 12 hřebců a 295 klisen, 113 Successeur de Boneffe – (7 hř. + 130 kl.), 428 Branibor – (5 hř. + 110 kl.), 9 Marquis de Vraimont – (5 hř. + 120 kl.), 51 Bayard de Herédia – (5 hř. + 120 kl., 3998 Pandor – (2 hř. + 60 kl.), 396 Bourgogne de Monti – (2 hř. + 40 kl.), 681 Boston - (1 hř. + 30 kl.), 50 Corale – (1 hř. + 8 kl.), 26 Miroš – (1 hř. + 42 kl.).
Aktuálních 41 hřebců ČMB přísluší ke 29 otcům a asi 950 klisen ČMB ke 34 otcům.
Nejčetnější zastoupení dcer v populaci klisen ČMB mají hřebci 278 Mabar - 40 klisen, 263 Martin - 30 kl., 243 Bragir - 30 kl., 2348 Bred - 30 kl., 262 Paris 27 kl., 2377 Subran 25 kl., 2350 Agrous - 23 kl., 64 Bujag 20 kl., 188 Rogdaj - 20 kl., 2392 Bosbar - 20 kl.
Přibližně 400 klisen ČMB přísluší k 51 rodinám s četností nejméně 5 klisen v rodině. Příslušnost k rodinám u ostatních aktuálních klisen je pod úrovní 5 klisen v rodině a nebo ji nelze specifikovat.
Aktuálních 12 norických hřebců a asi 800 klisen přísluší k 16 původním norickým liniím a to 367 Bravo 149 S.St.- 2 hřebci a 40 klisen, Randolf 1998 - 2 hř. + 18 kl., 1747 Neuwirt Diamat IX - 2 hř. + 150 kl., 2934 Hubert Nero IX - 2 hř. + 140 kl., Lerch Elmar IX - 1 hř. + 1 kl., 13 Vulkan 63 S. - 1 hř. + 140 kl., 41 Norbert 1
hř. + 25 kl., 2262 Gothenscherz - 1 hř. + 80 kl., 2686 Rytíř – 70 kl., 2694 Fusch Vulkán IX - 45 kl., 12 Pfeilring - 30 kl., Amor T.- 30 kl., 2526 Hollrieger (Bulba) - 20 kl., 419 Bravo - 20 kl., 1542 Nero Diamant VI - 15 kl., 2693 Schrempf Diamant VIII - 10 kl..
Aktuálních 12 norických hřebců přísluší k 11 otcům a asi 800 klisen ke 32 otcům. Nejčetnější zastoupení dcer v populaci norických klisen mají hřebci 200 Rytíř z Lán 1 - 35 klisen, 282 Schachen - 30 kl., 96 Hubír 1 - 30 kl., 2283 Neudan - 25 kl., 137 Neugot z Čimelic - 25 kl., 245 Gosun - 20 kl., 259 Direktor 8 - 20 kl., 2298 Fušer - 320 kl., 1980 Streiter z Lán 5 - 20 kl.. Přibližně 400 norických klisen přísluší ke 38 rodinám s četností nejméně 5 klisen v rodině. Příslušnost k rodinám u ostatních aktuálních norických klisen je pod úrovní 5 klisen v rodině a nebo ji nelze specifikovat.
Aktuální hřebci plemene SN v počtu 26 jedinců a asi 450 klisen přísluší k deseti původním slezským norickým liniím a to: 1747 Neuwirt Diamant IX - 9 hřebců a 90 klisen, 2262 Gothenscherz - 6 hř. + 120 kl.,13 Vulkan 63 S. - 3 hř. + 45 kl., 1542 Nero Diamant VI - 3 hř. + 15 kl., 26 Höllriegel (Bulba) - 2 hř. + 50 kl., 419 Bravo - 1 hř. + 20 kl., 2934 Hubert Nero IX - 1 hř. + 70 kl., 2686 Rytíř - 1 hř.
+ 10 kl., 12 Pfeilring - 15 kl., 2694 Fusch Vulkán XI - 5 kl..
Aktuálních 26 hřebců plemene SN přísluší k 18 otcům a asi 450 klisen ke 29 otcům. Nejčetnější zastoupení dcer v populaci klisen SN mají hřebci 2412 Gonet - 43 klisen, 2237 Gonos - 30 kl., 2296 Hubír 13 - 26 kl., 2446 Huneg - 20 kl., 2001 Hegar - 20 kl., 2414 Hegar 1 - 20 kl.. Přibližně 360 klisen plemene SN přísluší ke 23 rodinám s
četností nejméně 5 klisen v rodině. Příslušnost k rodinám u ostatních aktuálních norických klisen je pod úrovní 5 klisen v rodině a nebo ji nelze specifikovat.

Charakteristika dílčích reprodukčních parametrů a ukazatelů

Z tabulek 2 a 3 je patrný výrazný trend snižování počtů připuštěných klisen až o 50 % a to především u klisen norických a ČMB.
Čistokrevná - stejnosměrná plemenitba je preferována především v
populacích ČMB a SN a to v souvislosti se zařazením nejkvalitnějších částí těchto populací do genetických zdrojů.
U všech privátních chovatelů převažuje držení jedné až tří klisen. Větší soustředěné chovy klisen jsou v držení akciových splečností a společností s ručením omezeným. Přibližně polovina plemenných hřebců je chována Zemskými hřebčinci Písek a Tlumačov a polovina hřebců je držena privátními chovateli.

Ing. Josef Volenec, CSc.,
Foto Jiří Bělohlav

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down