03.02.2004 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE

Ministerstvo zemědělství České republiky
a
Státní veterinární správa České republiky,

EPIZOOTOLOGIE

OBSAH :

I. Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené ze státního rozpočtu
A. Vakcinace proti nákazám
B. Kontrola zdraví

II. Povinné preventivní a diagnostické hrazené chovatelem
A. Vakcinace proti nákazám
B. Kontrola zdraví

III. Seznam zkratek

IV. Výše výdajů na preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I.

Krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze stanovují v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) tyto termíny:
a) zdravotní zkouška musí být provedena do jednoho roku od předchozího provedení v roce 2003 a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být předložen do jednoho měsíce od provedení,
b) v případě, že provedení zdravotní zkoušky nebylo v roce 2003 požadováno, je termín pro předložení výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 31. října 2004,

EPIZOOTOLOGIE
I. Povinné akce hrazené ze státního rozpočtu
A. Vakcinace proti nákazám
1. Vakcinace slepeckých psů
2969 VZTEKLINA – Va
Vakcinace 1 x ročně.
2. Lišky
2964 VZTEKLINA – orální vakcinace lišek se provádí kladením návnad podle programu SVS ČR.
B. Kontrola zdraví
3. Skot
2120 BRUCELÓZA – VyLa - KS (RVK + RBT)
a) býčci v OPB před základním výběrem 1x;
b) plemenní býci v ISB 1x ročně.
2123 BRUCELÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (RBT)
Všechna hospodářství skotu (stáda), která nedodávají mléko do mlékárny nebo nemají povolen prodej mléka přes dvůr - vyšetřují se krávy a jalovice od stáří 24 měsíců a plemenní býci v přirozené plemenitbě ve stádě 1x ročně.
2129 BRUCELÓZA – VyLa - vyšetření mléka (ELISA)
Bazénové vzorky mléka ze všech hospodářství skotu, která dodávají mléko do mlékárny nebo mají povolen prodej mléka přes dvůr 2x ročně v rozpětí minimálně 3 měsíců. Odběr provádí KVS.
2116 BRUCELÓZA – VyLa - KS (RVK + RBT)
Všechny zmetalky 2x v intervalu 21 – 28 dnů.
2122 BRUCELÓZA – VyLa (P + BV)
Vyšetřování zmetků a plodových obalů v indikovaných případech.
2851 TUBERKULÓZA – Adg - jednoduchá tuberkulinace (Bovitubal)
a) V 50% hospodářství se provádí vyšetření všech krav a jalovic od stáří 24 měsíců 1x ročně. Celkový počet vyšetřených zvířat by měl činit cca polovinu chovaných zvířat uvedených kategorií v kraji.
b) plemenní býci 1x ročně.
Výběr hospodářství provedou krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze.
2292 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa - sérologické vyšetření
(ELISA,VNT)
a) hospodářství (stáda) v pozorovací době při ozdravování - poslední vyšetření ozdraveného hospodářství (stáda) před jeho prohlášením za hospodářství (stádo) prosté u zvířat starších 6 měsíců (kromě žíru samostatně ustájeného);
b) krávy v hospodářstvích (stádech) prostých nákazy 1x ročně:
– všechny krávy v hospodářstvích (stádech) do 30 kusů krav,
– hospodářství (stáda) od 31 kusů krav a výše: 30 % krav z každého stáda, ale nejméně 30 krav;
c) zmetalky 2x v intervalu 21 – 28 dnů v hospodářstvích (stádech) prostých nákazy;
d) býčci v OPB 1x v izolaci a 1x před základním výběrem;
e) plemenní býci v inseminačních stanicích a v přirozené plemenitbě v hospodářstvích (stádech) prostých nákazy.
2210 ENZOOTICKÁ LEUKÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (IDT, ELISA)
a) býčci v OPB před základním výběrem 1x;
b) plemení býci 1x ročně.
2211 ENZOOTICKÁ LEUKÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA)
V 50% hospodářství skotu (stád), která nedodávají mléko do mlékárny nebo nemají povolen prodej mléka přes dvůr - vyšetřují se krávy a jalovice od stáří 24 měsíců a plemenní býci v přirozené plemenitbě ve stádě 1x ročně. Vyšetřují se směsné vzorky 10 sér. Vzorky se odebírají společně s vyšetřením na brucelózu. Celkový počet vyšetřených zvířat by měl činit cca polovinu chovaných zvířat uvedených kategorií v kraji.
Výběr hospodářství provedou krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze.

