19.01.2002 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přenos embryí hospodářských zvířat v roce 2000 v Evropě a České republice

Přenos embryí (ET) u skotu se již stal provozní metodou. Chovatelé využívají jeho předností k realizaci moderních šlechtitelských programů, významnou roli hraje při řešení zdravotní problematiky v chovech, uplatňuje se v reprodukční biologii, umožňuje lépe využít přirozený reprodukční potenciál plemenic.

Metoda přenosu embryí představuje v celém svém komplexu odrazový můstek pro vývoj nových biotechnik. Jde zejména o zvládnutí otázek souvisejících se získáváním samičích pohlavních buněk z ovarií plemenic včetně pohlavně nedospělých zvířat a v návaznosti na tento způsob o produkci embryí in vitro. Dopracovávají se postupy ET u ostatních druhů hospodářských zvířat, stále intenzivněji se řeší klonování metodou nukleární transplantace, sexace spermií na základě detekce DNA X a Y chromozomu, intracytoplazmatická a subzonální inseminace a další.

Nezanedbatelný význam pro další vývoj metody mají pravidelná setkání specialistů, která jsou pořádána mezinárodními organizacemi, zejména I.E.T.S. a A.E.T.E. Tyto organizace rovněž soustřeďují a publikují roční statistické údaje o rozšíření a výsledcích ET ve světě (I.E.T.S.) a v Evropě (A.E.T.E.).

Statistické údaje o rozsahu ET v Evropě za rok 2000 byly zveřejněny na vědeckém sympoziu, které se konalo ve dnech 7. a 8. září 2001 ve francouzském Lyonu. Na tomto sympoziu byla jmenovitě oceněna vědecká práce Ing. Josefa Fulky, CSc. z ČSAV Liběchov, za jeho přínos k rozvoji biotechnologie.

Výsledky ET v roce 2000 ve světě nebyly dosud publikovány

Výsledky ET v roce 2000 v Evropě

1. Přenos embryí skotu – produkce in vivo
V roce 2000 vykázalo výsledky 19 zemí. Bohužel se nepodařilo získat údaje z Velké Británie, kde chov skotu v roce 2000 byl vystaven velkým ztrátám v důsledku slintavky a kulhavky a dlouhodobě uplatňovaným následkům výskytu BSE. Za účelem možného srovnání meziročních dat byly při zpracování evropských výsledků vypuštěny britské údaje i z roku 1999.

V roce 2000 došlo k porovnání s rokem 1999 k poklesu počtu přenesených embryí o 6857, snížil se rovněž počet vyplachovaných dárkyň o 203. Celkový rozsah ET v roce 2000 a porovnání s rokem 1999 je v tabulce 1. Rozsah a výsledky podle jednotlivých zemí v roce 2000 jsou v tabulce 2. a v grafu 1. Citelný pokles počtu přenosů zaznamenala Belgie, naopak nepatrně se zvýšil jejich počet v Itálii a v Řecku. Česká republika se umístila na šestém místě.
Vyjádříme-li rozšíření ET v jednotlivých zemích podílem ze stavu krav, potom je na prvním místě Nizozemí (1,4 %), na druhém místě je Česká republika (0,96 %), následuje Francie (0,77 %), Itálie (0,58 %), Dánsko (0,54 %) a Německo (0,52 %).

V Evropě nadále v roce 2000 stagnoval efekt superovulace. Nízký počet získaných přenosuschopných embryí limituje ekonomický přínos metody ET. V roce 2000 bylo od jedné krávy v průměru získáno 5,5 přenosuschopných embryí. Tento počet podle zemí kolísá od 7,9 (Švýcarsko) po 3,4 (Rusko). Podíl přenosuschopných embryí z počtu všech se udržuje na úrovni 58,8 % s kolísáním od 48 do 88 %.

