24.04.2002 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Označování a evidence prasat

Od 1. dubna 2002 vstoupí v platnost vyhláška MZe ČR, a to č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu. Od stejného data tak vzniká chovatelům prasat povinnost označovat a vést evidenci chovaných prasat.

Úkolem systému evidence a označování je zajistit informace o místu narození a pohybu zvířat od narození až po porážku, usmrcení či úhyn zvířete. Ústřední evidence zahrnuje zpracování těchto údajů a slouží i pro zpřesňování informací o nákazových situacích v chovu hospodářských zvířat a je nařízena zákonem o veterinární péči č. 166/2000 Sb.
Zodpovědnou osobou z hlediska zákona je v tomto případě Státní veterinární správa, která vykonává dozor nad touto registrací a evidencí, osobou určenou vedením ústřední evidence je Českomoravská společnost chovatelů, a. s. (ČMSCH, a. s.).
Základními povinnostmi chovatelů vyplývajících z výše uvedených skutečností je zejména označovat hospodářská zvířata identifikačními prostředky přidělenými jim osobou určenou vedením ústřední evidence a poskytovat této osobě údaje o narození, druhu, pohlaví a přemísťování těchto zvířat podle vydaných předpisů.

Identifikace a označování prasat
Označovat a evidovat prasata je povinen každý chovatel, který chová více než jedno prase.
Každé prase (včetně prasat plemenných) musí být označeno nejpozději před opuštěním hospodářství, a to registračním číslem hospodářství, ve kterém se narodilo. Registrační číslo hospodářství je osmimístné číslo, přidělené chovateli osobou pověřenou vedením ústřední evidence (ČMSCH, a. s.). Pro praktické používání při označování prasat je osmimístné číslo nepoužitelné, proto bude toto číslo převedeno a bude mít podobu čtyřmístného alfanumerického znaku (složeného z písmen a číslic). Tímto přiděleným znakem budou označována prasata, a to buď ušní známkou, anebo tetováním do levého ucha, případně plošným tetováním na kůži na levou polovinu těla. Tetování musí obsahovat zmíněný čtyřmístný alfanumerický kód, plastová ušní známka musí obsahovat kód země (písmena CZ pro Českou republiku), čtyřmístný alfanumerický kód a grafický znak (logo) osoby pověřené vedením ústřední evidence prasat.
Podle vyhlášky musí být takto označena prasata narozená po 31. 3. 2002, prasatům narozeným do této doby se ponechá označení původní.
Identifikační prostředky nelze používat k označování opakovaně, sejmout, případně odstranit identifikační prostředek ze zvířete lze pouze po úhynu nebo usmrcení zvířete, konkrétně jde-li o
a) úhyn nebo usmrcení zvířete v provozovně asanačního ústavu,
b) porážku zvířete po zajištění totožnosti kusu v provozovně jatek,
c) domácí porážku (kterou definuje § 21 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb. – viz Poznámky) prasat nebo neškodné odstraňování (podle § 40 odst. 4 zákona č. 166/199 Sb. – viz Poznámky) těla uhynulého nebo utraceného zvířete v hospodářství.
Dojde-li ke ztrátě ušní známky nebo k jejímu poškození, které znemožňuje identifikaci zvířete, či jsou alfanumerické údaje na ní uvedené nečitelné, ohlásí chovatel tuto skutečnost neprodleně osobě pověřené vedením ústředním evidence, která chovateli zajistí duplikát ušní známky. Ušní známky nelze dopisovat ručně.
Potřebné identifikační prostředky si zajišťuje chovatel. ČMSCH, a. s., jako osoba pověřená vedením ústřední evidence uhradí chovateli vzniklé náklady spojené s pořízením zmíněných identifikačních prostředků maximálně do výše 1,50 Kč za jedno prase označené v souladu se zákonem.