2213 ENZOOTICKÁ LEUKÓZA – VyLa - vyšetření mléka (ELISA)
Bazénové vzorky mléka ze všech hospodářství skotu, která dodávají mléko do mlékárny nebo mají povolen prodej mléka přes dvůr 2x ročně v rozpětí minimálně 3 měsíců. Vzorky se odebírají společně s vyšetřením na brucelózu. Odběr provádí KVS.
2070 BOVINNÍ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATIE (BSE) – VyLa - podezřelá zvířata - (P + RT + HI + BI + IHC*)
Zvířata vykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, neléčená nebo jejichž léčení není účinné.
2072 BOVINNÍ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATIE (BSE) – VyLa (RT + HI* + IHC*)
Uhynulá nebo utracená zvířata starší 24 měsíců laboratorní vyšetření.
2074 STANOVENÍ MIKROBIÁLNÍ RESISTENCE – VyLa - (BV)
Bakteriální kmeny (Salmonella enteritidis, E.coli) izolované v příslušném SVÚ z klinicky nemocných a uhynulých zvířat nebo ze zvířat zdravých vyšetřených z preventivních důvodů, kmeny Staph. aureus izolované z klinických mastitid.
Celkový počet testovaných kmenů určí KVS po dohodě s příslušným SVÚ v závislosti na struktuře hospodářství v daném okresu (cca 15 kmenů).
Pracovníci SVÚ budou k testování vybírat bakteriální kmeny podle zásady z jednoho chovu a z jedné epizody onemocnění jeden kmen jednoho bakteriálního druhu, sérovaru, fagotypu.

4. Prasata
2110 BRUCELÓZA – VyLa - KS (PA, RVK)
Zmetalky nebo prasnice, které porodily málo životaschopná selata 2x v intervalu 21 - 28 dní.
2111 BRUCELÓZA – VyLa (P + BV)
Vyšetření v indikovaných případech zmetků, málo životných selat, případně plodových obalů bezprostředně po zmetání.
2114 BRUCELÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (B.suis var.leporis) (RBT)
Vyšetření všech poražených prasnic a kanců.
2117 BRUCELÓZA – VyLa - KS (PA, RVK)
Plemenní kanci v ISK 1x ročně.
1150 VEZIKULÁRNÍ CHOROBA PRASAT – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA nebo SNT)
a) vyšetření všech poražených kanců;
b) vyšetření poražených prasnic z jednotlivých dodávek každého chovatele na jatky (cca 3% dodaných zvířat);
c) depistáž u prasat ve stádech při došetřování ojedinělých sérologických nálezů (singleton reactor).
1073 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA + NPLA*)
Z okresů s výskytem protilátek u černé zvěře. Vyšetření se provádí u poražených prasnic a kanců z jednotlivých dodávek každého chovatele na jatky. Rozsah určuje SVS ČR s ohledem na výskyt protilátek u černé zvěře v okresech.
2032 AUJESZKYHO CHOROBA – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA + VNT*)
a) vyšetření všech poražených prasnice a kanců;
b) plemenní kanci na ISK 1x ročně.
Odběr na jatkách provádí KVS, kde jsou zvířata porážena, odběr krve se provádí podle původu prasat a společně s indikovaným odběrem na ostatní nákazy - brucelózu, vezikulární chorobu prasat, Ach, KMP.
2037 AUJESZKYHO CHOROBA – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA + VNT)
Zmetalky nebo prasnice, které porodily málo životaschopná selata 2x v intervalu 21 - 28 dnů.
2035 AUJESZKYHO CHOROBA – VyLa (P + HI + KV)
Vyšetření v indikovaných případech zmetků, málo životných selat, případně plodových obalů bezprostředně po zmetání.
2075 STANOVENÍ MIKROBIÁNÍ RESISTENCE – VyLa - (BV)
Bakteriální kmeny (E. coli, Salmonella enteritidis) izolované v příslušném SVÚ z klinicky nemocných (enteritidy) a uhynulých zvířat, z orgánů (sepse) a tenkého střeva (enteritidy).
Celkový počet testovaných kmenů určí KVS po dohodě s příslušným SVÚ v závislosti na struktuře hospodářství v daném okresu (cca 15 kmenů).
Pracovníci SVÚ budou k testování vybírat bakteriální kmeny podle zásady z jednoho chovu a z jedné epizody onemocnění jeden kmen jednoho bakteriálního druhu, sérovaru, fagotypu.
5. Ovce
2092 BRUCELÓZA (B. melitensis) – VyLa - KS (RBT + RVK)
Plemenní licentovaní berani 1x ročně.
2118 BRUCELÓZA (B. melitensis) – VyLa - KS (RBT + RVK)
Zmetalky 2x v intervalu 21 – 28 dnů.
2093 BRUCELÓZA (B. melitensis) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT)
V hospodářství (stádě) s produkcí plemenných beránků, v nichž se provádí kontrola užitkovosti se vyšetření provádí 1x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazují:
a) všechna nekastrovaná samčí zvířata starší 6 měsíců,
b) 25% samičích zvířat, která dosáhla reprodukčního stáří (pohlavně dospělá) nebo jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat musí být vyšetřena všechna) .
c) všechna zvířata starší šesti měsíců zařazená do hospodářství od předchozího testování,
2091 BRUCELÓZA (B. melitensis) – VyLa (P + BV)
V indikovaných případech zmetci, případně plodové obaly.
2100 INFEKČNÍ EPIDIDYMITIDA BERANŮ (B.ovis) – VyLa - sérologické vyšetření (RVK)
a) v hospodářství (stádě) s produkcí plemenných beránků, v nichž se provádí kontrola užitkovosti se vyšetřují bahnice a plemenní berani 1x ročně;
b) vyšetření beránků před výběrem do plemenitby.
2460 KLUSAVKA – VyLa (P + RT + HI + BV + IHC*)
a) uhynulá zvířata starší 18 měsíců vykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, neléčená nebo jejichž léčení není účinné;
b) vyšetření zvířat starších 18 měsíců s negativním výsledkem vyšetření na vzteklinu (provede SVÚ).
2466 KLUSAVKA – VyLa (RT + IHC*)
Poražená a nutně poražená zvířata starší 18 měsíců.
6044 KLUSAVKA – GENOTYPIZACE - STANOVENÍ GENOTYPU PRIONOVÉHO PROTEINU - VyLa (PCR-SSCP)
Plemenní beránci před jejich zařazením do plemenitby a plemenné bahnice v souladu se šlechtitelským programem.
2500 MAEDI -VISNA – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA nebo IDT)
V hospodářství (stádě) s produkcí plemenných beránků, v nichž se provádí kontrola užitkovosti se vyšetřují bahnice a plemenní berani 1x ročně. ;