2. Přenos embryí skotu – produkce in vitro (IVP)
V roce 2000 vykázalo výsledky 12 zemí. A.E:T.E. vyhodnotila výsledky IVP embryí z oocytů krav post mortem a z oocytů žijících dárkyň získaných metodou OPU (tabulka 3, graf 2). Celkem laboratoře vyprodukovaly 26 520 embryí, což představuje zvýšení proti roku 1999 o 3158 embryí. Na prvním místě je Itálie (8046), následuje Francie (6716) a Nizozemí (3954). Zvláště je zajímavý výsledek u Itálie, kde došlo ke změně počtu IVP embryí ve výrazný prospěch embryí získaných od dárkyň post mortem.
rok IVP embryí
post mortem OPU
1999 1299 3390
2000 6092 1954
rozdíl +4793 -1436

V porovnání s rokem 1999 bylo provedeno o 1056 přenosů IVP embryí více. Nejvyšší počet vykázala Itálie (5370). Česká republika se umístila na sedmém místě. K pozitivům nepochybně patří i to, že z celkového počtu 13 803 přenesených embryí bylo 7426 zmrazených embryí, tj. 53,8 %. Tato skutečnost je významná pro využití v chovatelské praxi.

3. Přenos embryí u ostatních druhů zvířat
Údaje o počtu přenesených embryí u ostatních druhů hospodářských zvířat jsou v tabulce 4. Proti roku 1999 došlo ke značnému poklesu počtu přenosů u ovcí zejména ve Velké Británii, mírně se zvýšil počet přenosů u prasat a koní.
ET u ovcí byl prováděn v ČR, Řecku, Maďarsku, Norsku, Portugalsku, Rumunsku,
ET u prasat byl prováděn v ČR a Rumunsku,
ET u koz byl prováděn v ČR, Franci, Norsku, Portugalsku a Rumunsku,
ET u koní byl prováděn v ČR, Francii, Norsku a Portugalsku.

Výsledky ET v roce 2000 v České republice

V České republice se v roce 2000 provozně používala metoda ET převážně ke šlechtitelským účelům v chovu skotu, probíhalo řešení problematiky in vitro produkce embryí, postupně se tato metoda zaváděla do praxe. Ve větší míře se aplikovala metoda ET u ovcí, koz, prasat a koní. Veškeré výsledky byly postoupeny Evropské společnosti pro přenosy embryí A.E.T.E.

1. Přenos embryí skotu- produkce in vivo

V České republice má metoda ET pevné místo zejména v procesu šlechtění. Od roku 1983, který lze pokládat za počátek provozního zavedení této metody, bylo do konce roku 2000 provedeno 27 627 výplachů dárkyň a přeneseno 109 349 embryí. Přehled aktivit na úseku ET v ČR od roku 1983 podle roků je v grafu 3.

V roce 2000 pracovalo na úseku ET 10 týmů, z nichž pět má veterinární registrační číslo. Podle směrnice Rady Evropského společenství 89/556/EHS mohou registrované týmy získávat embrya pro vývoz do zemí EU. Tým Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., Praha, Středisko výzkumu a vývoje Brno rovněž splnil podmínky této směrnice pro produkci embryí in vitro. Přehled rozsahu a výsledků ET v roce 2000 v porovnání s rokem 1999 je v tabulce 5 V porovnání s rokem 1999 se zvýšil počet vyplachovaných dárkyň o 93, počet přenosů se snížil o 65, došlo ke zvýšení průměrného počtu přenosuschopných embryí z výplachu o 0,1. Znamená to, že od dárkyně bylo v průměru na výplach získáno 4,8 přenosuschopných embryí. Počet přenosuschopných embryí ve výplachu je nadále nízký a kolísá podle týmů od 2,4 (VÚŽV Praha - Uhříněves) po 5,4 (BOVET, a. s., Sloupnice). Žádný tým nedosáhl 6,0 přenosuschopných embryí z vyplachované dárkyně. Tuto otázku je nutno podrobit analýze, zjistit příčiny a hledat cesty ke zlepšení tohoto dlouhodobě negativního jevu.
Pět zaregistrovaných týmů provedlo 4165 přenosů, tj. 84,5 % z celkového počtu přenosů. Nejvyšší rozsah vykázal tým Bovet a. s. Sloupnice, následuje ČMSCH, a. s., Praha, SVV Brno, a Chovservis, a. s., Hradec Králové.

Ke změnám v roce 2000 proti roku 1999 došlo i ve využívání dárkyň podle plemenné příslušnosti. Procentické vyjádření vyplachovaných dárkyň podle jednotlivých skupin plemen je v tabulce 6, graf 4 a 5. Proti roku 1999 se snížil počet vyplachovaných dárkyň mléčných plemen o 28 kusů, zvýšil se počet dárkyň masných plemen o 13 a počet dárkyň kombinovaných plemen o 108.
Dárkyně mléčných plemen v roce 2000 představují 42,7 % z počtu všech vyplachovaných dárkyň. Dárkyně masných plemen představují 22 % z celkového počtu dárkyň a dárkyně plemen kombinovaných se podílejí na celkovém počtu dárkyň 35,3 %.

2. Přenos embryí skotu - produkce in vitro
V roce 2000 pokračovaly práce v řešení problematiky in vitro produkce embryí. Největší rozsah prací na tomto úseku činnosti provádí Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Praha, Středisko výzkumu a vývoje Brno, kde bylo pracováno jak s dárkyněmi post mortem, tak metodou OPU na žijících zvířatech. Aktivitu na tomto úseku zaznamenal také ET tým ve VÚCHS Rapotín, s. r. o.

In vitro produkce embryí – dárkyně post mortem

a) Experimentální účely
K experimentálním účelům, zejména k vývoji metody, testaci hormonů, médií a dalších aditív bylo použito 1204 dárkyň post mortem. Získáno bylo 20 939 oocytů a z nich bylo vyprodukováno 3200 přenosuschopných embryí, tj. 15,3 %.

b) Plemenářské účely

Pro plemenářské účely použil tuto metodu tým Českomoravské společnosti chovatelů, a. s. Praha, SVV Brno. Od 52 dárkyň bylo získáno 2142 oocytů, z nich bylo vyprodukováno 318 přenosuschopných embryí, tj. průměrně na dárkyni 6,1 embrya. Výsledky zabřezávání byly velmi dobré. Zastoupení dárkyň podle plemen je v tabulce. 7.

In vitro produkce embryí od žijících dárkyň – OPU / IVP

Výsledky v této disciplíně vykázaly v roce 2000 dva týmy, a to ČMSCH, a s. Praha, SVV Brno a VÚCHS Rapotín, s. r. o. SVV Brno provedlo u 9 dárkyň 40 „sessions“. Bylo získáno 142 oocytů, a z nich vyprodukováno 23 přenosuschopných embryí. Zastoupení dárkyň podle plemen je v tabulce 8.

Přenos in vitro produkce embryí
Celkem bylo přeneseno 249 IVP embryí, z toho 102 zmrazených tj. 40,9 %. Tým ČMSCH, a. s., SVV Brno přenesl 207 IVP embryí, což představuje 40,2 % z počtu přenosů. Tento výsledek je potvrzení zvládnutí celého procesu IVP embryí.

3. Přenos embryí u ostatních druhů zvířat
Kromě přenosu bovinních embryí byla v roce 2000 aplikována metoda ET i u ovcí, koz, prasat a koní. Rozsah těchto aktivit je v tabulce 9.

Dosažené výsledky v roce 2000 na úseku ET vedou k těmto závěrům:

- Rozsah a výsledky ET v roce 2000 potvrdily dynamičnost metody. Stěžejní význam mělo klasické provádění metody – superovulace, výplach embryí, jejich hodnocení, konzervace a přenos.
- Bez nadsázky můžeme konstatovat, že se v České republice daří držet krok s evropským a světovým trendem aplikace a vývoje ET. V roce 2000 na základě výsledků systematického výzkumu nově nabídla ČMSCH, a. s, Praha chovatelům alternativní metodu ET, která spočívá v získání oocytů z ovarií vynikajících dárkyň post mortem, v produkci in vitro embryí požadovaného původu a jejich přenosu.Pozitivní byl rovněž rozsah aktivity ET u ostatních druhů hospodářských zvířat.
- Je na škodu, že metoda ET není aplikována ve větším rozsahu, zatím ovlivňuje zcela nepatrnou část populace skotu. Chovatelé využívají jen málo možnosti, které ET nabízí.

Ing. Jiřina Petelíková, CSc.,prof. Ing. Jaroslav Pytloun, DrSc.,
ČMSCH, a. s., Praha

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down