01.02.2001 | 03:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Opakované upozornění chovatelům

Dnem 1.1. 2001 nabyl účinnosti nový plemenářský zákon č. 154/2000 Sb., který jasněji stanovuje obecná pravidla šlechtění, plemenitby a evidence hospodářských zvířat. Mezi nové povinnosti tímto zákonem stanovené patří označování hospodářských zvířat a evidence jejich přemisťování a předávání těchto údajů osobě pověřené vedením ústřední evidence.

Jelikož u skotu oproti ostatním druhům hospodářských zvířat nastávají tyto povinnosti ihned s datem účinnosti zákona, bude se tento článek týkat především skotu. U ostatních druhů hospodářských zvířat se bude obdobný systém označování a evidence zvířat rozbíhat později a to s povinnostmi pro chovatele koní, chovatele běžců, plemenných ryb a včel od 1.4. 2001, pro chovatele prasat, ovcí a koz od 1.4. 2002 a pro chovatele zvěře ve farmovém chovu od 1.10. 2002.
Označování skotu
Od začátku tohoto roku má každý chovatel skotu povinnost být zaregistrován v ústřední evidenci. Ta na základě této registrace chovateli poskytne ušní známky na označení jednotlivých kusů skotu. Skot musí být označen dvěma ušními známkami do 72 hodin po narození a z hospodářství je možné přemisťovat pouze zvířata označená. Jak už vyplývá ze samotného zákona, musí při přemístěních skotu doprovázet jednotlivé kusy bezpodmínečně jejich průvodní list. V těchto případech se jedná i o přemístění na jatka. Do začátku účinnosti prováděcí vyhlášky lze u býků ve výkrmu akceptovat dočasné označení identifikačním číslem shodným s vydanou ušní známkou. Od data účinnosti prováděcí vyhlášky budou muset být bezpodmínečně všechny kusy skotu označeny způsobem stanoveným vyhláškou. Upozorňujeme jen, že vedle výše uvedených povinností stanovených pro přemisťování zvířat, je nutné splnit veterinární podmínky stanovené zákonem č.166/1999 Sb., (veterinární zákon).
Údaje evidované chovatelem
Každý chovatel skotu je podle plemenářského zákona povinen vést tzv. Stájový registr, kde se zaznamenávají identifikační čísla všech zvířat držených ve stáji včetně datumu narození, pohlaví, plemene, datumu úhynu, přemístění či ztráty. Při evidování přemístění se eviduje odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno. Evidují se i přesuny mezi jednotlivými stájemi.
Údaje předávané do ústřední evidence
Údaje o narození, úhynu, přemístění, porážce či ztrátě předávají chovatelé skotu, obchodníci, provozovatelé jatek a asanační podniky osobě pověřené vedením ústřední evidence tak, aby k odeslání aktuálních údajů došlo nejpozději 7.den po jejich vzniku. Hlášení se zasílá na tiskopise, který chovateli poskytne osoba pověřená vedením ústřední evidence. Tento doklad může být zasílán také formou datového souboru.
Průvodní list skotu
Na základě zaslaných údajů o narození zvířat vydává osoba pověřená vedením ústřední evidence průvodní list skotu, který musí doprovázet jednotlivé kusy skotu při každém přemístění. Obsahuje základní identifikační údaje daného kusu a údaje o jeho přemisťování, které do tohoto dokumentu zaznamenávají jak chovatelé, tak i obchodníci nebo provozovatelé jatek. Při úhynu, exportu nebo ztrátě je tento doklad během 7 dnů po této události zasílán posledním chovatelem zvířete zpět ústřední evidenci. V případě porážky je doklad předán chovatelem příslušnému pracovníkovi jatek a ty ho po vyplnění zasílají osobě pověřené vedením ústřední evidence.
Případné problémy a kontrola
V případě, že skot nebude označen odpovídajícím způsobem, nebudou veterináři vydávat zdravotní potvrzení či veterinární osvědčení pro přemístění zvířat. Provozovatelé jatek nebudou porážet neoznačené kusy. Povinnosti týkající se označování a evidence zvířat stanovuje nejen nový plemenářský zákon, ale také zákon veterinární. V praxi to znamená, že kontrolu v této oblasti bude provádět jak Česká plemenářská inspekce, tak i pracovníci veterinární správy.
Nedávno jsme již o označování a evidenci skotu informovali. Jde o povinnosti velmi důležité týkající se každého chovatele skotu, proto je nutné se s novým plemenářským zákonem a následně s prováděcími vyhláškami podrobně seznámit.
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na tuto organizaci, která je pověřená vedením ústřední evidence: Českomoravská společnost chovatelů, a.s., U topíren 2, 170 41 PRAHA 7, Informace tel.: 02 / 66 71 05 63 – Ing. Šimšík

Ing. Jiří Machek
Odbor zemědělské výroby MZe ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down