6. Kozy
4452 TUBERKULÓZA – Adg - jednoduchá tuberkulinace (Bovitubal)
a) v hospodářství (stádě) s produkcí plemenných kozlíků, v nichž se provádí kontrola užitkovosti nebo s tržní produkcí mléka se vyšetřují zvířata starší 12 měsíců 1x ročně;
b) plemenní kozli 1x ročně.
2119 BRUCELÓZA (B.melitensis) – VyLa - KS (RBT + RVK)
Zmetalky 2x v intervalu 21 – 28 dnů.
2124 BRUCELÓZA (B.melitensis) – VyLa - KS (RBT + RVK)
Vyšetření kozlů v plemenitbě lx ročně.
2125 BRUCELÓZA (B.melitensis) – VyLa (P + BV)
V indikovaných případech zmetci, případně plodové obaly.
2126 BRUCELÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (RBT)
V hospodářství (stádě) s produkcí plemenných beránků, v nichž se provádí kontrola užitkovosti se vyšetření provádí 1x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazují:
a) všechna nekastrovaná samčí zvířata starší 6 měsíců,
b) 25% samičích zvířat, která dosáhla reprodukčního stáří (pohlavně dospělá) nebo jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat musí být vyšetřena všechna) .
c) všechna zvířata starší šesti měsíců zařazená do hospodářství od předchozího testování,
2461 KLUSAVKA – VyLa (P + HI + BV + IHC*)
a) uhynulá zvířata starší 18 měsíců vykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, neléčená nebo jejichž léčení není účinné;
b) vyšetření zvířat starších 18 měsíců s negativním výsledkem vyšetření na vzteklinu (provede SVÚ).
2463 KLUSAVKA – VyLa - (RT + IHC*)
Poražená a nutně poražená zvířata starší 18 měsíců.
7. Koňovití
2590 INFEKČNÍ ANEMIE KONÍ – VyLa - sérologické vyšetření (IDT)
Koně poražení na jatkách.
3390 NAKAŽLIVÝ ZÁNĚT DĚLOHY KONÍ – VyLa - (BV)
a) plemenní hřebci působící v inseminačních stanicích a v odběrových místech před zahájením odběrové sezóny 2x v intervalu 14 dnů (uretra U, předkožka P);
b) klisny 2x v intervalu 14 dnů poprvé zařazené do plemenitby nebo klisny jalové z předchozí sezóny a klisny po dlouhodobé reprodukční pauze;
c) klisny zapuštěné dodatečně zjištěnými pozitivními hřebci 2x v intervalu 21 dní.
3392 NAKAŽLIVÝ ZÁNĚT DĚLOHY KONÍ – VyLa (BV)
Klisny po zmetání 2x v intervalu 14 dnů.
2280 HŘEBČÍ NÁKAZA – VyLa - sérologické vyšetření (RVK)
Plemenní hřebci působící ve střediscích pro odběr spermatu a odběrových místech před zahájením odběrové sezóny.
8. Drůbež hrabavá
1127 NEWCASTLESKÁ CHOROBA – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA nebo HIT)
Vyšetření vzorků v hospodářstvích, ve kterých byla provedena vakcinace podle kódu 1122 (nejdříve 4 týdny po poslední vakcinaci, vždy 60 vzorků) - hradí se pouze laboratorní vyšetření.
SALMONELÓZA DRŮBEŽE – VyLa - bakteriologické vyšetření (BV)

2750 KADÁVERY + UTRACENÁ DRŮBEŽ PŘI DOŠETŘENÍ PODEZŘENÍ Z NÁKAZY

Počet jedinců v hejnu Počet vyšetření v kusech
do 5.000 5
5.001 – 7.000 10
7.001 – 20.000 20
20.001 – 50.000 30
50.001 a více 50

2751 ÚŘEDNÍ SMĚSNÝ VZOREK trusu z reprodukčních chovů každých 8 týdnů.

Počet drůbeže v jedné hale Počet vzorků trusu
1 – 20 1 – 20
21 – 29 20
30 – 39 25
40 – 49 30
50 – 59 35
60 – 89 40
90 – 199 50
200 – 499 55
500 – nebo více 60

2752 ÚŘEDNÍ SMĚSNÝ VZOREK mekonia z líhní od 250 kusů kuřat z každého hospodářství každých 8 týdnů.
Pokud je odběr mekonia a trusu prováděn jako akce hrazená ze státního rozpočtu podle kódu 2751 a 2752, neodebírají se v tomto týdnu vzorky placené chovatelem podle kódů 2757 a 2758.

2076 STANOVENÍ MIKROBIÁNÍ RESISTENCE – VyLa - (BV)
Bakteriální kmeny Salmonella enteritidis izolované v příslušném SVÚ z klinicky nemocných a uhynulých zvířat nebo ze zvířat zdravých vyšetřených z preventivních důvodů.
Celkový počet testovaných kmenů určí KVS po dohodě s příslušným SVÚ v závislosti na struktuře hospodářství v daném okresu (cca 15 kmenů).
Pracovníci SVÚ budou k testování vybírat bakteriální kmeny podle zásady z jednoho chovu a z jedné epizody onemocnění jeden kmen jednoho bakteriálního druhu, sérovaru, fagotypu.
9. Masožravci volně žijící
3002 VZTEKLINA – kontrola nákazové situace VyLa (P + IF)
a) utracená, ulovená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření;
b) 10 lišek na 100 km² v okresech, kde se neprovádí orální vakcinace, tak aby byla pokryta většina honiteb.
2965 VZTEKLINA – kontrola nákazové situace VyLa (P + IF) + kontrola orální vakcinace (P + IF + výbrus TTC)
a) 10 odlovených, utracených a uhynulých lišek na 100 km² za rok, nebo
b) 20 odlovených, utracených a uhynulých lišek na 100 km² za rok v příhraničních okresech s Polskem a se Slovenskem,
tak aby bylo pokryto území, kde se prováděla orální vakcinace. V případě kontroly orální vakcinace lze zasílat lišky až za 3 týdny po skončení kladení vakcíny.
2977 VZTEKLINA – zástřelné-vzorkovné
20 lišek 100 km² za rok v příhraničních okresech s Polskem a se Slovenskem a 10 lišek na 100 km² za rok v ostatních okresech, kde se provádí i kde se neprovádí orální vakcinace, tak aby bylo území rovnoměrně pokryto.
Vyplácí se za dodanou lišku, která je odeslaná k vyšetření na vzteklinu.
10. Zajíci
2866 TULAREMIE – VyLa (P + PA +BV)
a) k došetření pozitivních zajíců při RA;
b) na celém území ČR se vyšetřují uhynulí zajíci, případně ulovení zajíci zaslaní na vyšetření na základě vyslovení podezření z nákazy.
3081 BRUCELÓZA – VyLa (P + PA + BV)
a) k došetření pozitivních zajíců při RA;
b) na celém území ČR se vyšetřují uhynulí zajíci, případně ulovení zajíci zaslaní na vyšetření na základě vyslovení podezření z nákazy.
11. Prasata divoká
1075 KLASICKÝ MOR PRASAT –VyPr - prohlídka s odběrem vzorků

1. V okresech sousedících se Slovenskem a Rakouskem:
a) v okresech Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav se vyšetřuje 100% odlovené černé zvěře po celý rok;
b) v okrese Frýdek - Místek a v okresech Znojmo, Jindřichův Hradec a v dalších dle rozhodnutí SVS ČR se vyšetřuje 50% odlovených prasat divokých po celý rok.
nebo v ostatních okresech
2. Při výskytu protilátek u černé zvěře:
V okresech s výskytem protilátek se vyšetřuje 50 % odlovených prasat divokých v období 6 měsíců po posledním nálezu protilátek a v období dalších 6 měsíců se vyšetřuje 25% odlovené černé zvěře.
3. Na ostatním území republiky:
se vyšetřuje 10% odlovených prasat divokých.
4. Na celém území republiky:
se vyšetřuje všechna uhynulá prasata divoká.
1074 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa (ELISA–V nebo KV)
Vyšetření zaslaných vzorků, rozsah vyšetření jako v kódu 1075.
1079 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA nebo NPLA*)
Vyšetření zaslaných vzorků, rozsah vyšetření jako v kódu 1075.
1083 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa celých těl zvířat
(P + dále dle potřeby ELISA, NPLA, V, KV)
Provádí se pouze v indikovaných případech, kdy nebyl odebrán vzorek orgánů.

1078 KLASICKÝ MOR PRASAT – černá zvěř – nálezné
Na celém území ČR se vyplácí nálezné za odeslaný vzorek k laboratornímu vyšetření uhynulé černá zvěře.
1077 KLASICKÝ MOR PRASAT – prasata divoká – zástřelné-vzorkovné
V okresech se sérologickým nálezem protilátek u prasat divokých (částku stanoví SVS ČR s ohledem na honební plochu okresu a na počet ročně odlovených prasat divokých) a v okresech sousedících se Slovenskem a Rakouskem (viz. tabulka) je možné vyplatit zástřelné do částky 300 Kč za vzorek (dle kódu 1075). O výši zástřelného rozhodne KVS.

Okresy
sousedící se Slovenskem a Rakouskem
Rozloha honební plochy okresu v km2 Částka určená na zástřelné
Břeclav 1056 159 000
Znojmo 1415 127 000
Hodonín 1087 105 000
U. Hradiště 879 79 000
Zlín 902 81 000
Vsetín 1032 90 000
Frýdek.-Místek 1058 90 000
Jindřichův Hradec 1712 154 000

Zástřelné se nevyplácí pokud vzorky nebudou odebrány předepsaným způsobem, odeslány a následně využity k vyšetření (sérologickému nebo virologickému) v SVÚ.
12. Bažanti
2712 OSTATNÍ SALMONELÓZY BAŽANTŮ – VyLa -bakteriologické vyšetření (BV)
Vyšetření jednoho směsného vzorku trusu z chovného hejna před snáškou (březen).
13. Zvěř ve farmovém chovu
4582 VYŠETŘENÍ K ODHALENÍ NÁKAZ
– VyLa (P + BV + PV)
Provádí se vyšetřením uhynulých kusů.
14. Včely
2540 MOR VČELÍHO PLODU – VyPr - klinické vyšetření
Všechna včelstva v ochranných pásmech, vyšetření se provádí ještě v následujícím roce po výskytu.
2541 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)
V indikovaných případech vyšetření plástů, medu, vosku a popřípadě měli při podezření z nákazy.
2260 HNILOBA VČELÍHO PLODU – VyPr - klinické vyšetření
Všechna včelstva v ochranných pásmech, vyšetření se provádí ještě v následujícím roce po výskytu.
2261 HNILOBA VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)
V indikovaných případech vyšetření plástů při jarních a zimních hlášených úhynech včel.
15. Zvířata zoologických zahrad
4565 LABOR.VYŠETŘENÍ UHYNULÝCH
ZVÍŘAT – VyLa uhynulých zvířat (P + BV)
Odběr vzorků a patologicko anatomické vyšetření.
16. Zvířata vnímavá na vzteklinu
VZTEKLINA – VyLa (P + IF) + BP v případě poranění člověka
Utracená nebo uhynulá zvířata při podezření na vzteklinu.
II. Povinné akce hrazené chovatelem zvířat
A. Vakcinace proti nákazám
17. Drůbež hrabavá
1122 NEWCASTLESKÁ CHOROBA – VyPr - Va
a) chovy šlechtitelské, prarodičovské a rodičovské;
b) užitkové chovy drůbeže od 350 ks určené k produkci konzumních vajec do tržní sítě evidované a registrované podle plemenářského zákona.
18. Holubi
1123 NEWCASTLESKÁ CHOROBA – VyPr - Va
Chovy poštovních holubů.
19. Pštrosi
1125 NEWCASTLESKÁ CHOROBA – VyPr - Va
Všichni pštrosi ve šlechtitelských chovech.
20. Odchovny bažantů a divokých kachen
1124 NEWCASTLESKÁ CHOROBA – Va
a) chovná hejna bažantů;
b) bažanti v odchovnách.
2934 INFEKČNÍ HEPATITIDA KACHENA– VyPr - Va
Chovná hejna proti IHK.
B. Kontrola zdraví
21. Skot
2657 PARATUBERKULÓZA – VyLa - KS (ELISA nebo RVK + IDT)
Plemenní býci v ISB 1x ročně.
4173 BOVINNÍ VIROVÁ DIARRHOEA (BVD) – VyLa - virologické vyšetření - (ELISA)
Vyšetření býčků u chovatele, určených pro plemenitbu před zahájením jejich odchovu 1x.

CAMPYLOBACTER FETUS SSP. VENERALIS - VyLa - BV
býčci v izolaci nebo v OPB před základním výběrem:
a) zvířata mladších 6 měsíců nebo držených do tohoto věku před izolací ve skupině zvířat jednoho pohlaví, jednorázové vyšetření vzorku výplašku umělé pochvy nebo předkožkového vaku;
b) zvířata ve věku 6 měsíců nebo starších, která mohla před izolací být ve styku se samicemi, vyšetření vzorku výplašku umělé pochvy nebo předkožkového vaku třikrát v týdenních intervalech;

