16.05.2001 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové trendy v inseminaci prasat

V tomto článku chceme chovatelské veřejnosti předložit náměty k zamyšlení a k porovnání různých metod a postupů uplatňovaných v chovu a šlechtění prasat.
Plemo, a. s., zajišťuje prostřednictvím čtyř inseminačních stanic kanců – Velké Meziříčí, Turnov, Rajhrad u Brna a Němčičky na okrese Znojmo inseminaci u asi 63 000 prasnic.V souladu se snahou stále zlepšovat nabídku služeb došlo v loňském roce podobně jako ve větší části České republiky k zásadní změně technologie inseminace prasat.

Ve spolupráci s firmou HEMA Malšice byla vyvinuta nová technologická linka zpracování kančího spermatu včetně nové inseminační aparatury (tuby, pipety) a současně bylo vyvinuto nové ředidlo pro tuto technologii.
Hlavní výhody tohoto nového systému spočívají v tom, že inseminační dávka je připravena k inseminaci už na ISK (tzn., že v chovu již odpadá dřívější přelévání předředěného spermatu do inseminačního sáčku či flakonu s dořeďovacím roztokem). Snižuje se tak možnost negativního ovlivnění kvality inseminační dávky ze strany inseminačního technika. Tvar a použitý materiál obalu inseminační dávky (tzv. tuba) napomáhá k provedení správného fyziologického inseminačního úkonu.
Inseminační tuba je pouze jedna část inseminační aparatury. Tou druhou, neméně důležitou, je inseminační zavaděč (pipeta).
V současném období se rozšiřuje nabídku nových zavaděčů, řešených s ohledem na co možná nejmenší zpětné výtoky semene při inseminaci plemenic (foto). Odběratelé inseminačních dávek si budou moci na příslušné ISK objednat takový typ zavaděčů, který jim bude nejlépe vyhovovat.
Přesto, že uvedené změny jsou bezesporu přínosem pro chovatele, zdaleka nejsou rozhodujícím faktorem, ovlivňujícím výsledky v inseminaci. Je nutné uvést, že s ohledem na nízký koeficient dědivosti u většiny reprodukčních ukazatelů (h2 = asi 0,15), se na dosahovaných výsledcích pouze asi z 15 % podílí genotyp chovaných zvířat a z 85 % celý komplex vnějších podmínek. Považujeme proto za prospěšné opětovně upozornit na nejdůležitější vlivy podmiňující úspěšnost inseminace.
Velmi důležitou roli sehrává plnohodnotná výživa, včetně správné techniky krmení s ohledem na stadium reprodukčního cyklu. Velký význam má též správné technologické vybavení ustajovacích objektů, respektující fyziologické požadavky jednotlivých kategorií prasat a odpovídající stájové mikroklima, nezbytným předpokladem úspěšných výsledků je rovněž dobrý zdravotní stav chovaných zvířat.
Vzhledem k důležitosti jednotlivých uvedených vlivů vydala akciová společnost Plemo pro chovatele zapojené do programu PLEMHYB® uživatelské příručky, obsahující konkrétní doporučení a progresivní postupy zpracované na základě nejnovějších vědeckovýzkumných poznatků předními odborníky z oblasti výživy, zdraví, reprodukce a technologie, které se stávají významným pomocníkem zootechniků i ošetřovatelů při jejich každodenní náročné činnosti a tím přispívají k vytváření předpokladů pro úspěch na úseku inseminace prasat.
Jednoznačně rozhodujícím činitelem ovlivňujícím výsledky inseminace je lidský faktor, tzn. práce zootechniků, ošetřovatelů a zejména pak těch, kteří provádějí inseminaci říjících se prasnic, stanovují optimální dobu inseminace a uskutečňují vlastní inseminaci, o čemž nejlépe svědčí například výsledky inseminace v chovu SELMA Jihlava, a. s., farma Kamenice s průměrným stavem 640 prasnic (tabulka 1).

Inseminační dávky jsou na farmu Kamenice dodávány z ISK Velké Meziříčí. Je třeba uvést, že od 1. května.2000 byl uskutečněn přechod od dvoustupňového ředění inseminačních dávek na jednostupňové a v souvislosti s tím došlo i ke změně používaných inseminačních aparatur. Z této skutečnosti jednoznačně vyplývá, že stejně vynikajících výsledků bylo dosaženo při používání různých inseminačních aparatur i při různé technologii přípravy inseminačních dávek.
V poslední době publikované jednostranné informace uvádějící, že jedinou cestou k úspěchu v inseminaci je používání tzv. „nadstandardních“ pomůcek je zcela zavádějící a svědčí o nedostatečném přehledu autora. Když například zdůrazňuje, že „inseminační bubliny“ jsou jednoznačně lepší než „inseminační tuby“ jde o překvapivé tvrzení, což dokumentují následující tabulky zpracované na základě „Výsledků kontroly užitkovosti ve šlechtitelských chovech za rok 2000“ vydaných Svazem chovatelů prasat v Čechách a na Moravě (tabulka 2).

Inseminační tuby jsou využívány nejméně na třech čtvrtinách území České republiky a ve velkém rozsahu též v chovatelsky vyspělých zemích, zatím co tzv. „inseminační bubliny“ tam nikdo nezná.
S ohledem na rozhodující vliv lidského činitele na výsledky inseminace zaměřuje se naše akciová společnost trvalou pozornost na zvyšování odborné způsobilosti inseminačních techniků.V loňském roce byly uspořádány pro pracovníky zajišťující v chovech inseminaci prasat odborné semináře a specializační doškolovací kurzy, kterých se celkem zúčastnilo více než 500 pracovníků. Oblast reprodukce je též pravidelnou součástí programu celostátního semináře v Práčích. Přednášky, respektive školení zajišťují pro Plemo, a. s. renomovaní odborníci z VÚŽV Praha - Uhříněves, VÚVeL Brno, VFU Brno nebo ČPI Praha. Významná pozornost je věnována též komplexní poradenské činnosti přímo v chovech, kterou zajišťují zkušení specialisté z inseminačních stanic a plemenářských středisek.

Pavel Martynek, ISK Velké Meziříčí,
Ing. Aleš Pavlík, ISK Němčičky

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down