21.04.2007 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Management reprodukce ve stádě dojnic

V polovině března se uskutečnil již třetí cyklus přednášek určených pro chovatele skotu s názvem Galaprojekt. Zdravé stádo – základ ziskového chovu bylo ústředním tématem celého semináře. Pořadatelé a přednášející se snažili sestavit program tak, aby zahrnoval všechny důležité aspekty, které mají vliv na zdraví a užitkovost dojnic, jako jsou výživa, péče o končetiny, reprodukce a výroba kvalitních krmiv.

Vliv managementu stáda na reprodukční ukazatele u dojnic sledoval a chovatelům přiblížil prof. Dr. med. vet. Rolf Mansfeld z univerzity v Mnichově. Pod výrazem management stáda se vlastně ukrývají rozhodující faktory, které člověk může svojí činností ovlivnit.

Období před porodem a porod
Velký vliv má na reprodukci nepochybně způsob řízení reprodukčního cyklu. Důležitým faktorem je okoloporodní období, tedy příprava na porod, průběh porodu, sledování odchodu lůžka a průběhu puerperia. Dále je třeba se zaměřit na organizaci vyhledávání říjících se plemenic, dodržování minimálního intervalu, který prof. Mansfeld nazývá „dobrovolnou čekací dobou“, organizace a provádění zapouštění a diagnostiky březosti a v neposlední řadě dodržování minimální délky období stání na sucho.
Správný průběh porodu a poporodního období může do značné míry ovlivnit četnost výskytu nespecifických zánětů pohlavního aparátu plemenic, které jsou dávány do souvislosti se zadržením lůžka. Prodělané infekce pohlavního ústrojí mají přímý vliv na růst a zrání folikulů.

Organizace říje
Jestliže hovoříme o organizaci vyhledávání říjí, je důležitá jednoznačná identifikace zvířat, schopnost ošetřovatele rozpoznat příznaky říje, četnost a délka periody, po kterou je říje vyhledávána. Důležité je nejen říji vyhledat, ale i ji správně využít. To znamená inseminovat ve správný čas. V Německu se hodnotí úroveň řízení reprodukce mimo jiné i na základě indexu využití říjí, jež se vypočte jako podíl zvířat zapuštěných do 21 dnů po uplynutí dobrovolné čekací doby a zvířat, u kterých uplynula čekací doba, násobený stem. Žádoucí je, aby tento index byl minimálně 80 procent.
Abychom mohli ve stádě dosáhnout uspokojivých reprodukčních ukazatelů, je nezbytné rozpoznat alespoň 80 % říjí. Normální říjový cyklus, tedy takový, který trvá 18 až 24 dní, se vyskytuje u 65 % plemenic. Přibližně čtvrtina plemenic má cyklus delší než 24 dní. S tímto faktem je třeba počítat a vysledovat v daném stádě takové plemenice, u nichž se délka říjového cyklu liší od té průměrné.
Trvání minimálního intervalu neboli dobrovolné čekací doby závisí do určité míry na chovateli. Každé zvíře je po uplynutí puerperia, které vykazuje zřetelné příznaky říje, může být zapuštěno. Stanovení délky čekací doby se odvíjí v jednotlivých podnicích od hospodářsko ekonomické situace. Ve většině případů je ekonomické zapouštět plemenice časně i když úspěšnost je nižší. Podle prof. Mansfelda jsou zvýšené náklady na inseminaci více než vyrovnány kratší servis periodou.

Řízená reprodukce
Prof. Mansfeld ve své přednášce kromě dalších faktorů působících na reprodukční ukazatele zmínil i strategické řízení reprodukce. Základem tohoto systému řízení jsou přesně plánované postupy, vytyčení cílů a přesné určení jednotlivých kroků, které k danému cíli směřují. Aby tento systém fungoval, je třeba úzká spolupráce chovatele, veterináře a poradenských služeb. V úvahu je třeba brát i úroveň výživy, ustájení, managementu a do jisté míry i genetickou výbavu chovaných zvířat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down