TRICHOMONAS FOETUS - VyLa - BV
býčci v izolaci nebo v OPB před základním výběrem:
a) zvířata mladších 6 měsíců nebo držených do tohoto věku ve skupině zvířat jednoho pohlaví před izolací, jednorázové vyšetření vzorku výplašku předkožkového vaku;
b) zvířata ve věku 6 měsíců nebo starších, která mohla před karanténou být ve styku se samicemi, vyšetření vzorku výplašku umělé pochvy nebo předkožkového vaku třikrát v týdenních intervalech.
22. Prasata
4471 TUBERKULÓZA – Adg - jednoduchá tuberkulinace (Avitubal)
plemenní kanci v ISK 1 x ročně.
23. Koňovití
3390 NAKAŽLIVÝ ZÁNĚT DĚLOHY KONÍ – VyLa (BV)
a) klisny původně při laboratorním vyšetření negativní, zapuštěné negativním hřebcem, které měly fyziologický průběh gravidity, neměly poporodní komplikace svědčící pro tuto nákazu, budou klinicky vyšetřeny a v případě negativního výsledku tohoto vyšetření mohou být bez předchozího laboratorního vyšetření zapuštěny, v ostatních případech (změny při klinickém vyšetření) 1x před prvním zapuštěním v sezóně,
b) plemenní hřebci v přirozené plemenitbě před zahájením připouštěcí sezóny;
c) plemenní hřebci v připouštěcí sezóně při změně chovatele (hospodářství).
2280 HŘEBČÍ NÁKAZA – VyLa - sérologické vyšetření (RVK)
a) plemenní hřebci v přirozené plemenitbě před zahájením připouštěcí sezóny;
b) klisny poprvé zařazené do chovu.
24. Drůbež hrabavá
4411 TUBERKULÓZA DRŮBEŽE – Adg (Avitubal)
a) v hospodářstvích hrabavé drůbeže před produkcí a sběrem násadových vajec;
b) ve velkochovech depistáž nahrazuje pravidelné patologicko - anatomické vyšetření u chovné drůbeže.
4417 TUBERKULÓZA DRŮBEŽE – VyLa (P + HI + BV)
Při dohledávání zdrojů nákazy.
2716 PULOROVÁ NÁKAZA – VyLa (P + PA + BV)
Vyšetření kadáverů kuřat při podezření z nákazy.
2710 PULOROVÁ NÁKAZA – Adg - rychlá aglutinace (RA)
Ve šlechtitelských, prarodičovských a rodičovských chovech před produkcí a sběrem násadových vajec.
a) ve šlechtitelských chovech všichni jedinci,
b) v prarodičovských a rodičovských chovech se vyšetřuje omezený počet podle tabulky:

Počet jedinců v hejnu Počet vyšetření
do 3000 celý stav
3001 - 5000 2320
5001 – 7000 3000
7001 – 20 000 3350
20 001 – 50 000 4000
50 001 a více 5000

c) při odděleném chovu kohoutků se vyšetřují všichni kohoutci.

SALMONELÓZA DRŮBEŽE – VyLa - bakteriologické vyšetření
U kódů 2753 až 2758 jsou ceny laboratorního vyšetření kalkulovány za vzorek.
2753 STĚRY Z PŘEPRAVEK (jednodenní kuřata po přepravě) VyLa - (BV)– 10 stěrů z dodávky

V reprodukčních a komerčních chovech nosnic.
2754 KADÁVERY KUŘAT (jednodenní kuřata po přepravě) VyLa - (P + BV)– všechna uhynulá, max. 60 kusů
V reprodukčních a komerčních chovech nosnic.

2755 Vyšetření směsných vzorků trusu VyLa -ve věku 4 týdnů v reprodukčních (plemenných) a komerčních chovech nosnic;

2756 Vyšetření směsných vzorků trusu VyLa - reprodukční chovy

a) 2 týdny před zahájením snášky;

b) 1x za 14 dnů během snášky.

2757 Vyšetření směsných vzorků trusu VyLa - komerční chovy

a) 2 týdny před zahájením snášky;

b) každých 12 týdnů během snášky.

Počet drůbeže v jedné hale Počet vzorků trusu
1 – 20 1 – 20
21 – 29 20
30 – 39 25
40 – 49 30
50 – 59 35
60 – 89 40
90 – 199 50
200 – 499 55
500 – nebo více 60

2758 Vyšetření mekonia VyLa - od 250 kusů (směsný vzorek) kuřat v líhni každých 14 dní z každého hospodářství.
2567 MYKOPLASMÓZA HRABAVÉ DRŮBEŽE – VyLa - sérologické vyšetření M.gallisepticum (RA nebo ELISA)
Před snáškou (šlechtitelské, prarodičovské a rodičovské chovy):
a) rychlá aglutinace - 60 vzorků z hejna;
b) laboratorní vyšetření v případě pozitivního nálezu RA.
2568 MYKOPLASMÓZA KRŮT – VyLa - sérologické vyšetření M. meleagridis, M.gallisepticum (RA nebo ELISA)
Před snáškou (šlechtitelské, prarodičovské a rodičovské chovy):
a) rychlá aglutinace - 60 vzorků z hejna;
b) laboratorní vyšetření.v případě pozitivního nálezu RA.
25. Pštrosi
2777 SALMONELÓZA – VyLa (BV)
Vyšetření trusu chovných kusů a kuřat 2x ročně (u chovných kusů před a po snášce).
26. Ryby
3360 INFEKČNÍ NEKRÓZA PANKREATU – VyLa - virologické vyšetření (KV nebo ELISA - V)
Dvojí vyšetření plůdku v 2.-10.týdnu po rozkrmení.
2920 VIROVÁ HEMORAGICKÁ SEPTIKÉMIE – VyLa - virologické vyšetření (KV nebo ELISA - V)
Dvojí vyšetření ročka (listopad – prosinec, březen – květen) a ovariální tekutiny při výtěru.
2410 INFEKČNÍ HEMATOPOETICKÁ NEKRÓZA – VyLa - virologické vyšetření (KV nebo ELISA - V)
Dvojí vyšetření ročka (listopad – prosinec, březen – květen) a ovariální tekutiny při výtěru.

