05.06.2005 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Legislativa pro zkoušení krmiv

Česká republika se vstupem do Evropského společenství zavázala k přijímání komunitárního práva do své legislativy. Státní odborný dozor na úseku krmiv nezačíná ale tímto datem. Již v roce 1996 schválil Parlamentem ČR zákon o krmivu č. 91/1996 Sb., jehož nedílnou součástí byla vyhláška o metodách zkoušení krmiv č. 222/1996 Sb. Do této vyhlášky již byly zapracovány metody zkoušení krmiv, které vydalo Evropské společenství formou směrnic, i když nebyly pro odborný dozor v ČR povinné. Ve vyhlášce se tedy kromě metod zkoušení Evropského společenství vyskytovaly i národní metody, které měly menší nebo větší odchylky od jeho metod. Po přistoupení k ES však jsou pro státní odborný dozor závazné pouze metody zkoušení vydané směrnicemi Evropské komise.

Na samém začátku lze položit otázku: Jak vznikl jednotný postup pro zkoušení krmiv v Evropském společenství?

Vznik jednotného postupu
pro zkoušení krmiv
V roce 1970 je založen Stálý výbor pro krmiva a vychází směrnice Komise 70/373/EHS, která zavádí metody společenství pro odběr a zkoušení vzorků krmiv. Tato směrnice byla několikrát novelizována a v roce 2004 bylo vydáno nařízení 2004/882/EC, které od roku 2006 původní směrnici zcela nahradí.
Po vydání směrnice o zavedení metod odběru a zkoušení vzorků pro krmiva byla vydána celá řada směrnic (přibližně 20), které obsahovaly jednotlivé metody zkoušení. Také tyto směrnice byly v průběhu času novelizovány, doplňovány a rušeny. V současné době se připravuje zcela nový dokument, který bude obsahovat všechny metody zkoušení v přehledném uspořádání, které byly doposud vydány. Zavedení takového dokumentu značně usnadní vyhledávání informací o analytických metodách a navíc v něm budou obsaženy pouze metody odpovídající dnešním legislativním požadavků.
Stejně jako evropské dokumenty byla také původní vyhláška č. 222/1996 Sb. od roku 1996 celkem třikrát novelizována, naposledy v roce 2004 jako č. 497/2004 Sb.

Zřetelná změna v přístupu kontroly
Kromě metod pro státní odborný dozor je snaha o zavádění jednotných metod na sledování zakázaných a škodlivých látek. Mnohé z nich jsou stanovovány pomocí moderních přístrojových technik a takové metody vyžadují jiný přístup než klasické analytické metody.
Při pohledu na směrnici č. 70/737/EHS a č. 2004/882/ES je zřetelně vidět změna v přístupu ke kontrole krmiv. V dřívější době se kladl důraz na kontrolu základních živin a dávkovaných aditiv, v dnešní době se stále víc klade důraz na zdravotní nezávadnost krmiv, bezpečnost potravinového řetězce a ochranu životního prostředí. Mění se také přístup k metodám zkoušení, a to zejména k metodám, které využívají moderních přístrojových technik. Při validaci těchto metod je návodem postup a kritéria uváděná v rozhodnutí Komise 2002/657/EC.

Postup pro stanovení určité látky
Vydání směrnice Evropské komise ke zkoušení je dlouhodobý, nejprve ryze odborný, a poté již legislativní proces. Evropská komise podle požadavků výrobců, spotřebitelů nebo institucí vyhledá vhodný způsob stanovení určité látky nebo skupiny látek ve spolupráci s výzkumným střediskem (The Joint Research Centre – JRC), institutem pro evropskou normalizaci a expertní komisí (CEMA), složenou z odborníků z jednotlivých členských států. Po vybrání vhodné metody musí proběhnout ověření metody – takzvaná validační studie.
Tato studie se provádí několikastupňově – nejprve v jedné laboratoři a potom v další jedné až dvou laboratořích. Pokud se získají výsledky vyhovující požadavkům zadání, začne závěrečná etapa ověřování – kruhový test pro stanovení statistických parametrů metody. V předchozích etapách je vypracován podrobný popis postupu metody a ten je spolu se vhodnými vzorky předán laboratořím, které se účastní kruhového testu. Naměřené výsledky se zpracují a v případě, že splňují požadavky zadání a mezinárodního validačního protokolu, je možné takovou metodu využít pro úřední zkoušení. Po jejím vydání v Úředním věstníku se metoda stává závaznou pro všechny státy ES.

EFSA pro autorizaci aditiv
Zvýšený zájem veřejnosti o bezpečnost potravin vedl ke vzniku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority). Tento úřad má na starosti také posuzování zdravotních aspektů látek přidávaných do krmiv. Autorizace aditiv nebude nadále probíhat v jednotlivých státech, ale bude ji provádět EFSA a tím bude zajištěn jednotný postup pro jejich autorizaci, jejich uvádění na trh, používání a kontrolu s ohledem na ochranu zdraví lidí, zvířat a ochranu životního prostředí podle Obecných nařízení potravinového práva 178/2002. Spolupracovníkem EFSA bude podle nařízení č. 1831/2003 referenční laboratoř společenství (Community Reference Laboratory), která bude posuzovat analytickou část dokumentace předkládané při autorizaci. Posuzování se kromě CRL účastní také zástupci národních referenčních laboratoří jednotlivých států společenství.

Analytická část dokumentace
Analytická část dokumentace musí mít metodu na stanovení autorizované látky v dávkované i kontaminující koncentraci a pokud bude třeba sledovat rezidua autorizované látky i metodu pro tato rezidua. Metody, které jsou nyní uváděny ve směrnicích komise, jsou metody pro stanovení v dávkovaných hladinách a nikoli pro nízké koncentrace. Dokud nebudou stanoveny sjednocené metody pro sledování nízkých koncentrací, využívají členské státy různé validované metody, které jsou pro tyto účely vhodné. Za těchto podmínek je ovšem možné, že výsledky rozborů v jednotlivých státech nemusí být zcela srovnatelné. Důležitost ochrany zdraví lidí, zvířat a životního prostředí zcela zákonitě povede ke sjednocování metod i v této oblasti.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down