Od projekce po stavbu na klíč

„Historii firmy tvoří především lidé. Nechávají v ní svůj jedinečný otisk a přiznejme i nejlepší léta svého života. Společnosti Farmtec dalo tvář mnoho osobností, kterým dnes patří velký dík.“ Tato slova pronesl na slavnostním otevření školicího střediska akciové společnosti Farmtec v Jistebnici na Táborsku její generální ředitel a předseda představenstva Ing. Václav Škeřík.

Slavnostní otevření školicího střediska bylo spojeno s řádnou valnou hromada akcionářů, na níž byla schválena účetní uzávěrka a rozdělení zisku a také s desetiletým výročím založení společnosti Farmtec a jejího působení na našem i zahraničním trhu. Při této příležitosti jsme položili generálnímu řediteli Ing. Václavu Škeříkovi několik otázek.

Již z prvního pohledu je zřejmé, že vybudovaný areál nebude sloužit jen školení …
To určitě ne, počítáme také s pořádáním seminářů pro odbornou veřejnost, v červnu zde chceme například upořádat konferenci na téma využití bioplynu v zemědělství. Co je však podstatné, pod jednu střechu jsme soustředili několik útvarů, ať již vedení společnosti, zahraniční obchod, logistiku, vývoj a výrobu i oblastní ředitelství pro jihozápadní Čechy. Hlavním cílem je zjednodušit komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými útvary a jejich pracovníky. Se stavbou za přibližně patnáct milionů korun jsme začali v červnu 2005 a letos koncem dubna jsme se již stěhovali. Část finančních prostředků nám poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, část Českomoravská záruční a rozvojová banka a zbytek Česká spořitelna.

Z Jistebnice je ale do ostatních koutů republiky příliš daleko.
Součástí akciové společnosti Farmtec je pět oblastních ředitelství, které zajišťují činnost firmy ve svém regionu. Dlouhodobě pracujeme na budování územního principu, takže dnes pokrýváme celou Českou republiku. Jednotlivá oblastní ředitelství se nacházejí v Táboře, v Hradci nad Moravicí, v Uherském Hradišti s menší jednotkou v Mikulově, v Litomyšli a ve Strakonicích. Pod ředitelství Tábor patří i menší středisko ve Slaném. Oblastní ředitelství jsou organizačně i ekonomicky samostatné jednotky s vlastní pravomocí i zodpovědností. Každé z nich má jasně definované náklady i výnosy a mezi nimi musí být kladné znaménko. Před třemi lety jsme zavedli ekonomicko – organizační a informační systému Scala, který sjednotil veškeré způsoby práce v celé společnosti. Všechny postupy jsou pouze na úrovni: ano – ne, což vedlo k obrovskému zpřesnění činnosti všech zaměstnanců. Během uplynulých deseti let to byl jeden z nejvýznamnějších kroků a nebojím se říci i otřesů ve firmě, který ovlivnil činnost všech tehdy 120 zaměstnanců. V kombinaci se systémem řízení kvality ISO 9001 jsme tak vytvořili nezbytné prostředí pro vlastní kvalitní a úspěšnou činnost.

Které z uvedených ředitelství si vede nejlépe?
Všechna oblastní ředitelství pracují velmi dobře. Z hlediska obratu je dlouhodobě nejsilnější ředitelství v Litomyšli, což souvisí také s tím, že jde o tradičně chovatelsky významnou oblast, kde v minulosti došlo k nejmenším poklesům objemu živočišné výroby.

Dnes jste si připomněli deset let od vzniku společnosti Farmtec. Jak byste uplynulé období zhodnotil?
Deset uplynulých let bylo ve znamení trvalého přizpůsobování se požadavkům zemědělské prvovýroby. Řada inovací, kterými se dnes zabýváme, vychází z praxe a tento trend se nám daří držet. Posledním produktem, kterým se intenzívně zabýváme, je bioplyn. Ve společnosti Farmtec jsme dali dohromady tým kvalitních pracovníků, kteří táhnou za jeden provaz. Řada z nich pochází ze zemědělské prvovýroby, takže i komunikace s našimi klienty není složitá. Firma je klasickým příkladem oborové spolupráce, děláme pro zemědělce, organizačně spadáme pod průmysl, takže naši zaměstnanci musejí rozumět zemědělství, strojařině i softwaru.

