24.10.2001 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mléčné farmy musí být realizovány kompletně

Navrhnout jednu stáj pro skot a podílet se na její realizaci je radostí pouze z dílčí práce. Navrhnout celý komplet progresivních stájí pro skot a uzavřít obrat stáda znamená dlouhodobé úsilí a spolupráci navrhovatele s konkrétním zemědělským subjektem. Právě o takovém dlouhodobém úsilí a příkladné spolupráci zemědělského družstva Zderaz s kolektivem navrhovatele vás nyní budeme informovat.

Zemědělské družstvo Zderaz hospodaří na okrese Chrudim na 1888 ha zemědělské půdy v bramborářsko-obilném výrobním typu. Důležitou součástí zemědělství v tomto družstvu je právě chov skotu. Chovají české strakaté plemeno s malým podílem plemene ayshirského a redholštýnského. Na dvou střediscích chovu dojnic, Hluboká – cca 250 ks a Zderaz – 300 ks, je chováno celkem cca 550 dojnic. Právě české strakaté plemeno je typické pro tuto oblast bramborářsko obilného výrobního typu a je dobře přizpůsobené místním podmínkám. Družstvo má uzavřený obrat stáda a samo si odchovává telata, jalovičky a jalovice.
Prosadit vhodné ustájení, dostatečné větrání, vhodné prostředí a welfare a také je realizovat ve všech objektech na jednotlivých střediscích zemědělského podniku bylo a je klíčem úspěchu celé akce.
Síla je v komplexnosti
Jádrem chovu jsou dojnice, nelze však opominout ani ostatní kategorie chovu, jako jsou telata jalovičky a jalovice. Pro dojnice je navrženo optimalizované volné boxové ustájení s intenzivní přirozenou ventilací, zaručující čisté prostředí a vhodný welfare. Shodně a tedy s optimální technologickou návazností jsou navrženy i objekty pro telata - jalovičky a jalovice. Optimalizované volné boxové ustájení s intenzivní přirozenou ventilací je pro mladší věkové kategorie, telata – jalovičky a jalovice, v podstatě miniaturizací řešení podle dospělé kategorie dojnic.
Jednotlivá střediska chovu skotu v zemědělském družstvu Zderaz byla postupně rekonstruována a modernizována. Vhodné objekty v dobrém fyzickém stavu byly využity zejména pro ustájení skotu s výměnou málo produktivního vazného ustájení za produktivnější ustájení volné. Některé objekty bylo nutné dostavět, jednalo se zejména o novostavby dojíren. Objekty mimo koncepční plán na dalších střediscích přestaly být využívány.
Nové koncepční řešení se mnohdy neobešlo bez bourání ve stávajících konstrukcích objektů určených pro rekonstrukce a modernizace. Například průchody do krmišť bylo potřebné správně umístit a vybourat tedy průchody v obvodových stěnách. V některých případech nešlo nové dispoziční řešení umístit do objektu a bylo nutné přistavět například venkovní krmiště. Tím byly rozměrové parametry optimalizovány i s chovatelským záměrem zvětšování tělesného rámce skotu. Později provoz ukázal, že to bylo jedině dobře – v ustájení je nyní klid a pohoda prozrazující vhodný welfare. Stressové situace, které se nezřídka vyskytují při nedodržování a snižování rozměrových parametrů ve snaze natěsnat dispozici do objektu a jsou příčinou snížení užitkovosti o 5 i více %, mezi dojnicemi při optimalizaci rozměrového a dispozičního řešení prakticky nejsou a užitkovost se po modernizaci plynule zvyšuje. Zajištění dostatečného přívodu vzduchu i prosvětlení objektů se neobešlo bez zvětšení okenních otvorů bouráním a nahrazení dožilých oken novými okenními panely s na míru řešenými nadokenními klapkami. Vyústky výduchů byly též opatřeny usměrňovacími prvky z průsvitných plastových materiálů. Za zmínku stojí krytí hřebenové štěrbiny lucernou s usměrňovacími deskami po stranách a aerodynamická deska pro stáje s jedním křídlem střechy převýšeným nad druhým. Dostatečná výměna vzduchu, nízké emise amoniaku i prostředí bez zápachu jsou bezesporu přednostmi intenzivní přirozené ventilace. Zlepšení prosvětlení objektů mělo dobrý vliv na reprodukci např. % zabřezávání po I. inseminaci se zvýšilo.
Dojírny zcela nanovo
Dojírny byly řešeny jako novostavby, též s intenzivní přirozenou ventilací, avšak s možností regulace nejen na přívodních štěrbinách, ale i s regulací na štěrbinách výduchových. Řešení dojíren jako novostaveb mělo řadu předností. Například díky skloubení a návaznosti pohybových koridorů rychlý chod středisek dojnic. Jinými slovy dojírny by eventuálně šlo řešit v přístavbách, ale zpomalovalo by to chod farmy přecházením dojnic přes ostatní skupiny dojnic. Díky vhodné návaznost koridorů i svědomitým ošetřovatelům s klidným přístupem k dojnicím je provozní výkon autotandemové dojírny od firmy Miele 90 ks za hodinu. Kvalita dojení se též výrazně podílí na výborné jakosti mléka zatřiďovaného pravidelně ve třídě Q. Odvětrání dojíren intenzivní přirozenou ventilací s regulací výrazně snižuje vlhkost, emise amoniaku, zvyšuje životnost konstrukcí objektu a vytváří dobré pracovní prostředí bez zápachu pro dojiče a ošetřující personál.
Postupně byly rekonstruovány a modernizovány následující střediska chovu skotu v zemědělském družstvu Zderaz:
 Středisko chovu jalovic Hněvětice: Rok 1991 rekonstrukce a modernizace OMD 1. v konstrukci LBC s ustájením jalovic na hluboké podestýlce na optimalizované volné boxové ustájení jalovic s intenzivní přirozenou ventilací. Kapacita cca 224 ks jalovic od 12 do 24 měsíců věku.
 Středisko chovu dojnic Hluboká – demonstrační provoz MZe ČR: Rekonstrukce a modernizace typových vazných kravínů řady K-174 a K-96 na optimalizované volné boxové ustájení dojnic s dostavbou dojírny s 2x5 dojícími stáními autotandem a intenzivní přirozenou ventilací ve všech objektech. Kapacita cca 250 ks dojnic. Léta 1993 – 96 ověřovací provoz, rok 1997 vyhodnocení a doporučení VÚZT a MZe ČR pro další rozšiřování do zemědělské praxe.
 Středisko chovu dojnic Zderaz: Rekonstrukce a modernizace typových vazných kravínů řady K-174 a K-96 na optimalizované volné boxové ustájení dojnic s dostavbou dojírny s 2x5 dojícími stáními autotandem a intenzivní přirozenou ventilací ve všech objektech. Kapacita cca 300 ks dojnic. Realizace v roce 1995.
 Středisko chovu jalovic Hněvětice: Rekonstrukce OMD 2., nevyužívaného vazného ustájení jalovic, na optimalizované volné boxové ustájení jaloviček a jalovic s intenzivní přirozenou ventilací. V roce 1999 byla realizována a dána do provozu první polovina této odchovny. V letošním roce 2001 má být dokončena i druhá její polovina. Kapacita bude cca 186 ks jalovic od 7 až 10 do 12 měsíců věku.