Evidence prasat
U prasat se celá evidence odvíjí od hospodářství – provozní jednotky jednoho chovatele s nejméně jednou stájí, s jednou nebo více kategoriemi prasat.
Každý chovatel je povinen přihlásit se u ČMSCH a. s., pracoviště Hradištko pod Medníkem, registračním lístkem, jehož vzor je přílohou vyhlášky. Na základě této registrace přidělí osoba pověřená vedením ústřední evidence chovateli identifikační číslo hospodářství, jakož i čtyřmístný alfanumerický kód. Rovněž zašle chovateli tiskopisy, na nichž chovatel povede registr prasat v hospodářství a kde budou uvedeny údaje: registrační číslo hospodářství, adresa hospodářství, údaje o chovateli - jméno a příjmení (název), datum narození (IČO), trvalý pobyt (sídlo). Dále budou v registru prasat v hospodářství vedeny tyto údaje: počet prasat na hospodářství k poslednímu dni v měsíci, každá změna v počtu prasat držených na hospodářství (narození, úhyn, ztráta, přemístění), přičemž se eviduje počet prasat, jichž se změna týká, datum, kdy ke změně došlo, v případě přemístění též registrační číslo hospodářství, obchodníka, jatek či asanačního ústavu. Do registru hospodářství se rovněž zaznamenávají výsledky kontrol.
Každý chovatel zasílá na ČMSCH, a. s., Hradištko p. M.., a to nejpozději do desátého dne následujícího měsíce, hlášení, tj. údaje za celý uplynulý měsíc (bez datumů jednotlivých událostí), což znamená počty zvířat ve sledovaném měsíci, jichž se určitá změna stavu týká. V případě přemístění se rovněž hlásí registrační číslo nabyvatele. Hlášení se zasílá na tiskopise poskytovaném ČMSCH, a. s. Nedošlo-li ve sledovaném měsíci ke změnám, žádné hlášení se nezasílá.
Formulář registračního lístku je možné zkopírovat přímo z vyhlášky, chovatel si ho rovněž může vyžádat přímo u ČMSCH, a. s., nebo u kontaktních osob a po vyplnění ho zaslat na ČMSCH. Do 14 dnů po zaslání podkladů pro registraci hospodářství obdrží chovatel od ČMSCH jedno osmimístné registrační číslo a čtyřmístný alfanumerický kód, kterým bude označovat jednotlivá prasata na hospodářství.

Kam se obracet s dotazy a problémy?
Adresa osoby pověřené vedením ústřední evidence, na niž jsou chovatelé prasat povinni zaslat registrační lístek a dále do každého desátého dne v měsíci hlášení změn za minulý měsíc: ČMSCH a. s.
Ústřední evidence prasat
252 09 Hradištko pod Medníkem
Pro chovatele, kteří mohou používat elektronickou poštu, uvádíme e-mail: prasata@cmsch.cz
Bližší informace o evidenci poskytuje rovněž informační služba na telefonním čísle 02/9941 619, fax: 02/9941 491, mobil: 0723/ 980 462.
Za úsek označování prasat zodpovídají v ČMSCH, a. s., Mgr. Jan Valoušek a Květa Klímová (tel.: 02/9941 610 - 614), linka 341 a 205.
Styk s chovateli zajišťují i kontaktní osoby, což jsou smluvně zajištění pracovníci místně příslušných plemenářských firem (okresní střediska). Členové Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě obdrží základní informace prostřednictvím svazového zpravodaje – informačního servisu.
Zpracovala Dana Večeřová

Poznámky
 Pokud jde o domácí porážku říká § 21 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb. následující:
„Jatečná zvířata s výjimkou skotu včetně telat, koní oslů a jejich kříženců mohou být poražena v hospodářství chovatele, jsou-li jejich maso a orgány určeny pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele.“
 Neškodné odstraňování těla uhynulého nebo utraceného zvířete v hospodářství řeší § 40 odst. 4 zákona č. 166/199 Sb. takto: „Chovatel výjimečně může sám odstranit kadáver nebo kadávery do celkové hmotnosti 30 kg, pokud nepocházejí ze zvířat nemocných nebo podezřelých z nebezpečné nákazy. Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí spálení anebo zakopání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down