V hospodářstvích, které produkují pouze násady do volných vod se provádí na tyto nákazy virologické vyšetření ovariální tekutiny odebrané při výtěru jednotlivých druhů generačních ryb.
27. Včely
2870 VARROÁZA – VyLa (PV)
Vzorky zimní měli, po nařízeném ošetření včelstev v rozsahu stanoveném KVS.
28. Zvířata vnímavá na vzteklinu
VZTEKLINA – VyPr - klinické vyšetření zvířat, která poranila člověka
a) bezprostředně po poranění;
b) 5. den po poranění.

II. Vysvětlivky zkratek
„ nebo“………...alternativní použití uvedených metod
„ + „……………současné použití uvedených metod
„ * „……………použití uvedené metody pouze pro konfirmaci pozitivního výsledku
BP biologický pokus
BV bakteriologické vyšetření
ELISA ELISA test – sérolog.vyšetření
ELISA – V…….ELISA test – průkaz viruz krve nebo z orgánové suspenze.
IDT imunodifuzní test
IEF imunoelektroforéza
IF imunofluorescence
HI histologické vyšetření
CH chemické vyšetření
KV kultivační virologické vyšetření
KS komplexní sérologické vyšetření
MAL Mikro Aglutinace Lyse
NHT nepřímá hemaglutinace
NPLA neutralizační peroxidázový test
P pitva
PA pomalá aglutinace
PV parazitologické vyšetření
PCR reakce polymerázových řetězců
RA rychlá aglutinace
RVK reakce vazby komplementu
RIL rezidua inhibičních látek
RBT Rose bengal test
SNT sérum neutralizační test
výbrus TTC výbrus kostí k stanovení tetracyklinu
VNT virus neutralizační test
PrT Probang test
GA genová analýza
ELISA-V-KV průkaz viru z krve, nebo z orgánové suspenze
RT rychlé testy na vyšetření TSE
PCR-SSCP stanovení genomu prionového proteinu
VyPr……………preventivní vyšetření
VyLa…………..laboratorní vyšetření
Va ……………..vakcinace
Adg……………alegrenodiagnostika

IV. Výše výdajů na preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I.

Úkon Výše částečné úhrady ze státního rozpočtu v Kč Úhrada materiálu
Vakcinace slepeckých psů za ks 200,-
Orální vakcinace - ruční kladení za km2 50,-
Odběr krve u skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých 20,- + hemos skot 5,- Kč
+ hemos prasata 8,- Kč
Odběr krve od zvířat v inseminačních stanicích 50,-
Tuberkulinace u skotu a koz 17,- + tuberkulin 2,- Kč
Odběr krve od zmetalek u skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých - za jeden odběr 150,- + hemos skot 5,- Kč
+ hemos prasata 8,- Kč
Odběr zmetků, plodových obalů u skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých nebo málo životných selat 200,-
Vyšetření koňovitých na nakažlivý zánět dělohy koní
u hřebců
u klisen

200,-
100,-
Zástřelné u lišek - ks 300,-
Nálezné u černé zvěře - ks 1000,-
Zástřelné u černé zvěře - ks do 300,-
Klinické vyšetření včel - jedno včelstvo 25,-
Odběr vzorků k laboratornímu vyšetření u zoozvířat 50,-

Všechna laboratorní vyšetření uvedená v části I. ve schválených laboratořích SVS ČR jsou plně hrazena ze státního rozpočtu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down