24.11.2000 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová koncepce poradenství

Koncepce poradenství, přijatá ministerstvem zemědělství ČR v prosinci 1999 vychází z kombinace státních a soukromých poradenských aktivit a zahrnuje jak poradenství ve veřejném zájmu, tak i poradenství výrobně technologického a ekonomického charakteru. Poradenství ve veřejném zájmu by mělo zajišťovat šíření znalostí, které bezprostředně neovlivňují postavení daného subjektu na trhu, ale které musí každý zemědělský subjekt znát (jde například o pravidla welfare domácích zvířat, otázky ochrany životního prostředí, ochrana půdy, atd.). Výrobně technologické poradenství je poskytováno s výraznou finanční spoluúčastí klienta a tento typ poradenství řeší jeho konkrétní problémy s výrobou

„V praxi by to mělo vypadat tak, že by na zemědělský podnik přišel bezplatně státní poradce, v průběhu 1 až 2 dnů zhodnotil situaci, poukázal na eventuální nedostatky nebo naopak pozitiva a na řešení jednotlivých praktických problémů by potom, v případě zájmu podniku, přišel již výrobně technologický poradce, který by za svoji službu již od zákazníka dostal zaplaceno,“ vysvětluje tento systém Ing. Martin Mistr, vedoucí Koordinačního centra pro poradenství na Ústavu zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI).

Co předcházelo…
V roce 1996 vznikl společný česko-německý projekt pro poradenství, jehož hlavním úkolem bylo vyškolit poradce. V tomtéž roce prošlo školením doma i v Německu celkem 27 lidí. Ačkoliv byl zmíněný projekt ohraničen dobou dvou let, úspěšně pokračoval dále a byl zakončen teprve v loňském roce a školením prošlo přes 140 lidí.
V roce 1998 se rovněž v rámci poradenství rozběhl projekt „Poradenské kroužky“, který měl za cíl sdružit zemědělské subjekty za účelem zajišťování individuálního poradenství v oblasti výrobně technologického poradenství, ale i v oblastech ekonomické optimalizace a restrukturalizace výroby. Snahou tohoto typu poradenství je přenést zodpovědnost přímo na zemědělské podnikatele, neboť druh a rozsah poradenských služeb si stanovují sami.
„Poradenský kroužek vypracuje projekt, ve kterém popíše zaměření kroužku a definuje očekávaný přínos poradenské práce. Pokud je projekt přijat, dostane od ministerstva zemědělství finanční podporu podle bodového hodnocení, které závisí na výměře podniku a dobytčích jednotkách (například zemědělský podnik s výměrou 2000 ha a 600 až 700 dobytčími jednotkami má 3 body – pozn. autorka),“ pokračuje ing. Mistr. „V prvním roce činnosti poradenské kroužky zpracovávaly projekty, které prošly výběrovou komisí a podle kvality jim byla přidělena podpora. V dalším roce se již výběrové řízení nekonalo a podpora byla přiznána plošně, což se opakovalo i v letošním roce, kdy bylo na MZe přijato celkem 45 projektů poradenských kroužků, které sdružují 1600 podnikatelských subjektů.“
V souvislosti s plošným přiznáváním podpory se objevily ovšem problémy s poklesem výše podpory, která klesla na 36 % přiznaných nákladů (počet bodů x 20 000 Kč), a zemědělské subjekty přestaly poradenství vyhledávat. Z podnětu Koordinačního centra byla v září letošního roku vyvinuta aktivita, provedla se revize čerpání bodů poradenskými kroužky, některé podniky od poradenství odstoupily a výše podpory se opět zvýšila.. Příspěvek státu zemědělským podnikům na výdaje za poradenskou službu v rámci kroužku tedy v letošním roce činí 50 % uznaných normativních nákladů z hodnoty jednoho bodu, což je 10 000 Kč na jeden bod.

Státní poradenská síť
Jak již bylo zmíněno výše, světlo světa spatřila nová koncepce poradenství, která nyní zahrnuje i státní poradenskou síť, jejímž hlavním úkolem bude prostřednictvím regionálních poradenských pracovišť napomáhat při zvyšování rentability a zlepšení postavení zemědělských subjektů na trhu. Současně bude zabezpečovat rovněž přenos nových poznatků vědy a výzkumu do praxe.
Regionální poradenská pracoviště, kterých je v současné době 17, jsou zřízena při výzkumných ústavech (VÚŽV, VÚRV a VÚZT) MZe a zajišťují tedy poradenství ve veřejném zájmu, ale i výrobně technologické poradenství a poradenství pro využití předvstupních programů, které pomůže zemědělským subjektům využít podpůrné programy na podporu vstupu do Evropské unie.
„Je možné říci, že v letošním roce se síť státních poradců zakládá a stabilizuje. Do nově budované státní poradenské sítě jsme zapojili 18 poradců, kteří již absolvovali školení v rámci zmíněného společného česko-německého projektu a celkem máme nyní 35 státních poradců,“ pokračuje ing. Mistr. „Tento stav samozřejmě není uspokojivý, ideální by bylo mít na jeden okres minimálně jednoho státního poradce, protože to pak umožňuje lepší a užší kontakt s klienty. Na celkové poradenství tedy včetně privátního by byl optimální počet 200 až 300 poradců.“

Vzdělávání a akreditace poradců
Velmi významnou změnou je úprava vzdělání poradců za podpory univerzit a výzkumných ústavů. Cílem je akreditace poradců čerpajících ze státního rozpočtu u ministerstva zemědělství, neboť akreditace je znakem kvality poradce.
V letošním roce zajišťují vzdělávání poradců pracovníci VÚŽV Praha na základě projektu přijatého MZe. Školení pro poradce je sestaveno ze tří částí. V první části jsou posluchači seznámeni s metodikou poradenské práce, kterou přednášejí pracovníci ČZU Praha. Další částí školení jsou základy tvorby projektů podle standardů EU a třetí částí pak odborné školení podle oboru, který si poradci vybrali pro svou akreditaci. Celý kurz bude zakončen znalostním testem ze všech tří částí a bude sloužit jako základ pro budoucí akreditaci. Ministerstvo zemědělství již připravuje akreditaci první skupiny registrovaných poradců podle schválené koncepce poradenství.

Kde získat informace
Informační službou pro veřejnost určenou k přímému styku se zájemci o veškeré informace z oblasti zemědělství, potravinářství, životního prostředí i rozvoje venkova. Žadatel o informaci může k tomuto pultu přistoupit buď přímou návštěvou nebo dalšími prostředky komunikace: dopisem, telefonem, faxem či e-mailem. Všechny dotazy jsou elektronicky zaznamenávány v databázi ÚZPI a tato vznikající databáze bude i zdrojem podkladů pro sledování struktury problémů, které zemědělci, ale i další zájemci o informace musí řešit.
Některé dotazy jsou zodpovězeny okamžitě s odkazem na knihy a , které jsou k dispozici v knihovně ÚZPI. Je-li dotaz složitější, je k dispozici konzultace a pomoc dalších odborníků poradenské sítě. Jednoduché dotazy, odkazy na další zdroje a informace z oblasti veřejného zájmu poskytuje informační pult ÚZPI Praha zcela zdarma. V případě, že dotaz je z oblasti výrobně technologického poradenství a vyžaduje podrobnější literární rešerší nebo speciální zpracování, je tato služba tazateli fakturována.
Na konci listopadu by měly být pro veřejnost připraveny inovované informační www stránky (www.uzpi.cz), kde bude možné nalézt nejen registr poradců, ale i odborné články určené pro zemědělskou veřejnost, v sekci pro poradce pak ekonomické kalkulace a modelové příklady.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down