21.02.2001 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odezva kuřecích brojlerů na přídavek aminokyselin do KS

Nejdůležitějším obchodním ukazatelem moderních drůbežářských podniků je rentabilita. Ta je posuzována buď jako čistý zisk, nebo návratnost investic. Problém je v tom, že tato kritéria jsou velmi obecná a jsou ovlivněna velkým množstvím faktorů. Proto nejsou vhodné pro každodenní rozhodování ve výrobě, která zahrnuje rozdílné provozy jako míchárny krmných směsí, líhně, výkrmny a navazující zpracovatelské provozy.

Ekonomickou efektivitu management společností často zjednodušuje na ukazatele jako krmné náklady na tunu, konverzi, životaschopnost kuřat, uniformitu, hmotnost jatečně opracovaného trupu. Porovnávání výsledků výkrmů přináší ukazatele jako nejnižší krmné náklady nebo nejvyšší životaschopnost. Mnoho těchto ukazatelů slouží k „rozdělení“ podniku do uzavřených ekonomických částí. Otázkou zůstává, zda-li tato rozkladná cesta sledování ziskovosti opravdu vede k nejlepšímu celkovému profitu. Například nižší náklady na tunu krmiva málokdy vedou k nejlepším výsledkům ve výkrmu a k nejvyšší kvalitě JOT. K vyřešení tohoto problému musí vedení společnosti nejdříve definovat kritéria, na které se zaměří a vybalancovat je tak, aby byl maximalizován zisk.

Náklady na kg prodaného produktu jsou nejdůležitějším a nejflexibilnějším ukazatelem
Indikátory pro celkovou rentabilitu živočišné produkce mají vypovídací schopnost pouze v případě, že zahrnují veškeré produkční části řetězce a kombinují veškeré klíčové vstupy (krmné a doplňkové náklady) a výstupy (prodaný produkt). Propočet je pak poměrně snadný, vychází ze současných cen a užitkovosti zvířat.
V této studii byly jako variabilní vstupy použity různé koncentrace aminokyselin lysin (Lys) a součet methioninu a cysteinu (Met + Cys). Jejich koncentrace v krmivu má v integrované výrobě drůbežího masa významný vliv na různé segmenty výroby přes ukazatele jako jsou krmné náklady, užitkovost, kvalita JOT a proto poskytují dobrý příklad pro demonstrování vlivu různých strategických rozhodnutí na celkovou ekonomiku podniku. Případová studie byla vypracována pro dva různé produkční cíle podle rozsáhlé databáze pokusů s přídavky aminokyselin a současných cen pro krmiva a dodávané aminokyseliny. To umožnilo určit nejefektivnější koncentraci aminokyselin v krmné směsi za daných podmínek.
Jak kalkulovat krmné náklady na kg prodaného produktu?
Pro spolehlivou kalkulaci dvou produkčních cílů: „krmné náklady na kg živé hmotnosti“ a „krmné náklady na kilogram prsní svaloviny“ se aktuální výsledky užitkovosti porovnávají s krmnými náklady a náklady na přídavek aminokyselin v následujících třech krocích:
Krok 1: Sběr a uspořádání dat
Základem této kalkulace jsou výsledky z experimentů, které ukazují odezvu brojlerů v konverzi a výnosu prsní svaloviny na zvyšující se množství methioninu nebo lysinu. Při tvorbě závěrů o ekonomickém optimu aminokyselinové hladiny můžeme použít pouze spolehlivé soubory dat z experimentů zkoumajících tento jev v citlivé hladině účinku tj. při přiměřených úrovních koncentrace aminokyselin v krmivu. Databáze použitá v naší studii má tyto vlastnosti, obsahuje data z devíti pokusů s methioninem a cysteinem a pět pokusů s lysinem. Všechny experimenty byly provedeny s podobnou hladinou aminokyselin. U methioninu a cysteinu činila koncentrace 0,60 až 0,96 % a u L-lysinu od 0,79 do 1,29 %. Do deficitních krmných směsí byl přidáván syntetický DL - methionin a syntetický L - lysin v pěti a šesti hladinách. Soubor zahrnuje výsledky z předvýkrmu a výkrmu a to jak pouze kohoutky, tak i výsledky pokusů s nesexovanými kuřaty některých komerčních hybridů. Zvířata byla sledována od 7. do 42. dne věku. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce 1.

Krok 2: Zpracování dat regresní analýzou
Odezva v užitkovosti na limitující živinu může být nejlépe popsána exponenciální regresní analýzou. Současný statistický software umožňuje kalkulaci, stejně jako tvorbu regresního modelu bez nutných statistických znalostí. Regresní křivka určí výši užitkovosti pro každou úroveň dotace aminokyselin a usnadní zjištění nejefektivnějšího přídavku aminokyselin do krmné směsi.
V prezentované kalkulaci byla maximální užitkovost zvířat zjištěna při 2000 g živé hmotnosti, při konverzi 1,8 kg krmiva na kg přírůstku a 160 g prsní svaloviny na kg živé hmotnosti brojlera. Užitkovost v ostatních bodech regresní křivky byla vypočítána z relativní hodnoty aminokyselin obsažených v krmivu.
Krok 3: Regresní křivka pro užitkovost brojlerů a cenově proměnlivé vstupy
Krmné náklady na jednotku prodaného produktu se snižují až do bodu, kdy začínají relativně vzrůstat náklady na přídavek jednotky syntetického methioninu nebo lysinu do krmiva. Pro správné určení tohoto bodu musí být výsledky výkrmu konfrontovány s aktuální cenou vstupů a výstupů.
Příklad: současná cena krmné směsi bez doplňků aminokyselin byla spočtena na 14 centů za kg, cena DL methioninu je to 2,5 dolaru za kg a u L - Lysinu HCl je 2 dolary. Náklady na kilogram krmiva a ekonomická souvislost ukazatelů „krmné náklady na kg živé hmotnosti“ a „krmné náklady na kilogram prsní svaloviny“ byly kalkulovány pro úrovně aminokyselin pokrývajících regresní křivky pro růst na experimentální bázi a výše uvedené předpokládané ceny. Byly použity následující rovnice.
 Náklady / kg krmiva = náklady na KS bez AK + ((náklady / jednotku přidávané testované AK – náklady / KS bez přídavků AK) x jednotky přidávané AK)
 Krmné náklady / kilogram přírůstku živé hmotnosti = (kg krmiva / kg přírůstku živé hmotnosti) x náklady / kg krmiva
 Krmné náklady / kg prsní svaloviny = (krmné náklady / kg přírůstku živé hmotnosti ) / (kg prsní svaloviny / kg přírůstku živé hmotnosti)
Nejziskovější koncentrace aminokyselin závisí na druhu zpeněžovaného produktu
Za daných podmínek užitkovosti a cenových podmínek bylo dosaženo minimálních krmných nákladů na kg živé hmotnosti při koncentrace 0,90 % Met + Cys a 1,03 % Lys (graf 1 a 3). Tvar křivky byl determinován zaprvé nízkou konverzí, která dosahuje maxima se vzrůstající koncentrací aminokyselin a za druhé lineárně se zvyšujícími se krmnými náklady vyplývajícími z vyššího obsahu Met + Cys nebo Lys. Odezva v krmných nákladech na kg prsní svaloviny na zvyšující se úrovní aminokyselin nebyla ovlivněna pouze konverzí ale také zvyšujícím se výnosem prsní svaloviny jako % živé hmotnosti. Tento zisk navíc, zahrnutý v ekonomické kalkulaci posouvá optimální koncentraci Met +Cys a Lys na 0,98 % respektive 1,16 % (graf 2 a 4).

Co se stane pokud se cena vstupů změní?
Změny cen krmných surovin a aminokyselinových doplňků ovlivňují optimální ekonomickou úroveň jejich přídavku pouze v relativně malé míře. Graf 5 ukazuje optimální ekonomickou úroveň pro Lys (krmné náklady na kg a krmné náklady na kg prsní svaloviny) pro krmné náklady 120, 140 a 160 dolarů na 1 tunu krmiva. Ekonomickou úroveň pro Lys se pohybuje pouze o 0,01 % na 10ti dolarovou změnu v krmných nákladech na tunu.

Graf 5: Efekt variabilních krmných nákladů na ekonomické optimum L-lysinu pro přírůstek hmotnosti a výnos prsní svaloviny

Podobné platí pro úroveň Met + Cys a změny krmných nákladů. Ekonomické optimum se pouze slabě pohybuje se změnou ceny aminokyselin. Například vysoce kolísavá cena L-lysinu HCl 2;2,5 a 3 dolary za kg znamená v ekonomickém optimu pro produkci cílové prsní svaloviny 1,19;1,16 a 1,14 % Lys v krmivu. I při silně kolísající ceně pro DL Met 2,5; 3 a 3,5 dolaru na 1 kg znamená v ekonomické optimu pro prsní svalovinu změnu jen 0,97; 0,98 a 0,93 % Met + Cys v krmivu.

Důsledky pro management společnosti a složení krmné směsi
Krmivo představuje přes 60 % celkových nákladů. Přesto nižší náklady na tunu krmiva neznamená automaticky větší rentabilitu. Navzdory faktu, že krmné náklady rostou s přídavkem aminokyselin, krmné náklady na kg brojlera a zvláště krmné náklady na kilogram prsní svaloviny se snižují a tím zvyšují celkový efekt z výkrmu. Tyto příklady jasně ukazují že zaměření pouze na snižování krmných nákladů může redukovat zisk drůbežářského podniku.
Snižování živinového složení nebo používání netradičních krmných surovin nižší kvality může vést k průkazné úspoře v krmných nákladech. Později však tento efekt může být ztracen zhoršenou konverzí a v průběhu zpracování nižší kvalitou JOT a potenciálně vyšším procentem nezpracovatelných částí. Proto oceňování výrobce krmných směsí podle nákladů na tunu krmiva může být v integrovaném drůbežnickém podniku jasně kontraproduktivní. Nejdůležitějším ekonomickým indikátorem zahrnujícím všechny produkční články je porovnání zásadních vstupů a prodaného produktu.
Proces rozhodování nad kvalitou surovin a živinovým složením musí začít s definováním vlastností požadovaného produktu. Prezentovaná studie ukazuje velké rozdíly v ekonomickém optimu obsahu aminokyselin závisejícím na druhu prodávaného produktu.

Literatura k dispozici u autora.

Dr. Dirk Höhler
přeložil František Meixner

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down