Co je tedy hlavním předmětem vaší činnosti?
Zabýváme se dvěma základními výrobními programy – projekcí a technologiemi. V současné době jsme v našem oboru největší projekční firmou, neboť v celé republice zaměstnáváme přibližně čtyřicet projektantů. Druhou hlavní činností je vše, co souvisí s technologiemi do živočišné výroby. Kromě již zmiňovaného vývoje je to jejich výroba, obchod, dodávky a uvedení do provozu. Vesměs se jedná o stájové technologie pro chov skotu a prasat. Abychom mohli touto hlavní činnost vykonávat, zabýváme se i řadou podpůrných programů. Jde především o zabezpečení ekologicko-legislativních podkladů, bez nichž by stavební řízení nemohlo vůbec proběhnout. Druhou podpůrnou oblastí je systém pomoci zemědělcům v získávání dotací z evropských fondů, kdysi z programu Sapard, dnes z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství.

Zajistit peníze je asi to nejpodstatnější …
Zemědělci velmi často úlohu peněz přeceňují, na stejné úrovni je dnes dobrý a uskutečnitelný projekt. Než se začne s realizací stavby, musí být postaveny tři pilíře. Především je nutné jasně definovat záměr – naši odborníci řeknou, jak bude investice vypadat a co všechno se musí udělat. Druhým pilířem jsou podklady pro ekologickou a stavební legislativu. Stavební povolení je dnes velice složitou záležitostí a je nutné ho považovat za investici. V rámci projekční činnosti máme i pracovníky, kteří se specializují na ekologickou projekci, ať již na rozptylové studie, pásma hygienické ochrany, ekologické audity či podklady pro integrované povolení. A třetím pilířem jsou finance. Pokud nejsou zajištěny tyto tři pilíře, nemůžeme začít s realizací investice. V současné době naše společnost nabízí zemědělcům také generální dodávky staveb. I když se nezabýváme vlastní stavební činností, jsme schopni organizačně i ekonomicky zajistit zakázku na klíč. Máme na to postupy, lidi a síť kvalitních spolupracujících firem, které nám pomáhají projekty realizovat.

Společnost Farmtec nepůsobí jen v České republice, ale také v zahraničí.
Na obdobném principu jako oblastní ředitelství v České republice funguje i naše dceřiná společnost Farmtec Slovakia v Nitře, doufám, že podobně bude působit i druhá dceřiná společnost Farmtec Polska se sídlem v Opoli. Dceřinou společnost Farmtec Vostok máme i v Bělorusku, stejně jako v Ruské federaci, dlouhodobě, především na distributorské bázi, spolupracujeme s Agrofarmem Göda v bývalém východním Německu. Tato oblast je pro nás významným místem inspirace, ale také inovací našich technologií, neboť tamní zemědělství, zejména živočišná výroba, je podle mého názoru Amerikou v Evropě. Zajímavá situace se vyvíjí v Ruské federaci. Na základě dlouhodobé přípravy se nám při příležitosti státní návštěvy prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina v Praze začátkem března tohoto roku podařilo uzavřít s Agroholdingem MP Promcentr v Baškirské republice dlouhodobou smlouvu o spolupráci v oblasti výstavby, rekonstrukcí a modernizací farem pro chov skotu a prasat. Protože jde o rozsáhlé pilotní projekty, přesahující rámec odborných a kapacitních možností naší společnosti, jednáme v současné době s několika dalšími tuzemskými firmami o spolupráci při zabezpečení těchto projektů. Významnou úlohu v tomto projektu hraje úzká spolupráce s Českou exportní bankou v Praze. Je to naprostá změna v dosavadním vývoji, která nám proti individuálním kontaktům přináší velkou jistotu.

Dnes schvalovala valná hromada také účetní uzávěrku za loňský rok. Jaký byl?
Loňský rok byl velmi dobrý, nebál bych se použít výraz mimořádný. Oproti roku 2004 se nám podařilo dosáhnout více než dvojnásobného obratu. Nárůst jsme zaznamenali ve všech oborech, kterými se zabýváme. Tyto výsledky byly dosaženy téměř při stejném stavu pracovníků, kterých je dnes kolem 160, takže produktivita práce a přidaná hodnota byly vesměs lepší než v předešlém roce bez výrazného nárůstu finančních prostředků na mzdy. Máme radost z toho, že se letošní rok vyvíjí podobně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *