24.10.2001 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Perspektivy chovu ovcí v ČR

Vývoj chovu ovcí v ČR v posledních letech ukazuje, že tento úsek živočišné výroby velmi citlivě reaguje na související komplex ekonomických podmínek a konkurenčních vztahů s ostatními komoditami.

V rámci restrukturalizace marginálních oblastí je chov ovcí pro české zemědělství jednou z priorit, a to z důvodu jejich udržování permanentním spásáním v kulturním stavu, tak i z hlediska účelného využití potenciálu trvalých travních porostů pro produkci masa.Chov ovcí je v porovnání s ostatními druhy hospodářských zvířat nejméně investičně náročný, některá plemena je možné chovat celoročně bez ustájení. Jehnice většiny plemen mohou ve 12 měsících věku poprvé rodit jehňata, v zimním období se chová pouze základní stádo, tj. bahnice a berani, což představuje významnou úsporu zimního krmení.

Výsledky dosavadního postupu restrukturalizace v chovu ovcí jsou charakterizovány:
 vytvořením dostatečné početní základny pro vykrytí poptávky po masných plemenech ovcí pro potřeby čistokrevné plemenitby a křížení,
 uplatňováním podpůrných programů ze strany státu.
Hlavním programem pro zvýšení stavů ovcí jsou Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančních podpor formou dotací na základě paragrafu 2 odst. 1 zákona č. 252/ 1997 Sb. pro rok 2001, čj: 2319/ 2001 – 7010, zejména podpůrný program 1.L. Chov krav bez tržní produkce mléka, chov ovcí a koní, který stupňuje podporu pro tyto druhy hospodářských zvířat podle typu LFA. Kromě toho tyto Zásady podporují šlechtitelskou a plemenářskou práci v chovu ovcí.Další program v rámci Nařízení vlády č. 505 /2000 Sb., - údržba travních porostů pastvou hospodářských zvířat, poskytuje finanční prostředky chovatelům,kteří udržují travní porosty pastvou, čímž se jednoznačně podporuje chov ovcí.Důsledkem poskytnutí,zejména uvedených podpor, je zastavení prudkého poklesu početních stavů ovcí a zkvalitnění genetické skladby populace a její orientace na produkci jehněčího masa,

systémovým přístupem svazu chovatelů ovcí a koz v ČR k řešení aktuálních problémů chovatelské praxe. V roce 2000 založil svaz odbytovou organizaci OVEKO, a. s. Společnost si klade za cíl podporu produkce, dodávek a prodejů svých společníků a členů a dalších aktivit zaměřených na:

- kvalitativní zlepšování nabídky zemědělských produktů,
- podporu koncentrace nabídky zemědělských produktů,
- společný prodej zemědělských produktů vyprodukovaných svazem ,
- provozování společných zařízení ke zkvalitnění a úpravě produktů,
- zajišťování poradenství,
- zajišťování společné dopravy produktů,
- zavedení ochranné známky na hlavní produkty,
- zlepšení tržní komunikace, využití reklamy apod.,
- zastupování společníků a členů při jednání s dalšími institucemi ,
- organizování investiční politiky svazu.

Činnost společnosti OVEKO a.s. bude soustředěna do čtyř odbytových center,
Dvě centra budou na Moravě a dvě v Čechách. Tato centra budou zahrnovat výkup zvířat, dokrmové stáje, výkup a sklady vlny, prodejnu chovatelských potřeb
(armářský obchod). Nákup jehňat do odbytových center bude zásadně prováděn podle kvality v systému SEUROP.

 přípravu na zavádění legislativních předpisů EU na úseku chovu ovcí
do české legislativy.
Aktuální problematiku lze formulovat takto:
- zavedení a praktická realizace povinnosti vedení ústřední evidence hospodářských zvířat, systém plošné identifikace a registrace podle stejného modelu jako u skotu, včetně vedení ústřední evidence,
- příprava aplikace systému klasifikace SEUROP včetně vyhlášení příslušné normy a vybudování klasifikační agentury,
- stanovení reprezentativních trhů v sektoru skopového masa,
- projednání národního limitu pro poskytování prémií, tzv. kapitačních plateb
na bahnice, které jsou jedním z hlavních podpůrných nástrojů v EU a slouží
především k vyrovnání nižších tržních cen proti tzv. základní ceně stanovené
pro stabilizaci příjmů chovatelů.
Současná produkce a spotřeba jehněčího a ovčího masa kontrastuje s produkcí a spotřebou v zemích EU (tabulka 4).
Z hlediska dalšího výhledu lze předpokládat, že při dalším trvání podpůrných opatření v chovu ovcí dosáhnou početní stavy postupně úrovně 260 000 kusů, z toho 130 000 bahnic, což představuje při průměrném zatížení 4 ks/1ha celkem 65 000 ha luk a pastvin.
Podmínky pro chov ovcí a koz v České republice však umožňují umístit podstatně více zvířat. Jen pastva na asi 100 000 ha zemědělské půdy nejnižší bonity, kterou lze využít jen pastvou ovcí, nebo zalesněním představuje při zatížení 1 ha jednou bahnicí s jehňaty dalších asi 250 000 ovcí, tj. minimálně 100 000 bahnic. V další úvaze lze vycházet z výrazného nárůstu zatravnění v podhorských a horských oblastech, společné pastvy krav bez tržní produkce mléka, ovcí a koz apod.
Cílem strategie ČR je přiblížit se spotřebě jehněčího a ovčího masa na jednoho obyvatele ročně na úroveň 0,4 kg, případně s ohledem na rozměr trvalých travních porostů i vyšší.
Přestože produkční trend je orientován na masná plemena ovcí a křížence s masnými plemeny, je nezbytné řešit rovněž využití vlny. Předpokládaný objem produkce ovčí vlny z předpokládaných stavů 260 000 ks činí asi 1000 tun, kterou zpracuje odbytové družstvo Romney do koberců a izolačních rohoží.
Jak vyplývá z uvedeného obratu stáda, dosažení prognózovaných početních stavů ovcí lze dosáhnout pouze snížením dodávek jatečných zvířat – jehniček na porážku, případně dovozem chovných zvířat pro užitkové křížení ze zahraničí.
Uvedená úvaha vychází zejména z efektu státních podpor chovu ovcí ve vztahu k jejich další realizaci, respektive z toho, že je pro chovatele výhodnější rozšířená reprodukce stáda v porovnání s dodáním potenciálních chovných zvířat na porážku.
Argumenty pro další podporu chovu ovcí jsou v souhrnu následující:
 Zajištění tuzemské spotřeby na úrovni spotřebitelské poptávky ve výši 0,3 až 0,4 kg na 1 obyvatele a rok představuje minimální početní stavy ovcí celkem na úrovni 260 000 kusů, z toho 130 000 bahnic.
 Současná nízká spotřeba skopového masa je dána zejména nedostatečnou nabídkou z tuzemské produkce v důsledku nízkých početních stavů ovcí a relativně vysokými maloobchodními cenami. Cílem by měla být produkce levnějšího masa prostřednictvím vypásání trvalých travních porostů .
 Pokles početních stavů ovcí ze 429 714 kusů v roce 1990 na 90 241 kusů v roce 2001 představuje 339 000 ovcí. Při umístění 2 až 3 ovcí na 1 ha travních porostů došlo tímto poklesem k opuštění 130 000 ha porostů udržovaných pastvou. Zvýšení početních stavů ovcí je proto nezbytné rovněž pro udržení minimálního počtu býložravců pro zajištění horských a podhorských oblastí v kulturním stavu.
Ing. Jaroslav Oplt, CSc.
MZe ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down