Všechny kategorie dojnic jsou nyní chovány v optimalizovaném volném boxovém ustájení s intenzivní přirozenou ventilací. Telení probíhá v individuálních porodních kotcích se spádovaným přistýlaným ložem. Předností telení na volné porodně s individuálními porodními kotci jsou snadné porody, prakticky bez pomoci veterinárního lékaře. Osušená telata jsou od 6 do 24 hodin po narození přemisťována do venkovních individuálních boxů, kde jsou odchovávána v období mléčné výživy, do věku 2,5 až 3 měsíců. Období mléčné výživy telat probíhá ve venkovních individuálních boxech na střediscích chovu dojnic. Pak jsou telata přemisťována ze středisek chovu dojnic na středisko chovu jalovic. Období rostlinné výživy telat od 3 do 6 měsíců věku probíhá ve venkovních skupinových boxech na středisku chovu jalovic.
Vše se odrazí na užitkovosti
Po provedení rekonstrukcí, modernizací a dostaveb a změně z vazného na optimalizované volné boxové ustájení s intenzivní přirozenou ventilací a později i zavedení míchacího krmného vozu došlo k výraznému nárůstu užitkovosti i jakosti mléka. V roce 1992 byla užitkovost na farmě Hluboká 4020 l mléka na dojnici a rok. V dalších letech po modernizaci docházelo k výraznému nárůstu užitkovosti a v roce 2000 dosáhla 6500 l mléka na dojnici a rok. Před modernizací bylo ve vazném ustájení zatřiďováno 30 až 50 % mléka ve třídě Ia a pouze 50 až 70 % ve třídě Q. Po modernizaci, díky vysoké čistotě prostředí i kvalitě dojení, je pravidelně zatřiďováno 100 % mléka ve třídě Q.
Náklady na kompletní řešení rekonstrukce, modernizace a dostavby farmy dojnic Hluboká byly 36,4 tis. Kč včetně DPH na 1 ustájovací místo a můžeme říci, že se rozhodně vyplatily, jak vzhledem k rychlé návratnosti investice, tak i dalším přínosům. Náklady zahrnují jak výměnu technologie, tak stavební úpravy.
Farma dojnic Hluboká byla dlouhodobě ověřována a stala se demonstračním provozem MZe ČR. Obdobný rukopis i kompletnost řešení nesou i další střediska a objekty chovu skotu v zemědělském družstvu Zderaz pro dojnice, ale i mladší kategorie – jalovičky a jalovice. S radostí můžeme říci celý obrat stáda skotu na tomto zemědělském podniku.
Čím se toto řešení vyznačuje? Nyní zdůrazníme některá hlavní pozitiva:
 optimalizací rozměrového a dispozičního řešení pro trend zvětšujícího se tělesného rámce
 rychlým chodem faremních středisek
 nejen vhodné ustájení, ale i dostatečné větrání
 optimalizované volné boxové ustájení pro větší rámec dojnic a další věkové kategorie
 intenzivní přirozená ventilace s řadou detailně propracovaných prvků pro usměrnění
 řívodu vzduchu i odvodu vydýchané vzdušniny zajišťující dostatečné větrání
 telení na volné porodně s individuálními porodními kotci se spádovaným přistýlaným ložem
 čisté prostředí a vhodný welfare
 vysoká produktivita práce (45-50 ks dojnic na jednoho ošetřovatele)
 vysoká užitkovost a jakost mléka na výborné úrovni
To vše je dosaženo díky řešení bez kompromisů s původním charakterem staveb.
Dlouhodobá spolupráce našeho týmu s zemědělským družstvem Zderaz ověřila kompletní řešení farem skotu s optimalizovaným volným boxovým ustájením s intenzivní přirozenou ventilací. Toto řešení je doporučeno pro další rozšiřování do zemědělské praxe.

Text a foto Ing. František Doleček

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down