21.05.2001 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Plemenářský zákon, chov plemenných ryb a jejich evidence

Od počátku letošního roku vstoupil v České republice v platnost zákon
č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). K tomuto zákonu byly dosud vydány dva prováděcí předpisy, a to vyhláška MZe ČR č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí ustanovení tohoto zákona o šlechtění a plemenitbě (s přílohami k vyhlášce) a vyhláška MZe ČR č. 33/2001 Sb. o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností ve šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat.

Tím vyvrcholilo téměř desetileté úsilí společenství profesionálních chovatelů ryb zúročit snažení a výsledky činnosti předchozích rybářských generací i vlastní práci ve vyšlechtění několika desítek plemen, linií a finálních hybridů, především u kapra, lína a pstruha duhového. Plemenářské práci tak bude dána obecně platná právní podstata na vyšší úrovni než tomu bylo dosud, kdy bylo postupováno podle státních a oborových norem a vnitřních ustanovení Šlechtitelské rady pro chov ryb Rybářského sdružení České republiky. Postavení plemenných ryb na roveň koním, skotu a dalším, tzv. „větším hospodářským zvířatům“ ze zákona tak můžeme plným právem považovat za uznání profesionální úrovně dosavadní plemenářské práce u ryb.
Nová legislativa v oblasti šlechtění a plemenitby ryb posiluje postavení Rybářského sdružení České republiky jakožto uznaného chovatelského sdružení k zabezpečování společných zájmů a postupů v oblasti šlechtění a plemenitby ryb, a to jak navenek (vůči veřejnosti, státu a správním institucím), tak i uvnitř (ve vztahu ke členům, například v otázce uznávání chovů, v oblasti finančních podpor a dotací, ve vedení plemenářské a ústřední evidence a vydávání potvrzení o původu). Přijaté právní předpisy zejména stanoví, kdo a za jakých podmínek vůbec může testování a posuzování plemenných ryb a finálních hybridů provádět, vést šlechtitelské a rozmnožovací chovy, obchodovat s plemenným materiálem, vyvážet jej či dovážet a podobně. Zákon a vyhlášky vymezují přesná pravidla a podmínky, za nichž se za podpory z centrálních zdrojů šlechtění a plemenitba ryb provádí, obdobně stanovují státní dozor České plemenářské inspekce nad šlechtěním a plemenitbou včetně sankcí za nedodržení zákonných povinností.
Současná forma šlechtitelské a plemenářské práce uvnitř společenství specializovaných profesionálních chovatelů ryb de facto restauruje dosud respektovaný systém ještě z dob Státního rybářství, o. p., a to pyramidální strukturu šlechtitelských, rozmnožovacích (prarodičovských a rodičovských) a užitkových chovů v rámci uznaného chovatelského sdružení. Tento způsob práce je zatížen větším množstvím zákonných evidenčních povinností, což umožňuje finanční podpory ze státního rozpočtu, ale musí být kontrolovatelný. Alternativní formou postavenou na ryze komerční bázi s menším množstvím zákonných ohlašovacích povinností, ale bez možnosti finanční podpory státu, jsou uznané chovatelské podniky s vlastním hybridizačním programem. Stále zde však zůstává povinnost testovat hybridy v uznaných testovacích zařízeních a výsledky poskytovat pro účely ústřední a plemenářské evidence.
O finanční podporu státu na udržování a zlepšování genetického potenciálu ryb formou dotace na základě definovaného podpůrného programu rezortního ministerstva mohl do roku 2000 požádat pouze ten chovatelský subjekt, který byl u příslušného podpůrného programu jmenovitě uveden. Od roku 2001 může o dotaci požádat každý chovatelský subjekt, který splnil zákonné podmínky a byl uznán tzv. „oprávněnou osobou“, pokud mu Ministerstvo zemědělství České republiky podle plemenářského zákona udělilo souhlas k výkonu některých odborných činností (zejména testování a posuzování plemenných ryb a finálních hybridů ryb). Je však povinen se v těchto konkrétních odborných činnostech řídit příslušnými předpisy a testování a posuzování ryb provádět v náležitém rozsahu, předepsaným způsobem, vést o něm evidenci, podklady řádně odevzdávat do plemenářské evidence Rybářského sdružení České republiky a rovněž pro ústřední evidenci.
Nová plemenářské legislativa klade velký důraz na plemenářskou evidenci, která je u plemenných ryb postavena na roveň plemenným knihám. Plemenářská evidence bude nyní vedena prostřednictvím Rybářského sdružení České republiky. Funkci šlechtitele ve sdružení bude vykonávat Ing. Martin Flajšhans, zástupce vedoucího oddělení genetiky a šlechtění ryb Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a předseda Šlechtitelské rady pro chov ryb Rybářského sdružení České republiky.
Součástí žádosti o uznání Rybářského sdružení České republiky jako chovatelského sdružení byl ze zákona i návrh způsobu vedení plemenářské evidence. Konkrétně se provádí, sleduje a poskytuje:
 Prvotní evidenci o svém chovu vede chovatel, který zaznamenává stavy, individuální identifikaci plemenných ryb a údaje o výtěru.
 Je-li chovatel oprávněnou osobou k provádění kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů a posuzování plemenných ryb ve vlastních testačních zařízeních, vede další záznamy o vlastnostech a znacích podle způsobu testování a posuzování.
 Potvrzení o původu plemenných ryb a plemenného materiálu vydává Rybářské sdružení České republiky na základě žádosti chovatele.
 Průvodní list dováženého plemenného materiálu ryb poskytuje chovatel Rybářskému sdružení České republiky bezprostředně po dovozu.
 Záznam o prodeji plemenných ryb a plemenného materiálu ryb posílá chovatel uznanému chovatelskému sdružení s hlášením o stavech a individuální identifikaci ryb.

Uznané chovatelské sdružení pro ryby bude poskytovat osobě pověřené vedením ústřední evidence plemenných ryb, konkrétně Českomoravské společnosti chovatelů, a. s.:
 Hlášení o počtu plemenných ryb podle plemenné příslušnosti a pohlaví k 30. 6. kalendářního roku – do 31. 7. kalendářního roku.
 Registr chovatelů a chovů plemenných ryb k 30. 6. kalendářního roku v působnosti uznaného chovatelského sdružení pro ryby – do 31. 7. kalendářního roku.
 Průvodní listy dováženého plemenného materiálu ryb – do 30 dnů po dovozu.
Ing. Václav Šilhavý, správní ředitel Rybářského sdružení České republiky

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down