Plemenná kniha býků českého strakatého skotu – III. čtvrtletí 2001

Vedení plemenné knihy je jednou z vyjmenovaných šlechtitelských činností, která je, podle zákona č. 154/2000 Sb., dána uznanému chovatelskému sdružení. Svazu chovatelů českého strakatého skotu byl tento statut pro české strakaté plemeno udělen ministerstvem zemědělství po splnění všech podmínek stanovených v plemenářském zákoně dne 27. 9. 2001.

Zápis býků českého strakatého skotu do plemenné knihy je však nejen jednou z důležitých povinností svazu, ale i základní podmínkou (citovanou též v plemenářském zákoně) pro registraci býka ve státním registru plemeníků, přičemž zákon umožňuje chovatelům, chovatelským podnikům a oprávněným osobám použít v plemenitbě pouze plemeníky registrované ve speciální evidenci plemeníků (tj. státním registru plemeníků).
Tyto výše uvedené skutečnosti jsou jedním z důvodů, proč Svaz chovatelů českého strakatého skotu ve spolupráci s redakcí Našeho chovu pravidelně čtvrtletně publikuje přehledy býků českého strakatého plemene zapsaných do PK. Přehled, který se čtenářům nyní dostává do rukou, je v pořadí třetí a zahrnuje plemeníky zapsané ve třetím čtvrtletí ročníku 2001, tj. od 1. srpna do 31. října.
Nelze na tomto místě nezopakovat, že přehled o zápisu býků do PK je řazen podle čísla PK, tj. chronologicky tak, jak byli býci v rámci jednotlivých kategorií zapsáni v příslušném čtvrtletí daného ročníku. Kategorie jsou odlišeny číslem PK následovně: 1 – maximálně 300 = býci z domácí produkce určení k testovacímu připařování; 301 – max. 400 = importovaní býci prověření KD; 401 – max. 600 = importovaní býci určení k testovacímu připařování v ČR nebo starší býci neprověření KD; 601 – max. 700 = býci působící v přirozené plemenitbě; 701 – 800 = býci plemene česká červinka – v rámci projektu na uchování genových rezerv.
Ve třetím čtvrtletí ročníku 2001 bylo do plemenné knihy býků českého strakatého skotu zapsáno 23 plemeníků z domácí produkce určených k testovacímu připařování, devět importovaných prověřených plemeníků, čtyři importovaní neprověření (mladí) plemeníci určených k testování v ČR a pět plemeníků působících v přirozené plemenitbě (PRP) – celkem tedy 41 býků (viz přehled), což je o deset plemenných býků více než v uplynulém čtvrtletí.
Sečteme-li všechny zapsané býky v jednotlivých kategoriích za tři čtvrtletí ročníku 2001 (od 1. 2. do 31. 10. 001), můžeme konstatovat, že do plemenné knihy bylo celkem zapsáno 100 býků, z toho 58 z domácí produkce, 15 importovaných prověřených býků, 12 importovaných mladých býků určených do testovacího připařování a 15 býků, kteří působí v přirozené plemenitbě. Pro úplnost této statistiky lze uvést, že za celou novodobou historii plemenné knihy býků českého strakatého skotu bylo ke 31. 10. 2001 celkem zapsáno 1276 býků, z nichž 833 býci byli z domácí produkce určení k testovacímu připařování, 158 importovaných prověřených býků, 113 importovaných býků určených k testování v ČR nebo neprověřených, 102 býci působící v přirozené plemenitbě, ale i 17 býků plemene česká červinka, čtyři býci plemene ayrshire a 49 v roce 2000 dodatečně zapsaných býků, o jejichž zápis nebylo zažádáno v přechodném období let 1994 a 1995.
Ze všech býků zapsaných ve třetím čtvrtletí 2001 je 34 plemenné skupiny C1 (82,93 %), šest býků skupiny C2 (14,63 %) a jeden býk plemenné skupiny C3 (2,44 %). Nejvíce, včetně přirozené plemenitby, bylo zapsáno býků linie Radi (7), dále Honig, Tartars a Unaf (po 5) a Lonet (4 býci). Z přehledu je dále patrné, že v pozici otce zapisovaných býků se nejčastěji objevili býci LON 003 a UF 006 (Bois Le Vin).
Nejpočetněji jsou, z pohledu země původu, zastoupeni mladí býci z domácí produkce (27), dále bylo zapsáno 8 původem německých býků, čtyři rakouští býci a tři plemeníci z Francie.
Pokud jde o chovatele a majitele zapsaných býků, z hlediska chovatelů jsou v tomto čtvrtletí největšími „producenty“ plemenných býků Agrochov, a. s., Kasejovice – Smolivec spolu s ALA, a. s., Řepníky (po 4 býcích), po třech býcích bylo zapsáno z chovů Agronea, a. s., Polička, Miloslav Černý, farma Rokytno a Zemědělská a. s. Mžany. Podle majitelů bylo nejvíce býků zapsáno na žádost k. s. Holding ČMPU (7) a a. s. Plemo (6 býků).
O zápisu býků českého strakatého skotu do plemenné knihy informuje v reálném čase internetová stránka svazu chovatelů (www.cestr.cz), na které naleznete i další informace a přehledy.
Závěrem jistě neuškodí připomenutí všem chovatelům, že údaj o zápisu býka do PK, tj. přidělené číslo plemenné knihy, je nedílnou součástí základní identifikace býka a musí být uveden ve veškeré dokumentaci i v nabídkových katalozích. Je proto vhodné se vždy přesvědčit o zápisu býka do PK před jeho použitím ve vlastním chovu, protože potomstvo neregistrovaných býků nemůže být zapsáno do vyšších oddílů plemenné knihy. Tato zásada se vztahuje i na býky zařazené do přirozené plemenitby, kterých v posledních letech přibývá. Je třeba mít na paměti, že také tito býci musí být zapsáni do plemenné knihy.

Petr Pytloun, Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *