20.05.2002 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Povinnost identifikovat a registrovat skot pod taktovkou Evropské komise

Bilaterální technická konzultace k problematice zavádění identifikace a registrace skotu v ČR se uskutečnila ve dnech 14. 3. až 15. 3. 2002 na Evropské komisi a Informačním veterinárním centru evidence zvířat Belgie v Bruselu.

Šlo o významnou část předvstupního vyjednávání, o čemž svědčí i osobní účast pana Rutgera Wisselse, vedoucího vyjednavače Evropské unie pro Českou republiku a pana Tomáše Zídka, náměstka ministra zemědělství – hlavního vyjednavače za resort českého zemědělství. Za ČR se bilaterálního jednání zúčastnili zástupci Ministerstva zemědělství, z odboru koordinace jednání s EU a odboru zemědělských komodit, dále představitelé České plemenářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. a také pracovníci Mise ČR při Evropských společenstvích v Bruselu. Jejich protějškem byli experti EK z DG Enlargement a DG SANCO.

Účelem bilaterální technická konzultace (dále jen TK) k problematice zavádění identifikace a registrace skotu v ČR podle požadavků legislativy EU bylo vzájemně si objasnit některé otázky vztahující se ke struktuře budovaného systému, způsobu označování zvířat, zabezpečení požadované dozorové činnosti, věrohodnosti nahlašovaných údajů do ústřední evidence skotu, dohledu kompetentní autority nad celým systémem a další detailní technické otázky.
Česká delegace byla pracovníky DG SANCO seznámena s principy fungování systému identifikace a registrace skotu v EU. Při jeho prezentaci byl kladen důraz zejména na zabezpečení bezvadné identifikace skotu ušními známkami a registrování pohybu zvířat (přesuny mezi hospodářstvími, na jatky apod.). Podle jejich vyjádření, v členských státech EU nesmí zvíře neznámého původu přijít do potravního i krmivového řetězce. Účastníci TK byli seznámeni i s tím, jak bude EK postupovat při uznávání systému identifikace a registrace skotu v jednotlivých kandidátských zemích. Nejprve každé kandidátské zemi zašle dotazník, potom provede jeho podrobnou analýzu za spoluúčasti expertů z členských států. Na základě prostudování dotazníků a dalších vyžádaných podkladových materiálů vyšle do kandidátské země speciální komisi, aby na místě prověřila funkčnost systému. Z mise expertů EU vyplynou opatření, které musí kandidátská země splnit. Komise s ohledem na závažnost nedostatků rozhodne, v jakém termínu mají být odstraněny. Zhodnocení systému identifikace a registrace skotu v ČR ze strany EK proběhne ještě před vstupem do EU.

Základní požadavky na identifikaci a registraci skotu vyplývají z Nařízení Rady č. 1760/2000 ze dne 17. 7. 2000, které stanovuje systém pro identifikaci a registraci skotu v rámci EU. Tyto požadavky se rovněž dotýkají označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa. Proti tomu Nařízení Komise č. 2630/97 ze dne 29.12.1997 stanoví podrobná pravidla, pokud jde o minimální úroveň kontrol, které se provádějí v rámci tohoto systému. Při bilaterálním jednání experti EK věnovali otázkám dozoru nad systémem identifikace a registrace skotu značnou pozornost. O tom, že půjde opravdu o náročnou záležitost, svědčí následující příklady požadavků legislativy EU. Podle zmíněného nařízení (NK č. 2630/97) příslušný dozorový orgán v každém členském státě provádí inspekce, které každoročně musí pokrýt alespoň 10 % hospodářství na území každého členského státu. Toto minimální procento kontrol se okamžitě zvýší, zjistí-li se, že legislativa EU není dodržována. Opačně, má-li členský stát k dispozici plně funkční databázi, která poskytuje účinné nástroje pro křížové kontroly, lze na základě výjimky povolené Evropskou komisí počítat pouze s 5% hladinou kontrol.

Výběr hospodářství, ve kterém má inspekci příslušný orgán vykonat, se provádí na základě analýzy rizik. Analýza rizik u každého hospodářství bere v úvahu zejména následující aspekty:
 počet skotu chovaného na hospodářství a údaje o všech identifikovaných a registrovaných zvířatech;
 ohledy na ochranu veřejného zdraví, zvláště pokud jde o předchozí výskyt nebezpečných chorob zvířat;
 výši ročních prémií na skot, které jsou na dané hospodářství požadovány nebo na něj byly vyplaceny, a to v porovnání s částkou vyčerpanou v předchozím roce;
 významné změny ve stavech zvířat v porovnání se situací v předchozích letech;
 výsledky kontrol provedených v dřívějších letech, zvláště se zaměřením na:
- správné vedení registru zvířat na hospodářství,
- správné vedení průvodních listů zvířat,
- správné a včasné sdělování údajů příslušnému inspekčnímu orgánu;
 jiná kritéria, která si určí členský stát EU.

Z každé inspekce je vyhotovena po formální stránce standardizovaná zpráva, ve které jsou uvedeny důvody a výsledky provedené kontroly, veškerá neuspokojivá zjištění a přítomné osoby. Chovatel nebo jeho zástupce dostanou příležitost se k této zprávě vyjádřit a podepsat ji, popř. v náležitých případech uvést své poznámky, pokud jde o její obsah. Obecně platí, že kontroly na místě jsou neohlášené. Nařízení Komise č. 2630/97 však připouští možnost upozornění na kontrolu identifikace a registrace skotu s předstihem, ne však delším než 48 hodin.

Další důležité Nařízení Komise č. 494/98 z 27. 2. 1998 stanovuje prováděcí předpisy pokud se týče aplikace minimálních administrativních postihů v systému pro identifikaci a registraci skotu. Z pohledu chovatelů skotu možná jde o nepopulární, ale zato velmi účinné nařízení. Podle něho, pokud držitel zvířete nemůže zajistit jeho identifikaci během dvou pracovních dnů, musí být zvíře jako potenciálně podezřelý jedinec neprodleně neškodně odstraněno pod dohledem veterinárních lékařů, a to bez nároku na náhradu. V případě zvířat, u nichž požadavky na identifikaci a registraci nejsou dodržovány, dozorové orgány neprodleně omezí jejich přesuny (do hospodářství i z hospodářství) až do doby, kdy tyto požadavky jsou zcela splněny. Pokud však v jednom hospodářství počet zvířat s nedostatky v identifikaci a registraci přesáhne 20 %, je neprodleně zastaven přesun všech zvířat chovaných na daném hospodářství a nastává tzv. zablokování farmy. Tato „blokace“ je ihned registrována ve vedené centrální databázi, takže na zvířata „postiženého“ hospodářství nelze vystavovat potřebné doklady. Je užitečné vědět, že po vstupu ČR do EU musí být naši chovatelé skotu připraveni na nastíněný režim kontrol správnosti identifikace a registrace zvířat i na alternativu sankcí, a to bez možnosti přechodných období. Ministerstvo zemědělství ČR proto připravuje v tomto smyslu návrh na úpravu příslušných právních předpisů ještě před vstupem ČR do EU.

Podkladem pro jednání s bruselskými úředníky byl českou stranou vyplněný dotazník k Nařízení Rady č. 1760/2000, dále zpracované odpovědi na otázky DG SANCO, týkající se zabezpečení dozoru nad ústřední evidencí skotu a používání průvodních listů skotu a podrobné pokyny k vedení ústřední evidence skotu v ČR, které experti komise obdrželi v anglickém jazyce tři týdny před vlastním jednáním v Bruselu. V průběhu bilaterálního jednání česká delegace informovala o tom, že kompetentním orgánem pro oblast identifikace a registrace hospodářských zvířat (tedy i skotu) je ministerstvo zemědělství (odbor zemědělských komodit), které podle plemenářského zákona č. 154/2000 Sb., na základě výběrového řízení pověřilo vybudováním systému identifikace a registrace zvířat Českomoravskou společnost chovatelů, a. s. (ČMSCH, a. s.), s 34% státní účastí.

Orgánem státního dozoru je podle plemenářského zákona (č.154/2000 Sb.) Česká plemenářská inspekce. Ministerstvo zemědělství metodicky řídí Státní veterinární správu ČR (SVS) i Českou plemenářskou inspekci (ČPI). Jeho úkolem je po věcně odborné stránce připravovat legislativu pro tuto oblast. Zároveň je místem (orgánem), který při porušení příslušných zákonů, týkajících se identifikace a registrace hospodářských zvířat, je kompetentní autoritou k rozhodování v rámci odvolání ve správním řízení, které vede ČPI. Významnou část státního dozoru vykonává SVS při přesunech zvířat a na jatkách. Dozorová činnost se opírá o příslušný plemenářský zákon a zákon o veterinární péči. Mezi zásadními opatřeními, které česká delegace v Bruselu zmínila, je to, že k 1.10. 2002 bude na MZe zřízen centrální server, který za definovaných podmínek umožní všem zúčastněným stranám vstup do vedené ústřední databáze. V následujícím období čeká všechny účastníky budování systému identifikace a registrace skotu v ČR řada náročných opatření a celková příprava jeho uznání experty Evropské komise.

Ing. Jan Ivánek, CSc., MZe ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down