24.10.2001 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mikroklima v rekonstruovaných stájových objektech

Změna pohledu na stájové mikroklima pro chov skotu, adekvátnější přístup chovatelů k požadavkům zvířat, ale také i zvýšený ekonomický tlak dovedl chovatele k rekonstrukcím stájových objektů. Rekonstrukcí stáje velmi často dochází k změně její mikroklimatické kvalifikace, stáj se stavební úpravou mění ze stáje uzavřené na stáj otevřenou.

Uzavřená stáj (prostor) je taková stáj, která má vlastní stájový prostor ohraničený plášťovou konstrukcí ve kterém je (při výpočtových podmínkách pro zimní období) tepelná ztráta infiltrací (provzdušněnosti) menší než tepelná ztráta větráním. Pro tento typ stájí platí hodnoty mikroklimatu uvedené v ČSN 73 4502.
Otevřená stáj je takový stájový prostor u kterého:
 Je plocha otvorů trvale otevřených nebo otevíratelných (okna, vrata, světlíky) v jednotlivých stěnách větší než 30 %, z celkové plochy příslušné stěny.
 Je v prostoru stáje tepelná ztráta infiltrací (provzdušněností) větší, než tepelná ztráta větráním.
 Je v zimním období nezbytné otevření vrat do venkovního prostoru (popřípadě do otevřeného zádveří) po dobu delší než 120 sekund, jednou za 30 minut (průjezdné stáje).
 Je zakládání krmiva z vnějšího prostředí otvory ve stěně přímo do krmného žlabu umístěného uvnitř stájového objektu.

Stájový prostor, který splňuje minimálně jedno z výše uvedených kritérií není prostorem uzavřeným, ale prostorem otevřeným. V otevřeném prostoru (stáji) se nepředpokládá v zimním období dodržení parametrů stájového biotopu dle ČSN 73 4502 („Výpočet výkonů větracích a vytápěcích zařízení ve stájových objektech“). Na podkladě tohoto faktu musí chovatel zabezpečit v objektu protimrazovou ochranou napájecí soustavy, přizpůsobit kvalitu a frekvenci podávaného krmiva. Dále musí zajistit obsluhujícím pracovníkům takové vybavení a ochranné pomůcky jako pro práci na venkovním pracovišti (zimní výstrojní součástky).
Většina rekonstrukcí, na které se vztahují úvodní poznámky probíhají ve stájích pro chov skotu. Rekonstruovaná stáj (pro odchov mladého skotu, výkrmové kategorie skotu, dojnice) má převážně charakter volného (skupinové) boxového a stelivového ustájení. Okenní soustava je nahrazena venkovní svinovací plachtou (obr.1), která bývá doplněna pevně zabudovanou opěrnou síťovinou. Ovládaní této stěny je umožněno navijákem, doplněným ocelovým lankem a kladkovým systémem. Vstupy do stájí jsou nahrazeny protiprůvanovou výsuvnou stěnou (obr.2). Otvory pro přístup do výběhů jsou uzavřeny zesílenou a světlo propustnou páskovinou z PVC (obr.3). Napájení je ze společného thermovaného napajedla (obr.4). Stropní podhled ve stájovém prostoru je odstraněn, vrchol střechy je ukončen podélnou hřebenovou štěrbinou (obr.5), odvod vzduchu samotížním větráním. Přívod vzduchu je buď přes původní okenní systém, nebo nadokenními, popřípadě podokenními štěrbinami.
Nejčastější připomínky investorů, po dokončení rekonstrukce a při vlastním provozu stáje jsou k rychlosti proudění vzduchu v zóně pobytu zvířat (dýchací zóna zvířat). Naopak nebyly zaznamenány stížnosti k teplotě a světelnému režimu v prostoru stáje. Naše zkušenost, která je podložena několikanásobným opakovaným ambulantním měření mikroklimatu (zimní a přechodné klimatické období) v rekonstruovaném stájovém objektu ( odchovna mladého skotu) však s tímto názorem plně nekoresponduje. Nelze považovat za tak závažný prohřešek (při vhodné regulaci svinovací stěny) rychlost proudění vzduchu. Chovatel si musí uvědomit, že jeho citlivá - nezakrytá část těla, která reaguje na proud vzduchu, je obvykle nad hranicí dýchací zóny zvířat, ta je pro dojnice (ale i starší kategorie výkrmu a odchovu skotu) maximálně l,8 m. Pro ostatní kategorie je tato výška udána maximální hranicí 1,6 m. Z naších měření vyplynulo, že při exteriérové rychlosti proudění vzduchu pod 1 m.s-1 je rychlost proudění vzduchu v zóně zvířat na nižší úrovni než optimum normy (viz tab.1 a graf l. a to při jakémkoliv stavu otevření venkovního závěsu. Při rychlosti proudění v exteriéru stáje nad tuto hranici, tj. cca 1,0 m.s-1 ( viz. tab.2 proudění v exteriéru 5,46 m.s-1) dochází k překročení stájového normovaného optima, které však lze ovlivnit vhodnou manipulací s venkovními okenními závěsy (tj. pouze se držet strohého doporučení , které je v projektu rekonstrukce).

Jiná situace je v rekonstruované stáji u světelných podmínek při denním osvětlení stájového prostoru, kdy při stoprocentním uzavření venkovních okenních závěsů jsou v ustajovacím prostoru stáje světelné podmínky hluboko pod údajem normy (technologické osvětlení pro skot - mimo výkrmu je 60 lux). Tyto hodnoty jsou většinově splněny již při minimálním otevření venkovního okenního závěsu (viz tab. 3 a graf 2), v našem případě z 1/3 na jedné z boční strany stáje.
Zlepšené světelné podmínky denního osvětlení v prostoru stáje přináší prospěch jak majiteli chovu, tak i jeho zvířatům, protože vytváří předpoklady ke:
 zlepšení pracovních podmínek obsluhy zvířat (bezpečnost práce)
 zlepšené operativní činnosti techniku chovu
 zlepšení zdravotního stavu stáda
 snížení indexu zabřezávání (nižší počet inseminačních dávek na jedno zabřeznutí)
 zlepšení zdravotního stavu narozených telat od matek, které jsou trvale ustájeny ve vhodnějším mikroklimatickém prostředí
 dlouhodobějšímu snížení nákladů na spotřebovanou elektrickou energií.

Poznámka: r .... rovnoměrnost fyziologického osvětlení
em ...činitel denního osvětlení- místní průměrná osvětlenost
emin ...činitel denního osvětlení -min. osvětlenost

Doporučení pro projektanty
Při rekonstrukcí stáje na stáj s venkovními okenními závěsy umístit do prostoru střešní konstrukce prosvětlovací prvky . Plocha střešního prosvětlení by měla být minimálně 2 % z celkové ustajovací plochy stáje. Prosvětlovací prvky umístit u stájí s podélnou osou východ - západ na jižní stranu střechy, u stájí s osou sever - jih rozložit prosvětlovacími prvky na obě strany střechy (východ i západ).

Doporučení pro chovatele
Provozovat rekonstruovanou stáj dle pokynů projektanta. Nejsou-li tyto pokyny uvedeny v projektu , doporučujeme chovateli , aby dle venkovních mikroklimatických podmínek (hlavně podle rychlosti a směru proudění vzduchu) operativně manipuloval s venkovním okenním závěsem. Venkovní okenní závěs by měl být minimálně z 1/3 otevřen na závětrné straně stáje. Ze zkušenosti chovatelů lze uvést, že 250 dní v roce jsou tyto závěsy otevřeny, bez jakýchkoliv negativních důsledků na chovaná zvířata, resp. jejich užitkovost.

Příspěvek je zpracován na základě výsledků řešení projektu NAZVA, č. 6113 za finančního přispění MZe ČR.

Ing. Oldřich Toufar, Ing. Jan Dolejš, CSc.
VÚŽV Uhříněves - Praha 10

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down